„Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i użytkowych w obiektach: Nadleśnictwa Cisna, Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Wołosań”, domku myśliwskim „Koliba”, wiat edukacyjnych przy Nadleśnictwie i „Kolibie”

Ogłoszenie dodano: 30.12.2020

Zamawiający: Nadleśnictwo Cisna, Cisna, 38-607 Cisna (Podkarpackie)

Miejsce: Cisna

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.01.2021, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 08.01.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Nadleśnictwo Cisna: „Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i użytkowych w obiektach: Nadleśnictwa Cisna, Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Wołosań”, domku myśliwskim „Koliba”, wiat edukacyjnych przy Nadleśnictwie i „Kolibie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Cisna, krajowy numer identyfikacyjny 37001467900000, ul. Cisna  87A , 38-607  Cisna, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4686301, 668036997, e-mail cisna@krosno.lasy.gov.pl, faks 134 686 435.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_cisna/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_cisna
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawne
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_cisna

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_cisna

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Sekretariacie Zamawiającego w zamkniętej kopercie - pisemnie
Adres:
Nadleśnictwo Cisna 38-607 Cisna 87A -Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i użytkowych w obiektach: Nadleśnictwa Cisna, Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Wołosań”, domku myśliwskim „Koliba”, wiat edukacyjnych przy Nadleśnictwie i „Kolibie”
Numer referencyjny: ZP.270.29.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i użytkowych w obiektach: Nadleśnictwa Cisna, Ośrodka Szkoleniowo Nadleśnictwie i „Kolibie”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (zwanych dalej także: “Pakietami”). PAKIET I – Wykonywanie usług sprzątania w pomieszczeniach biurowych i użytkowych oraz obejściu budynku części biurowej Nadleśnictwa Cisna PAKIET II - Wykonywanie usług sprzątania w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Wołosań” i obejściu budynku, domku myśliwskim „Koliba” w Dołżycy oraz wiaty edukacyjnej przy Nadleśnictwie i „Kolibie”. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub na obydwa ww. Pakiety (części zamówienia). Oferta złożona na dany Pakiet musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90919200-4
90911200-8
90911000-6
98310000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu usług podobnych do tych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia o wartości do 20 % szacunkowej wartości podstawowej zamówienia. 2. Zamówienia te polegać będą ma powtórzeniu podobnych usług tożsamych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. 3. Zamówienia, o których mowa w niniejszym rozdziale zostaną udzielone w odrębnym postępowaniu w trybie z wolnej ręki, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 04.03.2021   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: . Zamawiający określa termin realizacji zamówienia: DLA PAKIETU I I/LUB PAKIETU II – umowa wynikająca z udzielonego zamówienia będzie realizowana ciągle, przez okres 24 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy. 2. Zmawiający informuje, że umowa będzie obowiązywała począwszy od 4 marca 2021r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymogów odnośnie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymogów odnośnie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie określonym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, tj. określone poniżej warunki dotyczące: 1.1. zdolności technicznej i zawodowej w zakresie: a) posiadania wiedzy i doświadczenia; Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował: DLA PAKIETU I: Co najmniej 1 usługę sprzątania w budynkach użyteczności publicznej na wartość nie mniejszą niż 40 000,00 zł brutto każda (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, jeśli jest on dostępny dla niedającej się określić z góry grupy osób (interesantów). DLA PAKIETU II: Co najmniej 1 usługę sprzątania obiektów hotelarskich (m.in. hotel, motel, pensjonat) na wartość nie mniejszą niż 150 000,00 zł brutto każda (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: DLA PAKIETU I: co najmniej jedną osobę, która będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; DLA PAKIETU II: co najmniej trzy osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym 1 osobą posiadającą doświadczenie w obsłudze przemysłowych maszyn pralniczych. c) dysponowania potencjałem technicznym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować urządzeniami technicznymi, niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia tj: DLA PAKIETU I: -profesjonalnym odkurzaczem o dużej mocy ssania oraz obniżonej wartości Db. (poziom hałasu dostosowany do pracy w pomieszczeniach biurowych); -urządzeniem do profesjonalnego ekstrakcyjnego prania wykładzin dywanowych. DLA PAKIETU II: -3 profesjonalne odkurzacze o dużej mocy ssania oraz obniżonej wartości Db (poziom hałasu dostosowany do pracy w pomieszczeniach hotelowych), -1 urządzeniem do profesjonalnego ekstrakcyjnego prania wykładzin dywanowych, -1 urządzeniem froterująco/polerującym (ilość obrotów - do 300 obrotów/min.) Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów (części) zamówienia to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać, tego samego potencjału technicznego, tych samych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w więcej niż jednym Pakiecie. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów zamówienia to może, wskazać to samo doświadczenie na wykazanie zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia. 2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w pkt. 1 Wykonawca winien złożyć: a) dot. warunku posiadania wiedzy i doświadczenia – „Wykaz wykonanych usług” zawierający wykaz usług wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane wraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie. Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie są: -referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane -oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) dot. warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – „Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia” (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) zawierający: informacje na temat posiadanych przez te osoby kwalifikacji i zakresu wykonywanych czynności oraz podstawy dysponowania daną osobą; c) dot. warunku dysponowania potencjałem technicznym – „Wykaz potencjału technicznego” zawierający: wykaz narzędzi i wykaz urządzeń technicznych (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Pzp, z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się: 1.1. art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 1.2. art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218– 221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 PZP z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 1.3. art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp; 1.4. art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 1.5 art. 24 ust. 1 pkt 16 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 1.6 art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 1.7. art. 24 ust. 1 pkt 18 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 1.8. art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 1.8. art. 24 ust. 1 pkt 20 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 1.9. art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628); 1.10. art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 1.11. art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3 i 8 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wykluczony także Wykonawca: 2.1 w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228); 2.2. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa, w pkt. 1.3. SIWZ powyżej, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 ustawy Pzp z: a) Zamawiającym, b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, c) członkami komisji przetargowej, d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp – chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 2.3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt. 1.4. SIWZ powyżej, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. UWAGA ! 3. Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przykładowy wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp - Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wskazanych w rozdziale VIII pkt. 1 i pkt. 2 SIWZ Wykonawca złoży następujące dokumenty: 5.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ); - PAKIET I i PAKIET II. UWAGA ! Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu powołuje się na zasoby udostępniane mu przez podmioty trzecie, na podstawie przepisu art. 22 a ustawy Pzp, to wówczas w treści swojego oświadczenia musi wskazać te podmioty. 5.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - PKAIET II 5.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - PAKIET II 5.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (pkt. 2.1. SIWZ powyżej). – PAKIET I i PAKIET II 6. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymaganych w pkt VIII ppkt. 5.2 – 5.4. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Odnośnie terminów złożenia oświadczenia należy zachować wymóg wynikający z przepisów § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie określonym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, tj. określone poniżej warunki dotyczące: 1.1. zdolności technicznej i zawodowej w zakresie: a) posiadania wiedzy i doświadczenia; Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował: DLA PAKIETU I: Co najmniej 1 usługę sprzątania w budynkach użyteczności publicznej na wartość nie mniejszą niż 40 000,00 zł brutto każda (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, jeśli jest on dostępny dla niedającej się określić z góry grupy osób (interesantów). DLA PAKIETU II: Co najmniej 1 usługę sprzątania obiektów hotelarskich (m.in. hotel, motel, pensjonat) na wartość nie mniejszą niż 150 000,00 zł brutto każda (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: DLA PAKIETU I: co najmniej jedną osobę, która będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; DLA PAKIETU II: co najmniej trzy osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym 1 osobą posiadającą doświadczenie w obsłudze przemysłowych maszyn pralniczych. c) dysponowania potencjałem technicznym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować urządzeniami technicznymi, niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia tj: DLA PAKIETU I: -profesjonalnym odkurzaczem o dużej mocy ssania oraz obniżonej wartości Db. (poziom hałasu dostosowany do pracy w pomieszczeniach biurowych); -urządzeniem do profesjonalnego ekstrakcyjnego prania wykładzin dywanowych. DLA PAKIETU II: -3 profesjonalne odkurzacze o dużej mocy ssania oraz obniżonej wartości Db (poziom hałasu dostosowany do pracy w pomieszczeniach hotelowych), -1 urządzeniem do profesjonalnego ekstrakcyjnego prania wykładzin dywanowych, -1 urządzeniem froterująco/polerującym (ilość obrotów - do 300 obrotów/min.) 1.2. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia wymogów odnośnie tego warunku. 1.3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie stawia wymogów odnośnie tego warunku. 2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w pkt. 1 Wykonawca winien złożyć: a) dot. warunku posiadania wiedzy i doświadczenia – „Wykaz wykonanych usług” zawierający wykaz usług wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane wraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie. Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie są: -referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane -oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) dot. warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – „Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia” (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) zawierający: informacje na temat posiadanych przez te osoby kwalifikacji i zakresu wykonywanych czynności oraz podstawy dysponowania daną osobą; c) dot. warunku dysponowania potencjałem technicznym – „Wykaz potencjału technicznego” zawierający: wykaz narzędzi i wykaz urządzeń technicznych (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Zamawiającego. W przypadku, gdy w dniu przekazania ogłoszenia średni kurs danej waluty nie będzie ogłaszany – Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP ogłoszonego najwcześniejszego dnia poprzedzającego dzień opublikowania przedmiotowego ogłoszenia na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Zamawiającego. Adres strony internetowej, na której dostępne są kursy średnie walut obcych http://www.nbp.pl/kursy/kursya.html 4. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia. 5. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów (części) zamówienia to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać, tego samego potencjału technicznego, tych samych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w więcej niż jednym Pakiecie. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów zamówienia to może, wskazać to samo doświadczenie na wykazanie zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, warunki udziału w postępowaniu, określone w rozdziale VII pkt. 1. powinni spełniać wszyscy Ci wykonawcy wspólnie, albo każdy z osobna. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z przyczyn wskazanych w rozdziale VIII pkt. 1 i pkt. 2 SIWZ. 7. Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt 1,3 i 8 ustawy PZP; 10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w rozdziale VII pkt. 1 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wymagania podstawowe. 1.1. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów (części zamówienia). Oferta złożona na dany Pakiet musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta musi zostać złożona w oryginale; 1.2 ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ; 1.3 oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby; 1.4 w przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez pełnomocnika, to Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione; 1.5 wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też mogą zostać przygotowane przez Wykonawcę w innej formie, pod warunkiem, że ich treść będzie odpowiadała wymogom niniejszej SIWZ; 1.6 we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby; 1.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 1.8 Wykonawca w treści oferty zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przyjęciu na siebie obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności dopełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO. Brak takiego zobowiązania skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. 2. Forma oferty. 2.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 2.2 Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących Załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie czytelnym pismem; 2.3 Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ; 2.4 Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie; 2.5 Zaleca się, ażeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa; 2.6 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane; 2.7 Złożone razem z ofertą dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Nie dotyczy to: a) oferty - musi być złożona w oryginale, b) pełnomocnictwa do złożenia oferty i ewentualnie pełnomocnictwa podmiotów występujących wspólnie - dołączony musi być oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza, c) wszystkich oświadczeń, które muszą być złożone w oryginale, d) listy podmiotów należących do grupy kapitałowej lub oświadczenia w tym zakresie. Które to dokumenty muszą być złożone w oryginale; e) zobowiązania do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2.8 W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię z adnotacją np. „Poświadczam za zgodność z oryginałem – dnia ....................”podpis i pieczątka imienna Wykonawcy; 2.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 3 Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać: 3.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ; 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ; 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ; 3.4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru – wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 3.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 3.6. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp lub inny, odpowiedni dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie mógł dysponować zasobami podmiotu trzeciego, udostępnionymi mu na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, – jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego; 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4.1 Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4.2 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z późn. zm.), rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności; 4.3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby; 4.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Ustawy Pzp. 6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej: - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej ani utworzenia dynamicznego systemu zakupów. - Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Treść Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_cisna
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: A. Dla PAKIETU I w wysokości 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100 groszy) B. Dla PAKIETU II w wysokości: 6 700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy) C. Dla PAKIETU I i PAKIETU II razem 8 300,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta złotych 00/100 groszy) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (t. j. Dz.U. 2020 r., poz. 299, z późn. zm.). 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP SA nr 69 1020 2980 0000 2602 0031 0862 z dopiskiem na przelewie: 1) „Wadium w postępowaniu ZP.270.29.2020 na PAKIET I”; lub 2) „Wadium w postępowaniu” ZP.270.29.2020 na PAKIET II”; lub 3) „Wadium w postępowaniu ZP.270.29.2020 na PAKIET I i PAKIET II” 4. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty; 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pierwsze, pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp; 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3. powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w jednej z form wskazanych powyżej, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 b ustawy Pzp; 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12 poniżej; 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 11 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 12 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę; 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej; 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zamieszkałych na terenie Powiatu Leskiego40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostały we wzorze umowy o świadczenie usług – załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w razie wystąpienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności: 2.1. potrzeby zmiany terminu realizacji spowodowanej: a) zmianami wynikającymi ze zmian przepisów prawa, b) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, c) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, 2.2 potrzeby wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, w przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 PZP: 2.2.1. Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 2.2.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt. 2.1; 2.2.3. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 2.1 lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów określających nową stawkę podatku; 2.2.4. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 2.1 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 2.2.5. W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 2.1 lit. c i d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego; 2.2.6. W przypadku zmian określonych w pkt. 2.1 lit. b, c i d Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia; 2.2.7. Wykonawca złoży wniosek, o którym mowa w pkt. 2.2.6 powyżej, z co najmniej 30 - dniowym wyprzedzeniem wobec postulowanej daty obowiązywania nowej ceny. 2.3. Potrzeby wprowadzenia zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy wynikającej z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy w dotychczasowy sposób. 2.4. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian niestanowiących zmian treści umowy istotnych w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron; 2.5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.6. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt. 2.2 lit. b SIWZ, kiedy to dla zachowania formy pisemnej wystarczy podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli obydwu Stron, zlecenia według wzoru stanowiącego załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08.01.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
XXII. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danej części zamówienia. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie Wykonawcy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia powinno ono zawierać: a) wskazanie Zamawiającego, b) wskazanie nazwy zadania, c) oświadczenie, że jest nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na każde pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego, d) oświadczenie, że obowiązuje również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGZ BNP PARIBAS nr konta 75 2030 0045 1110 0000 0116 6150 z dopiskiem na przelewie: A. „Zabezpieczenie należyte wykonania umowy w postępowaniu ZP.270.29.2020 na PAKIET I”; Lub B. „Zabezpieczenie należyte wykonania umowy w postępowaniu ZP.270.29.2020 na PAKIET II”; Lub C. „Zabezpieczenie należyte wykonania umowy w postępowaniu ZP.270.29.2020 na PAKIET I i PAKIET II” 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. XXIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp; 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. pkt. 5 ustawy Pzp; 3. Środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są: a) przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp b) wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ustawy Pzp, c) skarga do sądu 4. Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w przepisach art. 179-189 ustawy Pzp; 5. W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) określenia warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego; d) opisu przedmiotu zamówienia e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania; 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 9. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XXVI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi) 1. Administratorem danych osobowych Wykonawców będących osobami fizycznymi oraz ich pełnomocników jest Nadleśnictwo Cisna z siedzibą: 38-607 Cisna 87 A. Przedstawicielem Nadleśnictwa Cisna jest Nadleśniczy Jan Podraza. Z administratorem można skontaktować się: pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: cisna@krosno.lasy.gov.pl , telefonicznie pod numerem: 13 468 63 01. 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcom będącym osobami fizycznymi oraz ich pełnomocnikom przysługuje prawo do: - żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, - przenoszenia danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego. 3. Dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i elektronicznie za pomocą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Odbiorcą danych będzie Nadleśnictwo Cisna, pracownicy Nadleśnictwa, a także inne podmioty w związku z koniecznością upublicznienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Cisna. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z realizacją przez Zamawiającego zadania w interesie publicznym oraz w celu wykonania obowiązków ustawowych tj. na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wyznaczony: terminami przedawnienia roszczeń wynikającymi z Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin 6 lat licząc od daty wymagalności roszczenia), terminami przechowywania dokumentów wynikającymi z przepisów (w tym wewnętrznych) o archiwizacji dokumentów, terminami dotyczącymi przechowywania dokumentów księgowych – w zależności od tego, który z tych okresów będzie najdłuższy. 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 8a ust. 5 Ustawy PZP, Zamawiający informuje o ograniczeniach dotyczących uprawnień w zakresie danych osobowych, o których mowa w przepisach art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy PZP: a) zgodnie z przepisem art. 8a ust. 2 Ustawy PZP: w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 (RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; b) zgodnie z przepisem art. 8a ust. 4 Ustawy PZP: wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; c) zgodnie z przepisem art. 97 ust. 1a Ustawy PZP: w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: PAKIET I – Wykonywanie usług sprzątania w pomieszczeniach biurowych i użytkowych oraz obejściu budynku części biurowej Nadleśnictwa Cisna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia jest Wykonywanie usług sprzątania w pomieszczeniach biurowych i użytkowych oraz obejściu budynku części biurowej Nadleśnictwa Cisna. Szczegółowy zakres usługi sprzątania polegać będzie: 1) Utrzymanie czystości i porządku w obejściu budynku części biurowej (budynek nr 87A w Cisnej) poprzez zamiatanie, opróżnianie koszy na śmieci, pielęgnację kwiatów ozdobnych i krzewów (podlewanie, usuwanie chwastów), w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem przed wejściami do biurowca (piasek dostarcza Zamawiający); 2) Codzienne sprzątanie wszystkich pomieszczeń biurowych, użytkowych, sanitarnych, socjalnych, korytarzy, oraz klatek schodowych, wiatrołapów obejmujące następujące czynności: a) odkurzanie podłóg i wykładzin dywanowych, b) zmywanie i konserwację powierzchni podłogowych, c) bieżące czyszczenie zaplamień miejscowych na wykładzinach dywanowych i chodnikach, d) pranie wykładzin dywanowych oraz mebli tapicerowanych, co najmniej 1 x w roku, chodników 2 x w roku, e) odkurzanie, zmywanie, czyszczenie i odpowiednia konserwacja drzwi, ram okiennych oraz okuć, klamek, poręczy klatki schodowej, mebli, półek, parapetów, listew ściennych, przeszkleń meblowych, obrazów, tablic, gablot, eksponatów, pozostałych elementów dekoracyjnych, itp. w obiekcie, f) odpowiednie odkurzanie armatury teletechnicznej, elektrycznej, sprzętu komputerowego, g) czyszczenie lamp jarzeniowych, lamp zewnętrznych, oraz włączników oświetlenia, h) czyszczenie grzejników, i) bieżące czyszczenie powierzchni szklanych, j) mycie wysokich okien (na wysokościach) na klace schodowej z zewnątrz oraz wewnątrz w celu utrzymania czystości – w miarę potrzeby, k) bieżące mycie pozostałych okien wewnątrz i na zewnątrz w celu utrzymania czystości, l) obmiatanie ścian i sufitów z kurzu i pajęczyn, m) prawidłowa pielęgnacja kwiatów w biurowcu - odpowiednie podlewanie, odkurzanie, mycie, zraszanie, przesadzanie (zamawiający dostarcza donice, ziemię, nawóz), n) sprzątanie pomieszczeń sanitarnych tj. mycie i dezynfekcja powierzchni podłogowych, umywalek i armatury, sedesów i desek sedesowych, spłuczek, czyszczenie glazury łazienkowej, lamp, luster, uchwytów na papier i ręczniki, dozowników mydła, o) sprzątanie aneksów kuchennych tj. odkurzanie, zmywanie, czyszczenie mebli, sprzętu kuchennego, lamp, luster, uchwytów na ręczniki, mycie i dezynfekcja powierzchni podłogowych, zlewów, czyszczenie glazury, p) czyszczenie syfonów instalacji kanalizacyjnych przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych (np. kret) – w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc, q) w miarę potrzeb uzupełnianie w pomieszczeniach sanitarnych papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła, oraz w aneksach kuchennych ręczników - dostarczanych przez Zamawiającego (wykonawca zgłasza zapotrzebowanie), r) opróżnianie i czyszczenie pojemników na śmieci oraz wyposażanie ich w worki na śmieci w całym budynku Nadleśnictwa oraz na zewnątrz wraz z wyniesieniem śmieci do kontenera, s) wykonywanie innych prac związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń i otoczenia budynku w części biurowej, t) zapewnienie obsługi porządkowej w przypadku nagłej konieczności utrzymania czystości; 3) Zakres usług obejmuje zakup i dostarczenie przez Wykonawcę materiałów i środków do wykonania zamówienia na własny koszt. Materiały i środki dostarczane przez Wykonawcę: a) worki na śmieci, b) płyn (żel) do mycia toalet – bez zawartości środków drażniących np. chlor), c) środki chemiczne do utrzymania czystości w szczególności: - do mycia i pielęgnacji podłóg (dla wszystkich występujących powierzchni podłóg), - do mycia i pielęgnacji łazienek, - do czyszczenia i konserwacji mebli, - usuwania ciężkich i tłustych zabrudzeń - do czyszczenia wykładzin i chodników, - środki do udrażniania rur, - inne niezbędnie środki chemiczne potrzebne do utrzymania czystości; d) inne materiały i środki niezbędne do wykonania zamówienia. 4) Zamawiający wymaga, aby sprzątanie pomieszczeń odbywało się po godzinach pracy biura tj po godz.15-tej, z wyjątkiem pomieszczeń o ograniczonym dostępie, które należy sprzątać w godzinach pracy Nadleśnictwa Cisna w obecności pracowników. 5) Zamawiający wymaga otwieranie budynku biurowego z wyjątkiem dni wolnych od pracy o godz. 6: 50 i zamykanie o godz. 15: 10, oraz przed zmrokiem zapalanie lamp na zewnątrz budynku. 6) Informacje ogólne: a) Ogólna powierzchnia do sprzątania Nadleśnictwa – 592 m2; b) Lokalizacja: 38-607 Cisna 87A 5. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia dla PAKIETU I 1) Wykonawca dokonuje czynności sprzątania: a) własnym sprzętem (narzędzia, urządzenia i materiały); b) wykonuje prace przy pomocy własnego personelu i pod własnym nadzorem; c) zakupuje na własny koszt wszelkie środki niezbędne do wykonania zamówienia w szczególności środki czystości, dezynfekujące oraz worki na śmiecie; 2) Utrzymanie czystości w obiekcie Zamawiającego wykonywane będzie środkami chemicznymi Wykonawcy, o jakości nie gorszej niż charakteryzują się środki typu: domestos, cif, cilit, clin, pronto lub równoważnymi; 3) Do zmywania, czyszczenia, konserwacji wszystkich powierzchni należy używać odpowiednich do danego rodzaju powierzchni wysokiej, jakości środków myjących, czyszczących lub konserwujących (płynów, emulsji, past itp.); 4) W ramach wykonywanych usług Wykonawca musi zapewnić wszelkie materiały, środki chemiczne i sprzęt oraz środki ochrony osobistej i odzież ochronną dla osób wykonujących usługę; 5) Wszelkie środki chemiczne muszą posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie na terenie Unii Europejskiej; 6) Wykonawca na żądnie Zamawiającego udostępni na bieżąco wgląd do używanych środków czystości; 7) Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz ponosi odpowiedzialność karną i materialną za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek działań innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę; 8) Wykonawca wyznaczy pracownika/Koordynatora nadzorującego realizację Sprzątania. Koordynator musi dysponować telefonem komórkowym, którego numer będzie dostępny Zamawiającemu, co umożliwi bezpośrednie przekazywanie uwag dotyczących nieprawidłowej realizacji Sprzątania. Numery telefonu komórkowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem pierwszego dnia Sprzątania; 9) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby pracownicy Sprzątający łącznie z Koordynatorem zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy wszystkich informacji, których dotyczą Zamawiającego uzyskanych w związku z wykonywaniem Sprzątania; 10) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego na piśmie z 5 (pięcio) – dniowym wyprzedzeniem o zmianie pracownika Sprzątającego i/lub Koordynatora. Zmiana pracownika nie może mieć miejsca częściej niż 1 (jeden) raz na 3 (trzy) miesiące. W treści pisma informującego o zmianie pracownika Wykonawca poda powody zmiany jak również do pisma załączy dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności jak i dokumenty dotyczące proponowanego pracownika, tj. dokumenty, o których mowa w pkt. 8 litr. a i b; 11) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg i terminowe wykonywanie zamówienia w okresie wykonywania umowy; 12) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia; 13) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownikami świadczącymi Usługi będą osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy; 14) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący Usługi będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków; 15) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom świadczącym Usługi odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 16) Zamawiający wymaga, aby osoby wyznaczone przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą posiadały znajomości języka polskiego w stopniu komunikatywnym na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. Wszystkie prace porządkowe będą podlegać wyrywkowemu sprawdzeniu przez Zamawiającego przy pomocy obiektywnych parametrów stanu zabrudzenia, np. potarcie ściereczką elementów wyposażenia pokoi biurowych, pokoi hotelowych lub subiektywnych ocen stanu czystości wykładzin, dywanów, łazienek itp. 6. Na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, przy realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osób, wskazanych w ofercie, które zostaną skierowane do bezpośredniej realizacji zamówienia (personel sprzątający) - tzw. Obowiązek Zatrudnienia. W przypadku realizacji zamówienia przez Podwykonawcę, powyższy obowiązek dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę obciąża Podwykonawcę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji pracowników przewidzianych do zatrudnienia przez wykonawcę w charakterze obsługi sprzątającej. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, w celu kontroli spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 6. powyżej, udostępnienia następujących dokumentów: a) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu osób przy realizacji zamówienia publicznego na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia publicznego jest podwykonawca - oświadczenie o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy składa podwykonawca. b) poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia, (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane powyżej w lit. a) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, (jeżeli taki dokument został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, danych o wynagrodzeniu). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności. Zamawiający dopuszcza również możliwość uzyskania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczeń zatrudnianych prze siebie pracowników o wyrażeniu przez nich zgody na przetwarzanie przez Nadleśnictwo Cisna danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wyrażanie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne i zarówno Wykonawca jak i żaden inny podmiot trzeci nie ma skutecznego roszczenia o uzyskanie takiej zgody od pracowników. Pozyskując zgodę na przetwarzanie danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Rozporządzenia RODO. Obowiązek określony w ust 6 SIWZ . dotyczy również podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne klauzule zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w ust 6 SIWZ. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że posiadać będą odpowiednie kwalifikacje, rozumiane, jako doświadczenie w realizacji zakresu podobnego do przedmiotu zamówienia w zakresie im powierzonym. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji podwykonawców, których Wykonawca zechce zaangażować na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca przedłoży wzór umowy ze wskazanym podwykonawcą. Zamawiający może wnieść sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. Nie wniesienie zmian i zastrzeżeń do umowy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej zawarcie. Sankcje z tytułu niewykonania przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia publicznego, starannego i rzetelnego wypełniania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych zatrudnianych przez siebie pracowników, zleceniobiorców oraz podwykonawców, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO). W szczególności Zamawiający wymaga dopełnienia obowiązku informacyjnego określonego w przepisach art. 13 i 14 RODO. 14. Zamawiający informuje, że na podstawie przepisu art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 797) wykonawca usługi sprzątania jest wytwórcą odpadów, w rozumieniu tej ustawy i zobowiązany jest do posiadania wpisu w odpowiednim rejestrze, o ile tego rodzaju wpis jest wymagany przy wykonywaniu działalności w ramach realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90919200-4, 90911200-8, 90911000-6, 98310000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 04.03.2021
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zamieszkałych na terenie Powiatu Leskiego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający określa termin realizacji zamówienia: DLA PAKIETU I – umowa wynikająca z udzielonego zamówienia będzie realizowana ciągle, przez okres 24 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy. 2. Zmawiający informuje, że umowa będzie obowiązywała począwszy od 4 marca 2021r. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości Dla PAKIETU I w wysokości 1 600,00 zł . 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danej części zamówienia. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie Wykonawcy.


Część nr: 2Nazwa: PAKIET II - Wykonywanie usług sprzątania w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Wołosań” i obejściu budynku, domku myśliwskim „Koliba” w Dołżycy oraz wiaty edukacyjnej przy Nadleśnictwie i „Kolibie”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług sprzątania w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Wołosań” i obejściu budynku, domku myśliwskim „Koliba” w Dołżycy oraz wiaty edukacyjnej przy Nadleśnictwie i „Kolibie”. Szczegółowy zakres usługi sprzątania polegać będzie: 1) Codzienne sprzątanie wszystkich pomieszczeń hotelowych, szkoleniowych, konferencyjnych, technicznych, technologicznych, magazynowych i sanitarnych obejmujących następujące czynności: a) odkurzanie podłóg i wykładzin dywanowych, b) konserwację podłóg parkietowych, c) zmywanie i konserwacja posadzek ceramicznych, d) wymiana brudnej bielizny pościelowej i ręczników, e) sprzątanie pomieszczeń sanitarnych tj. mycie umywalek, kabin natryskowych i muszli klozetowych z ich dezynfekcją, oraz czyszczenie armatury sanitarnej; f) w miarę potrzeb uzupełnienie papieru toaletowego i innych środków kosmetycznych dostarczonych przez Zamawiającego; g) opróżnianie pojemników na śmieci w całym ośrodku wraz z ich wyniesieniem do kontenera; h) mycie: luster i ścian pokrytych płytkami glazurowymi; i) odkurzanie i konserwacja mebli; j) mycie okien - na bieżąco, k) na bieżąco czyszczenie powierzchni szklanych w całym ośrodku (stolarka okienna, drzwiowa, luksfery); l) pielęgnacja kwiatów i krzewów ozdobnych w obiekcie jak również przed obiektem; m) utrzymanie w czystości placu przed wejściem do obiektu w zimie odśnieżanie, jeżeli jest taka potrzeba, n) sprzątanie wiat przed obiektami (przy Ośrodku i Kolibie), jeżeli będzie taka potrzeba, o) obsługa pralni ośrodka – wykonywanie prania i prasowania ( ręczniki, pościel, obrusy ,serwety i inne będące na wyposażeniu ośrodka) ; p) układanie czystej bielizny w magazynie; q) czyszczenie armatury teletechnicznej, elektrycznej; r) czyszczenie okuć drzwiowych i okiennych; s) czyszczenie z kurzu obrazów, oraz innych elementów dekoracyjnych; t) czyszczenie grzejników; u) zmywanie posadzek terakotowych zewnętrznych z ich konserwacją np. balkony, tarasy; v) czyszczenie z konserwacją elementów drewnianych w Ośrodku i Kolibie; w) trzepanie narzut, kołder, poduszek, chodników, x) pranie i czyszczenie wykładzin dywanowych, chodników na bieżąco, y) pranie i czyszczenie tapicerki krzeseł, foteli i kanap na bieżąco w Ośrodku i Kolibie, z) utrzymanie w czystości wind, aa) utrzymanie w czystości dioramy ze zwierzętami, bb) odbieranie pokoi po gościach (sprawdzanie stanu pokoi i wyposażenia), cc) wykonywanie innych prac związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń i otoczenia Ośrodka oraz domku myśliwskiego Koliba, dd) sprzątanie pomieszczeń magazynowych oraz strychów na bieżąco. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował do wykonania zamówienia: trzech pracowników serwisu porządkowego, w tym 1 osobą posiadającą doświadczenie w obsłudze przemysłowych maszyn pralniczych. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji pracowników przewidzianych do zatrudnienia przez Wykonawcę w charakterze obsługi porządkowej Ośrodka i domku Koliba. 4) Wymaga się od Wykonawcy, aby pracownicy wykonujący prace porządkowe natychmiast po zauważeniu zgłaszali występujące usterki, braki i uszkodzenia wyposażenia Kierownikowi Ośrodka lub wyznaczonemu przez Kierownika pracownikowi. 5) Wymaga się od Wykonawcy, aby pracownicy wykonujący prace porządkowe byli wyposażeni w estetyczne i funkcjonalne stroje, dostosowane do wykonywania różnego rodzaju prac określonych zakresem niniejszego zamówienia (obsługa pokoi, obsługa pralni). 6) Wykonawca zobowiąże swoich pracowników zatrudnionych przy realizacji umowy do dbania o estetykę stroju oraz profesjonalne i sprawne wykonywanie usług. 7) Wymaga się od pracowników Wykonawcy odnoszenia się w sposób życzliwy i uprzejmy do osób korzystających z usług Ośrodka; 8) Wymaga się od Wykonawcy, aby pracownicy świadczący usługi porządkowe i obsługujący pralnię Ośrodka posiadali aktualne badania lekarskie (książeczki). 9) Wykonawca będzie wyznaczał jedną osobę z zatrudnionych przy wykonywaniu umowy, która będzie pełniła dyżur na wezwanie telefoniczne w przypadku np. awarii itp. 10) Zamawiający wymaga, aby sprzątanie obiektów odbywało się w terminie i w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego, a także w dni ustawowo wolne od pracy. 11) W celu realizacji usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający udostępnia Wykonawcy pomieszczenie socjalne i pomieszczenia gospodarcze (przekazane protokolarnie) w budynku OSW Wołosań. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie, własnym staraniem na własny koszt, drobnych remontów(np. malowanie i czyszczenie ścian) w udostępnionych pomieszczeniach. 12) Wszystkie czynności zawarte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być wykonywane przy użyciu środków czystości, środków piorących oraz narzędzi, maszyn i urządzeń Wykonawcy. 13) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował do wykonywania zamówienia: - 3 profesjonalne odkurzacze o dużej mocy ssania oraz obniżonej wartości Db (poziom hałasu dostosowany do pracy w pomieszczeniach hotelowych), - 1 urządzeniem do profesjonalnego ekstrakcyjnego prania wykładzin dywanowych, - 1 urządzeniem froterująco/polerującym(ilość obrotów- do 300obrotów/min.) 14) Używane do wykonywania prac określonych w w/w opisie środki czystości, środki piorące muszą być dostosowane do czyszczonych powierzchni i powinny posiadać wymagane atesty oraz karty bezpieczeństwa a ich asortyment powinien być uzgodniony z Kierownikiem Ośrodka. 15) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni na bieżąco wgląd do używanych w Ośrodku preparatów chemii czystościowej i piorącej. 16) Zamawiający zabrania Wykonawcy świadczenia usług pralniczych oraz prasowalniczych obcym firmom lub osobom fizycznym. 17) Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy pomieszczenia socjalne, pomieszczenia magazynowe, pralnię, suszarnię wraz z urządzeniami pralniczymi oraz bieliznę pościelowa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie, własnym staraniem i na własny koszt, drobnych remontów np. malowanie i czyszczenie ścian w udostępnionych pomieszczeniach. 18) Za wszystkie braki, uszkodzenia i zniszczenia powierzonych przedmiotów oraz uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia i sprzętu OSW „Wołosań”, domku myśliwskiego „Koliba” oraz wiaty odpowiedzialność materialną ponosi Wykonawca, a ich koszty zostaną potrącone z Wynagrodzenia. 19) Wymaga się od Wykonawcy dbałość i estetykę stroju przy realizacji umowy oraz profesjonalne i sprawne wykonanie usług. 20) Zamawiający umożliwi Wykonawcy, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu przeprowadzenia wizji lokalnej w obiektach. 21) Informacje ogólne: a) Ogólna powierzchnia do sprzątania: - Ośrodek Szkoleniowo –Wypoczynkowy „Wołosań” – około 2 015 m2 - Domek myśliwski „Koliba” – 204,17 m2 - Wiata przy domku „Koliba” – 30 m2 - Wiata edukacyjna przy Nadleśnictwie – 123,45 m2 b) Lokalizacja: - Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Wołosań” – 38-607 Cisna 87 - Domek myśliwski „Koliba” z wiatą – miejscowość Dołżyca - Wiata edukacyjna przy Nadleśnictwie -38-607 Cisna 87A 5. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia dla PAKIETU II: 1) Wykonawca dokonuje czynności sprzątania: a) własnym sprzętem (narzędzia, urządzenia i materiały); b) wykonuje prace przy pomocy własnego personelu i pod własnym nadzorem; c) zakupuje na własny koszt wszelkie środki niezbędne do wykonania zamówienia w szczególności środki czystości, dezynfekujące oraz worki na śmiecie; 2) Utrzymanie czystości w obiekcie Zamawiającego wykonywane będzie środkami chemicznymi Wykonawcy, o jakości nie gorszej niż charakteryzują się środki typu: domestos, cif, cilit, clin, pronto lub równoważnymi; 3) Do zmywania, czyszczenia, konserwacji wszystkich powierzchni należy używać odpowiednich do danego rodzaju powierzchni wysokiej, jakości środków myjących, czyszczących lub konserwujących (płynów, emulsji, past itp.); 4) W ramach wykonywanych usług Wykonawca musi zapewnić wszelkie materiały, środki chemiczne i sprzęt oraz środki ochrony osobistej i odzież ochronną dla osób wykonujących usługę; 5) Wszelkie środki chemiczne muszą posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie na terenie Unii Europejskiej; 6) Wykonawca na żądnie Zamawiającego udostępni na bieżąco wgląd do używanych środków czystości; 7) Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz ponosi odpowiedzialność karną i materialną za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek działań innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę; 8) Wykonawca wyznaczy pracownika/Koordynatora nadzorującego realizację Sprzątania. Koordynator musi dysponować telefonem komórkowym, którego numer będzie dostępny Zamawiającemu, co umożliwi bezpośrednie przekazywanie uwag dotyczących nieprawidłowej realizacji Sprzątania. Numery telefonu komórkowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem pierwszego dnia Sprzątania; 9) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby pracownicy Sprzątający łącznie z Koordynatorem zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy wszystkich informacji, których dotyczą Zamawiającego uzyskanych w związku z wykonywaniem Sprzątania; 10) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego na piśmie z 5 (pięcio) – dniowym wyprzedzeniem o zmianie pracownika Sprzątającego i/lub Koordynatora. Zmiana pracownika nie może mieć miejsca częściej niż 1 (jeden) raz na 3 (trzy) miesiące. W treści pisma informującego o zmianie pracownika Wykonawca poda powody zmiany jak również do pisma załączy dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności jak i dokumenty dotyczące proponowanego pracownika, tj. dokumenty, o których mowa w pkt. 8 litr. a i b; 11) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg i terminowe wykonywanie zamówienia w okresie wykonywania umowy; 12) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia; 13) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownikami świadczącymi Usługi będą osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy; 14) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący Usługi będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków; 15) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom świadczącym Usługi odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 16) Zamawiający wymaga, aby osoby wyznaczone przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą posiadały znajomości języka polskiego w stopniu komunikatywnym na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 5. Wszystkie prace porządkowe będą podlegać wyrywkowemu sprawdzeniu przez Zamawiającego przy pomocy obiektywnych parametrów stanu zabrudzenia, np. potarcie ściereczką elementów wyposażenia pokoi biurowych, pokoi hotelowych lub subiektywnych ocen stanu czystości wykładzin, dywanów, łazienek itp. 6. Na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, przy realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osób, wskazanych w ofercie, które zostaną skierowane do bezpośredniej realizacji zamówienia (personel sprzątający) - tzw. Obowiązek Zatrudnienia. W przypadku realizacji zamówienia przez Podwykonawcę, powyższy obowiązek dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę obciąża Podwykonawcę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji pracowników przewidzianych do zatrudnienia przez wykonawcę w charakterze obsługi sprzątającej. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, w celu kontroli spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 6. powyżej, udostępnienia następujących dokumentów: a) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu osób przy realizacji zamówienia publicznego na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia publicznego jest podwykonawca - oświadczenie o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy składa podwykonawca. b) poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia, (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane powyżej w lit. a) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, (jeżeli taki dokument został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, danych o wynagrodzeniu). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności. Zamawiający dopuszcza również możliwość uzyskania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczeń zatrudnianych prze siebie pracowników o wyrażeniu przez nich zgody na przetwarzanie przez Nadleśnictwo Cisna danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wyrażanie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne i zarówno Wykonawca jak i żaden inny podmiot trzeci nie ma skutecznego roszczenia o uzyskanie takiej zgody od pracowników. Pozyskując zgodę na przetwarzanie danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Rozporządzenia RODO. 9. Obowiązek określony w ust 6. dotyczy również podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne klauzule zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w ust 6. 10. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że posiadać będą odpowiednie kwalifikacje, rozumiane, jako doświadczenie w realizacji zakresu podobnego do przedmiotu zamówienia w zakresie im powierzonym. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji podwykonawców, których Wykonawca zechce zaangażować na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 11. Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca przedłoży wzór umowy ze wskazanym podwykonawcą. Zamawiający może wnieść sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. Nie wniesienie zmian i zastrzeżeń do umowy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej zawarcie. 12. Sankcje z tytułu niewykonania przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia publicznego, starannego i rzetelnego wypełniania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych zatrudnianych przez siebie pracowników, zleceniobiorców oraz podwykonawców, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO). W szczególności Zamawiający wymaga dopełnienia obowiązku informacyjnego określonego w przepisach art. 13 i 14 RODO. 14. Zamawiający informuje, że na podstawie przepisu art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 797) wykonawca usługi sprzątania jest wytwórcą odpadów, w rozumieniu tej ustawy i zobowiązany jest do posiadania wpisu w odpowiednim rejestrze, o ile tego rodzaju wpis jest wymagany przy wykonywaniu działalności w ramach realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90919200-4, 90911200-8, 90911000-6, 98310000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 04.03.2021
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zamieszkałych na terenie Powiatu Leskiego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający określa termin realizacji zamówienia: PAKIETU II – umowa wynikająca z udzielonego zamówienia będzie realizowana ciągle, przez okres 24 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy. Zmawiający informuje, że umowa będzie obowiązywała począwszy od 4 marca 2021r. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Dla PAKIETU II w wysokości: 6 700,00 zł . Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danej części zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie Wykonawcy.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły