Roboty remontowe w budynku Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zlokalizowanym przy ul. Balickiej 116C w Krakowie - Wydział Technologii Żywności

Ogłoszenie dodano: 24.09.2020

Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza, 31-120 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 13.10.2020, godzina: 10:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: Roboty remontowe w budynku Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zlokalizowanym przy ul. Balickiej 116C w Krakowie - Wydział Technologii Żywności
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 18150000000000, ul. al. Mickiewicza  21 , 31-120  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 624 413, e-mail dzp@ar.krakow.pl, faks 126 624 410.
Adres strony internetowej (URL): https://urk.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyc w formie pisemnej
Adres:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków (Kancelaria Uczelni - pok. 7)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe w budynku Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zlokalizowanym przy ul. Balickiej 116C w Krakowie - Wydział Technologii Żywności
Numer referencyjny: DZP-291-2745/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace remontowe w budynku Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanym przy ul. Balickiej 116C w Krakowie, w tym roboty remontowo-budowlane, instalacyjne sanitarne oraz instalacyjne elektryczne. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) Roboty remontowo-budowlane: - pokój 1.96: przeniesienie w obrębie budynku istniejącego wyposażenia tj. stołów laboratoryjnych, krzeseł, szaf i innego wyposażenia; wykonanie odpowiednich zabezpieczeń posadzki korytarza i okien w pomieszczeniach; demontaż , przycięcie na wymiar oraz ponowny montaż maskownicy z blachy stalowej zamontowanej pod sufitem pomieszczenia 1.96; wykonanie i montaż ścianki przeszklonej aluminiowej z drzwiami przesuwnymi; pomalowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni (szpachlowanie, gruntowanie, gładź); wniesienie, ustawienie, montaż i uruchomienie wyposażenia znajdującego się w dyspozycji użytkownika; mycie po robotach malarskich; wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek. - toalety: demontaż starego blatu wraz z umywalką oraz szafką podblatową; demontaż starych kabin sanitarnych w zabudowie HPL; dostawa i montaż blatu pod umywalkę z kamienia naturalnego (płyty granitowe) na konstrukcji wsporczej; dostawa i montaż zabudowy ze ścianek HPL wraz z drzwiami systemowymi; wykonanie i montaż zabudowy podblatowej z płyty meblowej, - zabezpieczenie ciągów wentylacyjnych przed zalewaniem (6 szt.): demontaż warstw dachu odwróconego do poziomu płyty stropowej przy kanałach wentylacyjnych, uszczelnienie przejścia kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej przez płytę stropową poprzez wykonanie izolacji z papy asfaltowej z wykonaniem warstwy wyrównawczej z zaprawy i dodanie środka wodoszczelnego; założenie daszków wentylacyjnych ze stali nierdzewnej; odtworzenie rozebranych warstw dachu odwróconego. b) Roboty instalacyjne sanitarne: - sanitariaty: instalacje wod-kan (demontaż dwóch umywalek z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych; demontaż armatury; dostawa i montaż umywalek porcelanowych nadblatowych z syfonem chromowanym; dostawa i montaż baterii stojących; - pomieszczenie 1.96: Instalacja wentylacji (dostawa i montaż dwóch wentylatorów; przerobienie istniejącej instalacji wyciągowej pod montaż nowych wentylatorów; - wyprowadzenie wody na elewację budynku głównego (montaż instalacji wodnej na ścianach w budynkach niemieszkalnych; dostawa i montaż na elewacji budynku szafki ochronnej zaworu wody wnękowej; dostawa i montaż zaworu czerpalnego ze złączką do węża oraz zaworów umożliwiających spust wody na okres zimowy; - remont instalacji odciągowej (wymiana dwóch wentylatorów dachowych); - po wykonaniu instalacji wykonać prace budowlane wykończeniowe: zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie. c) Roboty instalacyjne elektryczne - pomieszczenie 1.96: wymiana opraw oświetleniowych; przeróbka instalacji elektrycznej zasilającej oprawy oświetleniowe; demontaż i ponowny montaż czujki PPOŻ; dobudowa czujki PPOŻ i programowanie centrali SAGITA, przeróbka instalacji elektrycznej zasilającej klimatyzator. - korytarze III i IV segmentu: dobudowa tablic elektrycznych dla zasilania urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych (wycięcie i wykucie wnęk pod nowe tablice elektryczne; montaż nowych wyposażonych tablic elektrycznych; zasilenie nowych tablic z istniejących tablic elektrycznych; przełączenie istniejących obwodów do nowej tablicy elektrycznej; - wykonanie prac towarzyszących budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 70
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności: a) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika budowy, tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, b) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika robót instalacyjnych, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; c) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika robót instalacyjnych, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. d) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającą wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru urządzeń i instalacji elektrycznych (posiada świadectwo kwalifikacyjne D). e) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającą wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych (posiada świadectwo kwalifikacyjne E). Uwaga: Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 220). 2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub remont budynku, każde (zamówienie) obejmowało swym zakresem co najmniej roboty wykończeniowe, instalacyjne elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne, a wartość każdego zamówienia była nie mniejsza niż 50.000,00 złotych netto. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (lub podmiotów na potencjał których wykonawca się powołuje), warunek zostanie uznany za spełniony wyłącznie, jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców (lub podmiotów na potencjał których wykonawca się powołuje) posiada wymagane doświadczenie - określony wyżej minimalny poziom zdolności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Uwaga: - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. -Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zobowiązany jest przedłożyć dokument dotyczący podmiotów trzecich. - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia dokumentu dotyczącego podwykonawców. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wymaga: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2B do specyfikacji. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2C do specyfikacji. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony druk „Oferta” – stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji. 2. Pełnomocnictwo: a) dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. b) dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności. 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2A do specyfikacji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której zamawiający dokonana wyboru Wykonawcy, będzie dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w par. 20 ust. 2-6 wzoru umowy z wyłączeniem takich zmian, których wprowadzenie spowodowałoby rozszerzenie przedmiotu umowy poza zakres przedmiotowy oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a które to zmiany nie zostały wymienione jako możliwe do wprowadzenia na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych lub nie zostały przewidziane poniżej. 2. Zmiana może obejmować: 1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, zmiana taka może być spowodowana: a) dostępnością materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego w ramach umowy obiektu lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, b) zaprzestania produkcji materiałów, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, c) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres robót zamiennych musi być udokumentowany. Wprowadzenie robót zamiennych nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2) ograniczenie zakresu robót, pominięcie jakiejkolwiek części robót, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie podpisania umowy. 3) zmianę terminu końcowego realizacji niniejszej umowy, gdy jest spowodowana: a) działaniami osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów); b) siłą wyższą, c) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub inne przeszkody leżące po stronie Zamawiającego. d) potrzebą usunięcia ujawnionych sprzeczności lub wad w Dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem zapisu §4 umowy, o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni oczekiwania na usunięcie sprzeczności/wad. e) koniecznością wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, wpływających na kolejność i termin wykonywania robót – o czas niezbędny do wykonania tych robót, wynikający z odpowiednich norm nakładów pracy dla warunków przeciętnych, wydłużony o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni, w których front robót został wstrzymany przez Zamawiającego, w związku z koniecznością pozyskania wymaganych prawem decyzji lub pozwoleń (o ile dotyczy). 4) zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom w uzasadnionych przypadkach, wymuszonych okolicznościami, które nie wynikają z przyczyn zależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom; 5) zmianę postanowienia określonego w §14a wzoru umowy poprzez powierzenie wykonania części robót Podwykonawcy lub wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy, pod warunkiem, że: a) udział Podwykonawcy jest konieczny dla prawidłowej lub terminowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie takiej konieczności, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy i odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. b) Wykonawca wskaże dokładną nazwę i adres Podwykonawcy, a także zakres zamówienia, który zamierza mu powierzyć; c) Zamawiający nie zastrzegł, że dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom; d) zastosowanie będą miały wszystkie zapisy zawarte w niniejszej umowie odnoszące się do Podwykonawców. 5a) zmianę albo rezygnację z podwykonawcy w przypadku, gdy uprzednio zgłoszony przez Wykonawcę podwykonawca nie wyraża zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, nie wykonuje obowiązków lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy o podwykonawstwo, realizuje roboty nieterminowo lub z naruszeniem z zasad sztuki budowlanej. W przypadku, gdy podwykonawca wykonał część robót, Wykonawca musi udokumentować, że zapłacił podwykonawcy za wykonane przez niego roboty. 6) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w innych przypadkach aniżeli opisane w umowie, a wymagające podpisania aneksu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same lub wyższe kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-13, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły