Remont oczepu wiaduktu w ciągu DK 94 w Piekarach Śląskich.

Ogłoszenie dodano: 14.07.2020

Zamawiający: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska, 41-940 Piekary Śląskie (Śląskie)

Miejsce: Piekary Śląskie

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.07.2020, godzina: 11:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Prezydent Miasta Piekary Śląskie: Remont oczepu wiaduktu w ciągu DK 94 w Piekarach Śląskich.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Bytomska  84 , 41-940  Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 939 379, e-mail um@um.piekary.pl, faks 32 287 22 69.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.piekary.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.piekary.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Piekary Śląskie 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont oczepu wiaduktu w ciągu DK 94 w Piekarach Śląskich.
Numer referencyjny: BZP.271-28/IG/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zaleceń zawartych w ekspertyzie wiaduktu zlokalizowanego w ciągu DK 94, w zakresie określonym w załączonym przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, umowie oraz specyfikacjach technicznych. Głównym celem remontu jest wykonanie nowego oczepu. Realizacja zadania musi odbywać się przy jednoczesnym utrzymaniu istniejącego ruchu pojazdów na wiadukcie. Należy maksymalnie skrócić czas ewentualnych utrudnień dla uczestników ruchu drogowego. Zakres zadania obejmuje między innymi: Wykonanie podparcia tymczasowego przęseł; Skucie oczepu i głowic słupów; Montaż deskowań, zbrojenia i zabetonowanie oczepu; Naprawy powierzchniowe zaprawami typu pcc; Naprawa, czyszczenie, montaż, regulacja i malowanie łożysk [remontowanego oczepu]; Czyszczenie i malowanie pozostałych łożysk oraz górnej części oczepów i przyczółków Wymiana dylatacji bitumicznych. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczałtowego lub dokonywania jakichkolwiek innych płatności lub rozliczeń poza niezmiennym wynagrodzeniem ryczałtowym. Załączony do dokumentacji przedmiar robót, stanowi dokument pomocniczy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości przedmiarowych robót, a także realizacja robót nie wskazanych w przedmiarze, a opisanych lub wynikających z Umowy, SIWZ lub STWiORB niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu umowy - nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. UWAGA W celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie robót i korzystanie z nieruchomości kolejowej pozostającej we władaniu PKP Polskie Linie Kolejowe SA ul. Nakielska nr 3 w Tarnowskich Górach, należy wystąpić z pismem do w/w zakładu [z 21 dniowym wyprzedzeniem] powołując się na korespondencję z Urzędem Piasta Piekary Śl. nr IZIWb-505-123/2019 z dnia 15.10.2019r celem zawarcia stosownej umowy. Do wystąpienia należy dołączyć: a)Decyzję nadania numeru NIP. b)Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON c)Wypis z KRS. d)Zestawienie działek zajętych pod inwestycję z podaniem ilości metrów zajęcia terenu wraz z harmonogramem robót. Koszty i starania związane z korzystaniem z nieruchomości PKP są po stronie Wykonawcy i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. Rozwiązania równoważne. Wskazane ewentualnie w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy. W związku z tym: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ, 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SIWZ, a wskazanych poprzez normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, 3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Na podstawie art. 29.3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) fizyczne wykonywanie robót: rozbiórkowych, ziemnych, konstrukcyjnych, betoniarskich, malarskich, drogowych, asfaltowych i wykończeniowych związanych z wykonaniem drogi oraz jej infrastruktury. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych. Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót ingerujących w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawią takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek w niniejszej ST m.in. w pkt-cie 1.5. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w pozostałym zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi odpowiadającym przedmiotowi zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami zawartymi w STWiORB.

II.5) Główny kod CPV: 45221120-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy w tym okresie wykonał: - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie mostu lub wiaduktu lub ich części o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia jw. za pomocą nie więcej niż 2 robót budowlanych opisanych jak wyżej, pod warunkiem, że ich łączna wartość wynosi co najmniej 200 000,00 zł brutto) b)dysponuje lub będzie dysponował : - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu robót budowlanych - co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie lub przebudowie lub remoncie mostu lub wiaduktu lub ich części o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia jw. za pomocą nie więcej niż 2 robót budowlanych opisanych jak wyżej, pod warunkiem, że ich łączna wartość wynosi co najmniej 200 000,00 zł brutto) wykonana nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. wykazu osób - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu- jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PKO Bank Polski SA: nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty. W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
skrócenie terminu40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Na podstawie art. 144 ust. 1 u.p.z.p. zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych poniżej. 1.1. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian, określając ich zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec wystąpienia których wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy: 1.1.1.Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn i usunięcia ich skutków, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia tych robót, wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w następujących sytuacjach i przy określonych warunkach: a)konieczności dokonania zmian w dokumentacji zarówno istotnych i nieistotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia robót określonego w § 4 ust. 1, a zmiany te wynikają z: błędów dokumentacji, zmiany przepisów prawa, zmiany okoliczności faktycznych lub prawnych występujących w trakcie realizacji zamówienia, decyzji lub uzgodnień wydanych przez inne organy lub podmioty, zmian których niewprowadzenie zagraża ciągłości i prawidłowości funkcjonowania obiektu, usuwania skutków siły wyższej, zmian terenowych odmiennych od założeń wskazanych w dokumentacji projektowej - w takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub b)wstrzymania robót przez Zamawiającego lub inny organ, wskutek wystąpienia okoliczności które nie są wynikiem błędów lub zaniedbania Wykonawcy, a wpływają na bezpieczeństwo obiektu lub ludzi; w takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub c)gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, koniecznych i niezbędnych do wykonania oraz ukończenia robót objętych zamówieniem, nie będących jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy, w szczególności ze względu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, których niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu, kolizję z uzbrojeniem, wynikające z konieczności zmiany dokumentacji projektowej, zmianę lub wydanie nowych decyzji lub uzgodnień przez inne organy lub inne okoliczności nie będące jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy. W takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie robót zamiennych, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub d)wystąpienia na terenie wykonywanych robót siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym działaniem człowieka w normalnych warunkach pracy, a związane m.in. z katastrofą budowlaną (w szczególności zawalenie, pożar, zalanie, pękniecie elementów konstrukcyjnych), katastrofą atmosferyczną (w szczególności wichura, trąba powietrzna, powódź, porażenie piorunem) lub innym zdarzeniem, niezawinionym w skutkach przez Wykonawcę. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót określony w Umowie o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność wykonania niezbędnych napraw, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym które nie zostało uwzględnione w zasobach geodezyjnych lub które znajduje się w innej lokalizacji niż wskazują zasoby geodezyjne lub gestorzy tego uzbrojenia terenu (wystąpi błędna inwentaryzacja w stosunku do stanu faktycznego), w takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności mającej wpływ na termin realizacji wskazanych w ppkt. od a) do e), Wykonawcy przysługuje wyłącznie roszczenie o wydłużenie terminu wykonania robót w ramach umowy, bez domagania się dodatkowego wynagrodzenia związanego z utrzymaniem robót i zaplecza, ubezpieczenia robót lub wykonywania innych czynności pomocniczych lub ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tytułu wydłużonej realizacji robót. Powyższe okoliczności muszą być niezawinione ze strony Wykonawcy. W innym przypadku roszczenie Wykonawcy w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy jest bezzasadne. 1.1.2.Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, urządzeń, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, także w skutek wykonania zamiennych, w następujących sytuacjach: a)konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych, przy zastosowaniu odmiennych (zamiennych) rozwiązań materiałowych, technicznych lub technologicznych, niż wskazane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB: 1) wynikających ze zmian uzasadnionych względami wiedzy technicznej lub technologii, lub 2) wynikających ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego w oparciu, o który je przygotowano, lub 3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub 4) gdy wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, lub 5) gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub 6) będących konsekwencją usunięcia skutków okoliczności wskazanych w pkt 1.1.1. pod warunkiem, że nie są zawinione przez Wykonawcę. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub b) wystąpienia warunków w miejscu realizacji robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych założeń, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. e) zmianą stanu faktycznego lub zmianą warunków i uzgodnień lub decyzji wydanych przez inne organy lub wydaniem nowych decyzji, uzgodnień lub warunków przez inne ograny, f) konieczności wprowadzenia zmian dokumentacji uznanych za nieistotne lub istotne z punktu widzenia Prawa budowlanego i które nie są zawinione przez Wykonawcę, dotyczą one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, usunięcia wad dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie. W związku z wystąpieniem powyższych okoliczności wskazanych w pkt. 1.1.1. oraz 1.1.2. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonywania jakichkolwiek odrębnych rozliczeń lub dodatkowych płatności. Wynagrodzenie umowne ma charakter ryczałtowy i niezmienny. 1.1.3. W przypadkach o którym mowa w pkt 1.1.1. – 1.1.2. zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 1.1.4. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy. a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem lit. b, b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 1.1.5. Zmiana personelu wskazana w § 5. 2. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy, zobowiązany jest niezwłocznie od momentu powzięcia wiadomości uprawniających do takiej zmiany, do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 3.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 4. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na placu budowy. 5. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 3 i 4 oraz wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 6. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru dokumentacji, o której mowa w ust. 3 i 4 i jej przedłożenia na żądanie. 7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy – jeżeli zmiana wymaga sporządzenia aneksu, lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Złożenie wniosku przez Wykonawcę i jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiającego. 8. Wszelkie zmiany Umowy wymagające sporządzenia aneksu, dokonywane są przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-30, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły