Wykonanie częściowej rozbiórki Magazynu nr 17 zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Indyjskiej 4 na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Ogłoszenie dodano: 22.09.2020

Zamawiający: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska, 81-337 Gdynia (Pomorskie)

Miejsce: Gdynia

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 22.10.2020, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.: Wykonanie częściowej rozbiórki Magazynu nr 17 zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Indyjskiej 4 na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., krajowy numer identyfikacyjny 19192057700000, ul. ul. Rotterdamska  9 , 81-337  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6274036, e-mail przetargi@port.gdynia.pl, faks 58 6274578.
Adres strony internetowej (URL): www.port.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.port.gdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/regulaminowe.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/regulaminowe.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/regulaminowe.html

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie częściowej rozbiórki Magazynu nr 17 zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Indyjskiej 4 na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
Numer referencyjny: ZTU-SIWZ-26/JR/R/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest częściowa rozbiórka Magazynu nr 17, wywiezienie spalonych elementów, uprzątnięcie pogorzeliska, wykonanie robót zabezpieczających oraz pobranie próbek ze składowanego towaru w Magazynie nr 17 zlokalizowanym przy ul. Indyjskiej 4 w Gdyni. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót na podstawie „Ekspertyzy technicznej – część I dotyczącej stanu technicznego konstrukcji żelbetowej magazynu składowania śruty sojowej nr 17 i trzech stanowisk wydawania śruty nr 401, 402, 403 zlokalizowanych w porcie Gdynia przy ul. Indyjskiej 4 oraz określającej możliwości użytkowania obiektów budowlanych znajdujących się w niedalekiej odległości od ww. pożaru” opracowanej przez mgr inż. Eugeniusza Grzesia i mgr inż. Łukasza Sulewskiego w lipcu 2020 roku, obejmujących w szczególności: 1) demontaż spalonych i stanowiących zagrożenie elementów magazynu, w tym elementów konstrukcyjnych dachu, poszycia dachu oraz elementów instalacji odgromowej; 2) demontaż elementów stalowych estakady transportowej wewnątrz magazynu oraz pozostałych elementów wyposażenia technologicznego magazynu; 3) zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.:Dz.U.2020.797), w tym wywóz na składowisko odpadów; 4) uprzątnięcie pogorzeliska ze spalonych elementów zalegających w oraz wokół magazynu, na posadzce oraz na ładunku w magazynie; 5) pobranie próbek z towaru składowanego w komorach magazynowych, zgodnie z zaleceniami: a) próby należy pobrać przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, b) należy pobrać próby poglądowe z miejsc bezpiecznych, niezagrażających życiu i zdrowiu osób pobierających próby, c) pobrane próby poglądowe należy zbadać w zakresie 3 (słownie: trzech) kryteriów: • wilgotności, • zapachu, • wyglądu; d) Wykonawca może pobrać próby samodzielnie lub zlecić pobranie prób innemu podmiotowi. 6) umożliwienie dostępu do obiektu byłemu użytkownikowi BTZ Sp. z o.o. celem wywiezienia przez jego właściciela towaru znajdującego się w komorze nr II i komorze nr IV magazynu śruty sojowej nr 17. Wykonawca zapewni pełne bezpieczeństwo osób oraz mienia dla przeprowadzenia wyżej wymienionej czynności. Roboty i prace winny być wykonane przez firmę posiadającą doświadczenie i stosowne uprawnienia do wykonywania tego typu robót i prac rozbiórkowych/ porządkowych. Należy mieć na uwadze, że wszelkie elementy, w tym konstrukcji dachowej i wyposażenia technologicznego grożą w każdej chwili zawaleniem. W związku z powyższym należy zachować w trakcie wykonywania robót i prac rozbiórkowych/porządkowych szczególną ostrożność oraz przedsięwziąć stosowne środki bezpieczeństwa i ochrony w zakresie BiHP, p.poż. i sanit.-hig. Roboty i prace należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w wykonywaniu przedmiotowych robót. Wyżej wymienione roboty i prace należy wykonywać bez ingerencji w składowany wewnątrz magazynu towar, stanowiący własność użytkownika BTZ Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót i prac naprawczych ścian określonych w pkt. 7 ust. 5 wyżej wymienionej Ekspertyzy, za wyjątkiem skucia luźnych odspojonych tynków zagrażających samoistnym odpadnięciem od ścian i ich uprzątnięcia wraz z utylizacją, w ilości około 50 m2 . Archiwalna dokumentacja powykonawcza Magazynu nr 17 objętego przedmiotem zamówienia w wersji papierowej znajduje się do wglądu w Archiwum Dokumentacji Technicznej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., przy ul. Celnej 5 w Gdyni, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 – 1500.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od Wykonawców wykazania się, że znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: posiadają na dzień składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z sumą gwarancyjną w wysokości 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od Wykonawców posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wyrażającego się wykonaniem w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum 1 (słownie: jednej) roboty budowlanej obejmującej rozbiórkę co najmniej jednego obiektu o kubaturze minimum 1 000 m3 i przedłożenia pozytywnych referencji Zamawiających.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą realizowały niniejszy przedmiot zamówienia, tj. kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającym minimum 5 (słownie: pięć) lat doświadczenia zawodowego liczonego od daty uzyskania uprawnień. Ww. osoba musi znać język polski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku osoby nie znającej języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (własnym staraniem i na własny koszt) stałego i biegłego tłumaczenia na język polski (tłumacza). Dopuszcza się ważne, odpowiadające kwalifikacje nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje uzyskane w innych państwach z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: 1) FORMULARZA OFERTY sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik numer 1 do SIWZ; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 (słownie: sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 (słownie: trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) wykazu robót potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, o której mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt. 1) SIWZ, zwanego dalej Wykazem robót. Treść wymaganego wykazu robót Zamawiający przekazuje na załączniku numer 2 do SIWZ. Do wykazu Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w Wykazie robót zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane; 5) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt. 2) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, zwanego dalej Wykazem osób. Treść wymaganego wykazu osób Zamawiający przekazuje na załączniku numer 3 do SIWZ; 6) potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej wraz z potwierdzonym „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy dowodem jej opłacenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty oraz oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawców jest jego prawidłowe złożenie na Platformie LOGINTRADE dostępnej pod adresem: https://port- gdynia.logintrade.net/rejestracja/regulaminowe/html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy LOGINTRADE przez Wykonawcę jest bezpłatne. 6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie LOGINTRADE. 8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawców za pośrednictwem Platformy LOGINTRADE jako załączniki.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ryczałtowa brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu jest język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły