Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem, trzech budynków garażowych , altany śmietnikowej oraz rozbudowa obiektów infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72”

Ogłoszenie dodano: 15.12.2020

Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska, 25-602 Kielce (Świętokrzyskie)

Miejsce: Kielce

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.12.2020, godzina: 11:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 19.01.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510404537-N-2021 z dnia 19.01.2021 r.
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich: Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem, trzech budynków garażowych , altany śmietnikowej oraz rozbudowa obiektów infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 766701-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Krajowy numer identyfikacyjny 12757400000000, ul. ul. Jagiellońska  72, 25-602  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, e-mail Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl, faks 041 347-04-70.
Adres strony internetowej (url): https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem, trzech budynków garażowych , altany śmietnikowej oraz rozbudowa obiektów infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
74/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem, trzech budynków garażowych, altany śmietnikowej oraz rozbudowa obiektów infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72”. Zakres robót budowlanych: Zakres robót budowlanych dla zadania: pn.: ”Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem, trzech budynków garażowych, altany śmietnikowej oraz rozbudowa obiektów infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72” obejmuje: • budowę parkingu – miejsca postojowe, chodniki, miejsca składowania śniegu; • budowę drogi wewnętrznej; • budowę trzech budynków garażowych oraz altany śmietnikowej; • wycinkę i sadzenie drzew i krzewów; • budowę / przebudowę infrastruktury elektrycznej; • budowę /przebudowę infrastruktury sanitarnej (kanalizacja sanitarna/przyłącze kanalizacji deszczowej). Zamówienie będzie realizowane w oparciu o Dokumentację projektową, zgodnie z Przedmiarami robót, Kosztorysami ofertowymi, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, harmonogramem rzeczowo -finansowym i umową. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45112000-5, 45100000-8, 77211400-6, 45112700-2, 45112710-5, 77211600-8, 45232400-6, 45310000-3, 45111200-0, 45311000-0, 45316000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, działając na podstawie art. 93 ust. 1. pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.) unieważnił postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 74 pn.: „Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem, trzech budynków garażowych, altany śmietnikowej oraz rozbudowa obiektów infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72”, nr ogłoszenia o zamówieniu 766701-N-2020, opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 15.12.2020 r., Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1. pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.) – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający, działając zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 30.12.2020 r. podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 530 000,00 zł brutto. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.) ofertę z najniższą ceną przedłożyła firma Albud Sp. z o.o., Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn w kwocie 1 185 731,61 zł. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły