Wykonanie robót budowlanych dla ZWK OHP polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku w OSiW Łobez etap I wraz z prawem opcji dla etapu II.

Ogłoszenie dodano: 14.07.2020

Zamawiający: Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie, ul. Dworcowa, 70-206 Szczecin (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Szczecin

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.07.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 10.08.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie: Wykonanie robót budowlanych dla ZWK OHP polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku w OSiW Łobez etap I wraz z prawem opcji dla etapu II.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 10370340000000, ul. ul. Dworcowa  19 , 70-206  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 918 127 981, e-mail m.chudek@ohp.pl, faks 918 127 981.
Adres strony internetowej (URL): www.zachodniopomorska-bip.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: www.zachodniopomorska-bip.ohp.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka budżetowa podległa MRPiPS
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zachodniopomorska-bip.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zachodniopomorska-bip.ohp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres: Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie
Adres:
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin, sekretariat pokój 304

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dla ZWK OHP polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku w OSiW Łobez etap I wraz z prawem opcji dla etapu II.
Numer referencyjny: ZWK.ZPA.271.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla ZWK OHP polegających na wykonaniu termomodernizacji w OSiW Łobez etap I wraz z prawem opcji dla etapu II. Miejsce wykonania robót budowlanych - ul. Krótka 2, 73-150 Łobez Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje prawo opcji o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp tzn. przy ustaleniu wartości zamówienia Zamawiający uwzględnił największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. 1. Zakres zamówienia podstawowego (etap I) obejmuje w szczególności: 1) Termomodernizacje ścian powyżej terenu polegającą między innymi na: • rozebraniu rur spustowych, • odbiciu tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej, • oczyszczeniu podłoża, • zabezpieczeniu okien folią • przygotowaniu podłoża pod system dociepleń- zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą • wykonaniu systemu docieplenia na styropianie - płyty o grubości 20 cm, • wykonaniu systemu docieplenia na styropianie - warstwa zbrojona i tynk na ościeżach, • ręcznym malowaniu tynków strukturalnych farbami silikonowymi, • montażu profili ochronnych narożnikowych, • obróbkach blacharskich, • montażu okrągłych rynien spustowych oraz półokrągłych dachowych. 2) Remont posadzki- docieplenie spodu płyt stropowej loggi polegająca między innymi na: • rozebraniu posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych, • wykonaniu izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych, • wykonaniu izolacji poziomej przeciwwilgociowej, • wykonanie posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm oraz cokolików o wysokości równej 15 cm. 3) Ocieplenie stropów piwnic od spodu na wełnie mineralnej. 4) Okładziny elementów niedocieplanych polegająca między innymi na: • Przygotowanie podłoża, • wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynków strukturalnych na ścianach, • wykonanie okładzin schodów z płytek o wymiarach 30 x 30, • malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, • wymianie daszków nad schodami zewnętrznymi. 5) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania niniejszego zadania podstawowego dla etapu I znajdują się w dokumentacji projektowej, audycie energetycznym oraz przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 11 a do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania może skorzystać z prawa opcji na zamówienie obejmujące prace określone jako etap II w dokumentacji projektowej. 1) Wykonanie cokół budynków: • wykonanie systemu na styropianie (EPS) - zestaw dekoracyjny dyspersyjny „mozaikowy” na płytach o grubości 12 cm, • rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej, • ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, • wykonanie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania niniejszego zadania dla etapu II (prawo opcji) znajdują się w dokumentacji projektowej, audycie energetycznym oraz przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 11 b do niniejszej SIWZ. 3. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. 4. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o woli skorzystania z prawa opcji, o którym mowa powyżej w okresie do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, na warunkach określonych we wzorze umowy. 5. Przed wdrożeniem zamówienia objętego prawem opcji Wykonawca wniesie Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowiące 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie etapu II (prawo opcji). 6. Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w sytuacji, gdy zaistnieje taka potrzeba, oraz gdy posiadać będzie środki na sfinansowanie zamówienia w zakresie objętym opcją. 7. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji zgodne z ofertą Wykonawcy. 9. Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z dokumentacją oraz szczegółowym zakresem robót zwracając uwagę na to, czy zawierają wszystkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy przy kalkulowaniu oferty cenowej. Prace budowlane muszą być zgodne z projektem budowlanym oraz audytem energetycznym dla poszczególnych etapów, Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji okaże się, iż przedmiar nie zawierał wszystkich elementów. 10. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym nie podlegającym weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia – nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie. 11. Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji. 12. Podane w dokumentacji projektowej nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały i urządzenia równoważne pod względem jakości w stosunku do przywołanych w specyfikacji. Materiały i urządzenia równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w dokumentacji projektowej. Wykonawca Zobowiązany jest ustalić z przedstawicielem Zamawiającego materiały które będą użyte do remontu. 13. Dodatkowe uwagi: 1) Wykonawca zapewni kierownika robót budowlanych oraz kadrę niezbędną do prawidłowej realizacji zamówienia. 2) Przedmiot zamówienia objęty będzie przynajmniej 3 letnim okresem gwarancji, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót. 14. Zamawiający zgodnie z przepisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy) osób wykonujących roboty budowlane. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji robót budowlanych będą wykonywane przez co najmniej 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Warunek, o którym mowa zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już 2 osób w charakterze pracowników ogólnobudowlanych/montażowych. a) W wymiarze etatu osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę o pracę Wykonawca zapewni prawidłową realizację powierzonych zadań, b) Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 3 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, posiadającej tożsamą wiedzę i doświadczenie do wykonywania prac określonych w pkt 14. c) Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowego pracownika lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionej już osoby. d) Wykonawca w terminie 2 dni od dnia rozpoczęcia realizacji umowy oraz na każde żądanie Prowadzącego postępowanie w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów o pracę osoby wykonującej czynności, o których mowa w pkt 14 wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby te są zatrudnione przez niego na umowę o pracę. Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 30.08.2019 (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. e) W przypadku niewypełniania któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszym ustępie Wykonawcy zostanie naliczona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 5% wartości brutto wskazanej w umowie dla zamówienia podstawowego w przypadku realizacji zamówienia podstawowego lub wartości brutto zamówienia objętego prawem opcji w przypadku realizacji zamówienia objętego prawem opcji.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45320000-6
45443000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: 1) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 400 000,00 zł. 2) środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 250.000,00 zł lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł; UWAGA! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane finansowe w innych walutach niż PLN, Wykonawca przeliczy wartości w nich wskazane wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby wykazał, że wykonał on należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, że wykonał – w tym okresie, przynajmniej 1 robotę budowlaną o wartości końcowej nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, w zakres której wchodziło wykonanie prac remontowych o podobnym zakresie tzn. (wykonanie prac termomodernizacyjnych). UWAGA! Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca (jeden ww. podmiot) — brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 2) Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) w celu spełnienia warunku posiadanych przez wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej: • Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – za najważniejsze Zamawiający uzna wykonanie robót polegających na remoncie o podobnym zakresie wykonanych prac tj. wykonanie prac termomodernizacyjnych) oraz o wartości końcowej nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (Załącznik nr 6), • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik nr 5); 2) w celu spełnienia warunku posiadanych przez Wykonawcę sytuacji ekonomicznej lub finansowej: • Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł; • Opłaconą polisę OC (wraz z dowodem opłacenia polisy), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie mniejszą niż 400.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00
Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla zamówienia podstawowego, najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie dla etapu I. 2. Przed wdrożeniem zamówienia objętego prawem opcji (etap II) Wykonawca w ciągu 14 dni od, uzyskania informacji o woli skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca wniesie Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowiące 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania etapu II (prawo opcji). 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone: • w pieniądzu; • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. z późniejszymi zmianami o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 6. Zwrot zabezpieczenia: a) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; b) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia, zwrot niniejszego zabezpieczenia nastąpi, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. c) kwota, o której mowa w ppkt b) jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 7. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust.2 ustawy Pzp. 8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W oparciu o art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w następujących okolicznościach: 1) zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby warunków określonych w SIWZ; 2) uzupełnienia kadry przewidzianej do realizacji zamówienia w przypadku obowiązków wynikających z treści decyzji i postanowień uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia 3) konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) siły wyższej, klęski żywiołowej, b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót przez okres dłuższy niż 7 następujących po sobie dni, c) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody z winy Zamawiającego lub innego podmiotu dokonującego czynności na zlecenie, d) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, e) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy, f) wystąpienia obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, g) rezygnacji z wykonania części robót i wykonanie robót zamiennych, h) zmiany zakresu robót wynikających z decyzji administracyjnych, i) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, j) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, zmian rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu wykonania robót, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. k) obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno – prawnych nie będzie konieczny do wykonania, l) zmiany rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji projektowej polegających na zmianie sposobu wykonania robót pod warunkiem: technologia proponowanego rozwiązania musi być co najmniej na poziomie technologii zastosowanej w dokumentacji projektowej lub wyższym. Wykonawca musi uzyskać zgodę na zastosowanie innych rozwiązań od Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. m) zmiany podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy, 4) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności : a) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 5) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 6) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności: a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej, c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 7) Zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania po stronie Wykonawcy, 8) Zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 9) W przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ. 10) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, w zakresie nie ujętym zamówieniem podstawowym, jeśli stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące przesłanki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego; c) wartość zmian nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. 11) Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość tych zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. 2. W przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie zawarte w umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu z uwzględnieniem parametrów cenotwórczych, cen materiałów i pracy sprzętu przyjętych do obliczenia ceny oferty lub w przypadku zmniejszenia zakresu robót obejmujących cały element z Harmonogramu rzeczowo – finansowego. 3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru. 5. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 7. Każda zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły