Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności 20m3 w miejscowości Maksymilianów w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Ogłoszenie dodano: 30.11.2020

Zamawiający: Gmina Bałtów, Bałtów , 27-423 Bałtów (Świętokrzyskie)

Miejsce: Bałtów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2022

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 16.12.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 14.01.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510402042-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
Gmina Bałtów: Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności 20m3 w miejscowości Maksymilianów w trybie zaprojektuj i wybuduj.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 759471-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Bałtów, Krajowy numer identyfikacyjny 29100946000000, ul. Bałtów   32, 27-423  Bałtów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 641 008, e-mail gmina@gminabaltow.pl, faks 412 641 303.
Adres strony internetowej (url): http://www.gminabaltow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności 20m3 w miejscowości Maksymilianów w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.8.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych i wymaganych przepisami prawa pozwoleń i uzgodnień oraz budowa zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem retencyjnym wody pitnej w zabudowie kontenerowej – zwanej kontenerową pompownią wody. Wykonawca będzie zobowiązany również do wykonania przyłącza do sieci energetycznej wraz z uprzednim uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód od PGE. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przestrzeganiem warunków BHP oraz zgodnie z wszystkimi przepisami przewidzianymi prawem przy wykonywaniu tego typu prac. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie instrukcji eksploatacji i obsługi kontenerowej pompowni wody, a także przeszkolenie kilku osób wyznaczonych przez Zamawiającego do eksploatacji i konserwacji kontenerowej pompowni wody. Lokalizacja inwestycji: Inwestycja będzie zlokalizowana na działce nr 408/5 w miejscowości Maksymilianów. Właścicielem gruntu jest Gmina Bałtów. Główny cel inwestycji: Głównym celem inwestycji jest zapewnienie właściwego ciśnienia oraz wydajności na hydrantach zewnętrznych DN80 oraz zapewnienie zapasu wody dla potrzeb bytowych na okres jednego dnia w przypadku braku dostawy wody. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 71200000-0, 71242000-6, 71245000-7, 45000000-7, 45232150-8, 42122130-0, 45332200-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 203252.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne "EKWOD" sp.zo.o
Email wykonawcy: ekwod@onet.pl
Adres pocztowy: ul.Rolna 6
Kod pocztowy: 25-419
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 289050.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 289050.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 289050.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły