„Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”

Ogłoszenie dodano: 18.09.2020

Zamawiający: Miasto Jastrzębie Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego, 44-335 Jastrzębie-Zdrój (Śląskie)

Miejsce: Jastrzębie-Zdrój

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 05.10.2020, godzina: 10:50 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miasto Jastrzębie Zdrój: „Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jastrzębie Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Józefa Piłsudskiego  60 , 44-335  Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 85 133, e-mail bzp@um.jastrzebie.pl, faks 32 47 85 350.
Adres strony internetowej (URL): https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj/aukcje

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj/aukcje

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj/aukcje

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”
Numer referencyjny: BZP.271.72.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie adaptacji pomieszczeń nr B065, B066, A003, A009, A010, B154, B155 usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przy Alei Józefa Piłsudskiego w Jastrzębiu - Zdroju, na potrzeby zakładowego archiwum Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne: Ściany, stolarka drzwiowa: - poszerzenie otworów drzwiowych, - zamurowanie otworów drzwiowych, - demontaż elementów zaślepiających istniejący otwór drzwiowy, - usunięcie istniejących tapet, powłok malarskich ze ścian i sufitów, - wykonanie tynków, - wykonanie gładzi gipsowych, - wymiana i montaż stolarki drzwiowej, - montaż rolet antywłamaniowych i folii okiennych, - roboty malarskie. Posadzki: - usunięcie posadzek i demontaż warstw podłogi, - wykonanie podłogi na gruncie, - wykonanie posadzek samopoziomujących, - wykonanie posadzek gresowych, - wykonanie posadzek PCV. Wyposażenie: - wymiana kratek wentylacyjnych, - montaż regałów. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych: Roboty przygotowawcze, tymczasowe i prace towarzyszące: - zabezpieczenie podłóg, mebli i okien przed pracami budowlanymi, - demontaż istniejącej instalacji i osprzętu w pomieszczeniach objętych opracowaniem, - wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur, - przewierty przez ściany i sufity, - przygotowanie otworów pod osprzęt podtynkowy i oprawy, - zaprawianie bruzd, - uszczelnianie przepustów rurowych, - montaż listew kablowych. Roboty towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania robót budowlanych: - Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć istniejące podłogi, okna, meble folią ochronną gr. 0,5mm przed zabrudzeniem oraz zabezpieczyć nogi drabin i rusztowań przed uszkodzeniem podłóg. Rozbudowa istniejących tablic bezpiecznikowych TB: - rozbudowa istniejących tablic bezpiecznikowych, - instalacja rozdziału energii elektrycznej. Wewnętrzne instalacje elektryczne: - instalacja elektryczna zasilająca oprawy oświetlenia podstawowego, - instalacja gniazd wtyczkowych. Instalacja sygnalizacji pożaru SAP: - instalacja sygnalizacji pożaru. Instalacja sygnalizacji napadu i włamania wraz z kontrolą dostępu: - instalacji sygnalizacji włamania i napadu, - instalacji kontroli dostępu. Instalacja okablowania strukturalnego i telefoniczna: - instalacji sieci strukturalnej LAN, - wewnętrznej instalacji telefonicznej. Szczegółowy zakres zawarty został w przedmiarach robót (kosztorysach ślepych).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-9
45262500-6
45262300-4
45320000-6
45432100-5
45421100-5
45442100-8
45310000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do formularza ofertowego proponowanego przez siebie okresu realizacji zamówienia. Maksymalny oferowany termin nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1). wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: minimum 2 (dwa) zadania – roboty budowlane o łącznej wartości minimum 150.000,00 zł brutto, polegające na remoncie pomieszczeń, w tym minimum 1 (jedno) zadanie o wartości minimum 100.000,00 zł brutto wykonane w czynnym obiekcie (minimum II-kondygnacyjnym); UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym Wykonawcą, należy wskazać, jaka część robót oraz o jakiej wartości została wykonana stricte przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu. . 2) wykonawca winien udokumentować, że dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych pracach: a) osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, UWAGA: W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polski wymaga się od wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Sposób spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunków udziału w postępowaniu (powyższą kwestię reguluje art. 23 ust 5 ustawy PZP): w przypadku Wykonawców występujących wspólnie spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oceniane będzie przez Zamawiającego sumarycznie, z zastrzeżeniem, iż jeden z członków konsorcjum spełni warunek dotyczący doświadczenia określonego w pkt. 8.1 ppkt. 2) lit. c)1,.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert […] a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty wg załącznika nr 7, 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za […] kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 8.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie wymienione w pkt. 9 ppkt 1 lit. a) SIWZ, tj. według załącznika nr 2 i załącznika nr 3 – dotyczące wykonawcy oraz innych podmiotów, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego określonych w art. 22a ustawy PZP, 3) kosztorys uproszczony obejmujący wszystkie pozycje ujęte w przedmiarze robót wg załącznika nr 10a i 10b. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji. Wersję szczegółową tego kosztorysu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Podstawy wyceny, wskazane przez Zamawiającego w kosztorysie ślepym (np. pozycja z KNR), mają charakter pomocniczy i stanowią propozycję wyceny zakresu robót opisanego w danej pozycji. Wykonawca ma możliwość zmiany podstaw wyceny lub/i zmianę norm nakładów rzeczowych danej pozycji. Nie dopuszcza się pominięcia jak i dopisania którejkolwiek pozycji kosztorysowej przedmiaru robót. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 8.3 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego – według załącznika nr 5 do SIWZ, 5) pełnomocnictwo - zgodnie z pkt. 10 ppkt 4 SIWZ,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
1. Cena brutto 60,00
2. Termin wykonania40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia poprzez zmianę: 2.1. zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji, w przypadku: a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji. Przez wady dokumentacji należy rozumieć w szczególności: a. brak spójności pomiędzy branżami, co uniemożliwia wykonanie zamówienia, b. zmianę sposobu wykorzystania przedmiotu zamówienia, przy założeniu, iż charakter umowy nie ulegnie zmianie, b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, c) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w SST w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, d) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, e) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji, f) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z różnic w obmiarach zawartych w dokumentacji technicznej, a stanem rzeczywistym lub braku wyceny danego elementu w kosztorysie ofertowym przy jednoczesnym jego uwzględnieniu w pozostałej części dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem, iż zakres robót nie może ulec zwiększeniu o więcej niż 30% zakresu finansowego, g) ograniczenia wykonania pewnego zakresu przedmiotu zamówienia tzw. roboty zaniechane, w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności, lub okoliczności te nie były znane na moment składania ofert, a związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zakres ten nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 20% zakresu finansowego; 2.2. sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, b) wystąpienia innych ograniczeń natury środowiskowej, prawnej itd. uniemożliwiających wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie; 2.3. technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: a) podwyższą jakość wykonanych robót, b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu; 2.4 technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania szczególnej staranności, nie mógł temu zapobiec, ani tego przewidzieć. 3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: 3.1. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót zgodnie ze specyfikacją techniczną (wstrzymanie wykonania robót) potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres 3 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, gdy zajdzie konieczność przerwania robót ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z specyfikacją techniczną, potwierdzone przez Inspektora nadzoru i udokumentowane w dzienniku budowy. Za niekorzystne warunki atmosferyczne Zamawiający uzna w szczególności: • wystąpienie ciągłych opadów deszczu przez okres min. 3 dni, uniemożliwiających prowadzenie prac na wolnym powietrzu, • wystąpienie ciągłych opadów deszczu lub śniegu przez okres min. 3 dni, uniemożliwiające prowadzenie prac na wolnym powietrzu, • spadek temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza przez okres min. 3 kolejnych dni; 3.2. opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczególności robót prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie, zmian planów innych inwestorów (np. dot. sieci), cofnięcie zgody właścicieli nieruchomości na wejście w teren itd., 3.3. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3.4. opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, 3.5. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie, 3.6. wystąpienia na terenie budowy awarii, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 3.7. wystąpienia na terenie budowy usterek, konieczności usunięcia kolizji, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkujące koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 3.8. wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 3.9. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po upływie terminu składania ofert, 3.10. gdy zajdzie konieczność wstrzymania robót przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 3.11. wystąpienia warunków siły wyższej, przez co należy rozumieć wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, stanu zagrożenia epidemiologicznego, epidemii lub innego stanu nadzwyczajnego, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie oraz miały bezpośredni wpływ na ograniczenia dostępności lub brak materiałów, usług niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, spowodowanych wstrzymaniem lub ograniczeniem działalności producentów lub firm dostarczających ww. materiał oraz usługodawców, 3.12. innych nieprzewidzianych okoliczności bezpośrednio związanych z sytuacją epidemii. Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy. 4. Dopuszczalna jest zmiana w terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia, polegająca na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności wynagrodzenia, w przypadku: 1.1. zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót jest niemożliwa, 1.2. innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy. 5. Dopuszczalna jest zmiana w terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia, polegająca na ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5 umowy dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót. 7. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku: 7.1. konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, lub ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie tzw. roboty zaniechane. Przedmiotowa zmiana wysokości wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporządzeniem odpowiednich protokołów konieczności. Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o wartość z nich wynikającą; 7.2. spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w §18 Umowy, i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 7.3. zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia; 7.4. gdy zaistnieje jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 144 ustawy PZP, która ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia przewidzianego za realizację zadania. 8. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać uprawnienia wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, jeżeli dotyczy to: 9.1. podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takich okolicznościach Wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 9.2. podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia. WARUNKI WPROWADZENIA ZMIAN 1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 18 Umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy Pzp. 2. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 3. Warunkiem dokonania zmian określonych w §19 umowy oraz dopuszczonych na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 4. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 1) zakres proponowanej zmiany, 2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 3) podstawę dokonania zamiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy Pzp lub postanowień Umowy, 4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiana Umowy. 5. Dowodami, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 4) powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanych zmian, w tym w szczególności: a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: - orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy, - dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, - analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, - dokument potwierdzający obiektywne trudności występujące na rynku w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencje z podmiotami trzecimi (np. dystrybutorami, producentami, dostawcami, usługodawcami), - protokół konieczności; b) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń: - wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określające szczególnie wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, - dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, - orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, - raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, - dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, - dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń np. protokół konieczności; c) w odniesieniu do zmian wynagrodzenia: - dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą Umowy, - dokument potwierdzający zmianę sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, w tym określających wskaźnik całkowitego zadłużenia Zamawiającego w stosunku do jego przychodu. - protokół konieczności. 6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: a) zaakceptować wniosek o zmianę w całości lub w części, b) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, c) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, d) odrzucić wniosek o zmianę w całości lub w części. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 8. Wszelkie zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji, wynagrodzenia, o których mowa w § 18, umowy mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez osobę nadzorującą i przedstawiciela Zamawiającego oraz zatwierdzonego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 9. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą ustalenia. 10. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodną Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy. 11. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-05, godzina: 10:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły