BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH JONKOWO, WĘGAJTY, GODKI ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH WĘGAJTY, GODKI

Ogłoszenie dodano: 26.10.2020

Zamawiający: Gmina Jonkowo, ul. Klonowa, 11-042 Jonkowo (Warmińsko-mazurskie)

Miejsce: Jonkowo

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 12.11.2020, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 26.10.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Jonkowo: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH JONKOWO, WĘGAJTY, GODKI ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH WĘGAJTY, GODKI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Część zakresu przedmiotu zamówienia stanowi projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Jonkowo – Węgajty – Godki w gminie Jonkowo” związany z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00070-65150-UM1400144/19 z dnia 17.08.2020 r.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jonkowo, krajowy numer identyfikacyjny 51074316600000, ul. ul. Klonowa  2 , 11-042  Jonkowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89 512 92 32, e-mail sekretariat@jonkowo.pl, faks 0-89 512 92 37, 512 92 32.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.jonkowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.jonkowo.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. [Z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przyjęcie dokumentów nastąpi w oknie Biura Podawczego – okno po lewej stronie drzwi wejściowych do budynku]
Adres:
Gmina Jonkowo ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo, lub złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH JONKOWO, WĘGAJTY, GODKI ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH WĘGAJTY, GODKI
Numer referencyjny: GK.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: • budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie msc. Godki, Węgajty, Jonkowo wraz z budową przepompowni ścieków tłoczących ścieki z msc. Godki, Węgajty, Jonkowo do miejscowości Jonkowo do studni rozprężnej, • budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, • budowa sieci kanalizacji tłocznej w Jonkowie, • budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węgajty i Godki. 2. Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Godki, Węgajty oraz Jonkowo, w gminie Jonkowo, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie. 3. Zakres zamówienia: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Jonkowo-Węgajty-Godki obejmująca: a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o następujących parametrach: • długość L = 295,3 m materiał PVC U Ø 315 SN8, • długość L = 2130,7 m materiał PVC U Ø 200 SN8, • długość przyłączy L = 167,1 m materiał PVC U Ø 160 SN8, • 100 kpl. studni rewizyjnych żelbetowych Ø 1200, • 1 kpl. studni rewizyjnych żelbetowych Ø 1500, • 1 kpl. studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych Ø 600, • 2 kpl. studni rozprężnych żelbetowych Ø 1000, • 1 kpl. studni rozprężnych żelbetowych Ø 1200, • 7 kpl. studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych Ø 425. b) budowę sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami o następujących parametrach: • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o następujących parametrach: • długość L = 3458,5 m, materiał PEHD 100 SDR 17 Ø 110mm PN 10, • długość L = 103,8 m, materiał PEHD RC100 SDR 17 Ø 110mm PN 10, • długość L= 139,1 m, materiał PEHD 100 SDR 17 Ø 63mm PN 10, • 2 kpl. studni żelbetowych odpowietrzających Ø 1000, • 2 kpl. studni żelbetowych płuczących Ø 1000, • Przepompownie sieciowe: − Przepompownia PS1 – przepompownia sieciowa Godki dz. nr 38, − Przepompownia PS2 – przepompownia sieciowa Węgajty dz. nr 98/2, • Przepompownie domowe: − Przepompownia Pd1 – przepompownia domowa Jonkowo dz. nr 303/74, − Przepompownia Pd2 – przepompownia domowa Jonkowo dz. nr 303/88, − Przepompownia Pd3 – przepompownia domowa Jonkowo dz. nr 303/88. 2) Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej 43 kpl. o następujących parametrach: • Długość L= 66,4 m rury PVC U Ø 200 SN8, • Długość L= 903,6 m rury PVC U Ø 160 SN8, • 2 kpl. studni rewizyjnych żelbetowych Ø 1200, • 62 kpl. studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych Ø 425, 3) Budowa sieci kanalizacji tłocznej w Jonkowie: • długość L = 353 m, materiał PEHD 100 SDR 17 RC 110mm PN 10 – przewiert sterowany. • Uzbrojenie sieci: − zasuwy odcinające z żeliwa sferoidalnego z obudową teleskopową − trójnik wraz z łącznikami rurowo-kołnierzowymi z żeliwa sferoidalnego. 4) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węgajty i Godki: • długość L = 1489,7 m, materiał PE 100 SDR 17 Ø 110 mm, PN 10, • długość L = 154,0 m, materiał PE 100 SDR 17 Ø 110 mm RC, PN 10 – przewiert sterowany, • hydrant nadziemny p.poż. Ø 80 mm – 5 kpl.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45232400-6
45232423-3
45233200-1
45233140-2
44231000-8
31224400-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert pn. „termin wykonania zamówienia”. Ocena ofert w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę, wyrażonego w miesiącach, czasu realizacji zamówienia. Najdłuższy termin wykonania zamówienia jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 12 miesięcy. Zamawiający określa minimalny punktowany termin wykonania zamówienia wynoszący 9 miesięcy. W przypadku ofert wskazujących termin wykonania zamówienia krótszy niż minimalny, do wzoru oceny oferty w tym kryterium zostanie podstawiona wartość 9 miesięcy; Ofertę Wykonawcy, który zaproponuje termin wykonania zamówienia dłuższy niż 12 miesięcy albo określi termin datą (co spowoduje brak możliwości obliczenia punktacji w kryterium „termin wykonania zamówienia") Zamawiający uzna za nieodpowiadającą treści SIWZ i podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Jeżeli natomiast Wykonawca określi w ofercie termin realizacji całości zamówienia w dniach lub tygodniach Zamawiający dokona przeliczenia zaoferowanego terminu na miesiące przyjmując odpowiednio, że miesiąc to 30 dni kalendarzowych lub 4,3 tygodni. 2) Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień przekazania Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z dziennikami budowy, wymaganymi prawem oświadczeniami Kierownika Budowy, dokumentacją powykonawczą, geodezyjną inwentaryzacją powykonawcza, atestami na zastosowane i wbudowane materiały, protokołami z prób i przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań oraz innymi dokumentami koniecznymi do uzyskania pozwoleń na użytkowanie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wymagane doświadczenie zawodowe Wykonawcy: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej: 1a) dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub modernizacji grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 2 500 m (w jednym zadaniu), 1b) dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub modernizacji sieci kanalizacji tłocznej o długości nie mniejszej niż 3 500 m wraz z co najmniej 2 przepompowniami (w jednym zadaniu), lub wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa odrębne zadania inwestycyjne, z których każde obejmowało wykonanie zakresu robót określonych w pkt. 1a) i 1b). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum) warunek powinien zostać spełniony łącznie [np.: co najmniej jeden z Wykonawców posiada doświadczenie polegające na realizacji wszystkich zakresów robót: pkt. 1a) i pkt. 1b) łącznie lub co najmniej jeden z Wykonawców posiada doświadczenie polegające na realizacji w całości jednego zakresu robót (określonego w pkt. 1a) i jeden z Wykonawców posiada doświadczenie polegające na realizacji w całości drugiego zakresu robót (określonego w pkt. 1b)]. 2) Osoby skierowane do realizacji zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy do realizacji zamówienia skierują: • osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami (Kierownik Budowy) z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: „cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych” określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od uzyskania wymaganych uprawnień).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany będzie do podania w ofercie informacji o osobie, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia - pełnienia funkcji Kierownika Budowy oraz wykazania jej doświadczenia zawodowego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) na wezwanie Zamawiającego: • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa: • aktualny dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) bez wezwania Zamawiającego: • Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. W sytuacji, gdy w postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. (formularz Wykazu robót budowlanych – SIWZ Część I - Załącznik nr 5) 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (formularz Wykazu osób – SIWZ Część I - Załącznik nr 6)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczeń lub dokumentów w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty - jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów właściwych dla formy organizacyjnej Wykonawcy (np: rejestr sądowy, wpis do ewidencji działalności gospodarczej). 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 2. Wadium we wskazanej wyżej wysokości winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Gminy Jonkowo Nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie z podaniem tytułu: „Wadium - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Jonkowo, Węgajty, Godki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Węgajty, Godki”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wniesienie wadium w formie pieniężnej za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy pieniądze wpłyną na podany rachunek przed upływem terminu składania ofert – za wniesienie wadium przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego, a nie dzień i godzinę dokonania przelewu przez Wykonawcę. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, określonych w ust. 3, dokument wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
1) cena (całkowita cena ryczałtowa brutto)60,00
2) termin wykonania zamówienia 10,00
3) okres gwarancji 10,00
4) doświadczenie Kierownika Budowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy o roboty budowlane stanowiącym Załącznik Nr 1 do Części I SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny ryczałtowej brutto podanej w Ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie. 6. Zabezpieczenie wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją. 7. Okres obowiązywania zabezpieczenia składanego w formie innej niż pieniądz musi być dłuższy od okresu, który zabezpiecza odpowiednio: ­ o 30 dni od planowanego terminu zakończenia realizacji umowy. ­ o 15 dni od terminu upływu okresu rękojmi. 8. Termin na złożenie przez Zamawiającego żądania wypłaty nie może być krótszy od okresu zabezpieczenia wierzytelności.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 1) zmiany określonych w umowie terminów dotyczących realizacji zamówienia mogą nastąpić w następujących przypadkach: a) w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych powodujących niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności spowodowanych: • wystąpieniem klęsk żywiołowych, • zaistnieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych albo uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem wymogów technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów) lub bhp, a także przeprowadzanie prób, sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów, b) w razie konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. c) w razie wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, nakładających konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych; d) w przypadku działania siły wyższej innej niż klęska żywiołowa, rozumianej jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, a których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności, mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót. e) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej oraz właścicieli gruntów przewidzianych pod inwestycję, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, a tym samym niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie; f) w przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami uniemożliwiających terminowe i należyte wykonanie zamówienia; 2) zmiany Kierownika Budowy skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia możliwa będzie wyłącznie w sytuacjach szczególnych i odpowiednio umotywowanych, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca będzie legitymować się co najmniej takimi samymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym jak osoba zastępowana. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu informację o osobie, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia - pełnienia funkcji Kierownika Budowy oraz wykazania jej uprawnień i doświadczenia zawodowego; 3) zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za realizację poszczególnych pozycji rozliczeniowych oraz całkowitego wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania Umowy. 2. Zmiany w treści Umowy mogą nastąpić w przypadku ujawnienia wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych; 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż okres przerwy lub przestoju. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy. 4. Okoliczności, o których mowa w ust. 1. pkt. 1) lit. a) – d) muszą być odnotowane w Dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, stanowiących podstawę zmiany oraz złożenia Stronie Umowy wniosku o zmianę wraz z przygotowanym projektem aneksu do Umowy. 6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności. 7. Forma zmian w postanowieniach Umowy: pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-12, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Nie dopuszcza się ofert złożonych w innym języku.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jonkowo z siedzibą: Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo; 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pocztą elektroniczną - adres email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora; 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej „ustawa Pzp” oraz zawarcia umowy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Gminie Jonkowo jako jednostce sektora finansów publicznych; 4) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Urzędu Gminy Jonkowo w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa. 6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy; 8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 11) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 12) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: ­ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO; ­ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO ; [Wyjaśnienie: zgodnie z art. 8a ust. 3 i art. 79 ust. 1b ustawy Pzp skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników]. ­ prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; [Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego]. ­ prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 13) Nie przysługuje Pani/Panu: ­ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ­ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ­ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2-4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informujemy iż: − w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. − skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. − wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 3. Jednocześnie przypomina się o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły