Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu

Ogłoszenie dodano: 12.08.2020

Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu, ul. Dojazd, 60-631 Poznań (Wielkopolskie)

Miejsce: Poznań

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 27.08.2020, godzina: 10:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu: Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 11263946004180, ul. ul. Dojazd  30 , 60-631  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 660 67 00, e-mail poznan@amw.com.pl, faks 61 660 67 01.
Adres strony internetowej (URL): www.amw.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.amw.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.amw.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy dostarczyć w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub posłańca
Adres:
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań (Kancelaria ogólna pokój nr 33)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
Numer referencyjny: DZP-OP.2610.402.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa, zlokalizowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Skarbu Państwa, po ich zwolnieniu i przed ponownym zasiedleniem, w miejscowościach: Witkowo, Jarocin oraz Swarzędz. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik w postaci przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Część 1 - Witkowo, ul. Wojska Polskiego 1 m 82 - do 60 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania lokalu do remontu Część 2 – Jarocin, ul. Wojska Polskiego 65 m 16 - do 60 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania lokalu do remontu Część 3 – Swarzędz, ul. Grudzińskiego 18 E m 16 - do 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania lokalu do remontu Przekazanie lokalu (lokali) do remontu odbędzie się max w ciągu 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony ściśle na podstawie przedmiaru robót, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Jeżeli wykonawca nie załączy do oferty kosztorysów ofertowych, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, ze względu na to, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru robót. Kosztorys należy sporządzić metodą uproszczoną, a wszystkie ceny należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszystkie koszty w tym sprzętu, materiałów, prac towarzyszących, zatrudnienia osób itd. Nie można pomijać i dodawać pozycji przedmiarów, nie można agregować pozycji i nie można ich dzielić. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenach kosztorysów koszty bezpośrednie (roboczo-godzinę, materiały, sprzęt) oraz narzuty (koszty pośrednie i zysk). Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęte do kosztorysowania następujące dane: stawkę roboczo-godziny, narzut kosztów pośrednich narzut kosztów zakupu oraz stawkę zysku. 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy - sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczenia od podwykonawców. 3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.amw.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Inne dokumenty: W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuj (ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo; 2) wymóg złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w ust. 2 oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dotyczy każdego z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem postanowień zawartych w ust. 2 i 3. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza: 2.1. przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 1) opóźnienia w przekazaniu lokalu lub jego części, a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji, 2) przyczyn zależnych od działania organów administracji, wspólnot mieszkaniowych, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji, wspólnoty mieszkaniowe wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, w szczególności wykonanie ekspertyz; f) obiektywne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy zaakceptowane przez Zamawiającego jak uzyskanie dostępu do energii elektrycznej potrzebnej do realizacji robót w lokalach gdzie są zdemontowane liczniki; 3) siły wyższej, 4) wystąpienia przez okres dłuższy niż 7 dni niekorzystnych warunków atmosferycznych (mróz, temperatura, długotrwałe intensywne opady śniegu, deszczu) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 5) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności przez wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, 6) nieprzewidziane zjawiska związane z ochroną środowiska, 2.2. Zmiana terminu oraz wynagrodzenia może nastąpić w przypadku wystąpienia: 1) konieczności wykonania robót zamiennych lub/i dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 9 2) konieczności remontu lub wymiany w lokalu instalacji gazowej potwierdzonej protokółem technicznej instalacji, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt a) termin zakończenia remontu tego lokalu może zostać przedłużony o czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie nowej instalacji gazowej. 3) konieczności remontu lub wymiany w lokalu instalacji wodno-kanalizacyjnej potwierdzonej protokółem technicznej instalacji, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt b) termin zakończenia remontu tego lokalu może zostać przedłużony o czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt. 2.2 ppkt. 1-3) rozliczenie nastąpi, wg zasad opisanych w § 7 ust. 6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w ust. 2 i 3, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu Umowy. 3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: 1) wprowadzenia zmian technologicznych, w szczególności: a) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy; b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów; c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy; Zmiany, o których mowa w lit b) lub c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku wynagrodzenie ulega zmianie o różnicę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT; 3) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o wysokość wynagrodzenia wynikającą z kosztorysu ofertowego; 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 -3 jest nieważna. 5. Strony dopuszczają dokonanie nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany nieistotne nie powodują konieczności aneksowania umowy, wystarczające do ich wprowadzenia jest poinformowanie o nich drugiej strony na piśmie (również faxem lub przez e-mail) w terminie 7 dni od ich wystąpienia. 6. Do zmian nieistotnych strony zaliczają zmiany: a) dotyczące numeru rachunku bankowego Wykonawcy, b) osób upoważnionych do kontaktów, w tym wyznaczonych inspektorów nadzoru, c) osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz z numerami telefonów, faksów, adresów, poczty elektronicznej etc., d) danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, kontaktów). 7. *W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego strony dopuszczają także zmianę istotnych postanowień umowy w związku z zaistnieniem okoliczności faktycznych, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu od 1 lipca 2020 r., na zasadach wskazanych w tej ustawie, o ile okoliczności te będą miały wpływ na realizację obowiązków umownych Stron. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się o w/w okolicznościach mających wpływ na realizację umowy. (* - zapis ust. 7 zostanie dostosowany do przepisów ustawy regulujących prawa i obowiązki stron umowy w zakresie zmiany umowy o zamówienie publiczne obowiązujących na dzień zawarcia umowy).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-27, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych zawarte zostały w SIWZ - Rozdział XVIII
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Witkowo, ul. Wojska Polskiego 1 m 82
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane w lokalu mieszkalnym Skarbu Państwa, po ich zwolnieniu i przed ponownym zasiedleniem w Witkowie w Witkowie przy ul. Wojska Polskiego 1 m 82 . Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik w postaci przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - do 60 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania lokalu do remontu. Przekazanie lokalu do remontu odbędzie się max w ciągu 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.


Część nr: 2Nazwa: Jarocin, ul. Wojska Polskiego 65 m 16
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane w lokalu mieszkalnym Skarbu Państwa, po ich zwolnieniu i przed ponownym zasiedleniem w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego 65 m 16 . Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik w postaci przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - do 60 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania lokalu do remontu. Przekazanie lokalu do remontu odbędzie się max w ciągu 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.


Część nr: 3Nazwa: Swarzędz, ul. Grudzińskiego 18 E m 16
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane w lokalu mieszkalnym Skarbu Państwa, po ich zwolnieniu i przed ponownym zasiedleniem w Swarzędzu przy ul. Grudzińskiego 18 E m 16. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik w postaci przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - do 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania lokalu do remontu. Przekazanie lokalu do remontu odbędzie się max w ciągu 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły