Świadczenie usług sprzątania w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz usług mycia okien w Oddziałach Laboratoryjnych w Tarnowie i Wadowicach

Ogłoszenie dodano: 30.11.2020

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Prądnicka, 31-202 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 09.12.2020, godzina: 10:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 15.01.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510403408-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie: Świadczenie usług sprzątania w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz usług mycia okien w Oddziałach Laboratoryjnych w Tarnowie i Wadowicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 759052-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 00029739400000, ul. Prądnicka  76, 31-202  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122549410, e-mail a.bojdo@wsse.krakow.pl, p.sukiennik@wsse.krakow.pl, faks 122549430.
Adres strony internetowej (url): www.gov.pl/web/wsse-krakow
Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/wsse-krakow (Zamówienia publiczne)
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka budżetowa, podmiot leczniczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług sprzątania w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz usług mycia okien w Oddziałach Laboratoryjnych w Tarnowie i Wadowicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AGZ.272.10.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług sprzątania w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz mycia okien w Oddziałach Laboratoryjnych w Tarnowie i Wadowicach, zgodnie z podziałem zamówienia na części, tj. od 1 do 3 części: - część I – świadczenie usług porządkowych na terenie nieruchomości Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76 (terenów zielonych, parkingów, dróg, - chodników, schodów zewnętrznych itp.) oraz świadczenie usług sprzątania w budynkach WSSE w Krakowie, ul. Prądnicka 76 - część II – mycie okien w Oddziale Laboratoryjnym w Wadowicach, ul. Teatralna 2 - część III – mycie okien w Oddziale Laboratoryjnym w Tarnowie, ul. Mościckiego 10 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość ww. części, od jednej do trzech. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w siwz oraz w załącznikach do siwz. Udzielono zamówienia we wszystkich trzech częściach.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV: 90911200-8, 90911300-9, 90914000-7, 77300000-3, 90620000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Świadczenie usług porządkowych na terenie nieruchomości Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76 (terenów zielonych, parkingów, dróg, chodników, schodów zewnętrznych itp.) oraz świadczenie usług sprzątania w budynkach WSSE w Krakowie, ul. Prądnicka 76
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 180000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Profi Holding Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@profiholding.pl
Adres pocztowy: ul. Kr. K. Wielkiego 63A
Kod pocztowy: 32-300
Miejscowość: Olkusz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 186000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 186000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 213752.88
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Mycie okien w Oddziale Laboratoryjnym w Wadowicach, ul. Teatralna 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Hemag H. Guziak Spółka Jawna
Email wykonawcy: hemag@hemag.pl
Adres pocztowy: ul. Konecznego 8
Kod pocztowy: 31-216
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1895.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1895.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Mycie okien w Oddziale Laboratoryjnym w Tarnowie, ul. Mościckiego 10
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Profi Holding Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@profiholding.pl
Adres pocztowy: ul. Kr. K. Wielkiego 63A
Kod pocztowy: 32-300
Miejscowość: Olkusz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2495.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły