KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY RYNKU – PLACU GRUNWALDZKIEGO, PLACU JANA PAWŁA II I UL. KOŚCIELNEJ W JANOWIE.

Ogłoszenie dodano: 12.08.2020

Zamawiający: Gmina Janów, Częstochowska, 42-253 Janów (Śląskie)

Miejsce: Janów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 21.08.2020, godzina: 00:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 520151234-N-2020 z dnia 12-08-2020 r.
Janów:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach ul. Dyrekcyjna 9 40-013 Katowice

I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Janów, Krajowy numer identyfikacyjny 15139794800000, ul. Częstochowska  1, 42-253  Janów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343278048, e-mail gmina@janow.pl, faks +48343278081.
Adres strony internetowej (url): www.janow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
www.bip.janow.akcessnet.net, www.sarp.katowice.pl
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie z ewentualnym Pełnomocnictwem Uczestnicy Konkursu składają w formie elektronicznej zapisanej w formie plików PDF i wysyłają e-mail
pod adres: sarpkonkurs.janow@gmail.com
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY RYNKU – PLACU GRUNWALDZKIEGO, PLACU JANA PAWŁA II I UL. KOŚCIELNEJ W JANOWIE.
Numer referencyjny: IR-I.271.10.2020

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i zabudowy Rynku – Placu Grunwaldzkiego, placu Jana Pawła II i ul. Kościelnej w Janowie, jako twórczej pracy projektowej. Zespół założenia przestrzennego - w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu – obejmować będzie: - zasadniczy obszar opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej będącej przedmiotem konkursu - teren o powierzchni 18.116,33m2 (ok.1,81ha), obejmujący działki 357/1, 357/3, 357/4, 357/5, 357/6, 357/7, fragment działki 333/1, zwany dalej terenem objętym Konkursem. zgodnie z granicami terenu objętego Konkursem przedstawionymi w Załączniku NR 10 do Regulaminu Konkursu. Konkurs organizowany jest w formie jednoetapowego otwartego konkursu urbanistyczno-architektonicznego, realizacyjnego, w którym Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV
71420000-8,
71240000-2,
71320000-7
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie, zwane dalej Uczestnikiem Konkursu (samodzielnie biorącym udział w Konkursie) lub Uczestnikami Konkursu (wspólnie biorącymi udział w Konkursie), które złożą w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie według określonego wzoru (Załącznik NR 1) z ewentualnym Pełnomocnictwem (Załącznik NR2). Uczestnik Konkursu lub Uczestnicy biorący wspólnie udział w Konkursie mogą ustanowić pełnomocnika umocowanego do wszystkich czynności związanych z Konkursem w tym także do podpisywania wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych Regulaminem Konkursu, lub muszą podejmować wszelkie wyżej wymienione działania wspólnie. Uczestnikami Konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu Ustawy PZP, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP, 2) spełniają warunki udziału w Konkursie określone w art. 22 ust. 1b Ustawy PZP - dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) w przypadku osoby fizycznej - posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i jest członkiem Izby Architektów (z uwzględnieniem Rozdziału I, pkt.8.6), b) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej dysponuje dla opracowania pracy konkursowej co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącą członkiem Izby Architektów (z uwzględnieniem Rozdziału I, pkt.8.6), c) w przypadku, gdy Uczestnicy Konkursu wspólnie biorą udział w Konkursie brak podstaw do ich wykluczenia, o których mowa w pkt 1, dotyczy każdego z tych Uczestników a warunek udziału w Konkursie, o którym mowa w punkcie 2 uznaje się za spełniony, gdy spełni go co najmniej jeden z tych Uczestników. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Uczestnicy Konkursu składają we Wniosku oświadczenia na Załączniku nr 3, zgodnie z Regulaminem Konkursu

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Tak

Należy podać dla jakiego zawodu:
Architekt
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
walory urbanistyczno-architektoniczne - 70
walory relacji nowych form architektonicznych do zastanego zainwestowania terenu opracowania - 15
walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu - 15
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 21/08/2020, godzina: 00:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
język polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Termin składania prac konkursowych: Data: 24.11.2020 r. Godzina: 15.00.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
I NAGRODA – 15 000,- PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika Konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, II NAGRODA – 9 000,- PLN brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych), III NAGRODA – 5 000,- PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych), 3 WRÓŻNIENIA – po 2 000,- PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych) każde.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły