ROBOTY BUDOWLANE: 1. KONSERWACJA WĘZŁA SANITARNEGO W BUDYNKU NR 335 TWIERDZA MODLIN. 2. KONSERWACJA RAMPY PRZY BUDYNKU 123 WARSZAWA - REMBERTÓW. 3. KONSERWACJA DRÓG NA TERENIE WARSZAWA – REMBERTÓW

Ogłoszenie dodano: 16.10.2020

Zamawiający: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Juzistek, 05-131 Zegrze (Mazowieckie)

Miejsce: Zegrze

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 14.12.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.10.2020, godzina: 10:00 (2 dni do końca)

Data ogłoszenia wyniku: 16.10.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


26 Wojskowy Oddział Gospodarczy: ROBOTY BUDOWLANE: 1. KONSERWACJA WĘZŁA SANITARNEGO W BUDYNKU NR 335 TWIERDZA MODLIN. 2. KONSERWACJA RAMPY PRZY BUDYNKU 123 WARSZAWA - REMBERTÓW. 3. KONSERWACJA DRÓG NA TERENIE WARSZAWA – REMBERTÓW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 14291704000000, ul. Juzistek  2 , 05-131  Zegrze, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261883896, e-mail jw4809.zp@ron.mil.pl, faks 261883868.
Adres strony internetowej (URL): www.26wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.26wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) z podanym nr sprawy i nazwą przedmiotu zamówienia
Adres:
26 WOG ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, kancelaria jawna pokój nr 43, budynek nr 220

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY BUDOWLANE: 1. KONSERWACJA WĘZŁA SANITARNEGO W BUDYNKU NR 335 TWIERDZA MODLIN. 2. KONSERWACJA RAMPY PRZY BUDYNKU 123 WARSZAWA - REMBERTÓW. 3. KONSERWACJA DRÓG NA TERENIE WARSZAWA – REMBERTÓW
Numer referencyjny: ZP/70/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1) Konserwacja węzła sanitarnego w budynku nr 335 Twierdza Modlin; 2) Konserwacja rampy przy budynku nr 123 Warszawa – Rembertów. 3) Konserwacja dróg na terenie Warszawa - Rembertów 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna, zawarto w : a. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 2a, 2b, 2c do umowy; b. Przedmiarze Robót- Ślepym Kosztorysie - zał. nr 2a, 2b, 2c do SIWZ. 3. Zamawiający uwzględnił w dokumentacji parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które przewiduje do realizacji przedmiotu zamówienia. Standard wykonania robót został określony w dokumentacji i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 4. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wykonanie robót objętych przedmiotem umowy nie był krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez uwag i usterek, zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót. Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym (odpowiednio dla części) załącznik nr 7 i nr 7a do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym porozumienia o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy i ustanowienia koordynatora ds. BHP (załącznik nr 14 do umowy). 7. Wykonawca zobowiązany jest do pomniejszenia Wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 projektu umowy o wartość uzyskaną z przekazania złomu pochodzącego z demontażu obiektu objętego umową – zgodnie z załącznikiem 19 do niniejszej umowy. 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w podziale na trzy części tj.: 1) cześć nr 1 – Konserwacja węzła sanitarnego w budynku nr 335 Twierdza Modlin, 2) część nr 2 – Konserwacja rampy przy budynku nr 123 Warszawa – Rembertów, 3) części nr 3 – Konserwacja dróg na terenie Warszawa – Rembertów. 9. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, przy czym tylko jedną ofertę w danej części. 10. Oferty składane w zakresie poszczególnych części zamówienia muszą obejmować całość zawartego w nich przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w wybranej części zamówienia zostaną odrzucone. 11. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każdą część oddzielnie. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień Wykonawcy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (art.36 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). 13. Wizja lokalna (art. 9a ustawy Pzp) 1) Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w zebraniu wykonawców. 2) Przedmiotem zebrania będzie przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscach wykonywania przedmiotu umowy – odpowiednio dla części. 3) Zamawiający umożliwia zadawanie pytań do treści SIWZ, w szczególności związanych z opisem przedmiotu zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. 4) Zamawiający wyznacza termin zebrania, celem przeprowadzenia wizji lokalnej oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania dot. treści SIWZ na dzień: a) cześć nr 1 - na dzień 19.10.2020 r. o godzinie 11:00 Miejsce zbiórki: Modlin Twierdza ul. Obwodowa 335 b) cześć nr 2 i część 3 - na dzień 20.10.2020 r. o godzinie 11:00 Miejsce zbiórki: W-wa Rembertów, ul. Marsa 110 5) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych terminów na przeprowadzenie wizji lokalnej. 6) W przypadku, gdy na zebranie stawi się co najmniej jeden Wykonawca, z zebrania zostanie sporządzona notatka, zawierająca wszystkie zadane pytania wraz z odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ. Notatka zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 7) Koszty uczestnictwa w zebraniu Wykonawców ponoszą uczestnicy. 14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.) 1) W przypadku wystąpienia w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w przedmiarze robót lub zestawieniu materiałowym: nazw producenta, znaku towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych materiałów i urządzeń – Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych i funkcjonalnych, nie gorszych niż określone w dokumentacji oraz posiadających stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. 2) Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 3) W przypadku wątpliwości, co do równoważności zaproponowanych w ofercie rozwiązań, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. 4) Nieumieszczenie w zestawieniu zamiennych, równoważnych materiałów oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały wynikające z dokumentacji. WYMÓG ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) 15. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców osób bezpośrednio wykonujących roboty budowlane, szczegółowo określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane tj. kierownik budowy i kierownik robót. 16. Regulacje w zakresie zatrudnienia osób realizujących przedmiot zamówienia, sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz sankcje z tytułu niespełnienie wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności określa § 17 projektu umowy stanowiący zał. nr 7 do SIWZ, (odpowiednio dla części). INFORMACJE DODATKOWE Zamawiający: 1. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, tj. oferty przewidującej, odmiennie określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia (art. 36 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp); 2. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp); 3. nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp); 4. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust.2 pkt 8 ustawy Pzp); 5. nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych (art. 36 ust.2 pkt 6 ustawy Pzp); 6. nie przewiduje zastosowania wymogów, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp. 7. może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 93 ust 1a ustawy Pzp).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45442100-8
45110000-1
45233223-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż : w części nr 1 – 45 000,00 zł. w części nr 2 – 20 000,00 zł. w części nr 3 – 75 000,00 zł Uwaga! Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przez okres trwania umowy. W/w warunek może być spełniony przez jednego lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna - opis spełnienia warunku: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje, protokoły odbiorów końcowych, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w części nr 1 - co najmniej dwóch robót o podobnym zakresie robót o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto każda, w części nr 2 - co najmniej dwóch robót o podobnym zakresie robót o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każda. w części nr 3 - co najmniej dwóch robót o podobnym zakresie robót o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każda. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6a, 6b, 6c do SIWZ. W/w warunek może być spełniony przez jednego lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zdolność zawodowa - opis spełnienia warunku: Warunek ten spełni Wykonawca, który dysponuje osobami o wymaganych uprawnieniach tj.: dla części nr 1  co najmniej jedną osobą nadzorują, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  co najmniej jedną osobą posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) dla grupy 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie: • pkt 2 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz • pkt 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczenia urządzeń i instalacji, wymienionych w pkt 1-9,  co najmniej jedną osobą posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) dla grupy 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie: • pkt 2 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz • pkt 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczenia urządzeń i instalacji, wymienionych w pkt 1-9, dla części nr 2  co najmniej jedną osobą nadzorują, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. dla części nr 3  co najmniej jedną osobą nadzorują, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzór wykazu osób odpowiednio dla części stanowią załączniki nr 5a, 5b, 5c do SIWZ. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, przez jednego Wykonawcę, należy złożyć odpowiednią ilość wykazów. W/w warunek może być spełniony przez jednego lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga: W/w osoby powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z zapisami Rozdziału V ust. 1 pkt 2) lit. c), 2 tiret zgodnie z zał. nr 5a, 5b, 5c do SIWZ (odpowiednio dla części). c) wykazu co najmniej dwóch robót budowlanych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, protokoły odbiorów końcowych, bądź inne dokumenty wystawione przez przedmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, zgodnie z zapisami Rozdziału V ust. 1 pkt 2) lit. c), 1 tiret zgodnie z zał. nr 6a, 6b, 6c (odpowiednio dla części). d) dokumentu ubezpieczenia, wraz z dowodem zapłaty składki potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż (odpowiednio dla części): w części nr 1 – 45 000,00 zł, w części nr 2 – 20 000,00 zł, w części nr 3 – 75 000,00 zł,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.26wog.wp.mil.pl, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór ww. oświadczenia będzie dostępny jako załącznik do informacji z otwarcia ofert. Oświadczenie należy przesłać faksem na nr 261 883 868 lub pocztą elektroniczną na adres jw4809.zp@ron.mil.pl. Zamawiający dopuszcza przesłanie Oświadczenia faksem i pocztą elektroniczną wyłącznie jako ich zapowiedź. Oryginał oświadczenia należy niezwłocznie dostarczyć do siedziby Zamawiającego 26 WOG Zegrze, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, budynek nr 220, pokój nr 43 kancelaria jawna lub przesłać na ww. adres pocztą tradycyjną. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w/w oświadczenia przez Wykonawcę.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 1 niniejszej SIWZ, do złożenia oferty w formie pisemnej. Wzór formularza oferty stanowią: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w zał. nr 1 do SIWZ; 2) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w zał. nr 2a, 2b, 2c do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo: 1) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEiDG, i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w zamówieniu w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 2) pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) - należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Oświadczenie - zał. nr 3 do SIWZ. 4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego w formie pisemnej do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy). Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia określa zał. nr 4 do SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium, z zastrzeżeniem przewidzianym w Rozdziale VIII pkt. 9.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości, odpowiednio dla części: 1) w części nr 1 – 900,00 zł (słownie dziewięćset zł) 2) w części nr 2 – 400,00 zł (słownie czterysta zł) 3) w części nr 3 – 1 600,00 zł (słownie jeden tysiąc sześćset) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w NBP O/Warszawa: Numer konta: 88 1010 1010 0019 1913 9120 1000 tytułem „Wadium do ZP/70/2020 - Roboty budowlane: 1) Konserwacja węzła sanitarnego w budynku nr 335 Twierdza Modlin, 2) Konserwacja ramp przy budynku nr 123 Warszawa - Rembertów, 3) Konserwacja dróg na terenie Warszawa – Rembertów. dla części nr ………./ nazwa i NIP Wykonawcy”. 4. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu lub w formie elektronicznej Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert) znajduje się na koncie Zamawiającego lub zostało przesłane na adres poczty elektronicznej jw4809.zp@ron.mil.pl. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem: Wadium do ZP/70/2020 - Roboty budowlane: 1) Konserwacja węzła sanitarnego w budynku nr 335 Twierdza Modlin, 2) Konserwacja ramp przy budynku nr 123 Warszawa - Rembertów, 3) Konserwacja dróg na terenie Warszawa – Rembertów. dla części nr ………./ nazwa i NIP Wykonawcy” i dołączyć do opakowania, w którym umieszczono ofertę. 6. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 art. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Wobec zaistniałej sytuacji związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV2 wywołującego chorobę COVID – 19, Zamawiający dopuszcza przesłanie gwarancji wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnionego do jego wystawienia (wystawców dokumentu). Wadium wniesione w formie gwaranci lub poręczeń w treści muszą spełniać wymagania zawarte pkt. 6 i 7 i być opisane w sposób wskazany w pkt. 5 lit. b powyżej. Dokument dot. wadium należy przesłać na adres poczty elektronicznej: jw4809.zp@ron.mil.pl. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 11. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do jego wystawienia (wystawców dokumentu) zwolnienie wadium nastąpi wraz ze złożonym przez Zamawiającego oświadczeniem o jego niewykorzystaniu.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 7 / 7a do SIWZ. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy określa § 24 projektu umowy, stanowiący zał. nr 7 / 7a do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: KONSERWACJA WĘZŁA SANITARNEGO W BUDYNKU NR 335 TWIERDZA MODLIN
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowe opis zawiera STWiOR zał. nr 2a do umowy, Przedmiar robót - zał. nr 2a do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: KONSERWACJA RAMPY PRZY BUDYNKU 123 WARSZAWA - REMBERTÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera STWiOR zał. nr 2b do umowy oraz Przedmiar - zał. 2b do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: KONSERWACJA DRÓG NA TERENIE WARSZAWA – REMBERTÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera STWiOR - zał. 2c do umowy oraz Przedmiar - zał. nr 2c do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45110000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły