Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.

Ogłoszenie dodano: 30.12.2020

Zamawiający: Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Odziałami Integracyjnymi w Krakowie, ul. Królewska, 30-079 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.12.2022

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.01.2021, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Odziałami Integracyjnymi w Krakowie: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach 4 Osi Priorytetowej – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Odziałami Integracyjnymi w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 29756600000000, ul. ul. Królewska  86 , 30-079  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 638 56 61, , e-mail sekretariat@mpsm.edu.pl, , faks 126 385 661.
Adres strony internetowej (URL): www.mpsm.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mpsm.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mpsm.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłka kurierska
Adres:
Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie , ul. Królewska 86, 30-079 Kraków, sekretariat szkoły pokój nr 101, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.
Numer referencyjny: PN/3/U/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych w tym zakresie oraz wytycznymi Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie. 2. Funkcja inwestora zastępczego obejmuje: 1) przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, w tym przygotowanie: a) opisu przedmiotu zamówienia uwzględniającego charakterystykę obiektu i wymagania Zamawiającego b) propozycji warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia wykonawców c) kryteriów oceny ofert d) wzoru umowy z wykonawcą robót budowlanych 2) przeprowadzenie procedury przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: a) udział w postępowaniu mającym na celu wybór wykonawcy robót budowlanych:  przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu odpowiedzi na ewentualne pytania wykonawców  udział w pracach komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego , jako sekretarz  dokonanie oceny złożonych w postępowaniu ofert  sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 3) w przypadku konieczności powtórzenia procedury przetargowej, wykonanie ponownie wszystkich czynności opisanych w ppkt 1) i 2) – w cenie złożonej oferty 4) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi przez wybranego wykonawcę robót wraz z sprawdzaniem książki obmiaru robót i kosztorysów powykonawczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy Prawo budowlane, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami; . 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w zakresie pełnionej funkcji Inwestora Zastępczego. 4. Opis zakresu robót do nadzoru inwestorskiego: A) Roboty dociepleniowe:  naprawa konstrukcji gzymsu dachowego pod ocieplenie ścian; docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia styropianem ekstrudowanym- metodą BSO,gr.15cm; ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem; docieplenie ścian zewnętrznych piwnic nadziemia styropianem ekstrudowanym- metodą BSO, gr.15cm; wykonanie dodatkowych tynków cienkowarstwowych; wymiana parapetów; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej elastycznymi masami bitumicznymi; docieplenie ścian w gruncie styropianem ekstrudowanym- metodą BSO, gr.12cm; docieplenie stropu pod dachem granulatem wełny mineralnej, gr 24cm; wymiana pokrycia stropodachu: z papy na papę termozgrzewalną; wymiana obróbek blacharskich; wymiana instalacji odgromowej; wymiana okien zewnętrznych w części piwnicznej 25 szt; wymiana okien zewnętrznych PCV na PCV –87 szt; wymiana drzwi zewnętrznych w części piwnicznej; wymiana drzwi zewnętrznych od podwórka; podniesienie kominów: wykonanie niezbędnych rozbiórek ścian, kominów, czapek i przebić; wykonanie przewodów wentylacyjnych w ścianach, przewodów z pustaków, kominów i czapek, niezbędnych prac murarskich, tynków na kominach, wykonanie obróbek z blachy cynkowo- tytanowej i papy termozgrzewalnej, założenie krat zabezpieczających otwory wentylacyjne. B) Wentylacja mechaniczna:  w ramach pomieszczeń kuchni i zaplecza: wykonanie demontażu starej instalacji wentylacji wraz z urządzeniami i czerpnią; wykonać nową instalację zgodnie z projektem- włącznie z odcinkami na poddaszu i dachu; zamontować nową centrale nawiewno- wywiewną z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą wodną; wykonać izolację termiczna kanałów na klatce schodowej oraz kanały na poddaszu i dachu  w ramach pomieszczeń łazienek, aneksów kuchennych i sanitariatów: montaż wentylatorów z czujnikiem ruchu; kanałowych ;wentylatory uruchamiane wyłącznikiem; demontaż starych przewodów i wykonanie nowych; C) Instalacja ciepłej wody:  montaż całości poziomów wodnych pod stropem w piwnicy; montaż brakujących pionów ciepłej wody i cyrkulacji; wykonanie całości pozostałych podejść pod armaturę; wykonanie przejść pożarowych przez stropy; wykonanie izolacji całości rurażu; wykonanie niezbędnych robót budowlanych; odtworzenie pokryć ścian i podłóg. D) Instalacje elektryczne i fotowoltaika:  wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne ledowe oraz osprzętu elektrycznego w zakresie instalacji oświetleniowej, częściowe ułożenie nowych przewodów elektrycznych (stare pozostają w ścianach, niedemontowane)  montaż paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą  wykonanie pomiarów E) Roboty budowlane:  remont tarasu ze schodami: odkopanie ścian fundamentowych oraz późniejszy zasyp; przygotowanie ścian fundamentowych poprzez oczyszczenie i tynkowanie; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej elastycznymi masami bitumicznymi; przyklejenie docieplenia z płyt XPS, wykonanie ubytków tynku; wykonanie sylikatowych tynków cienkowarstwowych nadzienia; wymiana posadzek i okładzin schodów (z przygotowaniem podłoża na kamienne z granitu płomieniowanego; remont murów oporowych wzdłuż ścian podwórka: roboty rozbiórkowe starych murów oporowych oraz nawierzchni; zbrojenie oraz betonowanie ścian oporowych wraz z fundamentami; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej emulsjami; wykonanie tynków oraz wierzchniej warstwy z tynków silikatowych, wykonanie nakrywy murków i balustrad. Odtworzenie kominów i podniesienie ich: wykonanie niezbędnych rozbiórek ścian, kominów, czapek, przebić; wykonanie przewodów wentylacyjnych w ścianach, przewodów z pustaków, kominów i czapek; wykonanie prac murarskich i tynkarskich; wykonanie obróbek blacharskich; założenie krat zabezpieczających otwory wentylacyjne.  remont pomieszczenia 0.7: roboty rozbiórkowe ścianek, stolarki, okładzin ścian i posadzek do podbetonu; wykonanie warstw podposadzkowych; wymurowanie tynków, przetarcie tynków; wymurowanie ścianek działowych z otynkowaniem; wykonanie okładzin ścian i posadzek; montaż stolarki drzwiowej i kabin systemowych wc, wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK; malowanie; malowanie pomieszczeń po modernizacji sufitów i ścian. F) Kanalizacja:  demontaż urządzeń sanitarnych w wybranych pomieszczeniach, starej instalacji kanalizacji kolidującej z nową; montaż całości poziomów kanalizacyjnych pod stropem i w gruncie piwnicy, montaż brakujących pionów kanalizacyjnych; montaż przepompowni ścieków i separatora tłuszczów; montaż urządzeń sanitarnych w wybranych pomieszczeniach; wykonanie przejść pożarowych przez stropy; wykonanie niezbędnych robót budowlanych; odtworzenie pokryć ścian i podłóg w pomieszczeniach; G) Instalacja zimnej wody:  demontaż armatury w wybranych pomieszczeniach; demontaż starej instalacji wodnej kolidującej z nową, montaż całości poziomów pod stropem w piwnicy; montaż brakujących pionów zimnej wody; wykonanie całości pozostałych podejść pod przybory; montaż armatury sanitarnej w wybranych pomieszczeniach; wykonanie przejść pożarowych przez stropy; wykonanie izolacji całości rurażu; wykonanie niezbędnych robót budowlanych; odtworzenie pokryć ścian i podłóg w pomieszczeniach.  Uwaga: Wykonawca robót budowlanych rozliczany będzie za wykonane roboty kosztorysem powykonawczym 5. Szczegółowy zakres robót został opisany w Projekcie Wykonawczym i przedmiarach robót oraz w STWIORB. Dokumenty te są udostępnione na stronie internetowej zamawiającego: www.mpsm.edu.pl. 6. Szczegółowy zakres obowiązków dla inwestora zastępczego został zawarty we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

II.5) Główny kod CPV: 71540000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71520000-9
71630000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 15.12.2022
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
15.12.2022

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w następnym dniu po podpisaniu umowy; 2) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: po końcowym odbiorze wykonanych robót oraz po całkowitym rozliczeniu robót z wykonawcami robót budowlanych: a) przewidywany termin zakończenia robót budowlanych 30 września 2022 r. b) przewidywany termin zakończenia i rozliczenia zadania 15 grudnia 2022 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3. Posiadanie wiedzy, zdolności technicznej zawodowej i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania polegającego na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnego lub zamieszkania zbiorowego o wartości robót budowlanych, dla których pełniono funkcję Inwestora zastępczego, min. 900 000, 00 zł brutto. Uwaga: 1) W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonywania robót (w przypadku robót budowlanych rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 2) W związku z art. 22a ust. 4: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.” W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez „inny podmiot”, to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części usług. 4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (tekst jednoty Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. do nadzorowania wykonania robót budowlanych: 1) osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 4-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych) polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych przy co najmniej jednej budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnego lub zamieszkania zbiorowego o wartości robót budowlanych min. 900 000, 00 zł brutto (w przypadku kilku robót – każda); 2) osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą co najmniej 4-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych) polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych przy co najmniej jednej budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnego lub zamieszkania zbiorowego o wartości robót budowlanych min. 900 000, 00 zł brutto (w przypadku kilku robót – każda); 3) osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającą co najmniej 4-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych) polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych przy co najmniej jednej budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnego lub zamieszkania zbiorowego o wartości robót budowlanych min. 900 000, 00 zł brutto (w przypadku kilku robót – każda); UWAGA: W/w osoby powinny: a) posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoty 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U.2018.2272 z późn. zm.). b) być członkami właściwej izby samorządu zawodowego .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wypełnione w zakresie wskazanym w punkcie IV SIWZ: 1) oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zawarte w zał. nr 2 do SIWZ; 2) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zawarte w zał. nr 3 do SIWZ. Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.” Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (…) 2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (…)”. 4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli tych, o których mowa w punkcie IV ppkt 1 i 2 niniejszej SIWZ, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Uwaga:  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ppkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. Wykaz usług, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ, spełniających wymagania określone w pkt IV ppkt 3 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SIWZ, spełniający wymagania określone w pkt IV ppkt 4 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 5. Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony druk Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.  Druk Formularz oferty musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).  Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.  W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 5) Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w pkt V ppkt 5 SIWZ, złożony w oryginale, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Dokumenty wymienione w pkt V ppk 2 i 3 – Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – wzór stanowi zał. nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 15 stycznia 2021r. godziną 12:00. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach:  w pieniądzu wpłacone przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: 73 1020 2906 0000 1802 0444 0210 w tytule przelewu należy wpisać: wadium do przetargu nieograniczonego- sprawa nr PN/3/U/2020 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert;  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  w gwarancjach bankowych,  w gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 310 z poźn. zm.). 5. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 6. Wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego, pok nr 113 w siedzibie Zamawiającego, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej i poręczeń musi spełniać n/w wymogi: a) musi być wystawione na Małopolską Policealną Szkołę Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, ul. Królewska 86, 30-079 Kraków; b) musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; c) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp każdego z tych wykonawców; d) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 8. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. 9. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 2. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, które mogą dotyczyć w szczególności n/w przypadków: 1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, na zasadach określonych w umowie, 2) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego. 3) zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia w związku z: a) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które maja wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, b) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót), d) zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w tym szczególnie w przypadku przedłużenia procedur administracyjnych na etapie wydawania decyzji, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli to przedłużenie nie wynikało z winy wykonawcy, e) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na termin realizacji zamówienia,  pod warunkiem wyrażenia przez zamawiającego zgody ; termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy. 4) zmiana warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.01.2021, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły