Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Nadzoru Wodnego Leżajsk

Ogłoszenie dodano: 18.09.2020

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Hanasiewicza, 35-103 Rzeszów (Podkarpackie)

Miejsce: Rzeszów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 14.12.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 05.10.2020, godzina: 11:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 18.09.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie: Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Nadzoru Wodnego Leżajsk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Hanasiewicza  17B , 35-103  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48 (17) 853 74 00, , e-mail rzeszow@wody.gov.pl, , faks +48 (17) 853 64 21.
Adres strony internetowej (URL): https://wodypolskie.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://przetargi.wody.gov.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://przetargi.wody.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://przetargi.wody.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://przetargi.wody.gov.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Nadzoru Wodnego Leżajsk
Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.84.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Robót j.n: ZBIORNIK RETENCYJNY BRZÓZA KRÓLEWSKA - GMINA LEŻAJSK - Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 3m, kategoria gruntu III, likwidacja ubytków ziemi na skarpach zbiornika - 12 m3 - Rozbiórka przytamowań, oczyszczenie budowli piętrzących z przytamowań - 12 m3 ZBIORNIK RETENCYJNY FLORYDA - MIASTO LEŻAJSK - Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 3m, kategoria gruntu III, likwidacja ubytków ziemi na skarpach zbiornika - 11 m3 - Rozbiórka przytamowań, oczyszczenie budowli piętrzących z przytamowań - 10 m3 ZBIORNIK RETENCYJNY JELNA - GMINA NOWA SARZYNA - Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 3m, kategoria gruntu III, likwidacja ubytków ziemi na skarpach zbiornika - 10 m3 - Rozbiórka przytamowań, oczyszczenie budowli piętrzących z przytamowań - 11 m3 ZBIORNIK RETENCYJNY NIEDŹWIADEK - GMINA SOKOŁÓW MŁP. - Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 3m, kategoria gruntu III, likwidacja ubytków ziemi na skarpach zbiornika - 15 m3 - Rozbiórka przytamowań, oczyszczenie budowli piętrzących z przytamowań - 11 m3 - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pasem szer. 4 m na dług. 170 m - remont istniejącej drogi - 680 m2 - Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej drogi w korpusie grobli czołowej zbiornika tłuczniem do nawierzchni drogowych łamanym sortowanym 0+32,5 mm zagęszczenie mechaniczne, śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 68 m3 ZBIORNIK RETENCYJNY OŻANNA - GMINA KURYŁÓWKA - Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 3m, kategoria gruntu IIII, likwidacja ubytków ziemi na skarpach zbiornika - 20 m3 - Rozbiórka przytamowań, oczyszczenie budowli piętrzących z przytamowań - 11 m3 - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kat, gruntu IV - (osuszenie i izolacja przeciwwilgotnościowa prawego skrzydła jazu) - 8 m2 - Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat gruntu IV.- (osuszenie i izolacja przeciwwilgotnościowa prawego skrzydła jazu) - 8 m3 ZBIORNIK RETENCYJNY GIEDLAROWA - GMINA LEŻAJSK - zbieranie śmieci, gałęzi i nieczystości z przelewu na zastawkach - likwidacja zatorów - 8 m3 ZBIORNIK RETENCYJNY - BRZÓZA STADNICKA - Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 3m, kategoria gruntu IIII, likwidacja ubytków ziemi na skarpach zbiornika - 8 m3 - Rozbiórka przytamowań, oczyszczenie budowli piętrzących z przytamowań - 9 m3 JAZ PIĘTRZĄCY [ RUDNIA ]- MIASTO RUDNIK - Rozbiórka przytamowań, oczyszczenie budowli piętrzących z przytamowań - 16 m3 - Rozbiórka przytamowań, oczyszczenie budowli piętrzących z przytamowań - 16 m3 2) Usług j.n: ZBIORNIK RETENCYJNY BRZÓZA KRÓLEWSKA - GMINA LEŻAJSK - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp odwodnych zbiornika oraz terenu przyległego w obrębie budowli piętrzącej (43 m), terenu przyległego do niecki wypadowej oraz odcinka uregulowanego potoku, porost gęsty, miękki - 2060 m2 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 2060 m2 - Wywóz karpiny, gałęzi, śmieci na odległość do 2,0 km - 12 m3 - Kontrola oraz utrzymanie właściwego poziomu piętrzenia. r-g 20 ZBIORNIK RETENCYJNY FLORYDA - MIASTO LEŻAJSK - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp odwodnych zbiornika przy średniej szerokości skarpy 4,50 m, porost gęsty, miękki - 4050 m2 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 4050 m2 - Wywóz karpiny, gałęzi, śmieci na odległość do 2,0 km - 12 m3 - Kontrola oraz utrzymanie właściwego poziomu piętrzenia. r-g 20 ZBIORNIK RETENCYJNY JELNA - GMINA NOWA SARZYNA - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp odwodnych zbiornika, średnia szerokość skarp 4,0 m, porost gęsty, miękki – 2000 m2 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 2000 m2 - Wywóz karpiny, gałęzi, śmieci na odległość do 2,0 km - 13 m3 - Kontrola oraz utrzymanie właściwego poziomu piętrzenia. r-g 20 ZBIORNIK RETENCYJNY NIEDŹWIADEK - GMINA SOKOŁÓW MŁP. - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp odwodnych zbiornika, skarpy odwietrznej zapory czołowej, skarp cieku Trzybnik, skarp i dna rowu G-1, G-4, porost gęsty, miękki - 10996 m2 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 10996 m2 - Wywóz karpiny, gałęzi, śmieci na odległość do 2,0 km - 10 m3 - Kontrola oraz utrzymanie właściwego poziomu piętrzenia. r-g 26 - Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie - 0,03 ha ZBIORNIK RETENCYJNY OŻANNA - GMINA KURYŁÓWKA - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp odwodnych w obrębie budowli piętrzącej oraz terenu poniżej niecki wypadowej, porost gęsty, mięki - 6200 m2 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 6200 m2 - Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste - 0,14 ha - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarpy odpowietrznej grobli czołowej w obrębie zbiornika, porost gęsty, miękki [200x7=1 400 m2] - 1400 m2 - Wywóz karpiny, gałęzi, śmieci na odległość do 2,0 km z likwidacji przytamowań – 12 m3 - Kontrola oraz utrzymanie właściwego poziomu piętrzenia. r-g 30 ZBIORNIK RETENCYJNY GIEDLAROWA - GMINA LEŻAJSK - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki w obrębie zbiornik - 1800 m2 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 1800 m2 - Wykoszenie porostów, ręcznie z dna zbiornika, porost gęsty, miękki - 11000 m2 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 11000 m2 - Wywóz karpiny, gałęzi, śmieci na odległość do 2,0 km z likwidacji przytamowań– 8 m3 - Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,05 ha ZBIORNIK RETENCYJNY - BRZÓZA STADNICKA - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki - 1285 m2 -Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 1285 m2 - Wywóz karpiny, gałęzi, śmieci na odległość do 2,0 km - 10 m3 - Kontrola oraz utrzymanie właściwego poziomu piętrzenia. r-g 25 JAZ PIĘTRZĄCY [ RUDNIA ]- MIASTO RUDNIK - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki w obrębie budowli - 100 m2 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 100 m2 - Wywóz karpiny, gałęzi, śmieci na odległość do 2,0 km - 12 m3 - Kontrola oraz utrzymanie właściwego poziomu piętrzenia. r-g 25 - Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie - 0,01 ha ŚLUZA W STARYM MIEŚCIE - GMINA LEŻAJSK - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp rowu w obrębie budowli na długości 60 m, średnia szerokość skarp 5,0 m, porost gęsty, miękki - 600 m2 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 600 m2

II.5) Główny kod CPV: 45246400-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77310000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-14
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. a) Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: remoncie, budowie lub przebudowie urządzeń wodnych. b) Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy roboty zostały wykonane należycie c) W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia. d) Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 7, 8 do oferty 3. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w ppkt. 2 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych robót określonych w pkt. VII.2.SIWZ z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wg podanego wzoru „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” stanowiącego zał. nr 7 do Formularza oferty, Załącznik nr 8 - Dowody określające, czy roboty budowlane, o których mowa w Załączniku nr 7 „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” do Formularza oferty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone UWAGA: Dowodami jw., zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), są: a) referencje lub b) inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane c) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa pod lit. a i b
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy (wg podanego wzoru) Załącznik nr 2 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę. Załącznik nr 3 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik nr 4*- Pełnomocnictwo. Załącznik nr 5* - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów. * jeżeli dotyczy b) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP przekazuje Zamawiającemu za pomocą Platformy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego zał. nr 6 do oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, niezależnie od pozostałych przypadków przewidzianych w umowie, dopuszcza możliwość zmian postanowień w niej zawartych w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej; a) Ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego określonego w dokumentacji projektowej w związku z obiektywną niemożnością wykonania danego zakresu rzeczowego, brakiem celowości wykonania danego zakresu rzeczowego, działaniem siły wyższej, b) Zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany postanowień umowy, c) Sytuacji niezależnych od stron umowy, d) W przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy. e) Gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika z okoliczności natury technicznej i prawnej, w tym zmian dokumentacji projektowej. f) Zamawiający dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, zmianę postanowień umowy w zakresie podwykonawstwa wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi, w razie wystąpienia poniższych okoliczności: a) w przypadku konieczności zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do wskazanego w ofercie lub rezygnacji z wykonywania przedmiotu umowy w podwykonawstwie, b) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy. c) W sytuacji, gdy Wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy samodzielnie, jednakże z uwagi na wystąpienie po dniu składania ofert nowych okoliczności, zachodzi konieczność powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. d) W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu na dzień złożenia wniosku o dokonanie takiej zmiany oraz udokumentować spełnienie tego warunku zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. VII.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonując powyższych zmian wykonawca zadba o odpowiednie stosowanie regulacji umowy w zakresie podwykonawstwa oraz o zabezpieczenie ewentualnych roszczeń za dotychczas wykonane zakresy robót lub usług. 2. Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi w sytuacji, gdy: a) Wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności uniemożliwiające prowadzenie usług lub robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, tj. powyżej 30 m/s, gwałtowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury) tj. trwające dłużej niż 3 dni lub intensywne w wielkości powyżej 30l/m2 , gradobicie, burze, wysoki stan wód , itp. ; b) Wystąpią przeszkody natury prawnej lub technicznej. 3. Zmiana ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpi, gdy zaistnieją zdarzenia objęte regulacją § 5 ust. 4 i § 6 umowy. 4. Na podstawie art. 144 ustawy P.z.p. zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są dopuszczalne jeżeli zachodzi co najmniej jedna okoliczności określonych w treści art. 144 ustawy P.z.p., to jest : 1) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2) Zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy P.z.p. i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu mogą być wprowadzone w następującym trybie: a) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej. b) Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. W przypadku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie o ich zaistnieniu i konieczności zmiany umowy. c) Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych aneksów do Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-05, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-11-03 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Oferty sporządzone ściśle wg wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy składać do dnia 05.10.2020 r. do godz. 11:30. 2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 05.10.2020 r. o godz. 12:00 w Zarządzie Zlewni w Stalowej Woli, ul.Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola 3) Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 3. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję on-line. Link do ww. transmisji zostanie udostępniony w dniu otwarcia ofert na stronie dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej. 4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach 8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z postępowaniem przetargowym: Rafał Łagowski – Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, tel. 602526158, tel. 15 8428982 adres email: zz-stalowawola@wody.gov.pl; Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z zagadnieniami technicznymi odpowiednich części zadania: Adam Paruch – Nadzór Wodny w Leżajsku tel. 666904805 tel. 17 2420246
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły