Przebudowa ulicy Turystycznej w Warce - etap I

Ogłoszenie dodano: 08.07.2020

Zamawiający: Gmina Warka, Plac St. Czarnieckiego, 05-660 Warka (Mazowieckie)

Miejsce: Warka

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 23.07.2020, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Warka: Przebudowa ulicy Turystycznej w Warce - etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Warka, krajowy numer identyfikacyjny 52662400000000, ul. Plac St. Czarnieckiego  1 , 05-660  Warka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 048 665 12 00, e-mail uzp@warka.org.pl, faks 048 665 12 25.
Adres strony internetowej (URL): www.warka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.warka.pl/zp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - osobiście lub za pośrednictwem poczty
Adres:
Urząd Miejski w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka - Biuro Obsługi Interesanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Turystycznej w Warce - etap I
Numer referencyjny: IR.271.3.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa ulicy Turystycznej w Warce – etap I”. Ulica Turystyczna stanowi ciąg drogi powiatowej 1683W, w części objętej inwestycją , zlokalizowana jest na działkach 1843/2 i 2617/2. Przewidziany do przebudowy w etapie pierwszym odcinek posiada długość ok. 169 m. Realizacja w/w zadania wpłynie na bardziej efektywne wykorzystanie połączenia sieci dróg lokalnych i ma na celu stworzenie bezpiecznego ciągu ruchu. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej, chodnik po stronie prawej, zatoka postojowa oraz przebudowane zostaną zjazdy. Wykonawca wybuduje kanalizację deszczową wraz z budową wylotu kanalizacji do rowu. Zadanie obejmuje również budowę oświetlenia ulicznego, po stronie prawej. Ponadto do zadań Wykonawcy należała będzie rozbiórka słupa znajdującego się w obrębie skrzyżowania z ul. Ledóchowskiego. Do zadań Wykonawcy należało będzie również przestawienie kiosku, w miejsce wskazane w dokumentacji projektowej wraz z podłączeniem przyłączy. Wykonawca wykona utwardzenie wokół przydrożnej figurki. Wykonawca wykona również zabruk w obrębie skrzyżowania z przebudowanym odcinkiem ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Turystyczną. Chodnik po stronie lewej przedmiotowego odcinka został wykonany w 2018 r., nie podlega przebudowie, ze względu na dobry stan techniczny. Przebudowie podlega jedynie fragment w obrębie skrzyżowania z ul. Ledóchowskiego. Wykonawca podczas realizacji zadania zobowiązany będzie do zachowania szczególnej dbałości o ten chodnik. Przed przystąpieniem do realizacji niniejszego zadania zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna obrazująca stan chodnika. Wykonawca podczas odbioru robót zobowiązany będzie do oddania chodnika w stanie nie pogorszonym. W ramach niniejszego zadania Wykonawca wykona również włączenie do drogi gminnej zlokalizowanej na działkach 1843/3, 1843/1, w celu funkcjonalnego oraz estetycznego połączenia odcinka wykonywanego z odcinkiem istniejącym. Do zadań Wykonawcy należeć będzie przebudowa zjazdów istniejących, zgodnie z dokumentacją. Ulica zyska nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do demontażu słupków i tabliczek z nazwami ulic, na czas budowy, przechowanie ich w sposób gwarantujący brak uszkodzenia oraz ponownego montażu przed odbiorem końcowym. W ramach inwestycji przebudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Ledóchowskiego oraz z ul. Kazimierza Pułaskiego. W bieżący roku Gmina Warka realizowała inwestycję polegającą na przebudowie ul. Kazimierza Pułaskiego w Warce, w kierunku do Muzeum. Wykonawca realizując niniejsze zadanie zobowiązany będzie do włączenia niniejszego zadania do zadania realizowanego w bieżącym roku. Tereny zielone należy obsiać trawą po wcześniejszym humusowaniu. Prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający odzyskanie materiałów z rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania materiałów z rozbiórki tj.: kostka betonowa, destrukt z frezowania, słup oświetleniowy do Zakładu Usług Komunalnych przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bądź innego przedstawiciela Zamawiającego. Kostkę betonową przed przekazaniem należy oczyścić i spakować na palety, które dostarczy Wykonawca. Pozostały materiał rozbiórkowy (krawężniki, obrzeża, popękane płytki chodnikowe, uszkodzona kostka betonowa itp.) pozbawiony ziemi należy przekazać jako gruz do ZUK w Warce Sp. z o.o. lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta. Niniejszą inwestycję należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Na przedmiotowym terenie występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa oraz duży zakład przetwórstwa owocowego WARWIN S.A.. Wykonawca realizując zadanie musi mieć świadomość utrudnień z tym związanych, w szczególności biorąc pod uwagę zbliżający się sezon przetwórstwa owocowego. Wykonawca zobowiązany jest zaproponować odpowiednią czasową organizację ruchu, w tym zapewniającą dostęp pojazdów uprzywilejowanych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości opracowania projektowego bez względu na podane jednostki obmiarowe. Wykonawca przystąpi do realizacji zadania po uzyskaniu od Gminy Warka, prawomocnych zgłoszeń budowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz ustawą o drogach publicznych, ustawą o odpadach, ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Integralną częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry techniczne, jakościowe –z odwołaniem się do aprobat i atestów, standardu oraz sposobu wykonania urządzeń technologicznych. Podane informacje należy uwzględnić na etapie przygotowywania oferty. Inwestycję należy realizować biorąc pod uwagę warunki techniczne wydane przez dysponentów sieci. Koszty płatnego nadzoru, płatnego odbioru końcowego, czasowego wyłączenia energii itp. dysponentów wszystkich sieci obciążają Wykonawcę. Zamawiający ustala ryczałtowy system wynagradzania. Oferent powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty, w tym ewentualne kolizje z infrastrukturą podziemną, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć. Podstawę do określenia całkowitej ryczałtowej ceny stanowi zakres robót budowlanych określony w dokumentacji projektowej i przedmiarach oraz zakres prac określony w SIWZ, realizowanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami ustawy Prawo budowlane oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca winien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie dostarczonego przedmiaru robót. Przedmiar ma charakter informacyjno-pomocniczy. Załączony przez oferenta kosztorys ofertowy ze względu na ryczałtowy sposób wynagradzania , będzie miał również charakter informacyjno-pomocniczy. Wyłonionego Wykonawcę obowiązuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami, SIWZ oraz STWiOR. Zamawiający nie będzie badał zgodności podstawy wyceny, ani ilości robót w złożonych przez oferentów kosztorysach ofertowych. Załączone kosztorysy mają charakter informacyjno pomocniczy. Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji, SIWZ, STWiOR, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne do wykonania zadania. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń/rozwiązań/materiałów równoważnych w stosunku do urządzeń/rozwiązań/materiałów projektowych. W wypadku złożenia oferty na urządzenia/rozwiązania/materiały równoważne parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe oferowanych urządzeń/rozwiązań/materiałów równoważnych muszą być co najmniej nie gorsze, jak parametry urządzeń/rozwiązań projektowych. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń prototypowych. W przypadku powoływania się Wykonawcy na urządzenia równoważne Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy, niż 2 lata. W związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy składającego ofertę w oparciu o urządzenia równoważne, wskazania miejsca montażu proponowanych urządzeń, pracujących przez okres co najmniej 2 lata. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej muszą być udokumentowane załączonymi do oferty obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie oraz muszą być załączone do oferty. Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączniku Nr 6 i dołączone do oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertów w celu dokonania oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Oferta Wykonawcy, w której zostanie stwierdzone, iż zaproponowane rozwiązania nie są równoważne zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1, pkt 2. Po zakończeniu zadania Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt wykaz zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe – m2, mb, szt.), w tym wykaz długości wybudowanych sieci, obiektów dla poszczególnych rodzajów materiałów, średnic w rozbiciu na poszczególne ulice. Powyższe materiały dołączy do dokumentów odbiorowych. Wykaz winien być podpisany przez uprawnionego geodetę, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W celu umożliwienia Wykonawcy fakturowania częściowego, Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy, obejmujący wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego. Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy. W czasie odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, jednostki których udział nakazują odrębne przepisy oraz Zakładu Usług Komunalnych w Warce z zakresu odbioru kanalizacji deszczowej oraz z zakresu odbioru istniejącej sieci wod.-kan. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności wchodzące w zakres robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy: 1) prace ziemne, w tym: a) prace związane z wykonaniem elementów sieci zewnętrznych kanalizacji deszczowej, elektrycznych; b) prace związane z wykonaniem ciągów komunikacyjnych; 2) prace brukarskie 3) obsługa maszyn budowlanych 4) wykonanie czynności z zakresu robót bitumicznych 5) instalacyjne elektroenergetyczne, instalacyjne – kanalizacja deszczowa. Obowiązki zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności, na podstawie umowy o pracę dotyczą również podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak i podwykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przy wykonywaniu czynności, o których mowa powyżej, osób na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o prace zawarte są w §16 ustęp 1-5 wzoru umowy - zał. Nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy zawarty jest w §4 ustęp 2 wzoru umowy - zał. Nr 3 do SIWZ . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania, wprowadzenia i utrzymania odpowiedniej czasowej organizacji ruchu na czas budowy, zapewniającej dojścia i dojazd do posesji oraz dojazd do zakładu przetwórstwa owocowego „WARWIN S.A.”. Dane teleadresowe: 1. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejon Energetyczny Grójec, ul. Mogielnicka 32, tel. (048) 665 16 31, (048) 665 16 19 Posterunek Warka tel.: (048) 667 04 01 2. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład w Radomiu, ul. Gazowa 11/13, tel. (048) 332 41 84 Rejon Dystrybucji Gazu w Mogielnicy, ul. Stegny, tel.: (048) 663 51 42 3. Starostwo Powiatowe w Grójcu Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Piłsudskiego 59, tel.: (048) 665 11 29 4. Komenda Powiatowa Policji w Grójcu, ul. Brzozowa 108, 05-600 Grójec, tel.: (048) 668 72 00 5. ZUK w Warce Sp. z o.o., ul. Farna 4, 05-660 Warka, tel.: (048) 667 32 99, fax: (048) 667 22 85, e-mail: zuk@zukwarka.pl

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45233000-9
45111200-0
45100000-8
45233320-8
45233220-7
45233200-1
45233290-8
45233221-4
45112710-5
45316110-9
45231400-0
45232440-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, w okresie 3 lat od udzielania zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z zastrzeżeniem, że wielkość tych zamówień nie przekroczy 26,06 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do tych opisanych w przedmiocie zamówienia podstawowego i będą obejmowały w szczególności: wykonanie nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodnika oraz wybudowanie kanalizacji deszczowej. Zamówienia o których mowa powyżej zostaną udzielone zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 66-68 ustawy Pzp pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ) Wykonawca winien udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca przedstawi dokumenty świadczące o tym, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie lub modernizacji ulicy/ulic (w ramach jednego zlecenia) w terenie miejskim, których wartość wynosiła co najmniej 700 000,00 zł brutto każda. 2) Wykonawca przedłoży wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj: Wymagane osoby to: a) Kierownik Budowy – posiadający następujące kwalifikacje: • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień bez ograniczeń) na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót z zakresu budowy dróg oraz robót ziemnych, • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową i robotami budowlanymi w branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; • aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę, • wykształcenie wyższe. b) Kierownik Robót Instalacji Sanitarnych- posiadający następujące kwalifikacje: • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót Instalacji Sanitarnych lub kierownika budowy, liczone od dnia uzyskania uprawnień. • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę, • wykształcenie wyższe. c) Kierownik Robót Elektrycznych – posiadający następujące kwalifikacje: • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych lub kierownika budowy, liczone od dnia uzyskania uprawnień, • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę • wykształcenie wyższe
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności powyższego dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie ze wskazanych baz danych wymagany dokument.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca, który polega za zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Upoważnienie potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 2) Formularz oferty wg wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ. 3) W przypadku składania oferty przez konsorcjum, niezbędne będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4) Kosztorysy ofertowe sporządzone według załączonych przedmiarów robót (załącznik nr 5 do SIWZ). 5) Wykaz rozwiązań równoważnych wg Załącznika nr 6 – w przypadku ich zastosowania. 6) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku udostępniania zasobów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
20 000,00 zł. Wadium będzie uznane za wniesione, jeżeli przed terminem otwarcia ofert (dniem i godziną) będzie się znajdować: w pieniądzu – na koncie Zamawiającego; w innej formie niż pieniądz (dopuszczonej przez Zamawiającego) – znajdzie się w kasie Urzędu Miejskiego w Warce Pl. Stefana Czarnieckiego 1. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określone są w SIWZ w pkt 8

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych ustawą Pzp oraz zapisami w niniejszej SIWZ i w jej załącznikach w następujących przypadkach: a) Konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy, b) Konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu technicznego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, c) Wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, d) Wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) Konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) Wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Warunki dokonywania zmian: - inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, - uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, - forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-23, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły