Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Pępowie w ramach projektu „Budowa i modernizacja boisk w Gminie Żukowo”

Ogłoszenie dodano: 09.07.2020

Zamawiający: Gmina Żukowo, ul. Gdańska, 83-330 Żukowo (Pomorskie)

Miejsce: Żukowo

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 27.07.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Żukowo: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Pępowie w ramach projektu „Budowa i modernizacja boisk w Gminie Żukowo”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żukowo, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Gdańska  52 , 83-330  Żukowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 58 6858300, e-mail ugzukowo@zukowo.pl, faks +48 58 6858300.
Adres strony internetowej (URL): www.zukowo.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w postaci papierowej podpisaną własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 1. W przypadku składania oferty w formie pisemnej w postaci papierowej ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52. 2. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo.
Adres:
Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo. Platforma zakupowa - https://platformazakupowa.pl /pn/gmina_zukowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Pępowie w ramach projektu „Budowa i modernizacja boisk w Gminie Żukowo”
Numer referencyjny: ZP.271.32.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Pępowie w ramach projektu „Budowa i modernizacja boisk w Gminie Żukowo”. Zamówienie obejmuje: 1) budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 30x61 m i nawierzchni z trawy syntetycznej; 2) wyposażenie i zagospodarowanie terenu; 3) budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 95 m z rur PVC Ø 160, 200, 315 mm; 4) opracowanie dokumentacji powykonawczej. Na wyposażenie i zagospodarowanie składają się m.in. trybuny, ogrodzenie, chodnik z kostki betonowej, ciąg pieszo - jezdny z kostki betonowej, utwardzenie terenu płytami MEBA, regulacja skarp, piłkochwyty, bramki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablica z regulaminem boiska.

II.5) Główny kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212221-1
45100000-8
45112710-5
45231300-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia do 90 dni licząc od daty przekazania terenu budowy. 2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy. 3. Za zrealizowanie zamówienia w terminie zostanie uznane: 1) zakończeniu wszystkich robót budowlanych (potwierdzone wpisem do dzienników budowy), 2) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 3) dokonanie przez zamawiającego odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez zamawiającego, po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że: 1) dysponuje osobami o kwalifikacjach zawodowych: a) Kierownik budowy - jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b) Kierownik robót - jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia jednej osobie pełnienia więcej niż jednej funkcji podczas realizacji zamówienia pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawień. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy. Dopuszcza się ważne i odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 220). 2) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień, z których każde polegało na budowie / przebudowie boiska o nawierzchni min 1000 m2 z trawy syntetycznej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt III.1.3) zostaną spełnione jeżeli w zakresie zdolności zawodowej w przypadku: 1) posiadania doświadczenia - każdy z wykonawców wykaże spełnienie w/w warunku oddzielnie albo co najmniej jeden z wykonawców wykaże spełnienie w/w warunku albo wykonawcy wspólnie wykażą spełnienie w/w warunku, 2) dysponowania osobami o kwalifikacjach zawodowych – co najmniej jeden z wykonawców wykaże spełnienie w/w warunku albo wykonawcy wspólnie wykażą spełnienie w/w warunku. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt III.1.3) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Stosowna sytuacja wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (Załącznik nr 7 do SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 2) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5; 3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Spółki cywilne będą traktowane jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie i nieodpłatnie, nie wymaga się złożenia tego dokumentu, a wystarczy wskazanie odpowiedniego adresu internetowego na formularzu OFERTA .
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) WYKAZ OSÓB (Załącznik nr 5 do SIWZ) – wykaz osób, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia i potwierdzający spełnienie warunku w zakresie dysponowania osobami o wymaganych kwalifikacjach zawodowych; 2) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH (Załącznik nr 6 do SIWZ) – wykaz robót budowlanych potwierdzający spełnienie warunku w zakresie doświadczenia. W wykazie należy wskazać roboty budowlane zrealizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca niej jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, wykonawca składa oświadczenie, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zamawiający będzie żądał przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Postanowienia pkt 1 -2 stosuje się odpowiednio do innych podmiotów. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie - Załącznik nr 4 (4.1, 4.2) do SIWZ dotyczące tych podmiotów. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie - Załącznik nr 4 (4.1, 4.2) do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający samodzielnie pobierze wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty (Załącznik nr 3 do SIWZ). 7. Jeżeli wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, to zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów o ile są one aktualne (Załącznik nr 3 do SIWZ). 8. Wraz z ofertą wykonawca składa: 1) oświadczenia wymienione w SIWZ; 2) pełnomocnictwo (o ile dotyczy); 3) zobowiązania (Załącznik nr 7 do SIWZ) innych podmiotów (o ile dotyczą). 9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na na platformie zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 35 umowy. 2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) terminu wykonania zamówienia, 2) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 3) udziału osób – Kierownika budowy, Kierownika robót, 4) technologii wykonania robót budowlanych. 3. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 1) przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich np. przedłużenie terminów wydania przez organ administracyjny lub inne podmioty wymaganych badań, ekspertyz, uzgodnień, decyzji z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 2) konieczności wykonania robót dodatkowych / zamiennych, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 3) konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 4) przedłużenia odbiorów przez innych gestorów sieci i urządzeń z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 5) warunków atmosferycznych, niszczących wykonane roboty lub uniemożliwiające kontynuację robót, 6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 7) czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego lub inny uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 1) odstąpienia od realizacji części zamówienia, 2) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w postaci prac dodatkowych, robót zamiennych / równoważnych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego, Projektanta i w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowlanego, usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej, uzyskania lepszego efektu użytkowego przedmiotu zamówienia, 3) bezpośrednich płatności wynagrodzenia Podwykonawcom, 4) zmiany stawki podatku VAT. 5. Poza przypadkami określonymi w poprzedzających paragrafach umowy i ust. 2 – 4, zmiany umowy mogą wystąpić w następujących przypadkach: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji zapisów przez strony umowy, 3) wystąpią przyczyny niezależne od stron umowy, które będą skutkowały koniecznością zastosowania innych rozwiązań, gdy zastosowanie rozwiązań przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, 4) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, 5) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 6) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego zgodnie z obowiązującym przepisami prawa budowlanego, 7) wystąpią środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu. 6. Zmiany o których mowa w ust. 5 mogą skutkować zmianą terminu wykonania zamówienia i / lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 7. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: protokoły konieczności, kosztorysy robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych, odniesienie do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany, a w przypadku Podwykonawców należy podać zakres zamówienia realizowany w podwykonawstwie, wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, termin realizacji robót budowlanych / dostaw / usług. 8. Zmiana osób – Kierownika budowy / Kierownika robót może nastąpić w przypadku: 1) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, 2) utraty uprawnień przez wskazane przez Wykonawcę osoby. 9. W przypadku zmiany osób Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu uzasadnienie konieczności zmiany osób i nowe osoby o niegorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy i spełniających wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. W terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 8 wraz z propozycją wyceny robót (jeżeli wniosek obejmuje zmianę wynagrodzenia) oraz informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania wniosku Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy jak i akceptacji żądania zmiany. 11. W terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z żądaniem zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany umowy. 12. Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty, nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: 1) zmianę koordynatora ze strony Zamawiającego / Wykonawcy, 2) zmiany teleadresowe i związane z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy. 13. Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach o których mowa w ust. 12.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Mając na uwadze działania zamawiającego w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem, osobiste złożenie oferty lub za pośrednictwem kuriera możliwe jest jedynie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 58 6858316. Osoby nie będące pracownikami nie będą wpuszczane do Urzędu Gminy w Żukowie. Sesja publicznego otwarcia ofert odbędzie się bez udziału wykonawców oraz innych osób nie będących pracownikami zamawiającego. W celu zapewnienia jej „publicznego” charakteru, sesja otwarcia ofert będzie transmitowana online na kanale YouTube Gminy Żukowo pod adresem: https://www.youtube.com /channel/UCxpEUtk5t8ip4O-0Yy0Wh9g
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły