Opracowanie koncepcji architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą EKO P+R Połczyńska - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO

Ogłoszenie dodano: 13.07.2020

Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna, 00-848 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 27.07.2020, godzina: 16:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 520126127-N-2020 z dnia 13-07-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Transportu Miejskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 12605780000000, ul. ul. Żelazna  61, 00-848  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 8268211 w. 224, e-mail zamowienia@ztm.waw.pl, faks 22 8267006, 8272552.
Adres strony internetowej (url): https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Jednostka Budżetowa

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać Elektronicznie:
pod adres: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Opracowanie koncepcji architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą EKO P+R Połczyńska - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO
Numer referencyjny: K 1/2020

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Konkurs polega na opracowaniu koncepcji architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego „EKO P+R Połczyńska”, obejmującej modernizację terenu parkingu. Modernizacja obejmuje w szczególności: • koncepcję instalacji fotowoltaicznej, • koncepcję przebudowy budynku zaplecza, • koncepcję rewaloryzacji terenów zielonych, • koncepcję remontu nawierzchni, polegającej na rozszczelnieniu nawierzchni betonowej, • opracowanie założeń dla: retencji wód opadowych i roztopowych, ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym, małej architektury, • magazynowanie energii elektrycznej, • koncepcję modernizacji oświetlenia terenu parkingu, • opracowania założeń dla wdrożenia programu edukacyjnego dla użytkowników parkingu.

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV
71222000-0
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 2.1 Za spełniających warunki udziału w konkursie Organizator uzna Uczestników, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że: 2.1.1 legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla zawodu architekta; 2.1.2 dysponują osobami zdolnymi do wykonania dokumentacji projektowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajdują się osoby, które posiadają uprawnienia zgodnie z poniższym wykazem i zostały wymienione we wniosku, czyli: 1) jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, 2) jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, 3) jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, 4) jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, 5) jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, 6) jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego. 2.2 W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten może być spełniony łącznie.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych. - 25
Funkcjonalność i integralność. - 25
Innowacyjność - 15
Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego - 20
Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań (koszty realizacji, eksploatacji oraz energooszczędność). - 15
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 27/07/2020, godzina: 16:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Język polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród: 1) I nagroda pieniężna w wysokości 15 000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, 2) II nagroda pieniężna w wysokości 10 000 złotych, 3) III nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych, 4) Wyróżnienia o łącznej wartości 5 000 złotych. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
Do przedmiotowego zamówienia, jako zamówienia sektorowego w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej w skrócie: „ustawa Pzp”, nie stosuje się przepisów wyżej wymienionej ustawy.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły