Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek w podziale na 3 zadania

Ogłoszenie dodano: 18.09.2020

Zamawiający: Gmina Włocławek, Królewiecka, 87-800 Włocławek (Kujawsko-pomorskie)

Miejsce: Włocławek

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 05.10.2020, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Włocławek: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek w podziale na 3 zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, krajowy numer identyfikacyjny 91086690400000, ul. Królewiecka  7 , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, , e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, , faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gmina.wloclawek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, przez posłańa, przez operatora pocztowego
Adres:
Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87 - 800 Włoclawek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek w podziale na 3 zadania
Numer referencyjny: RBRiGK.271.2.22.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I - Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej dz. 375 w miejscowości Modzerowo. Przedmiotem zamówienia w części I jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo na terenie Gminy Włocławek (dz. 375). Przebudowa drogi obejmuje odcinek dł.117m, szer. 4,0m od 0+006 do 0+123 wraz ze zjazdami indywidualnymi. Przebudowa polega na utwardzeniu jezdni i zjazdów warstwą ścieralną z betonu asfaltowego grub. 4cm na podbudowie tłuczniowej. Integralną częścią zadania jest utwardzenie poboczy szer.0,5m z tłucznia twardego. Cześć II- Zadanie nr 2. Przebudowa drogi w miejscowości Mostki. Przedmiotem zamówienia w części II jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostki na terenie Gminy Włocławek. Przebudowa drogi obejmuje przebudowę drogi dł.137m , szer. 3,6m od km 0+008 do 0+145 wraz ze zjazdami indywidualnymi i utwardzonymi poboczami. Część III- zadanie nr 3. Przebudowa drogi i zatok postojowych przy Szkole Podstawowej w Smólniku. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej wraz z zatokami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Smólniku. Przebudowa polega na utwardzeniu jezdni dł. 197,5m i szer. 5,0m tj. od km 0+005 do 0+222,5 kostką betonową na podbudowie z tłucznia wraz z przebudową 30 szt. zatok postojowych z płyt ażurowych na podbudowie z tłucznia twardego. Integralną częścią jest budowa chodników z peronem. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia tj. robót w branży drogowej wyszczególnionych w przedmiarze, związanych z wykonaniem warstw bitumicznych jezdni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres prac, zostały określone w dokumentacji projektowej. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.): „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, wskazane w szczególności w przedmiarze robót (dotyczące: przebudowy jezdni, przebudowy chodnika i zjazdów, urządzenia i utrzymania zieleni, wykonania oznakowania i organizacji ruchu), z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie budową, obsługa budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzór nad realizacją robót budowlanych, z wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy, takich jak: obsługa geodezyjna, obsługa administracyjna. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Dodatkowe wymagania: W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić: 1) likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych, 2) odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji), 3) roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, koszt odtworzenia punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie prowadzonych robót, 4) koszt ewentualnej naprawy urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli / urządzeń / elementów zagospodarowania terenu, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót, 5) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. W przedmiotowych lokalizacjach mogą być jednocześnie prowadzone przez gestorów sieci na ich rzecz, bądź na rzecz Zamawiającego, inne roboty budowlane. Wykonawca, na polecenie Zamawiającego, ma obowiązek wpuścić na plac budowy wskazanych wykonawców robót. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7
45233161-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp przebudowy dróg gminnych w kruszynie ulice Balonowa długości 120,2 m i Lotników długości 133 m o szer. 4m. Przebudowa polega na utwardzeniu jezdni o dł. łącznej 253,2m poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm, zjazdów z kostki betonowej na podbudowie betonowej oraz utwardzonych poboczy z tłucznia szer. 0,5m . Zakres robót będzie obejmował: wykonanie robót przygotowawczych – roboty pomiarowe, usunięcie podszycia i krzewów ;wykonanie koryta grub. 30cm z profilowaniem podłoża pod nawierzchnię jezdni szer. 4,3m oraz zjazdów wraz z wywiezieniem gruntu poza teren budowy; wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 6cm , szer. 4,3m o pow.1182,5 m2; wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej wapiennej stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm po zagęszczeniu szer. 4,3m o pow. 1182,5m2; wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej wapiennej stabilizowanego mechanicznie grub. 5cm po zagęszczeniu ułożonej rozściełaczem szer. 4,3m o pow. 1182,5m2;oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej jezdni i skrzyżowania emulsją asfaltową; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 szer. 4,0m grubości; 4 cm na pow.1106,2m2; wykonanie zjazdów indywidualnych do działek zabudowanych z kostki betonowej grub. 8cm na podbudowie betonowej C8/10 grub. 15cm o pow. 165m2 z najazdem z krawężników dł. 98,0m i bokami z obrzeży o dł. 71,4m; ustawienie znaków pionowych; utwardzenie poboczy z tłucznia twardego szer. 0,5m o pow. 232,5m2; plantowanie poza poboczami o pow. 464,9 m2; regulacja wysokościowa urządzeń obcych; wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia powtórzonego, a cena nie może przekroczyć zł 191 300,00 netto. Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 7 ust. 7 wzoru umowy stanowiących załączniki do SIWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 35
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
35

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca powinien wykonać zamówienie w terminie 35 dni od dnia podpisania umowy. /Termin wykonana zamówienia stanowi kryterium oceny ofert/
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji Wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp (w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji Wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg lub ulic o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każda z robót oraz musi wykazać się dysponowaniem wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie i co najmniej 3 lata doświadczenia w branży drogowej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej - co najmniej 1 osoba; Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ; 6.7.1. wykazu robót budowlanych wykonanych okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ze wskazaniem co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg lub ulic o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każda, wykonanych w ramach jednego kontraktu, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego w Rozdz. V. pkt. 5.2.3. ppkt. 1 SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie; 6.7.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności drogowej i posiadającej co najmniej 3-letnie doświadczenie w branży drogowej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej – 1 osoba wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Rozdz. V. pkt 5.2.3. ppkt. 2 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy; 2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 3) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty60,00
okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia20,00
termin wykonania przedmiotu zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy o udzielnie zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, możliwe są w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu) w przypadkach wystąpienia okoliczności wymienionych we wzorze umowy o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia. 1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót wykraczających poza pierwotny zakres zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do zrealizowania tych robót, 2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w okresie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe – potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wydruków raportów historii pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadająca okresowi wstrzymania robót budowlanych, 4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, 6) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 2, 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy, 8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3, 9) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, z zastrzeżeniem ust. 4, 10) konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w § 6 niniejszej umowy, po stronie którejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzeżeniem ust. 5. 2. Strony umowy niezwłocznie , wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na terminowe i należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił. Strony potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty wskazane w art. 15r. ust 1 ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568). 3. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 6, zachodzi w sytuacji, gdy: 1) materiały budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi, 2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, 3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma), 4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 1 pkt 10, może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie. 6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy poinformowanie drugiej strony umowy na piśmie. 7. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 6. 8. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. § 14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 3) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 4) gdy Wykonawca przerwał realizację robót objętych umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie wykonuje prac przez okres trzech dni roboczych od dnia odbioru wezwania – w terminie 14 dni od upływu 3-go dnia roboczego, 5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął wykonywania czynności zgodnie z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego, 6) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z przeznaczeniem – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 7) Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 8) Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 9) jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie robót, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do czasu odstąpienia. 3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-05, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, TEL. 54 230 53 55 reprezentowana przez Magdalenę Korpolak – Komorowską Wójt Gminy Włocławek, zwaną dalej „Zamawiającym”. 2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres Zamawiającego – Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87- 800 Włocławek. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm. zwaną dalej ustawą „Pzp”) w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek w podziale na 3 zadania”, zwanego dalej „zamówieniem”. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym na mocy przepisów ustawy Pzp, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 869 ze zm.) oraz innych przepisów prawa. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust.3 odbiorcami Pani /Pana danych osobowych mogą być: 1) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 2) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Zmawiającego dane osobowe ,jako podmioty przetwarzające; 3) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 8. W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu: 1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 2) prawo do sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych- przy czym skorzystanie przez pana z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach: a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający zamawiającemu sprawdzić prawidłowość tych danych; b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, c) Zamawiający nie potrzebuje już danych do celów przetwarzani, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenie lub obrony roszczeń, d) Jeżeli wniósł Pani/Pan sprzeciw na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania- do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Zamawiającego są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu- przy czyn nie ogranicza to przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , a nadto od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole załącznikach do protokołu., chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 9. W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Pani/ Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 3) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art.24 ust.1 pkt 12 Pzp. 12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu czy profilowaniu o którym mowa w ar. 22 RODO. 13. Zgodnie z treścią art. 8a ust 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy iż: 1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 2) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; 3) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I - Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej dz. 375 w miejscowości Modzerowo.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w części I jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo na terenie Gminy Włocławek (dz. 375). Przebudowa drogi obejmuje odcinek dł.117m, szer. 4,0m od 0+006 do 0+123 wraz ze zjazdami indywidualnymi. Przebudowa polega na utwardzeniu jezdni i zjazdów warstwą ścieralną z betonu asfaltowego grub. 4cm na podbudowie tłuczniowej. Integralną częścią zadania jest utwardzenie poboczy szer.0,5m z tłucznia twardego. Zakres robót w części I obejmuje wykonanie: 1) robót przygotowawczych: rozebranie nawierzchni bitumicznej celem dowiązania do istniejących rzędnych, rozebranie krawężników i nawierzchni tłuczniowej, wycinka i wywóz drzew, wywiezienie gruzu; 2) robót ziemnych – usunięcie warstwy ziemi urodzajnej korytowanie pod potrzeby jezdni, zjazdów wraz z wywozem urobku; 3) ułożenie warstwy odcinającej z piasku o grubości 6cm pod potrzeby drogi i zjazdów o pow. 636,9m2 4) ułożenie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0/31,5 mm pod potrzeby drogi i zjazdów pow. 636,9m2; 5) ułożenie górnej warstwy podbudowy na jezdni i zjazdach z mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej o frakcji 0/31,5mm grubości 6cm rozłożonej rozściełaczem na pow. 636,9m2; 6) oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową jezdni i zjazdów i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4cm o pow. 593,5m2; 7) utwardzenie poboczy z tłucznia twardego szerokości 50cm, grub. 15cm na pow. 99,5m2 ; 8) plantowanie poboczy o pow. 199,0m2; 9) ustawienie znaku pionowego typu S 1szt i znaków typ M szt.9 10) Inwentaryzacji powykonawczej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45111200-0, 45233220-7, 45233161-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty60,00
Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia20,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:. Wykonawca powinien wykonać zamówienie w terminie 35 dni od dnia podpisania umowy. /Termin wykonana zamówienia stanowi kryterium oceny ofert/


Część nr: 2Nazwa: 3.2.2. Cześć II- Zadanie nr 2. Przebudowa drogi w miejscowości Mostki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.2.2.1. Przedmiotem zamówienia w części II jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostki na terenie Gminy Włocławek. Przebudowa drogi obejmuje przebudowę drogi dł.137m , szer. 3,6m od km 0+008 do 0+145 wraz ze zjazdami indywidualnymi i utwardzonymi poboczami. Zakres robót obejmuje: 1) Wykonanie robót przygotowawczych: rozebranie nawierzchni bitumicznej celem dowiązania do istniejących rzędnych, rozebranie nawierzchni tłuczniowej, wycinka i wywóz drzew; 2) wykonanie robót ziemnych – usunięcie warstwy ziemi urodzajnej korytowanie pod potrzeby jezdni, zjazdów wraz z wywozem urobku; 3) ustawienie krawężników 15*30 na ławie z oporem 0,06m2 - dł. 56m; 4) ułożenie warstwy odcinającej z piasku grub. 6cm pod potrzeby przesuniętego fragmentu drogi i zjazdów o pow. 171,4m2; 5) wzmocnienie podłoża na przesuniętej jezdni z tłucznia 0/31,5 grub. 10cm na pow. 141,7m2; 6) ułożenie dolnej w-wy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0/31,5mm pod potrzeby drogi i zjazdów o pow. 567,0 m2; 7) ułożenie górnej w-wy podbudowy na jezdni i zjazdach z mieszanki żwirowo-tłuczniowej twardej o frakcji 0/31,5mm grub. 6cm rozłożonej rozściełaczem na pow. 567,0m2; 8) oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową jezdni i zjazdów i ułożenie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm o pow. 523,0m2; 9) utwardzenie poboczy z tłucznia twardego szer. 50cm, grub. 15cm na pow. 130m2; 10) plantowanie poboczy o pow. 130m2; 11) ustawienie znaku pionowego typu S 1szt i znaków typ M szt.2; 12) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45111200-0, 45233220-7, 45233161-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty60,00
Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia20,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca powinien wykonać zamówienie w terminie 35 dni od dnia podpisania umowy. /Termin wykonana zamówienia stanowi kryterium oceny ofert/


Część nr: 3Nazwa: 3.2.3. Część III- zadanie nr 3. Przebudowa drogi i zatok postojowych przy Szkole Podstawowej w Smólniku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.2.3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej wraz z zatokami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Smólniku. Przebudowa polega na utwardzeniu jezdni dł. 197,5m i szer. 5,0m tj. od km 0+005 do 0+222,5 kostką betonową na podbudowie z tłucznia wraz z przebudową 30 szt. zatok postojowych z płyt ażurowych na podbudowie z tłucznia twardego. Integralną częścią jest budowa chodników z peronem. Zakres robót obejmuje: 1) wykonanie robót przygotowawczych – prace geodezyjne, karczowanie korzeni pozostawionych po wycince drzew wraz z zasypaniem dołów po korzeniach, rozbiórka istniejących zatok postojowych w obrzeżach, rozbiórka fragmentów chodnika przy dr. Powiatowej; 2) roboty ziemne – usunięcie ziemi urodzajnej, wykopy pod potrzeby konstrukcji jezdni i zatok postojowych wraz z wywozem urobku poza plac budowy; 3) ustawienie oporników 12*25 na ławie z oporem z bet. C12/15 o przekroju 0,06m2 dł. łącznej dł 456m; 4) ułożenie warstwy odcinająca grub.6cm ( dla jezdni 1227,5m2); 5) wykonanie dolnej i górnej podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej o łącznej grub. 25cm. Górna warstwa grub. 5cm z tłucznia twardego o pw. 1227,5m2; 6) ułożenie kostki betonowej grub. 8cm w kolorze grafitowym na pow.940,5m2 z pasami obustronnymi szer. 70cm w kolorze czerwonym na pow.287,0 m2; 7) ustawienie krawężników 15*30 dla potrzeb zatok postojowych w ilości 30 szt. o łącznej pow. 430,3m2; 8) ułożenie płyt ażurowych na podbudowie z tłucznia twardego grub. 15cm dla potrzeb zatok postojowych; 9) ustawienie obrzeży 8*30cm na ławie o F=0; 10) wykonanie konstrukcji chodników z kostki betonowej grub. 6cm szer. 1,5m na warstwie odsączającej z piasku grubości 10cm ; 11) ustawienie znaków pionowych; 12) wykonanie trawników wraz z nasadzeniem tawułą szarą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres prac, zostały określone w dokumentacji projektowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45111200-0, 45233220-7, 45233161-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty60,00
Okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia20,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły