„Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy basenów letnich, budowę trzech budynków kontenerowych o funkcji techniczno – sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanych w ramach zadania „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno” na działce nr ewid. 361 obręb 0022 Łopuszno gm. Łopuszno”

Ogłoszenie dodano: 08.12.2020

Zamawiający: Gmina Łopuszno, Konecka, 26-070 Łopuszno (Świętokrzyskie)

Miejsce: Łopuszno

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.06.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.12.2020, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 15.01.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510402957-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.
Gmina Łopuszno: „Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy basenów letnich, budowę trzech budynków kontenerowych o funkcji techniczno – sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanych w ramach zadania „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno” na działce nr ewid. 361 obręb 0022 Łopuszno gm. Łopuszno”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - RPSW.06.05.00 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 763096-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łopuszno, Krajowy numer identyfikacyjny 29101029200000, ul. Konecka  12, 26-070  Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, e-mail gmina@lopuszno.pl, faks +48413914054.
Adres strony internetowej (url): http://www.lopuszno.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy basenów letnich, budowę trzech budynków kontenerowych o funkcji techniczno – sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanych w ramach zadania „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno” na działce nr ewid. 361 obręb 0022 Łopuszno gm. Łopuszno”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GI.271.34.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie opisanym w projekcie umowy nad realizacją inwestycji pn.: „Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy basenów letnich, budowę trzech budynków kontenerowych o funkcji techniczno – sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanych w ramach zadania „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno” na działce nr ewid. 361 obręb 0022 Łopuszno gm. Łopuszno”. Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż: a) konstrukcyjno – budowlanej b) sanitarnej, c) elektrycznej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

Dodatkowe kody CPV: 71541000-2, 71540000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 80276.40
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI EKO INWEST Krystyna Wiorek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wincentego Witosa 103B/47
Kod pocztowy: 25-561
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 23370.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23370.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44280.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły