Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań pn.: ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Małżewo'' oraz ,,Remont drogi Śliwiny-Waćmierek''

Ogłoszenie dodano: 04.09.2020

Zamawiający: Gmina Tczew, ul. Lecha, 83-110 Tczew (Pomorskie)

Miejsce: Tczew

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 16.09.2020, godzina: 14:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 04.09.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Tczew: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań pn.: ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Małżewo'' oraz ,,Remont drogi Śliwiny-Waćmierek''
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tczew, krajowy numer identyfikacyjny 19167537900000, ul. ul. Lecha  12 , 83-110  Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 530 51 32, e-mail inwestycje@gmina-tczew.pl, faks (058) 530 51 30.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina-tczew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gmina-tczew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gmina-tczew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, złożenie oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dn. 23.11.2012r. - Prawo pocztowe
Adres:
ul. Lecha 12, 83-110 Tczew

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań pn.: ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Małżewo'' oraz ,,Remont drogi Śliwiny-Waćmierek''
Numer referencyjny: RIT.271.1.44.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem umowy o roboty budowlane wraz z kontrolą jej rozliczenia finansowego nad: Część I – modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Małżewo w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Małżewo”; Część II – remontem drogi Śliwiny-Waćmierek w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Remont drogi Śliwiny - Waćmierek’’. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gmina-tczew.pl w zakładce zmówienia publiczne link - http://bip.gmina-tczew.pl/a,18653,modernizacja-drogi-dojazdowej-do-gruntow-rolnych-malzewo.html - dla części I oraz http://bip.gmina-tczew.pl/a,18657,remont-drogi-sliwiny-wacmierek.html – dla części II w ogłoszeniu o przetargu na roboty budowlane. W celu prawidłowej wyceny usługi Nadzoru Inwestorskiego niezbędne jest zapoznanie się z dokumentacją. Wykonawca musi dysponować – dla części I oraz części II wiodącym Inspektorem nadzoru, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające w/w uprawnienia dla wiodącego inspektora nadzoru (dotyczy części I oraz części II). 2. Pozostałe założenia – dotyczy części I oraz części II: 1) Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru należeć będą czynności : a) nadzorowania budowy; b) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie obowiązków ujętych w przepisach Prawa Budowlanego; c) reprezentowanie Zamawiającego - sprawowanie kontroli zgodności i jakości realizacji prac z opisem zamówienia, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót budowlanych oraz dokumentacją projektową i zgłoszeniem na budowę – dla części I oraz części II; d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających wraz z potwierdzeniem tego faktu wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni od zgłoszenia ich przez Wykonawcę robót budowlanych; e) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez wykonawcę; f) sprawdzanie poprzez zatwierdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; g) realizacja postanowień zawartych w art. 25 prawa budowlanego w odniesieniu do realizowanych robót i zapisów zawartych w SIWZ; h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych prac jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót; i) nadzorowanie i kontrolowanie zgodności prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych na budowie z uprzednio sporządzonym przez niego i zatwierdzonym: • Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), • Projektem organizacji ruchu na czas budowy, j) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy; k) kontrolowanie obecności na budowie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę do czego zobowiązany jest Wykonawca; l) kontrola ilości i wartości wykonywanych prac, kontrola terminowości wykonania robót; Inspektor nadzoru prowadzi bieżącą analizę sytuacji związaną z realizacją zadania oraz niezwłocznie informuje Zamawiającego o okolicznościach mogących skutkować nieprawidłową i nieterminową realizacją zadania. Wykrycie takich problemów czy zagrożeń skutkować będzie podjęciem przez Inspektora nadzoru działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń (sugestii dla Zamawiającego) odnośnie konieczności podjęcia określonych działań; Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznych raportów z informacją o zaawansowaniu robót budowlanych; m) przybycie niezwłocznie (nie później niż dnia następnego) na teren budowy na każde wezwanie (również telefoniczne) Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem; n) czynny udział w naradach koordynacyjnych; o) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdy będą one prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu i życiu osób lub wykonywane niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane; p) wycena poleceń zmian, w porozumieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych oraz zapisów umowy na wykonanie robót, a także weryfikacja przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych kosztorysów związanych z rozliczeniem robót zamiennych i dodatkowych; q) potwierdzenie gotowości odbiorowej zadania objętego nadzorem oraz przygotowanie odbioru końcowego robót poprzez sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru (zatwierdzanie podpisem dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia) oraz czynne uczestnictwo w odbiorze robót; r) w przypadku wystąpienia roszczeń Wykonawcy robót budowlanych udział w ich rozpatrywaniu, w tym także przedstawienie Zamawiającemu swojego stanowiska co do ich zasadności. W przypadku powstania sporów sądowych między Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji Umowy na roboty budowlane, Inspektor zapewni Zamawiającemu wsparcie poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących tematu sporu; s) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania; t) branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych) oraz nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad. 2) Inspektor Nadzoru ma prawo: a) wydawać Wykonawcy robót polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, b) żądać od Wykonawcy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub zgłoszeniem na budowę, c) żądać od Wykonawcy usunięcia z budowy osób co do których stwierdzono brak zawarcia umowy o pracę. W tym celu zostanie sporządzona notatka pisemna przez Inspektora nadzoru, którą przedłoży niezwłocznie Zamawiającemu. 3) Inspektor nadzoru upoważniony jest do podpisywania protokołów odbioru. 4) Bez pisemnej zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych. 5) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych wnioskowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. 6) Inspektor nadzoru zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach. 7) Wiodący Inspektor nadzoru jest zobowiązany do minimum jednej wizyty na budowie w tygodniu. Wizyty Inspektora na terenie budowy należy potwierdzić – sposób potwierdzania wizyt zostanie ustalony pomiędzy stronami podczas podpisania umowy. 3. Inspektor Nadzoru budowlanego zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędnych do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną w SIWZ na roboty budowlane dla części I oraz części II, Polską Normą oraz przepisami prawa budowlanego. 4. Pomimo szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych dla części I oraz części II, Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu na którym mają być prowadzone roboty, w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu odbywa się na koszt własny Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71247000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-30
2020-12-11

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji, tj.: do dnia 30.10.2020 r. (dla części I) oraz do dnia 11.12.2020 r. (dla części II) - ostatecznego wykonania robót przez Wykonawcę robót budowlanych oraz przez okres gwarancji i rękojmi (do dnia złożenia Zamawiającemu poświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych wad stwierdzonych w końcowym przeglądzie gwarancyjnym). Terminy, o których mowa powyżej mogą zostać przez Zamawiającego wydłużone lub skrócone, stosownie do rzeczywistego zakończenia i rozliczenia inwestycji na roboty budowlane. Przesunięcie planowanego terminu realizacji robót, nie stanowi podstawy do renegocjacji wysokości wynagrodzenia umownego. O każdej zmianie przewidywanych terminów Zamawiający w formie pisemnej powiadomi Wykonawcę.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca złoży odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o którym mowa w pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu, o którym mowa w pkt 1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie można złożyć zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 3 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Liczba wizyt na budowie w tygodniu40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Do zmian umowy mają zastosowanie zapisy art. 15 r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy dopuszcza się zmianę umowy, w przypadku przedłużenia się realizacji zamówienia podstawowego lub wystąpienia robót w rozumieniu art.144 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp w trakcie jego trwania; 2) Zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną usługę. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne o ile zmiany powyższe będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 5. Niezależnie od powyższego, w razie przedłużenia robót budowlanych ponad terminy wykonywania usługi, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i konieczności dalszego wykonywania usługi przez Wykonawcę, strony mogą postanowić o przedłużeniu terminu realizacji niniejszej Umowy o okres równy okresowi przedłużenia robót budowlanych powiększony o okres niezbędny do przygotowania dokumentacji projektowej zwiększających zakres robót i wartość robót. W takiej sytuacji strony mogą również postanowić o zwiększeniu wynagrodzenia Wykonawcy stosunkowo do okresu przedłużenia świadczenia usługi przy zastosowaniu stawek dotychczasowych. 6. Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmian umowy jest dopuszczalna również w innych przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 144 ust. 1-1e uPzp. 7. Wystąpienie konieczności zmiany osób, wyznaczonych przez strony do realizacji przedmiotu umowy na inne uprawnione osoby, dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy, z zastrzeżeniem iż zmiana Inspektora Nadzoru jest dopuszczalna, pod warunkiem, że nowy Inspektor Nadzoru zgłoszony przez Wykonawcę będzie spełniał warunki wskazane w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-16, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty winny być sporządzone w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew, inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Tczew jest Adriana Głuchowska; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na: Pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla zadań pn.: ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Małżewo’’ oraz ,,Remont drogi Śliwiny - Waćmierek’’, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Małżewo’’
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem umowy o roboty budowlane wraz z kontrolą jej rozliczenia finansowego nad: Część I – modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Małżewo w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Małżewo”. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gmina-tczew.pl w zakładce zmówienia publiczne link - http://bip.gmina-tczew.pl/a,18653,modernizacja-drogi-dojazdowej-do-gruntow-rolnych-malzewo.html w ogłoszeniu o przetargu na roboty budowlane. W celu prawidłowej wyceny usługi Nadzoru Inwestorskiego niezbędne jest zapoznanie się z dokumentacją. Wykonawca musi dysponować – dla części I wiodącym Inspektorem nadzoru, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające w/w uprawnienia dla wiodącego inspektora nadzoru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71247000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Liczba wizyt na budowie w tygodniu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji, tj.: do dnia 30.10.2020 r. (dla części I) - ostatecznego wykonania robót przez Wykonawcę robót budowlanych oraz przez okres gwarancji i rękojmi (do dnia złożenia Zamawiającemu poświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych wad stwierdzonych w końcowym przeglądzie gwarancyjnym). Termin, o którym mowa powyżej może zostać przez Zamawiającego wydłużony lub skrócony, stosownie do rzeczywistego zakończenia i rozliczenia inwestycji na roboty budowlane. Przesunięcie planowanego terminu realizacji robót, nie stanowi podstawy do renegocjacji wysokości wynagrodzenia umownego. O każdej zmianie przewidywanych terminów Zamawiający w formie pisemnej powiadomi Wykonawcę.


Część nr: 2Nazwa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Remont drogi Śliwiny-Waćmierek’’
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem umowy o roboty budowlane wraz z kontrolą jej rozliczenia finansowego nad: Część II – remontem drogi Śliwiny-Waćmierek w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Remont drogi Śliwiny - Waćmierek’’. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gmina-tczew.pl w zakładce zmówienia publiczne link - http://bip.gmina-tczew.pl/a,18657,remont-drogi-sliwiny-wacmierek.html – dla części II w ogłoszeniu o przetargu na roboty budowlane. W celu prawidłowej wyceny usługi Nadzoru Inwestorskiego niezbędne jest zapoznanie się z dokumentacją. Wykonawca musi dysponować – dla części II wiodącym Inspektorem nadzoru, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające w/w uprawnienia dla wiodącego inspektora nadzoru (dotyczy części II). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71247000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-11
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Liczba wizyt na budowie w tygodniu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji, tj.: do dnia 11.12.2020 r. (dla części II) - ostatecznego wykonania robót przez Wykonawcę robót budowlanych oraz przez okres gwarancji i rękojmi (do dnia złożenia Zamawiającemu poświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych wad stwierdzonych w końcowym przeglądzie gwarancyjnym). Termin, o którym mowa powyżej może zostać przez Zamawiającego wydłużony lub skrócony, stosownie do rzeczywistego zakończenia i rozliczenia inwestycji na roboty budowlane. Przesunięcie planowanego terminu realizacji robót, nie stanowi podstawy do renegocjacji wysokości wynagrodzenia umownego. O każdej zmianie przewidywanych terminów Zamawiający w formie pisemnej powiadomi Wykonawcę.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły