Monitoring i konserwacja systemów sygnalizacji włamania, monitoringu wizyjnego, radiolinii antynapadowej w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części, osobno oceniane: 1. Monitoring i konserwacja oraz podjazdy i obchody w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część A) 2. Konserwacja systemów CCTV w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część B)

Ogłoszenie dodano: 02.12.2020

Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wybrzeże L.Pasteura, 50-367 Wrocław (Dolnośląskie)

Miejsce: Wrocław

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 10.12.2020, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 30.12.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich: Monitoring i konserwacja systemów sygnalizacji włamania, monitoringu wizyjnego, radiolinii antynapadowej w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części, osobno oceniane: 1. Monitoring i konserwacja oraz podjazdy i obchody w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część A) 2. Konserwacja systemów CCTV w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część B)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, krajowy numer identyfikacyjny 00028898100000, ul. Wybrzeże L.Pasteura  1 , 50-367  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 7841174, e-mail monika.komorowska@am.wroc.pl, faks 71 7840045.
Adres strony internetowej (URL): www.umed.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.umed.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.umed.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna - papierowa
Adres:
Dział Zamówień Publicznych UMW, ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pokój: 3A.110.1 , III piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Monitoring i konserwacja systemów sygnalizacji włamania, monitoringu wizyjnego, radiolinii antynapadowej w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części, osobno oceniane: 1. Monitoring i konserwacja oraz podjazdy i obchody w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część A) 2. Konserwacja systemów CCTV w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część B)
Numer referencyjny: UMW/AZ/PN-130/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Monitoring i konserwacja systemów sygnalizacji włamania, monitoringu wizyjnego, radiolinii antynapadowej w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części, osobno oceniane: Monitoring i konserwacja oraz podjazdy i obchody w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część A) Konserwacja systemów CCTV w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część B) CZĘŚĆ A MONITORING I KONSERWACJA -CAMPUS przy Wybrzeżu Pasteura i ul. Borowskiej 1. Monitoring i konserwacja systemów sygnalizacji włamania, monitoringu wizyjnego, radiolinii antynapadowej w obiektach Uczelni. Usługa monitoringu wykonywana będzie całodobowo poprzez włącznie systemów do centrum odbiorczego / bazy monitorującej Wykonawcy. 2. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia kosztów dostosowania istniejących sygnalizacji alarmowych do techniczno-sprzętowych wymogów centrum monitorującego Wykonawcy. 3. Zestawienie zawierające nazwę obiektu / jednostki organizacyjnej stanowiącej lokalizację systemu, typ centrali, liczbę czujek i aktualną formę przekazu sygnału stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Siwz. 4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca włączając SSW do centrum monitorowania ujednolicił formę przekazu sygnału na GPRS. Funkcjonujące nadajniki GPRS są własnością firmy aktualnie wykonującej usługę monitoringu na rzecz Zamawiającego. 5. Wykonawca oznakuje na swój koszt teren oraz budynki widocznymi, estetycznymi tabliczkami informującymi o jego ochronie przez firmę. 6. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z osobami wskazanymi przez Użytkownika kodów dostępu i haseł odwoławczych. 7. Odbiór sygnału wskazującego istnienie zagrożenia dla ochranianego obiektu stanowi obowiązek dla Wykonawcy do przyjazdu na miejsce zdarzenia grupy interwencyjnej składającej się z minimum 2 osób w godzinach od 6 do 22 w ciągu max. 15 min, w godzinach od 22 do 6 w ciągu max. 5 min od momentu odbioru sygnału na miejsce zdarzenia grupy interwencyjnej składającej się z minimum 2 osób. 8. W przypadku wystąpienia włamania do obiektu Wykonawca niezwłocznie zawiadamia wskazane przez Użytkownika osoby upoważnione do włączania i wyłączania systemu ochrony budynku lub jednostki, służby specjalistyczne (policja, straż, pogotowie, itp.) i zabezpieczy obiekt ochroną fizyczną do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego. 9. Konserwacja systemów winna być realizowana z częstotliwością i w sposób zapewniający należyte wykonanie usługi monitoringu (min – co kwartał). 10. Wykonawca winien dostarczyć w formie elektronicznej do Działu Serwisu Technicznego harmonogram przeprowadzania konserwacji systemów uwzględniający termin wykonania konserwacji w odniesieniu do każdej z lokalizacji oraz dane osób ją wykonujących. Przedmiotowy harmonogram winien być przekazany minimum na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału. 11. Wykonawca winien sporządzać protokoły z wykonywanej konserwacji w 2 egzemplarzach, przy czym jeden z nich winien być pozostawiony u użytkownika. 12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Działu Serwisu Technicznego w formie elektronicznej protokołów konserwacji (dotyczących wszystkich pozycji załącznika nr 9 do Siwz) raz na 3 miesiące. 13. Protokoły z wykonywanych przeglądów systemów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie w przypadku konieczności naprawy systemu wraz z podaniem nazwy elementu podlegającego wymianie, ceny zakupu i wartości robocizny. 14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Działu Serwisu Technicznego – na żądanie, w formie elektronicznej dane zgrane z pamięci centrali, dotyczące zdarzeń zarejestrowanych tj. kodowania, rozkodowywania, załączeń alarmu itp. 15. Wszystkie protokoły z konserwacji, serwisu i innych wykonywanych czynności winny być potwierdzone przez Użytkownika czytelnym podpisem osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową jednostki. 16. Ponadto Wykonawca winien:  dysponować własnym serwisem technicznym,  dysponować odpowiednim dla wskazanej liczby systemów parkiem samochodowym, 17. Wykonawca winien jest wycenić w ramach umowy  konserwację i monitoring systemów odrębnie dla każdej z lokalizacji,  realizację podjazdów grupy interwencyjnej na wezwanie portierów z rejonu budynków wyposażonych w system sygnalizacji włamań,  jednorazowy obchód pomieszczeń w budynku po pralni przy ul. Borowskiej 213,  roboczogodzinę pracy technika (dotyczy usług dodatkowych, wykonywanych na odrębne zlecenie, serwis). 18. Dodatkowe czynności nie objęte zakresem czynności konserwacji tj. zmiana kodów, wprowadzenie nowego Użytkownika, przeniesienie czujki ruchu lub wynikające ze stwierdzenia konieczności naprawy, będą rozliczane na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę przy współudziale Użytkownika. Protokół w swej treści winien zawierać: opis usterki, części podlegające wymianie wraz z ich ceną oraz ilość roboczogodzin technika. Zakres czynności konserwacji systemów alarmowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Siwz. PODJAZDY I OBCHODY PODJAZD patrolu prewencyjnego na niżej wskazane lokalizacje: 1. ul. Borowska 213 – teren po Zakładzie Usług Pralniczych i Różnych Dwukrotny podjazd winien się odbywać: - w okresie wiosenno-letnim pierwszy w godz. 23-24, drugi w godz. 2-3, - w okresie jesienno-zimowym pierwszy w godz. 18-20, drugi 1-2. Wykonawca winien także zamontować system kontroli obchodu (na koszt własny), Zamawiający wskaże do 8 miejsc zamontowania urządzeń kontroli pracy wartownika. 2. Campus dydaktyczny w rejonie ulic: Skłodowskiej-Curie 50-52, Chałubińskiego 2-10, Mikulicza-Radeckiego 2-4, Pasteura 1, Marcinkowskiego 1/3 Podjazd winien się odbywać w godzinach 1-3. Wykonawca winien także zamontować system kontroli obchodu (na koszt własny), Zamawiający wskaże do 10 miejsc zamontowania urządzeń kontroli pracy wartownika. 3. Campus dydaktyczny przy ul. Borowskiej 211 i 211 A – Dolnośląska Farmacja Podjazd winien się odbywać w godzinach 1-3. Wykonawca winien także zamontować system kontroli obchodu (na koszt własny), Zamawiający wskaże do 10 miejsc zamontowania urządzeń kontroli pracy wartownika. 4. Posesja przy ul. Bujwida 44 Podjazd winien się odbywać w godzinach 1-3. Wykonawca winien także zamontować system kontroli obchodu (na koszt własny), Zamawiający wskaże do 6 miejsc zamontowania urządzeń kontroli pracy wartownika. OBCHÓD pomieszczeń po zlikwidowanym Zakładzie Usług Pralniczych i Różnych MAX przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu. Obchód będzie wykonywany wyłącznie w sytuacji załączenia się systemu włamaniowego. Patrol wykonujący obchód winien przejść po wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku oraz sprawdzić czy nie zostały naruszone zewnętrzne drzwi wejściowe i garażowe. Po zakończeniu obchodu patrol winien się wpisać do książki wejść oraz zawiadomić o zdarzeniu pracownika portierni całodobowej Wykonawcy mieszczącej się w budynku CNIM przy ul. Marcinkowskiego 2-6 tel. 71 / 784-19-22. Szacunkowa ilość obchodów – 10 razy w roku. Patrol winien być wykonywany przez grupę interwencyjną poruszającą się oznakowanym samochodem patrolowym, w składzie co najmniej dwóch osób – posiadających kwalifikacje pracownika ochrony, umundurowanych w sposób identyfikujący ich jako służbę ochrony, zaopatrzonych w czytelne identyfikatory oraz wyposażonych w środki łączności i środki przymusu bezpośredniego. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia w formie elektronicznej comiesięcznych raportów (danych) z zamontowanych systemów kontroli pracy obchodu. OCHRONA FIZYCZNA Usługa realizowana na podstawie zlecenia elektronicznego, wyłącznie w sytuacjach zajścia konieczności ochrony spotkań (obrad) odbywających się na Uczelni. Usługa winna być realizowana przez dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony, umundurowanych w sposób identyfikujący ich jako służbę ochrony, zaopatrzonych w czytelne identyfikatory oraz wyposażonych w środki łączności i środki przymusu bezpośredniego. MONITORING I KONSERWACJA DOMY STUDENCKIE przy ul Wojciecha z Brudzewa 1. Monitoring i konserwacja systemów sygnalizacji włamania w budynkach Domów Studenckich przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10-12 – wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszego Siwz. Usługa monitoringu wykonywana będzie całodobowo poprzez włącznie systemów do centrum odbiorczego / bazy monitorującej Wykonawcy. 2. Zakres czynności konserwacji systemów alarmowych w budynkach Domów Studenckich przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10-12 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Siwz. 3. Dostarczenie i podłączenie do centrum monitorowania dwóch pilotów (radiolinii) antynapadowych, po jednym na każdą z portierni DS Bliźniak i DS Jubilatka. 4. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia kosztów dostosowania istniejących sygnalizacji alarmowych do techniczno-sprzętowych wymogów centrum monitorującego Wykonawcy. 5. Zestawienie zawierające nazwę obiektu / jednostki organizacyjnej stanowiącej lokalizację systemu, typ centrali, liczbę czujek i aktualną formę przekazu sygnału stanowi załącznik nr 3 do Siwz. Funkcjonujące nadajniki GPRS są własnością firmy aktualnie wykonującej usługę monitoringu na rzecz Uczelni. 6. Wykonawca oznakuje na swój koszt teren oraz budynki widocznymi, estetycznymi tabliczkami informującymi o jego ochronie przez firmę. 7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z osobami wskazanymi przez Użytkownika kodów dostępu i haseł odwoławczych. 8. Odbiór sygnału wskazującego istnienie zagrożenia dla ochranianego obiektu stanowi obowiązek dla Wykonawcy do przyjazdu na miejsce zdarzenia grupy interwencyjnej w godzinach od 6 do 22 w ciągu max. 15 min od zgłoszenia, w godzinach od 22 do 6 w ciągu max. 5 min od zgłoszenia. Grupa interwencyjna musi składać się z min. 2 osób. 9. W przypadku wystąpienia włamania do obiektu Wykonawca niezwłocznie zawiadamia wskazane przez Użytkownika osoby upoważnione do włączania i wyłączania systemu ochrony budynku lub jednostki, służby specjalistyczne (policja, straż, pogotowie, itp.) i zabezpieczy obiekt ochroną fizyczną do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego. 10. Wezwanie grupy interwencyjnej poprzez radiolinię jest dopuszczalne w przypadkach: zagrożenia życia, zagłuszania ciszy nocnej, dewastacji mienia oraz łamania regulaminu obowiązującego w domach studenckich. 11. Konserwacja systemów winna być realizowana z częstotliwością i w sposób zapewniający należyte wykonanie usługi monitoringu (min. co kwartał). 12. Wykonawca winien dostarczyć w formie elektronicznej do Sekcji ds. Domów Studenckich harmonogram przeprowadzania konserwacji systemów uwzględniający termin wykonania konserwacji w odniesieniu do każdej z lokalizacji oraz dane osób ją wykonujących. Przedmiotowy harmonogram winien być przekazany minimum na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału. 13. Wykonawca winien sporządzać protokoły z wykonywanej konserwacji w 2 egzemplarzach, przy czym jeden z nich winien być pozostawiony u Użytkownika. 14. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Sekcji ds. Domów Studenckich w formie elektronicznej protokołów konserwacji (dotyczących wszystkich pozycji Załącznika nr 2 do niniejszego Siwz) raz na 3 miesiące. 15. Protokoły z wykonywanych przeglądów systemów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie w przypadku konieczności naprawy systemu wraz z podaniem nazwy elementu podlegającego wymianie, ceny zakupu i wartości robocizny. 16. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Sekcji ds. Domów Studenckich – na żądanie, w formie elektronicznej dane zgrane z pamięci centrali, dotyczące zdarzeń zarejestrowanych tj. kodowania, rozkodowywania, załączeń alarmu itp. 17. Wszystkie protokoły z konserwacji, serwisu i innych wykonywanych czynności winny być potwierdzone przez Użytkownika czytelnym podpisem osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową jednostki. 18. Ponadto Wykonawca winien:  dysponować własnym serwisem technicznym,  dysponować odpowiednim dla wskazanej liczby systemów parkiem samochodowym, 19. Wykonawca winien jest wycenić w ofercie:  konserwację i monitoring systemów wyszczególnionych w Załączniku nr 3 i 9 do niniejszego Siwz odrębnie dla każdej z lokalizacji,  roboczogodzinę pracy serwisanta (dotyczy usług dodatkowych, wykonywanych na odrębne zlecenie, serwis). 20. Dodatkowe czynności nie objęte zakresem czynności konserwacji tj. zmiana kodów, wprowadzenie nowego Użytkownika, przeniesienie czujki ruchu lub wynikające ze stwierdzenia konieczności naprawy, będą rozliczane na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę przy współudziale Użytkownika. Protokół w swej treści winien zawierać: opis usterki, części podlegające wymianie wraz z ich ceną oraz ilość roboczogodzin serwisanta. TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 1. Transport wartości pieniężnych odbywać się będzie z Domu Studenckiego Bliźniak mieszczącego się przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12 do najbliższej placówki Santander Bank Polska S.A.. 2. Transport wartości pieniężnych wykonywany będzie środkami transportu Wykonawcy (samochód wyposażony w łączność radiową z bazą) w składzie osobowym i na warunkach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 września 2010 r. w sprawie wymagań ,jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 793). 3. Szacunkowa roczna ilość transportów pieniężnych wynosi 52 razy. 4. Za przewożone wartości pieniężne odpowiedzialność materialną ponosi Wykonawca. 5. Wykonanie usługi będzie każdorazowo potwierdzane na zleceniu. 6. Zamawiający określi datę transportu wartości pieniężnych najpóźniej na dzień przed planowanym transportem oraz powiadomi o tym telefonicznie na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu. CZĘŚĆ B KONSERWACJA SYSTEMÓW CCTV W DOMACH STUDENCKICH 1. Konserwacja systemów telewizji przemysłowej CCTV w domach studenckich „Jubilatka” i „Bliźniak” przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10-12. 2. Zestawienie zawierające dane techniczne systemów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Siwz. 3. Zakres czynności konserwacji systemów stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Siwz. 4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:  obsługi serwisowej systemów - rozpoczęcie realizacji prac serwisowych w czasie do 12 godzin od otrzymania zgłoszenia,  naprawy awarii – zakończenie prac do 48 godzin od otrzymania zlecenia, w sytuacji konieczności wydłużenia czasu na realizację naprawy systemu Wykonawca winien zapewnić urządzenia zastępcze (tymczasowe),  bieżącego szkolenia na własny koszt pracowników Domów Studenckich wskazanych przez Kierownika Sekcji ds. Domów Studenckich w zakresie obsługi systemu,  nagrywania na własny koszt na wniosek Zamawiającego zarejestrowanych materiałów z systemu,  rozbudowy i przebudowy systemów według wskazań Kierownika Sekcji ds. Domów Studenckich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Konserwacja systemów winna być realizowana z częstotliwością i w sposób zapewniający należyte wykonanie usługi (min – co kwartał). 6. Wykonawca winien sporządzać protokoły z wykonywanej konserwacji w 2 egzemplarzach, przy czym jeden nich winien być pozostawiony u Użytkownika. 7. Wszystkie protokoły z konserwacji, serwisu i innych wykonywanych czynności winny być potwierdzone przez Użytkownika czytelnym podpisem osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową jednostki. 8. Protokoły z wykonywanych przeglądów systemów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie w przypadku konieczności naprawy systemu wraz z podaniem nazwy elementu podlegającego wymianie i ceną zakupu części. 9. Dodatkowe czynności nie objęte zakresem czynności konserwacji, będą rozliczane na podstawie protokołu konieczności naprawy sporządzonego przez Wykonawcę przy współudziale Użytkownika. Protokół w swej treści winien zawierać: opis usterki, części podlegające wymianie wraz z ich ceną. Roboczogodziny prac wliczone zostaną w miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy. 10. Wykonawca winien jest wycenić w ramach umowy roboczogodzinę pracy technika (dotyczy usług dodatkowych, wykonywanych na odrębne zlecenie, serwis). KONSERWACJA SYSTEMÓW CCTV CAMPUS PASTEURA I BOROWSKA 1. Utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzenia i instalacje systemów monitoringu CCTV w obiektach UMW Campus Pasteura i Borowska 2. Zestawienie zawierające dane techniczne systemów stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Siwz. 3. Zakres czynności konserwacji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Siwz. 4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:  obsługi serwisowej systemów - rozpoczęcie realizacji prac serwisowych w czasie do 12 godzin od otrzymania zgłoszenia,  naprawy awarii – zakończenie prac do 48 godzin od otrzymania zlecenia, w sytuacji konieczności wydłużenia czasu na realizację naprawy systemu Wykonawca winien zapewnić urządzenia zastępcze (tymczasowe),  bieżącego szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi systemów CCTV,  nagrywania na wniosek Zamawiającego zarejestrowanych materiałów z systemu CCTV,  rozbudowy i przebudowy systemów na zgłoszenie Zamawiającego. 5. Konserwacja systemów winna być realizowana z miesięczną częstotliwością i w sposób zapewniający należyte wykonanie usługi. 6. Wykonawca winien sporządzać protokoły z wykonywanej konserwacji w 2 egzemplarzach, przy czym jeden nich winien być pozostawiony u Użytkownika. 7. Wszystkie protokoły z konserwacji, serwisu i innych wykonywanych czynności winny być potwierdzone przez Użytkownika czytelnym podpisem osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową jednostki. 8. Wykonawca winien dostarczyć do Działu Serwisu Technicznego w formie elektronicznej protokoły z konserwacji w terminie nie dłuższym niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym konserwacje winny być wykonane. 9. Protokoły z wykonywanych przeglądów systemów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie w przypadku konieczności naprawy systemu wraz z podaniem nazwy elementu podlegającego wymianie, ceny zakupu i wartości robocizny (ilość roboczogodzin). 10. Dodatkowe czynności nie objęte zakresem czynności konserwacji, będą rozliczane na podstawie protokołu konieczności naprawy sporządzonego przez Wykonawcę przy współudziale Użytkownika. Protokół w swej treści winien zawierać: opis usterki, części podlegające wymianie wraz z ich ceną oraz ilość roboczogodzin technika. 11. Wykonawca winien jest wycenić w ramach umowy roboczogodzinę pracy technika (dotyczy usług dodatkowych, wykonywanych na podstawie protokołu konieczności naprawy lub odrębne zlecenie, serwis). 12. Ceny urządzeń / części ustalane będą na podstawie cen oficjalnych dystrybutorów, przy czym nie mogą być wyższe niż ceny brutto oficjalnych dystrybutorów. Ceny winny być potwierdzone cennikiem dystrybutora.

II.5) Główny kod CPV: 50340000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79714000-2
60100000-9
45312000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ze względu na przedłużającą się procedurę postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, m. in. w związku z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych, z zastrzeżeniem tej samej liczby dni obowiązywania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla części A Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 838)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części A Wykonawca spełnia warunek, jeżeli: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w wypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje min. 2 usługi monitoringu i konserwacji systemu sygnalizacji włamania, monitoringu wizyjnego, radiolinii antynapadowej, o wartości co najmniej 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto każda, - dysponuje min. 1 serwisantem systemów sygnalizacji włamania, monitoringu wizyjnego, radiolinii antynapadowej, - dysponuje min. 2 osobami posiadającymi kwalifikacje pracownika ochrony. Dla części B Wykonawca spełnia warunek, jeżeli: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w wypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje min. 2 usługi konserwacji systemów CCTV o wartości co najmniej 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto każda; - dysponuje min. 1 serwisantem w zakresie obsługi systemów CCTV (część B). Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 838) (część A); 2) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do Siwz (część A i B). 3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 12 do Siwz (część A i B).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena realizacji przedmiotu zamówienia (część A lub B)60,00
Czas usunięcia awarii od momentu jej zgłoszenia (część A lub B)20,00
Doświadczenuie zawodowe min. 1 serwisanta ( część A lub B)20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiana stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury; 2) wejście w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany; 3) zmian organizacyjnych Zamawiającego (między innymi zmiany związane z wprowadzeniem nowego programu elektronicznego obiegu dokumentów, zmiany organizacji pracy kancelarii); 4) zmiany sposobu realizacji zamówienia, jeśli rozwiązania zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczyni się do uzyskania wyższej jakości końcowej zamówienia, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 5) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ze względu na przedłużającą się procedurę postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, m. in. w związku z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych, z zastrzeżeniem tej samej liczby dni obowiązywania umowy; 6) zmiany serwisanta/serwisantów wskazanych w ofercie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę ww. pracowników pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny pracownik posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla serwisanta w złożonej ofercie. 7) (dotyczy części A) zmiany osób posiadających kwalifikacje pracownika ochrony wymienionego w ofercie Wykonawcy; Zamawiający dopuszcza zmianę osób pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowana inna osoba posiada kwalifikacje pracownika ochrony; 8) wyłączania z monitoringu i konserwacji poszczególnych systemów w obiektach UMW wyszczególnionych w załącznikach do umowy z równoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; 9) Zmiana terminu realizacji umowy ze względu na przedłużającą się procedurę postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, m. in. w związku z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych, z zastrzeżeniem tej samej liczby dni obowiązywania umowy; 10) Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego jeżeli w czasie obowiązywania umowy ulegnie zmianie minimalne wynagrodzenie za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2012r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2177), a zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana dotyczyć będzie tej części wynagrodzenia umownego, którą stanowi wynagrodzenie osób wykonujących przedmiot umowy i zatrudnionych u Wykonawcy w ramach umowy o pracę na pełny etat za minimalne wynagrodzenie za pracę lub zatrudnionych w ramach umowy o pracę na część etatu za proporcjonalną do części etatu wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przedmiotowa zmiana obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym obowiązywać zacznie zmieniona wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę; 11) Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego jeżeli w czasie obowiązywania Umowy ulegnie zmianie wysokość składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, a zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana dotyczyć będzie tej części wynagrodzenia, którą stanowi wynagrodzenie osób wykonujących przedmiot umowy i zatrudnionych u Wykonawcy w ramach umowy o pracę, poprzez jej obniżenie lub podwyższenie równe odpowiednio wartości obniżenia lub podwyższenia wysokości składek, o których mowa w zdaniu poprzednim. Przedmiotowa zmiana obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym obowiązywać zacznie zmieniona wysokość składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 12) Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego jeżeli w czasie obowiązywania Umowy zmianie ulegną zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, a zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana dotyczyć będzie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, którą regulować będą zmienione zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przedmiotowa zmiana obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym obowiązywać zaczną zmienione zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu; 13) Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego jeżeli w czasie obowiązywania Umowy zmianie ulegną zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, a zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10.12.2020, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Monitoring i konserwacja oraz podjazdy i obchody w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część A)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ A MONITORING I KONSERWACJA -CAMPUS przy Wybrzeżu Pasteura i ul. Borowskiej 1. Monitoring i konserwacja systemów sygnalizacji włamania, monitoringu wizyjnego, radiolinii antynapadowej w obiektach Uczelni. Usługa monitoringu wykonywana będzie całodobowo poprzez włącznie systemów do centrum odbiorczego / bazy monitorującej Wykonawcy. 2. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia kosztów dostosowania istniejących sygnalizacji alarmowych do techniczno-sprzętowych wymogów centrum monitorującego Wykonawcy. 3. Zestawienie zawierające nazwę obiektu / jednostki organizacyjnej stanowiącej lokalizację systemu, typ centrali, liczbę czujek i aktualną formę przekazu sygnału stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Siwz. 4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca włączając SSW do centrum monitorowania ujednolicił formę przekazu sygnału na GPRS. Funkcjonujące nadajniki GPRS są własnością firmy aktualnie wykonującej usługę monitoringu na rzecz Zamawiającego. 5. Wykonawca oznakuje na swój koszt teren oraz budynki widocznymi, estetycznymi tabliczkami informującymi o jego ochronie przez firmę. 6. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z osobami wskazanymi przez Użytkownika kodów dostępu i haseł odwoławczych. 7. Odbiór sygnału wskazującego istnienie zagrożenia dla ochranianego obiektu stanowi obowiązek dla Wykonawcy do przyjazdu na miejsce zdarzenia grupy interwencyjnej składającej się z minimum 2 osób w godzinach od 6 do 22 w ciągu max. 15 min, w godzinach od 22 do 6 w ciągu max. 5 min od momentu odbioru sygnału na miejsce zdarzenia grupy interwencyjnej składającej się z minimum 2 osób. 8. W przypadku wystąpienia włamania do obiektu Wykonawca niezwłocznie zawiadamia wskazane przez Użytkownika osoby upoważnione do włączania i wyłączania systemu ochrony budynku lub jednostki, służby specjalistyczne (policja, straż, pogotowie, itp.) i zabezpieczy obiekt ochroną fizyczną do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego. 9. Konserwacja systemów winna być realizowana z częstotliwością i w sposób zapewniający należyte wykonanie usługi monitoringu (min – co kwartał). 10. Wykonawca winien dostarczyć w formie elektronicznej do Działu Serwisu Technicznego harmonogram przeprowadzania konserwacji systemów uwzględniający termin wykonania konserwacji w odniesieniu do każdej z lokalizacji oraz dane osób ją wykonujących. Przedmiotowy harmonogram winien być przekazany minimum na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału. 11. Wykonawca winien sporządzać protokoły z wykonywanej konserwacji w 2 egzemplarzach, przy czym jeden z nich winien być pozostawiony u użytkownika. 12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Działu Serwisu Technicznego w formie elektronicznej protokołów konserwacji (dotyczących wszystkich pozycji załącznika nr 9 do Siwz) raz na 3 miesiące. 13. Protokoły z wykonywanych przeglądów systemów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie w przypadku konieczności naprawy systemu wraz z podaniem nazwy elementu podlegającego wymianie, ceny zakupu i wartości robocizny. 14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Działu Serwisu Technicznego – na żądanie, w formie elektronicznej dane zgrane z pamięci centrali, dotyczące zdarzeń zarejestrowanych tj. kodowania, rozkodowywania, załączeń alarmu itp. 15. Wszystkie protokoły z konserwacji, serwisu i innych wykonywanych czynności winny być potwierdzone przez Użytkownika czytelnym podpisem osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową jednostki. 16. Ponadto Wykonawca winien:  dysponować własnym serwisem technicznym,  dysponować odpowiednim dla wskazanej liczby systemów parkiem samochodowym, 17. Wykonawca winien jest wycenić w ramach umowy  konserwację i monitoring systemów odrębnie dla każdej z lokalizacji,  realizację podjazdów grupy interwencyjnej na wezwanie portierów z rejonu budynków wyposażonych w system sygnalizacji włamań,  jednorazowy obchód pomieszczeń w budynku po pralni przy ul. Borowskiej 213,  roboczogodzinę pracy technika (dotyczy usług dodatkowych, wykonywanych na odrębne zlecenie, serwis). 18. Dodatkowe czynności nie objęte zakresem czynności konserwacji tj. zmiana kodów, wprowadzenie nowego Użytkownika, przeniesienie czujki ruchu lub wynikające ze stwierdzenia konieczności naprawy, będą rozliczane na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę przy współudziale Użytkownika. Protokół w swej treści winien zawierać: opis usterki, części podlegające wymianie wraz z ich ceną oraz ilość roboczogodzin technika. Zakres czynności konserwacji systemów alarmowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Siwz. PODJAZDY I OBCHODY PODJAZD patrolu prewencyjnego na niżej wskazane lokalizacje: 1. ul. Borowska 213 – teren po Zakładzie Usług Pralniczych i Różnych Dwukrotny podjazd winien się odbywać: - w okresie wiosenno-letnim pierwszy w godz. 23-24, drugi w godz. 2-3, - w okresie jesienno-zimowym pierwszy w godz. 18-20, drugi 1-2. Wykonawca winien także zamontować system kontroli obchodu (na koszt własny), Zamawiający wskaże do 8 miejsc zamontowania urządzeń kontroli pracy wartownika. 2. Campus dydaktyczny w rejonie ulic: Skłodowskiej-Curie 50-52, Chałubińskiego 2-10, Mikulicza-Radeckiego 2-4, Pasteura 1, Marcinkowskiego 1/3 Podjazd winien się odbywać w godzinach 1-3. Wykonawca winien także zamontować system kontroli obchodu (na koszt własny), Zamawiający wskaże do 10 miejsc zamontowania urządzeń kontroli pracy wartownika. 3. Campus dydaktyczny przy ul. Borowskiej 211 i 211 A – Dolnośląska Farmacja Podjazd winien się odbywać w godzinach 1-3. Wykonawca winien także zamontować system kontroli obchodu (na koszt własny), Zamawiający wskaże do 10 miejsc zamontowania urządzeń kontroli pracy wartownika. 4. Posesja przy ul. Bujwida 44 Podjazd winien się odbywać w godzinach 1-3. Wykonawca winien także zamontować system kontroli obchodu (na koszt własny), Zamawiający wskaże do 6 miejsc zamontowania urządzeń kontroli pracy wartownika. OBCHÓD pomieszczeń po zlikwidowanym Zakładzie Usług Pralniczych i Różnych MAX przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu. Obchód będzie wykonywany wyłącznie w sytuacji załączenia się systemu włamaniowego. Patrol wykonujący obchód winien przejść po wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku oraz sprawdzić czy nie zostały naruszone zewnętrzne drzwi wejściowe i garażowe. Po zakończeniu obchodu patrol winien się wpisać do książki wejść oraz zawiadomić o zdarzeniu pracownika portierni całodobowej Wykonawcy mieszczącej się w budynku CNIM przy ul. Marcinkowskiego 2-6 tel. 71 / 784-19-22. Szacunkowa ilość obchodów – 10 razy w roku. Patrol winien być wykonywany przez grupę interwencyjną poruszającą się oznakowanym samochodem patrolowym, w składzie co najmniej dwóch osób – posiadających kwalifikacje pracownika ochrony, umundurowanych w sposób identyfikujący ich jako służbę ochrony, zaopatrzonych w czytelne identyfikatory oraz wyposażonych w środki łączności i środki przymusu bezpośredniego. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia w formie elektronicznej comiesięcznych raportów (danych) z zamontowanych systemów kontroli pracy obchodu. OCHRONA FIZYCZNA Usługa realizowana na podstawie zlecenia elektronicznego, wyłącznie w sytuacjach zajścia konieczności ochrony spotkań (obrad) odbywających się na Uczelni. Usługa winna być realizowana przez dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony, umundurowanych w sposób identyfikujący ich jako służbę ochrony, zaopatrzonych w czytelne identyfikatory oraz wyposażonych w środki łączności i środki przymusu bezpośredniego. MONITORING I KONSERWACJA DOMY STUDENCKIE przy ul Wojciecha z Brudzewa 1. Monitoring i konserwacja systemów sygnalizacji włamania w budynkach Domów Studenckich przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10-12 – wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszego Siwz. Usługa monitoringu wykonywana będzie całodobowo poprzez włącznie systemów do centrum odbiorczego / bazy monitorującej Wykonawcy. 2. Zakres czynności konserwacji systemów alarmowych w budynkach Domów Studenckich przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10-12 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Siwz. 3. Dostarczenie i podłączenie do centrum monitorowania dwóch pilotów (radiolinii) antynapadowych, po jednym na każdą z portierni DS Bliźniak i DS Jubilatka. 4. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia kosztów dostosowania istniejących sygnalizacji alarmowych do techniczno-sprzętowych wymogów centrum monitorującego Wykonawcy. 5. Zestawienie zawierające nazwę obiektu / jednostki organizacyjnej stanowiącej lokalizację systemu, typ centrali, liczbę czujek i aktualną formę przekazu sygnału stanowi załącznik nr 3 do Siwz. Funkcjonujące nadajniki GPRS są własnością firmy aktualnie wykonującej usługę monitoringu na rzecz Uczelni. 6. Wykonawca oznakuje na swój koszt teren oraz budynki widocznymi, estetycznymi tabliczkami informującymi o jego ochronie przez firmę. 7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z osobami wskazanymi przez Użytkownika kodów dostępu i haseł odwoławczych. 8. Odbiór sygnału wskazującego istnienie zagrożenia dla ochranianego obiektu stanowi obowiązek dla Wykonawcy do przyjazdu na miejsce zdarzenia grupy interwencyjnej w godzinach od 6 do 22 w ciągu max. 15 min od zgłoszenia, w godzinach od 22 do 6 w ciągu max. 5 min od zgłoszenia. Grupa interwencyjna musi składać się z min. 2 osób. 9. W przypadku wystąpienia włamania do obiektu Wykonawca niezwłocznie zawiadamia wskazane przez Użytkownika osoby upoważnione do włączania i wyłączania systemu ochrony budynku lub jednostki, służby specjalistyczne (policja, straż, pogotowie, itp.) i zabezpieczy obiekt ochroną fizyczną do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego. 10. Wezwanie grupy interwencyjnej poprzez radiolinię jest dopuszczalne w przypadkach: zagrożenia życia, zagłuszania ciszy nocnej, dewastacji mienia oraz łamania regulaminu obowiązującego w domach studenckich. 11. Konserwacja systemów winna być realizowana z częstotliwością i w sposób zapewniający należyte wykonanie usługi monitoringu (min. co kwartał). 12. Wykonawca winien dostarczyć w formie elektronicznej do Sekcji ds. Domów Studenckich harmonogram przeprowadzania konserwacji systemów uwzględniający termin wykonania konserwacji w odniesieniu do każdej z lokalizacji oraz dane osób ją wykonujących. Przedmiotowy harmonogram winien być przekazany minimum na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału. 13. Wykonawca winien sporządzać protokoły z wykonywanej konserwacji w 2 egzemplarzach, przy czym jeden z nich winien być pozostawiony u Użytkownika. 14. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Sekcji ds. Domów Studenckich w formie elektronicznej protokołów konserwacji (dotyczących wszystkich pozycji Załącznika nr 2 do niniejszego Siwz) raz na 3 miesiące. 15. Protokoły z wykonywanych przeglądów systemów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie w przypadku konieczności naprawy systemu wraz z podaniem nazwy elementu podlegającego wymianie, ceny zakupu i wartości robocizny. 16. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Sekcji ds. Domów Studenckich – na żądanie, w formie elektronicznej dane zgrane z pamięci centrali, dotyczące zdarzeń zarejestrowanych tj. kodowania, rozkodowywania, załączeń alarmu itp. 17. Wszystkie protokoły z konserwacji, serwisu i innych wykonywanych czynności winny być potwierdzone przez Użytkownika czytelnym podpisem osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową jednostki. 18. Ponadto Wykonawca winien:  dysponować własnym serwisem technicznym,  dysponować odpowiednim dla wskazanej liczby systemów parkiem samochodowym, 19. Wykonawca winien jest wycenić w ofercie:  konserwację i monitoring systemów wyszczególnionych w Załączniku nr 3 i 9 do niniejszego Siwz odrębnie dla każdej z lokalizacji,  roboczogodzinę pracy serwisanta (dotyczy usług dodatkowych, wykonywanych na odrębne zlecenie, serwis). 20. Dodatkowe czynności nie objęte zakresem czynności konserwacji tj. zmiana kodów, wprowadzenie nowego Użytkownika, przeniesienie czujki ruchu lub wynikające ze stwierdzenia konieczności naprawy, będą rozliczane na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę przy współudziale Użytkownika. Protokół w swej treści winien zawierać: opis usterki, części podlegające wymianie wraz z ich ceną oraz ilość roboczogodzin serwisanta. TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 1. Transport wartości pieniężnych odbywać się będzie z Domu Studenckiego Bliźniak mieszczącego się przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12 do najbliższej placówki Santander Bank Polska S.A.. 2. Transport wartości pieniężnych wykonywany będzie środkami transportu Wykonawcy (samochód wyposażony w łączność radiową z bazą) w składzie osobowym i na warunkach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 września 2010 r. w sprawie wymagań ,jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 793). 3. Szacunkowa roczna ilość transportów pieniężnych wynosi 52 razy. 4. Za przewożone wartości pieniężne odpowiedzialność materialną ponosi Wykonawca. 5. Wykonanie usługi będzie każdorazowo potwierdzane na zleceniu. 6. Zamawiający określi datę transportu wartości pieniężnych najpóźniej na dzień przed planowanym transportem oraz powiadomi o tym telefonicznie na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79714000-2, 60100000-9, 45312000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2021
data zakończenia: 31.12.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena realizacji przedmiotu zamówienia (część A l)60,00
Czas usunięcia awarii od momentu jej zgłoszenia (część A )20,00
Doświadczenie zawodowe min. 1 serwisanta systemów sygnalizacji włamania, monitoringu wizyjnego, radiolinii antynapadowej (część A)20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Konserwacja systemów CCTV w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część B)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ B KONSERWACJA SYSTEMÓW CCTV W DOMACH STUDENCKICH 1. Konserwacja systemów telewizji przemysłowej CCTV w domach studenckich „Jubilatka” i „Bliźniak” przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10-12. 2. Zestawienie zawierające dane techniczne systemów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Siwz. 3. Zakres czynności konserwacji systemów stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Siwz. 4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:  obsługi serwisowej systemów - rozpoczęcie realizacji prac serwisowych w czasie do 12 godzin od otrzymania zgłoszenia,  naprawy awarii – zakończenie prac do 48 godzin od otrzymania zlecenia, w sytuacji konieczności wydłużenia czasu na realizację naprawy systemu Wykonawca winien zapewnić urządzenia zastępcze (tymczasowe),  bieżącego szkolenia na własny koszt pracowników Domów Studenckich wskazanych przez Kierownika Sekcji ds. Domów Studenckich w zakresie obsługi systemu,  nagrywania na własny koszt na wniosek Zamawiającego zarejestrowanych materiałów z systemu,  rozbudowy i przebudowy systemów według wskazań Kierownika Sekcji ds. Domów Studenckich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Konserwacja systemów winna być realizowana z częstotliwością i w sposób zapewniający należyte wykonanie usługi (min – co kwartał). 6. Wykonawca winien sporządzać protokoły z wykonywanej konserwacji w 2 egzemplarzach, przy czym jeden nich winien być pozostawiony u Użytkownika. 7. Wszystkie protokoły z konserwacji, serwisu i innych wykonywanych czynności winny być potwierdzone przez Użytkownika czytelnym podpisem osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową jednostki. 8. Protokoły z wykonywanych przeglądów systemów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie w przypadku konieczności naprawy systemu wraz z podaniem nazwy elementu podlegającego wymianie i ceną zakupu części. 9. Dodatkowe czynności nie objęte zakresem czynności konserwacji, będą rozliczane na podstawie protokołu konieczności naprawy sporządzonego przez Wykonawcę przy współudziale Użytkownika. Protokół w swej treści winien zawierać: opis usterki, części podlegające wymianie wraz z ich ceną. Roboczogodziny prac wliczone zostaną w miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy. 10. Wykonawca winien jest wycenić w ramach umowy roboczogodzinę pracy technika (dotyczy usług dodatkowych, wykonywanych na odrębne zlecenie, serwis). KONSERWACJA SYSTEMÓW CCTV CAMPUS PASTEURA I BOROWSKA 1. Utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzenia i instalacje systemów monitoringu CCTV w obiektach UMW Campus Pasteura i Borowska 2. Zestawienie zawierające dane techniczne systemów stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Siwz. 3. Zakres czynności konserwacji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Siwz. 4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:  obsługi serwisowej systemów - rozpoczęcie realizacji prac serwisowych w czasie do 12 godzin od otrzymania zgłoszenia,  naprawy awarii – zakończenie prac do 48 godzin od otrzymania zlecenia, w sytuacji konieczności wydłużenia czasu na realizację naprawy systemu Wykonawca winien zapewnić urządzenia zastępcze (tymczasowe),  bieżącego szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi systemów CCTV,  nagrywania na wniosek Zamawiającego zarejestrowanych materiałów z systemu CCTV,  rozbudowy i przebudowy systemów na zgłoszenie Zamawiającego. 5. Konserwacja systemów winna być realizowana z miesięczną częstotliwością i w sposób zapewniający należyte wykonanie usługi. 6. Wykonawca winien sporządzać protokoły z wykonywanej konserwacji w 2 egzemplarzach, przy czym jeden nich winien być pozostawiony u Użytkownika. 7. Wszystkie protokoły z konserwacji, serwisu i innych wykonywanych czynności winny być potwierdzone przez Użytkownika czytelnym podpisem osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową jednostki. 8. Wykonawca winien dostarczyć do Działu Serwisu Technicznego w formie elektronicznej protokoły z konserwacji w terminie nie dłuższym niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym konserwacje winny być wykonane. 9. Protokoły z wykonywanych przeglądów systemów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie w przypadku konieczności naprawy systemu wraz z podaniem nazwy elementu podlegającego wymianie, ceny zakupu i wartości robocizny (ilość roboczogodzin). 10. Dodatkowe czynności nie objęte zakresem czynności konserwacji, będą rozliczane na podstawie protokołu konieczności naprawy sporządzonego przez Wykonawcę przy współudziale Użytkownika. Protokół w swej treści winien zawierać: opis usterki, części podlegające wymianie wraz z ich ceną oraz ilość roboczogodzin technika. 11. Wykonawca winien jest wycenić w ramach umowy roboczogodzinę pracy technika (dotyczy usług dodatkowych, wykonywanych na podstawie protokołu konieczności naprawy lub odrębne zlecenie, serwis). 12. Ceny urządzeń / części ustalane będą na podstawie cen oficjalnych dystrybutorów, przy czym nie mogą być wyższe niż ceny brutto oficjalnych dystrybutorów. Ceny winny być potwierdzone cennikiem dystrybutora.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50340000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2021
data zakończenia: 31.12.2022
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena realizacji przedmiotu zamówienia (część B)60,00
Czas usunięcia awarii od momentu jej zgłoszenia (część B)20,00
Doświadczenie zawodowe min. 1 serwisanta w zakresie obsługi systemu CCTV (część B)20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły