Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn. „Koncepcja Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte”

Ogłoszenie dodano: 10.08.2020

Zamawiający: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku , Pl. Władysława Bartoszewskiego, 80-862 Gdańsk (Pomorskie)

Miejsce: Gdańsk

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 27.08.2020, godzina: 15:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 520149083-N-2020 z dnia 10-08-2020 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku , Krajowy numer identyfikacyjny 36701129000000, ul. Pl. Władysława Bartoszewskiego  1, 80-862  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 323 75 20, e-mail a.dlugosz@muzeum1939.pl, faks 58 323 75 30.
Adres strony internetowej (url): https://muzeum1939.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Instytucja Kultury

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
www.muzeum1939.pl
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
w formie pisemnej
pod adres: Sekretariat Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk.
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn. „Koncepcja Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte”
Numer referencyjny: ---------

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn. „Koncepcja Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte” w granicach określonych w załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu (- dalej również „Regulamin), na podstawie wytycznych urbanistyczno – architektonicznych stanowiących załącznik nr 10 do Regulaminu. Niniejszy konkurs urbanistyczno - architektoniczny jest konkursem otwartym, jednoetapowym ze zgłoszeniami, z nagrodami pieniężnymi (I, II, III oraz wyróżnienia pieniężne), a także zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Konkurs oraz udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki nastąpi na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 poz. 2019ze zm. – dalej „ustawa”). Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających warunki udziału w konkursie z zachowaniem zasady anonimowości.

II.3) Główny kod CPV 71240000-2
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. W przypadku wspólnego udziału w konkursie i wspólnego wykonywania pracy konkursowej Uczestnicy konkursu ustanawiają pełnomocnika do występowania w ich imieniu. § 9 1. Uczestnik konkursu musi spełniać postanowienia określone w art. 22. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w szczególności jako spełniający wymagania udziału w konkursie zostaną ocenieni uczestnicy konkursu, którzy wykażą się dysponowaniem: a) minimum 1 osobą, która będzie uczestniczyć w opracowaniu pracy konkursowej, posiadającą co najmniej tytuł mgr inżynier architekt i uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, oraz b) minimum 1 osobą, która będzie uczestniczyć w opracowaniu pracy konkursowej, posiadającą tytuł mgr inż. architekt krajobrazu oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania lub realizacji terenów zieleni, c) uczestnik konkursu spoza terytorium RP może zamiennie dysponować w zespole konkursowym osobami o odpowiednich uprawnieniach równoważnych do wymienionych w ust.. 1 pkt. a), pkt. b). 2. Uczestnik konkursu może posługiwać się osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 3. Uczestnik nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W przypadku uczestników wspólnie biorących udział w konkursie wymagania, o których mowa w ust. 1 pktlit. a), ust. 1 pktlit. b) muszą zostać spełnione łącznie, brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy musi zostać wykazany przez każdego z uczestników. 5. Organizator konkursu oceni spełnianie przez uczestników powyższych wymagań udziału w konkursie w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczenia i dokumenty wraz z nimi złożone. 6. Organizator dopuszcza, aby Uczestnik dysponował jedną osobą skierowaną do realizacji pracy konkursowej, o ile będzie ona spełniała warunki wskazane w ust. 1 lit a) i b) łącznie Do udziału w konkursie dopuszczeni zostaną Uczestnicy, którzy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie (według załącznika nr 7), przedłożą oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie stawianych w konkursie wymagań. 1. W celu oceny spełniania przez Uczestnika postanowień określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Uczestnik konkursu składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursu oświadczenie Uczestnika konkursu o spełnieniu postanowień określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załączonego wzoru (załącznika nr 1). 2. Dokumentem, jaki mają dostarczyć Uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań, jest wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej (według załącznika nr 2) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia i posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonania pracy konkursowej, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2.1 Uczestnik konkursu w sytuacji, gdy polega na osobach zdolnych do wykonania pracy konkursowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest wykazać się Organizatorowi, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji pracy konkursowej, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu pracy konkursowej. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Uczestnik konkursu składa: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według załącznika nr 3) 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (według załącznika nr 13). 4. Uczestnik konkursu wraz z wnioskiem składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, wg załączonego wzoru (według załącznika nr 4). W przypadku składania wniosku przez Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie lista lub oświadczenie musi być złożony przez każdego z nich. 5. Ponadto Uczestnik konkursu składa następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie Uczestnika konkursu o przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i innych zezwoleniach do nagrodzonej lub wyróżnionej pieniężnie w konkursie pracy konkursowej (załącznik nr 5), 2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na prezentację pracy konkursowej na organizowanych po konkursie wystawach i pokazach, w przypadku nie uzyskania nagrody I, II, III lub wyróżnienia pieniężnego (załącznik nr 6). 6. W przypadku Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o udział w konkursie: 1) dokumenty wymagane w ust. 3 pkt 1), 2) i ust. 4 winien złożyć każdy Uczestnik konkursu. 2) oświadczenie wymagane w ust. 1 oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w ust. 2, 2.1 i 5 winny być złożone wspólnie przez Uczestników konkursu. 7. W przypadku Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o udział w konkursie, do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie należy dołączyć pełnomocnictwo dla jednego Uczestnika do reprezentowania w konkursie (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 8. W przypadku, gdy dokumenty składające się na wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, podpisuje osoba (osoby) nieuprawniona do reprezentowania Uczestnika konkursu (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru) do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo do występowania w imieniu Uczestnika konkursu. Wymagane jest pełnomocnictwo do poszczególnych czynności. 9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia winny być składane w oryginale. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
WARTOŚC ARTYSTYCZNA - 40
WALORY ARCHITEKTONICZNE - 25
REALNOSC WYKONANIA - 20
CENA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - 5
KOSZT REALIZACJI INWESTYCJI - 10
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 27/08/2020, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
JĘZYK POLSKI
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (według załącznika nr 7) należy składać do dnia 27.08.2020r. do godz. 15:00 w Sekretariat Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk. Rozpatrzone zostaną tylko te wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 27.08.2020 r. do godz. 15:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu wniosku, a nie data jego wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 1. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Wniosek składany jest w formie pisemnej. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie powinien zawierać wykaz wszystkich załączonych oświadczeń i dokumentów wymaganych Regulaminem Konkursu, z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje. 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie i załączone oświadczenia oraz dokumenty powinny być podpisane przez Uczestnika osobiście lub osobę uprawnioną do występowania w imieniu Uczestnika konkursu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem lub odpisem z właściwego rejestru. 1. W niniejszym konkursie wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. Dopuszczalna jest elektroniczna forma kontaktu za wyjątkiem składania wniosków o dopuszczenie w konkursie z załącznikami, jak i w następnym etapie złożenie prac konkursowych, które muszą zostać złożone w formie papierowej lub innej wskazanej w Regulaminie. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego w następujący sposób: 1) drogą elektroniczną na e-mail: konkurs.westerplatte@muzeum1939.pl 2) pisemnie na adres: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Plac Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk. Informacja o dopuszczeniu do udziału w konkursie zostanie przekazana Uczestnikom konkursu pisemnie lub drogą elektroniczną . Następnie zgodnie z regulaminem konkursu: 1. Prace konkursowe należy składać do dnia 12.12.2020 r.. do godz. 15:00 w Sekretariacie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu pracy konkursowej na adres wskazany w § 1 a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 2. W konkursie wezmą udział tylko te prace, które wpłyną do Zamawiającego w terminie wskazanym w ust.1. Doręczenie prac konkursowych po upływie wyznaczonego terminu, traktowane będzie jako nieskuteczne i spowoduje odrzucenie pracy konkursowej i niedopuszczenie jej do udziału w konkursie.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
1. Zamawiający przewiduje przyznanie w konkursie nagród oraz wyróżnień pieniężnych, na które przeznacza kwotę 170 000 PLN oraz zaproszenia autora najlepszej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, tj: a. I nagroda: i. kwota pieniężna w wysokości 75 000 zł brutto; ii. zaproszenie autora najlepszej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia mu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, tj.: projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarów robót, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich Cmentarza i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją. b. II nagroda: i. kwota pieniężna w wysokości 45 000 zł brutto. c. III nagroda: i. Kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto. d. 2 wyróżnienia: każde w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 10 000 zł brutto. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przyznania niepieniężnych wyróżnień honorowych uzasadnionych decyzją Sądu Konkursowego. 3. W przypadku, gdy najlepszej pracy zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, Zamawiający skieruje zaproszenie do wybranego Uczestnika w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia. 4. W przypadku gdyby nie doszło do zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego z autorem, który otrzymał I nagrodę Zamawiający ma prawo przeprowadzić negocjacje w trybie z wolnej ręki z każdym kolejno nagrodzonym. 5. Zamawiający wskazuje, że nagrody pieniężne i wyróżnienia mogą zostać przyznane wyłącznie uczestnikom, którzy w wyniku oceny Sądu Konkursowego otrzymają minimum 60% punktów.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
1. Uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści Regulaminu Konkursu. 2. Zapytania dotyczące Regulaminu Konkursu należy kierować do Zamawiającego: 1) drogą elektroniczną na e-mail: konkurs.westerplatte@muzeum1939.pl 2) pisemnie na adres: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Plac Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk. 3. Treść zapytania wraz z udzielonym wyjaśnieniem Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej https://muzeum1939.pl/konkurs-koncepcja-cmentarza-westerplatte 1. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego lub Osobę upoważnioną wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym krótszym niż 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia. 2. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej (Załącznik nr 15 do Regulaminu). 1. Z chwilą wypłaty nagrody pieniężnej i wyróżnienia pieniężnego nagrodzeni Uczestnicy konkursu w ramach przekazanych kwot przenoszą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do prac nagrodzonych oraz prawa własności nośników, na których nagrodzone prace zostały utrwalone. 2. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają przy autorach nagrodzonych prac konkursowych przy czym Zamawiający ma prawo je wykonywać w imieniu Uczestnika. 3. Prace nagrodzone nagrodami pieniężnymi i wyróżnieniami pieniężnym oraz wyróżnieniami honorowymi nie są zwracane Uczestnikom konkursu.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły