„Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Rzezawa”.

Ogłoszenie dodano: 10.07.2020

Zamawiający: Gmina Rzezawa, Długa, 32-765 Rzezawa (Małopolskie)

Miejsce: Rzezawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 16.11.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 28.07.2020, godzina: 13:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Rzezawa: „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Rzezawa”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej działanie: 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie: 4.3.2 głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzezawa, krajowy numer identyfikacyjny 85166066000000, ul. Długa  21 , 32-765  Rzezawa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48146858600, , e-mail z.michalowski@rzezawa.pl, , faks +48146858600.
Adres strony internetowej (URL): www.rzezawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rzezawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rzezawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy składać w wersji papierowej drogą pocztową, za pomocą kuriera lub osobiście na niżej podany adres
Adres:
Urząd Gminy Rzezawa pokój nr 24 - sekretariat, II piętro, ul. Długa 21, 32 - 765 Rzezawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Rzezawa”.
Numer referencyjny: RID.ZP.271.1.12.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Rzezawa”. Obiekt jest zlokalizowany w woj. małopolskim, powiecie bocheńskim, gmina Rzezawa. W/w zadanie jest opisane w projekcie budowlano – wykonawczym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Przyjęte w ramach zadania rozwiązania wynikają z audytu energetycznego i projektu budowlano – wykonawczego i są to: - docieplenie ścian zewn.; - docieplenie stropodachu; - docieplenie gzymsu; - docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych; - wymiana stolarki drzwiowej; - wymiana stolarki okiennej na PCV; - wymiana kotła gazowego; - montaż liczników ciepła i sterowania pogodowego; - montaż termostatów i zaworów podpionowych oraz perlatorów; - wymiana oświetlenia na ledowe; - montaż napisów i zegara na elewacji; - wymiana pokrycia dachowego; - obróbki blacharskie; - remont schodów; - wymiana daszku drewnianego na wejściem, - instalacja odgromowa; - roboty towarzyszące; 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje głównie prace modernizacyjne na obiekcie Urzędu Gminy Rzezawa: - Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu warstwą poliestru ekstrudowanego samogasnącegoXPS300-035 o współczynniku λ=0,035 W/(m*K) grubości 14 cm do głębokości 50 cm poniżej poziomu terenu. - Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS70-031 o współczynniku λ=0,031 W/(m*K) grubości 14 cm - Docieplenie stropodachu warstwą wełny mineralnej o współczynniku λ=0,034 W/(m*K) grubości 22 cm - Docieplenie gzymsu styropianem EPS70-031 o współczynniku λ=0,031 W/(m*K) grubości 2 cm - Docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem EPS70-031 o współczynniku λ=0,031 W/(m*K)grubości 2 cm - Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi główne – profile z izolacją termiczną aluminium U=1,3 W/(m2K),izolacyjność akustyczna drzwi - Rw = min. 30dB. - Wymiana drzwi do kotłowni – współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/(m2K), klasa odporności ogniowej - EI30, izolacyjność akustyczna - Rw = 27-32 dB. - Wymiana stolarki okiennej na PCV – współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/(m2K),współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szybowego U=0,5 W/(m2K), izolacyjność akustyczna okna - Rw =min. 30dB - Wymiana oświetlenia - montaż energooszczędnego oświetlenia typu LED aby uzyskać średni poziomnatężenia oświetlenia: pomieszczenia biurowe - 500lx, pomieszczenia socjalne - 300lx, klatka schodowa -150lx, łazienki - 200lx, korytarze 100lx. - Wymiana kotła - kocioł gazowy z palnikiem modułowym o mocy 12-45 kW wraz z automatyką w tym sterowaniem pogodowym - 1 kpl. - montaż liczników ciepła z przepywomierzem i zaworów podpionowych - 1 układ - Montażem zaworów termostatycznych- 51 szt. - Wymiana pokrycia dachowego na panele dachowe płaskie łączone na rąbek zatrzaskowy, deskowanie gr.25mm. + obróbki blacharskei; - Remont schodów zewnętrznych wraz z pochylnią - schody zewnętrzne z płytek z granitu grubości 3 cm o fakturze płomieniowanej, balustrada z rur o Ø 45 mm ze stali nierdzewnej, balustrady przy pochylni z poręczami umieszczonymi na wysokości 0,75 m i 0,90 m od płaszczyzny ruchu - Wymiana zadaszenia nad wejściem do budynku - zamontowany zostanie daszek systemowy szklany, wiszący na odciągach o wymiarach 120 x 280 cm, szkło mocowane na okuciach punktowych min. 6 punktów, bezpieczne, bezbarwne, elementy montażowe ze stali nierdzewnej. - Opaska wokół budynku - po zakończeniu docieplenia budynku, opaska z kostki brukowej szerokości 0,5 m i grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm. - Wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania - obróbki blacharskie wykonane z blachy stalowej powlekanej grubości 0,5 - 0,6 mm. - Montaż perlatorów - 3 szt. - Remont instalacji odgromowej - zastosowane zostaną druty ocynkowane dn8, złączki kontrolne umieszczone w puszkach na cokole budynku na wysokości 0,2-0,5m, uziom wykonać układając bednarkę ocynkowaną 25x4mm w wykopie na głębokości 0,7 m. - Montaż napisów na elewacji - z blachy nierdzewnej o grubości min. 2,5 mm, czcionka Arial, wysokość liter 20cm, odstępy między literami 5 cm, kolor grafit. - Montaż zegara - średnica zegara 145 cm, cyfry wykonane z blachy ze stali nierdzewnej, czcionka Arial tylko cyfry 3,6,9,12 pozostałe godziny jako kreski, mechanizm zegara bezobsługowy, sterowany droga radiową. - Roboty towarzyszące; Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót, audytem energetycznym oraz dodatkowo przedmiarem robót stanowiącym dokument pomocniczy do SIWZ w sposób pozwalający na użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególności procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji budowlano - wykonawczej zostały użyte w/w wskazania należy traktować je, jako propozycję projektanta i towarzyszy im zapis „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej maja służyć : winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt : nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. W sytuacji, gdy w dokumentacji technicznej wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych – pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z SIWZ i pozwolą na uzyskanie parametrów nie gorszych niż przewidzianych w dokumentacji technicznej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zastosowaniem rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W tym celu jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane produkty do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są równoważne do rozwiązań określonych w SIWZ i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych produktów, (pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podwykonawców, jak również mienia osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami – Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. Wykonawca oznaczy we własnym zakresie i na swój koszt miejsca realizowanego zadania umieszczając stosowne tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną terenu budowy oraz najbliższego otoczenia budowy. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji z lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Zamawiający informuje, że do dnia 15.07.2020 r. zostaną zamieszczone dodatkowe informacje w formie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej i ich wpływie na koszty i terminie realizacji przedmiotu zamówienia. Prace w zakresie wymiany stolarki okiennej, drzwiowej oraz prac instalacyjnych muszą być wykonane po godzinach pracy Urzędu lub w sobotę. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej działanie: 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie: 4.3.2 głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45410000-4
45400000-1
45440000-3
45100000-8
45122000-8
45220000-5
45260000-7
45330000-9
45320000-6
45331100-7
45331200-8
45333000-0
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45316000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-16
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-16

II.9) Informacje dodatkowe: Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 16.11.2020 r. przy czym termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin jego niewadliwego ( wolnego od jakichkolwiek wad) wykonania przez Wykonawcę i odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób do wykonania określonych czynności potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 3 grupa tematyczna (lista osób - pracowników z określeniem pełnionej funkcji, zakresu czynności). W przypadku dużej liczby oferentów otwarcie ofert odbędzie się w sali narad na II piętrze budynku gminnym przy ul. Kościelnej 8, o czym oferenci zostaną poinformowani bezpośrednio przed otwarciem ofert. Zamawiający informuje, że strony są wpuszczane pojedynczo do Urzędu Gminy na dane stanowiska w związku z tym należy to uwzględnić przy składaniu ofert osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy tj. zachowania terminu składania ofert.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania doświadczeniem zawodowym oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. a) Doświadczenie Wykonawcy : Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca : - Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej jedna robotę budowlaną, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca musi wykazać co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Określenie „roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia” oznacza : wykonanie roboty budowlanej w zakresie ocieplenia przynajmniej 240 m2 ścian budynku z położeniem na ścianach tynku wraz z pracami towarzyszącymi i o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100.) Informacje dodatkowe: W przypadku wykonania przez Wykonawców robót o wartościach niezbędnych do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczania przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego b) Osoby : Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego, tj. co najmniej : - jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie w wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j Dz.U z 2019 r., poz. 1186 oraz 2020, poz. 148) tj. legitymująca się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją o postawie dysponowania - jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie w wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j Dz.U z 2019 r., poz. 1186 oraz 2020, poz. 148) tj. legitymująca się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją o postawie dysponowania. - jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie w wymogami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1186 oraz 2020, poz. 148) tj. legitymująca się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją o postawie dysponowania Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kierownika budowy przed podpisaniem umowy. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1: - w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, pkt. 3 ustawy Pzp jeżeli wskaże dostępność oświadczeń i dokumentów w/w w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którym Zmawiający samodzielnie pobierze dokument. Wykonawca może również wskazać, by przedmiotowy dokument Zamawiający pobrał z posiadanych i przechowywanych u siebie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (wskazać jakie postępowanie),o ile dokument taki będzie aktualny (w ofercie Wykonawca może złożyć w/w dyspozycje, dopisując do formularza oferty stosowny zapis). Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22 a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisach 10 grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w/w w pkt. 1) a, potwierdzającego niepodleganie wykluczeniu z postępowania. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy do realizacji zamówienia publicznego to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu tj. podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, dokument wymieniony w/w w pkt. 1) a. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa: zamiast dokumentu o którym wyżej mowa w pkt 1) a dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wskazane dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem kopii pełnomocnictwa. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 : b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – druk wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i pomiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – druk wykazu osób stanowi załącznik nr 16 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Oferta Wykonawcy przygotowana na specjalnym druku (druk formularza oferty) załącznik do SIWZ + kosztorys ofertowy uproszczony (tzw. kalkulację własną kosztów wykonania przedmiotu umowy). 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają do oferty wypełnione załączniki nr 9 lub 10 do SIWZ 4) Określenie podwykonawstwa – załącznik nr 11 5)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza również informacji o tych w postępowaniu, które stanowią załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ. 7) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza również informację o tych podmiotach w oświadczeniu, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców. 9) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 w/w ustawie przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 w/w ustawie. Wraz ze złożeniem oświadczenia , Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 10) Dowód wniesienia wadium ( jeżeli zostało wniesione w pieniądzu)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Za dotrzymanie tego terminu uważa się datę i godzinę wpływu wadium na konto Zamawiającego w przypadku wadium w pieniądzu. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2014, poz.1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240). 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Gminę Rzezawa nr 35 8591 0007 0080 0000 0042 0024 z dopiskiem: „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Rzezawa”. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin związania z ofertą. 7. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie zawiązania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach o których mowa w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w sekretariacie pok. nr 24 – II piętro Urzędu Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32 – 765 Rzezawa przed upływem terminu składania ofert z dopiskiem: „ Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Rzezawa”. – przed upływem terminu składania ofert tj. 28.07.2020 r. do godz. 13,00 9. Gwarancje lub poręczenia należy wystawić na : Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32 – 765 Rzezawa. 10. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty zgodnie na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b. 11. Potwierdzenie wpłaty wadium wnoszone w pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego) zaleca się dołączyć do oferty. 12.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji można włożyć do koperty z ofertą jako odrębny dokument. 13. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem Wykonawców, o których mowa w art. 46 ust. 4a u PZP. 14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 18. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 19. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunek bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 20. Zamawiający dopuszcza możliwość zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Wydłużenie okres gwarancji ponad wymagany okres gwarancji wynoszący 3 lata40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany danych teleadresowych, zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany osób reprezentujących firmę (Zamawiającego, Wykonawcę), zmiany kluczowych specjalistów (kierujących robotami) wskazanych w umowie na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 3. Rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 4. Zmiany osoby / osób wskazanych w umowie, jako nadzorujących roboty – na wniosek Zamawiającego. 5. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji: 5.1. wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin, 5.2. niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu utrzymujących się łącznie dłużej niż 48 godzin, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy z powodu technologii prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy, 5.3. wystąpienia temperatury powietrza niepozwalającej na realizację przedmiotu umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 5.4. zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, 5.5. nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 5.6. nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji technicznej, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 5.7. przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej, jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 72 godziny od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego, 5.8. zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu umowy dokonanej z przyczyny (przyczyn) niezależnych od Wykonawcy, 5.9. przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w całości bądź w części, 5.10. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 5.11. wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 5.12. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 5.13. przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np.: linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu umowy, a także odmowy wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 5.14. niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) bądź wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 6. Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: 6.1. konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 6.2. konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 6.3. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 6.4. wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo budowlane, których konieczność dokonania wskazana został przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 7. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji: 7.1. zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących robót ziemnych, nawierzchni, chodników i ciągów pieszorowerowych, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy, 7.2. wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy. 8. Zmiany umowy, co do zakresu robót, które Wykonawca może powierzyć podwykonawcy do realizacji – na wniosek Wykonawcy (lub Zamawiającego). 9. zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy w okolicznościach wynikających z potrzeb Wykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art.22 a, ust.1 oraz ust. 4 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie chciał wprowadzić podwykonawcę to zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem aneksu do umowy oświadczenie, o którym mowa w art.25 a, ust. 1 oraz dokumenty o których mowa w SIWZ, ust.3, pkt.1) 9.3 grupy tematycznej potwierdzające, że wprowadzony podwykonawca również spełnia postawione procedurą przetargową warunki udziału i nie podlegania wykluczeniu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, którego Wykonawca chce wprowadzić zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Niniejszy zapis stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 10. Zmiany sposobu płatności w szczególności możliwości wprowadzenia faktury przejściowej/możliwości odbioru częściowego robót/ lub zmiany ilości faktur przejściowych /ilości odbiorów częściowych robót/ – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego. 11. Zmiany rozliczenia zamówienia na inny niż podany w projekcie umowy – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego. 12. Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności, zachowania formy pisemnej. 13. Zamawiający informuje, że możliwa jest również zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w pozostałych okolicznościach nie ujętych w ust.1 do 12 niniejszych postanowień umowy, szczegółowo opisanych w art. 144, ust.1, pkt 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-28, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Informujemy, że w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) będzie również: Zamawiający – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: • Wykonawcy będącego osobą fizyczną, • Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą • pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną ( np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), • członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), • osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: • Osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, • Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, • Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarcza, • Pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), • Członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK) Podwykonawca/podmiot trzeci – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.119.1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rzezawa z siedzibą: 32-765 Rzezawa, ul. Długa 21, tel. 14 6858600 w. 24, e-mail: gmina@rzezawa.pl 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Wójt Gminy Rzezawa wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować telefonicznie: nr telefonu: 14 6858600 w. 18, elektronicznie: iod@rzezawa.pl* Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest – udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „ Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Rzezawa”. o numerze RID.ZP.271.1.12.2020 z dnia 10.07.2020 r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Podstawa prawna przetwarzania: • art. 6 ust. 1 lit. c – RODO; • Ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019.1843 oraz 2020, poz. 288); 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom tj. osobom i podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019.1843 oraz 2020, poz. 288), 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;**; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.***; 8. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły