„Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Zachowanie i udostępnienie zabytkowego pomnika budowy Traktu Brzeskiego wraz z ofertą kulturalną w Terespolu"

Ogłoszenie dodano: 28.12.2020

Zamawiający: Miasto Terespol, ul. Czerwonego Krzyża, 21-550 Terespol (Lubelskie)

Miejsce: Terespol

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.01.2021, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 13.01.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miasto Terespol: „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Zachowanie i udostępnienie zabytkowego pomnika budowy Traktu Brzeskiego wraz z ofertą kulturalną w Terespolu"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Zachowanie i udostępnienie zabytkowego pomnika budowy Traktu Brzeskiego wraz z ofertą kulturalną w Terespolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0035/19 w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania z budżetu państwa.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Terespol, krajowy numer identyfikacyjny 52917200000000, ul. ul. Czerwonego Krzyża  26 , 21-550  Terespol, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 833 752 036, e-mail um@terespol.pl, faks 833 752 327.
Adres strony internetowej (URL): https://umterespol.e-biuletyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://umterespol.e-biuletyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umterespol.e-biuletyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII SIWZ
Adres:
Urzad Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Zachowanie i udostępnienie zabytkowego pomnika budowy Traktu Brzeskiego wraz z ofertą kulturalną w Terespolu"
Numer referencyjny: IP.271.21.2020.JL
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Zachowanie i udostępnienie zabytkowego pomnika budowy Traktu Brzeskiego wraz z ofertą kulturalną w Terespolu ". 2.2. W ramach niniejszego zamówienia nadzór inwestorski obejmuje branże:  konstrukcyjno-budowlaną,  elektryczną,  konserwatorską 2.3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wykonujących wszystkie czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane. 2.4. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.1 został szczegółowo określony w (Załączniku Nr 1 do SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia. 2.5. Dokumentacja projektowa inwestycji oraz inne dokumenty inwestycji dostępne są pod adresem internetowym www.umterespol.e-biuletyn.pl w zakładce Zamówienia publiczne. 2.6. Zakres robót budowlanych objętych inwestycją, nad którą nadzór pełnić ma Wykonawca wejdzie m.in.: a) Dotyczy „Remontu Pomnika Traktu Brzeskiego, Terespol ul. Wojska Polskiego”: 1. Ustalenie przyczyn osiadania pomnika. Wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. Opracowanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego dla prac konstrukcyjnych oraz jego realizacja. 2. Demontaż stopni schodów oraz płaskorzeźb i napisów. Dla właściwego i skutecznego oczyszczenia i zabezpieczenia wszystkich powierzchni konieczne jest zdemontowanie płycin z płaskorzeźbami i liter napisów. Należy podjąć próbę odkręcenia aplikacji. W ostateczności ostrożnie rozwiercić połączenia śrubowe. Zdemontować także drzwiczki rewizyjne. 3. Oczyszczenie powierzchni wewnętrznych obelisku. Wszystkie elementy oczyścić z zabrudzeń i oraz luźnych nawarstwień korozyjnych. Dopuszczalne jest stosowanie wszelkich metod mechanicznych, piaskowania etc. Dla planowanej metody zabezpieczenia wnętrza nie jest konieczne oczyszczenie elementów do wysokiego stopnia czystości – ważne jest aby nie pozostały grubsze nawarstwienia korozyjne. 4. Oczyszczenie powierzchni zewnętrznych. Usunięcie starych powłok, produktów korozji, kitów i zgorzelin metodą obróbki strumieniowo-ściernej /piaskowanie/. Wymagany dla planowanego zabezpieczenia metalu metodą metalizacji natryskowej stopień czystości powierzchni wynosi minimum Sa 2½–3. Metodą prób dobrać odpowiedni rodzaj ścierniwa, jego granulację oraz ciśnienie aplikacji. Szczególnie starannie oczyścić wszelkie szczeliny i połączenia elementów. W razie konieczności doczyścić najtrudniej dostępne fragmenty mechanicznie, przy pomocy mikroszlifierek i materiałów ściernych. 5. Naniesienie cynkowej powłoki antykorozyjnej metodą natryskowego (strumieniowo-cieplnego) nanoszenia warstw cynku (Zn) lub stopu Dunois’a (Al.-15%, Zn-85%). Warstwa naniesionego metalu powinna być rzędu 100 – 200 mikrometrów (0,1 – 0,2 mm). Metodę tę zastosować należy do powierzchni zewnętrznych pomnika i na wszystkich powierzchniach zdemontowanych płyt z płaskorzeźbami. 6. Naniesienie farby wysokocynkowej w miejscach gdzie nie dotarł metal nakładany metodą natrysku strumieniowo-cieplnego – szczeliny montażowe, miejsca styku elementów etc. 7. Kitowanie szczelin montażowych – proponuje się zastosowanie oryginalnej technologii wypełniania szczelin ołowiem zarówno w formie zalewania stopionym metalem jak i rozklepywania umieszczonych w szczelinach ołowianych blaszek. Powierzchnie poddawane obróbce odpowiednio przygotować: oczyścić, odtłuścić, tak aby zapewnić dobrą przyczepność metalu. Powierzchnie uzupełnień obrobić, nadając im wygląd podobny do otoczenia. Nie uszczelniać połączeń między stopniami a pomnikiem – wykonany wcześniej system odwodnienia zapewni sprawne odprowadzenie wody opadowej. 8. Naprawa schodów  oczyszczenie powierzchni (j.w.); zeszlifowanie wtórnych spawów  prostowanie, wzmocnienie elementów, wykonanie nowych konstrukcji łączących i podpierających elementy. Rodzaj i zakres koniecznych do wykonania zabiegów będzie możliwy do określenia dopiero po demontażu stopni, rozpoznaniu ich konstrukcji oraz ustaleniu zakresu zniszczeń.  zabezpieczenie antykorozyjne – tak jak na pozostałych elementach cynkowanie metodą natryskową i naniesienie systemu lakierniczego. Dodatkowo wewnętrzne powierzchne pokryć warstwą preparatu bitumicznego lub woskowego stosowanego w motoryzacji.  wykonanie nowej, betonowej podbudowy pod stopnie. Pomiędzy podbudową a cokołem pomnika zastosować dylatację. W podbudowie zaprojektować i wykonać system odprowadzania wody opadowej.  montaż stopni. Elementy połączyć wyłącznie mechanicznie, za pomocą śrub. Nie stosować połączeń za pomocą spawania. Poszczególne elementy osadzić na wykonanej podbudowie przy użyciu betonu ekspansywnego. 9. Rozbiórka uszkodzonych przemurowań pomiędzy słupkami konstrukcyjnymi. Napraw dokonywać kolejno, nie rozbierać jednocześnie wszystkich ścianek. Do wykonania przemurowań zastosować należy cegły i zaprawy o odpowiednich, wysokich parametrach wytrzymałościowych. Powierzchnie nowych murów otynkować zaprawą cementową. Przed wykonaniem przemurowań oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie zasłaniane elementy metalowe pomnika. 10. Wypełnienie pustych przestrzeni w obrębie cokołu pomnika. Kawerny wypełnić należy betonem ekspansywnym – zaczyn cementowy wprowadzać pod ciśnieniem przez istniejące pęknięcia lub specjalnie wykonane otwory. 11. Połączenie pęknięć gzymsów. W zależności od potrzeb i możliwości zastosować metodę spawania w łuku elektrycznym lub sklejenie i wypełnienie szczelin kompozytem epoksydowo-metalicznym. W przypadku drugiej metody można dodatkowo spiąć elementy za pomocą pręta gwintowanego ze stali nierdzewnej. 12. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznych powierzchni pomnika. Przed rozpoczęciem poniższych prac starannie oczyścić, odpylić wszystkie powierzchnie. W pierwszej kolejności zastosować należy wodorozcieńczalny preparat kompleksujący (np. stosowany w motoryzacji). Preparat nanosić metodą natrysku lub pędzlowania. Po zakończeniu reakcji chemicznej i dostatecznym wyschnięciu powłoki, wszystkie powierzchnie należy dodatkowo pokryć warstwą preparatu woskowego lub bitumicznego (np. preparaty stosowane w motoryzacji do zabezpieczania profili zamkniętych nadwozi); metody aplikacji jw. Prace związane z aplikacją preparatów woskowych lub bitumicznych prowadzić przy dobrej pogodzie, gdy elementy pomnika będą nagrzane. Pozwoli to dokładną penetrację preparatów w najdrobniejsze nawet szczeliny i ciasne styki pomiędzy elementami. 13. Odpylenie i oczyszczenie powierzchni zewnętrznych z ewentualnych zabrudzeń preparatami woskowymi czy bitumicznymi 14. Odtłuszczenie powierzchni pomnika. powierzchnię zmyć acetonem względnie innym preparatem polecanym do odtłuszczania powierzchni (np. tzw. zmywacz silikonowy). Nie stosować benzyny ekstrakcyjnej i podobnych rozpuszczalników. 15. Naniesienie malarskiej powłoki antykorozyjnej typu „bariera”. Na wszystkie powierzchnie zewnętrze pomnika oraz odwrocia płaskorzeźb nanieść, metodą natrysku, grubopowłokową farbę podkładową, utwardzaną chemicznie. Są to najczęściej preparaty na bazie żywic epoksydowych, pigmentowane pyłem aluminiowym, błyszczem żelazowym i fosforanem cynkowym. Stosować natrysk hydrodynamiczny lub pneumatyczny. W przypadku natrysku pneumatyczne dbać o właściwe parametry powietrza używanego do aplikacji – należy stosować filtry odwadniające i odolejające. 16. Ujednolicenie zewnętrznych powierzchni pomnika – w chwili obecnej powierzchnia płyt żeliwnych jest bardzo niejednolita. Oprócz równomiernej i charakterystycznej porowatości żeliwa występują pojedyncze i skupione na większych obszarach wżery korozyjne oraz poddane szlifowaniu gładkie powierzchnie wokół śrub, spawów i miejsc łączenia elementów. Głębokie wżery można wypełnić metodą „cynowania” (stop o składzie Pb74Sn25Sb1) lub, stosowanymi w motoryzacji, szpachlówkami na bazie żywic poliestrowych, z wypełniaczem w postaci pyłu aluminiowego. Miejscom zbyt gładkim można nadać odpowiednią fakturę nanosząc farbę podkładową w odpowiedni sposób lub z dodatkiem odpowiednich kruszyw – metody i środki zostaną opracowane po przeprowadzeniu prób. 17. Montaż drzwiczek rewizyjnych wraz z wykonaniem ich zamka. 18. Montaż płaskorzeźb. 19. Konserwacja liter napisów:  oczyszczenie powierzchni (metody j.w.).  naniesienie powłoki cynkowej metodą galwaniczną.  wypełnienie ubytków i wżerów stopem o składzie Pb74%/Sn25%/Sb1% i opracowanie powierzchni.  naniesienie cienkowarstwowego podkładu epoksydowego.  montaż napisów na pomniku. 20. Wykonanie modeli i form rekonstruowanych i projektowanych, nowych elementów pomnika. Rekonstrukcje wykonać jako odlewy żeliwne i zabezpieczyć antykorozyjnie analogicznie do pozostałych elementów pomnika. Aby nie zatracić rysunku detali rzeźbiarskich zastosować cienkowarstwowy podkład epoksydowy. Zamontować w przeznaczonych miejscach za pomocą śrub. Przed montażem pomalować miejsca montażu i odwrocia elementów farbą nawierzchniową. 21. Naniesienie farby nawierzchniowej – proponuje się zastosowanie pigmentowanej antykorozyjnie, utwardzanej chemicznie farby poliuretanowej o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Kolor wymalowania, faktura powierzchni oraz stopień matowości/połysku powłoki malarskiej zostaną zatwierdzone przez komisję konserwatorską na podstawie przedstawionych próbek. 22. Pełna konserwacja słupków i łańcuchów ogrodzenia zgodnie z powyższymi programami. Przy montażu powierzchnie słupków stykające się z gruntem i elementami stalowymi zabezpieczyć przezroczystym preparatem woskowym. 23. Remont ogrodzenia terenu. Do zabezpieczenia metalowych elementów (słupków i przęseł) zastosować metody i materiały analogiczne jak przy konserwacji pozostałych elementów pomnika. Dokonać niezbędnych napraw betonowej podmurówki lub dokonać jej wymiany. b) Dotyczy „Zagospodarowania terenu wraz z budową utwardzenia placu, montażem małej architektury, budową oświetlenia pomnika z przyłączem zasilającym”: 1. Budowa utwardzenia 2. Montaż małej architektury 3. Budowę oświetlenia pomnika wraz z przyłączem zasilającym (wykonanie linii kablowej nN oświetleniowej, montaż kompletnych projektorów i opraw oświetleniowych, montaż szafki sterowania oświetleniem, montaż z podłączeniem przyłączy energetycznych na słupie) 4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71520000-9
71631300-3
72220000-3
71310000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
30.06.2022

II.9) Informacje dodatkowe: 3.1. Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania robót budowlanych wraz z odbiorem końcowym i przeglądami oraz odbiorami w okresie gwarancyjnym. UWAGA: 1. Planowany termin zakończenia robót to 30.06.2022 r. jednak Wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego nie jest związany tym terminem (jego przesunięcie nie wymaga zmiany niniejszej umowy), bowiem wykonuje swoje obowiązki do momentu odbioru robót (a w przypadku odstąpienia od umowy do momentu wykonania inwentaryzacji powykonawczej), zaś obowiązki związane z okresem gwarancyjnym do końca tego okresu. 2. Termin o którym mowa w pkt. 1 może ulec zmianie na zasadach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych oraz po spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 144 ustawy Pzp. 3. Okres gwarancyjny dla robót, nad którymi pełniony będzie nadzór wynosić będzie maksymalnie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji: a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i jednocześnie funkcję Koordynatora Zespołu: posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku uprawnień nadanych w innym kraju – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. oraz przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z przepisami art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.); b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej: posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku uprawnień nadanych w innym kraju – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. c) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru prac konserwatorskich, która spełnia wymogi wskazane w przepisach art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.). DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla poszczególnych branż, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi. 2) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2019 r, poz. 1186) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. 3) Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 powołanej ustawy. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa wyżej, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada: a) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 4) Zgodnie z art. 37c. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 5) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 4.2.3, ppkt 2) SIWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 6) Ilekroć w SIWZ zamawiający używa słowa zabytek – rozumie przez to zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wpisany do rejestru zabytków o którym mowa w art. 8 powołanej ustawy lub wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa o której mowa w art. 14a powołanej ustawy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.3.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 7 do SIWZ) – w zakresie warunku określonego w pkt. 4.2.3.1 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
doświadczenie koordynatora zespołu nadzorującego (DKZ)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2) zmiany umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca podmiotem, w tym Instytucją Zarządzającą lub wykonawcą robót w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy; 3) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy a wynikających ze zmian umowy z wykonawcą robót budowlanych 4) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne) - zmiana dotyczyć może terminu wykonania zamówienia i zakresu świadczenia Wykonawcy, 5) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego; 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 4. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 5. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany o których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 4 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 12, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 12 poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 12 poniżej. 10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 11. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 12. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany. 13. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 14. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły