Konkurs realizacyjny, otwarty jednoetapowym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią we Włocławku na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego

Ogłoszenie dodano: 30.07.2020

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek, 87-800 Włocławek (Kujawsko-pomorskie)

Miejsce: Włocławek

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 10.08.2020, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 520140131-N-2020 z dnia 30-07-2020 r.
Włocławek:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Krajowy numer identyfikacyjny 91086691000000, ul. ul. Zielony Rynek  11/13, 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (54) 414 40 00, e-mail zamowienia@um.wloclawek.pl, faks (54) 414 42 57.
Adres strony internetowej (url): www.wloclawek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
http://www.bip.um.wlocl.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać Elektronicznie:
pod adres: mrafalska@um.wloclawek.pl (dotyczy wniosków o dopusszczenie do udziału)
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
pisemnie do sekretariatu konkursu w Urzędzie Miasta Włocławek, Wydział Inwestycji (pokój 507)r Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek (dotyczy wniosków o dopusszczenie do udziału)
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
pisemnie do sekretariatu konkursu (dotyczy prac konkursowych)
pod adres: Urząd Miasta Włocławek, Wydział Inwestycji (pokój 507)r Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs realizacyjny, otwarty jednoetapowym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią we Włocławku na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego
Numer referencyjny: BZP.271.38.2020

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalno-użytkowym i eksploatacyjnym koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu leżącego w centralnej części Włocławka dla potrzeb społecznego budownictwa czynszowego. 1 . Teren opracowania zamyka się w kwartale ulic Brzeska, Cyganka, 3 Maja, żabia i obejmuje działki nr 59, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70/4, 71/1, 71/3, 71/6, 71/7, 160 kafla mapy 45 z wyłączeniem działek nr 67, 69/1, 69/2, 159 oraz działki nr 70/2, na której znajduje się stacja transformatorowa. Na mapie zasadniczej (załącznik B.2) każdy numer działki poprzedzony jest liczbą 450, np. 450-62} 450-63. Zgodnie z uchwał nr XLVI/91/2018 Rad Miasta Włocławek z dnia 17 li ca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (załączniki B.6) działka nr 71/6 przeznaczona jest na park kieszonkowy, należy ją pozostawić jako teren do zagospodarowania zielenią. Z opracowania wyłącza się budynki, które w warunkach konserwatorskich wskazane są do zachowania (na załączniku graficznym oznaczone kolorem niebieskim): • 3 Maja 20 • 3 Maja 16 • 3 Maja 14 a 3 Maja 12 • 3 Maja 10 - kamienica frontowa , bez narożnej • Cyganka 19 - kamienica frontowa po prawej stronie działki Cyganka 27 2. Opracowana koncepcja winna przewidywać etapowanie całego przedsięwzięcia, które umożliwi taką kolejność realizacji poszczególnych etapów, aby zapewnić lokale mieszkalne dla mieszkańców kwartału objętego koncepcją programowo - przestrzenną w ramach tymczasowych przekwaterowań bądź docelowych zamian lokali mieszkalnych. Celem jest umożliwienie pozostania osobom zamieszkującym w ramach przedmiotowego kwartału w tym samym obszarze, niekoniecznie w tym samym budynku - Ustawa o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 802). 3. W koncepcji należy przewidzieć możliwość prawnego i przestrzennego podziału przedmiotowego obszaru na nieruchomości (może być kilka działek gruntu), które będą mogły funkcjonować samodzielnie (jak wspólnoty mieszkaniowe) z zachowaniem zapisów MPZP (załącznik B,8) oraz wytycznych konserwatorskich (załącznik B,3). Możliwość wydzielenia budynku razem z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi (np. dojazd, śmietnik) pozwoli na uniknięcie tworzenia obszarów „niczyich", pozostawionych do obsługi Miastu, chociaż faktycznie służą mieszkańcom. 4. Realizacja wszystkich robót zostanie rozłożona na lata, w związku z tym etapy realizacji wydzielone w koncepcji muszą zostać zaplanowane w sposób umożliwiający samodzielne funkcjonowanie budynków każdego etapu po jego zakończeniu, z dbałością o zachowanie zrealizowanego stanu. 5. Zamawiający wymaga podziału inwestycji w kwartale ograniczonym ulicami Brzeską Cyganka, 3 Maja i żabią we Włocławku ze względów logistyczno-finansowych w rozbiciu na minimum trzy etapy: Zakres terenowy I etapu obejmuje działki o numerach 61 i 62 kafla mapy 45 położone przy ul. Cyganka we Włocławku. Realizacja infrastruktury technicznej dla I etapu przy bezwzględnym założeniu, że pozostałe etapy nie będą w nią ingerować, budowa minimum 62 mieszkań, które mogą stanowić bazę lokali zamiennych dla obecnych mieszkańców (część z istniejących budynków jest zamieszkała wobec czego aby można było realizować inwestycję w oparciu o Ustawę o rewitalizacji należy zagwarantować bazę lokali zamiennych), w tym: - minimum 39 lokali mieszkalnych, w układzie: 1-2 pokoje + kuchnia/aneks kuchenny + łazienka z WC + przedpokój, - minimum 23 lokale mieszkalne, w układzie: 3 pokoje + kuchnia/aneks kuchenny + łazienka z WC + przedpokój. Parametry mieszkań muszą odpowiadać standardom dotyczącym przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz. U. z 2019 r. poz. 457). W parterach budynków w uzupełniającej zabudowie pierzejowej przewidzieć lokale użytkowe wg wymagań jak w opisie dla etapów II i III. Parkingi dla projektowanych mieszkań i lokali użytkowych zaprojektować zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. II i III etap: Zamawiający może podzielić każdą z tych części inwestycji na więcej etapów, w ramach których zrealizowana zostanie przebudowa i rozbudowa istniejących budynków wraz z przyłączeniem do infrastruktury wykonanej w etapie I bądź wykonanie infrastruktury uzupełniającej, niezbędnej dla samodzielnego funkcjonowania kolejnego etapu. Zakres terenowy Il i III etapu obejmuje wszystkie pozostałe działki kwartału, to jest z wyłączeniem działek nr 61, 62, 67, 69/1, 6912, 7012 159 karta mapy 45, Program funkcjonalny dla Il i kolejnych etapów: ok. 180 mieszkań nowych, +1- 10%, o pow. użytkowej od 40 rn2 do 65 rn2, powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań - około 8.000 m2, +1- 10%, • w parterach projektowanych budynków przewidzieć łącznie dla wszystkich trzech etapów 9 lokali użytkowych, +1- 2, o średnim metrażu 60m2, +1- 10%, przewidywana funkcja lokali - usługi wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym, na terenie kwartału należy przewidzieć możliwość ulokowania przedszkola dla 4 grup po 25 dzieci wyposażonego w zaplecze kuchenne dostosowane do odbioru gotowych posiłków.

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV
71240000-2
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto: - jest niezależny od Zamawiającego; - jest niezależny od Sądu Konkursowego; - jest niezależny od ekspertów, biegłych i doradców, biorących bezpośredni udział w przygotowaniu lub rozstrzygnięciu konkursu; - jest autorem lub współautorem oryginalnej pracy konkursowej, którą zgłasza do konkursu; - wskaże w Karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej autorów współautorów pracy konkursowej; - spełnia warunki udziału w konkursie określone w Ogłoszeniu o konkursie; - posiada tytuł architekta. W konkursie mogą brać udział podmioty, które posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, oraz zapewnią należyte wykonanie zamówienia publicznego na usługi, planowanego do udzielenia po zamknięciu konkursu.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Jakość rozwiązań architektoniczno - przestrzennych - 30
Jakosc rozwiązań funkcjonalnych - 30
Walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań - 10
Relacja do kontekstu przestrzennego - 30
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 10/08/2020, godzina: 12:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
PL
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty wymagane Regulaminem konkursu
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Nagrodą dla najlepszej nagrodzonej pracy konkursowej są: a) nagroda pieniężna, b) zaproszenie autora do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamówienia publicznego na usługi, którego zakres i warunki zostały określone w załączniku D do regulaminu konkursu. Suma nagród pieniężnych i wyróżnień w konkursie wynosi 60 000 zł brutto i składają się na nią: - I nagroda 25 000 zł, - II nagroda 15 000 zł, - III nagroda 10 000 zł, - dwa wyróżnienia po 5 000 zł.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły