Konserwacja Smugi Umianowickiej w km 0+000 – 5+200 wraz z konserwacją budowli realizowane w ramach projektu LIFE4Delta_PL

Ogłoszenie dodano: 08.12.2020

Zamawiający: Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, ul. Łódzka, 25-655 Kielce (Świętokrzyskie)

Miejsce: Kielce

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 22.12.2020, godzina: 10:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 21.01.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510406742-N-2021 z dnia 21.01.2021 r.
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych: Konserwacja Smugi Umianowickiej w km 0+000 – 5+200 wraz z konserwacją budowli realizowane w ramach projektuLIFE4Delta_PL

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
LIFE17 NAT/PL/000018 pn. "Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 761857-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Krajowy numer identyfikacyjny 13900840000000, ul. ul. Łódzka  244, 25-655  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 345 58 80, e-mail sekretariat@pk.kielce.pl, faks 0-41 345 51 91.
Adres strony internetowej (url): www.pk.kielce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja Smugi Umianowickiej w km 0+000 – 5+200 wraz z konserwacją budowli realizowane w ramach projektuLIFE4Delta_PL
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPK.LIFE17.384.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1)Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja Smugi Umianowickiej w km 0+000 – 5+200 wraz z konserwacją budowli, realizowane w ramach projektu LIFE4Delta_PL. Planowane do wykonania prace zlokalizowane są w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym, w obszarze specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000: Ostoi Nidziańskiej PLH260003 i Doliny NidyPLB260001. Stanowią istotny element projektu LIFE17 NAT/PL/000018 „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” i mają na celu przywrócić stosunki wodne siedliska do stanu sprzed wystąpienia zaniedbań, do których doszło przed laty, poprzez poprawienie warunków przepływu w Smudze Umianowickiej oraz przywrócić jej koryto dla zasiedlenia i migracji gatunków ryb z rzeki Nidy dzięki usunięciu przetamowań z koryta. Zakres robót budowlanych: W km 0+000-5+200: 1. Wykoszenie roślinności ze skarp, pobocza, śr. szerokością średnią -7 m obustronnie; 2. Wykoszenie roślinności z dna o szerokości średniej 5 m; 3. Hakowanie roślinności z dna cieku; 4. Usunięcie lokalnych krzewów ze skarp w wieku do 10 lat – punktowo wraz z usunięciem pozostałości przy użyciu rębaka – 0,1 ha; 5.Mechaniczne usunięcie kolein oraz nadmiaru roślinności na dwóch przejazdach w bród z rozplantowaniem urobku, zabezpieczenie przejazdów w bród przed dalszym rozmywaniem przez wodę za pomocą zasypki z kruszywa w palisadzie z kołków drewnianych równo z dnem cieku; 6.Zagospodarowaniu plantówek; 7. Konserwacja przepustów wraz z ich oczyszczeniem i zabezpieczeniem przed rozmywaniem; 8. Konserwacja istniejących zastawek; 9. Biologiczna zabudowa wyrw przy pomocy brzegosłonu krytego z faszyny; 10. Zebranie ziemi z odkładu na odcinku 450m pochodzącej z prac konserwacyjnych wykonanych w latach dziewięćdziesiątych i przewiezienie na przeciwny brzeg z rozplantowaniem; 11. Usunięcie powalonych drzew i przetamowań z koryta cieku utrudniających przepływ i migrację ryb z wbudowaniem w skarpy w taki sposób aby stanowiły schronienie dla gatunków wodnych. Zamówienie będzie realizowane na podstawie Dokumentacji technicznej skróconej, zgodnie z Przedmiarem robót, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz umową. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3) Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45112100-6, 77112000-8, 77312000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 365872.68
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „VIMEL” Edward Swatek
Email wykonawcy: puwvimel@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 1/11
Kod pocztowy: 28-131
Miejscowość: Solec – Zdrój
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 353256.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 353256.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 402033.62
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły