Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy

Ogłoszenie dodano: 29.06.2020

Zamawiający: Gmina Lichnowy, ul. Tczewska, 82-224 Lichnowy (Pomorskie)

Miejsce: Lichnowy

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 09.07.2020, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Lichnowy: Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lichnowy, krajowy numer identyfikacyjny 17074784000000, ul. ul. Tczewska  6 , 82-224  Lichnowy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 712 723, e-mail a.stachowiak@lichnowy.pl, faks 552 712 723.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.lichnowy.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.lichnowy.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.lichnowy.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://gminalichnowy.ezamawiajacy.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Gminy w Lichnowach, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://gminalichnowy.ezamawiajacy.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy
Numer referencyjny: RGI.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Odbieranie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości, w granicach administracyjnych gminy Lichnowy. 2. Transport wszystkich odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew (ZUOS Tczew). 3. Wyposażenie (wydzierżawienie) nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym. 4. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia (pojemniki/worki) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popioły oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym. 5. Wyposażenie oraz prowadzenie (eksploatacja) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów we wsi Lichnowy (dalej PSZOK) w tym odbieranie i transport do ZUOS Tczew odpadów komunalnych selektywnie dostarczanych. Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gdzie szacuje się, że przebywa ok. 3 700 osób. Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, których liczbę szacuje się na około 50 podmiotów. Wykonawca otrzyma najpóźniej w dacie zawarcia umowy: a) wykaz nieruchomości wraz z zadeklarowaną liczbą osób zamieszkałych na danej nieruchomości, b) wykaz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy wraz z deklarowaną liczbą i zadeklarowana wielkością pojemników do zbierania odpadów, c) wykaz nieruchomości mieszanych. 1. Wykonawca jest obowiązany do przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów - Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew (ZUOS Tczew). 3. Wykonawca tak zorganizuje wywóz by odpady były zbierane tylko na terenie gminy Lichnowy. Zabrania się zbierania (dopełnianie pojazdu odpadami) z terenu innej gminy. Pojazdy po zapełnieniu, bez dodatkowego postoju będą dostarczały odpady do ZUOS Tczew. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty (karty przekazania odpadów) potwierdzające przekazanie odpadów z terenu gminy Lichnowy do ZUOS w Tczewie. 5. Zamawiający ma prawo w każdym czasie skontrolować wykonawcę, w szczególności pojazdy wykonawcy świadczące usługi na terenie gminy, czy przed rozpoczęciem usługi na terenie gminy są one puste, a odpady są dostarczane do miejsc przetwarzania odpadów wskazanych przez Gminę. 6. Wykonawca winien odnotowywać i przypisywać do danej śmieciarki informacje, o tym skąd zostały odebrane odpady, jakiej ilości, w podziale na odpowiednie źródła pochodzenia (miejscowości). 7. Zakazuje się mieszania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) razem z selektywnie zebranymi oraz mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranymi. 8. Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), z wszystkich nieruchomości, umieszczone w pojemnikach i wystawione przez właściciela nieruchomości. 9. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości mieszanych, umieszczone w pojemnikach i wystawione przez właściciela nieruchomości do ich odbioru w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami tj. iloczynu liczby i wielkości pojemników. 10. Odpady komunalne należy zbierać i transportować w sposób uniemożliwiający ich rozsypanie, wywianie, wylanie oraz w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego. 11. Wykonawca będzie prowadził usługi odbioru z należytą starannością, w taki sposób by nie uszkodzić pojemników do zbierania odpadów. 12. Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne z wszystkich nieruchomości w następującej częstotliwości raz na dwa tygodnie, z tym że w okresie od 1 kwietnia do 31 października częstotliwość odbierania raz na tydzień. Prognozowana ilości odpadów selektywnie zebranych przewidziana do odbierania [Mg] w okresie trwania usługi - 1074 Mg, w tym: papier - 20 Mg szkło - 90 Mg tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe - 144 Mg bioodpady - 350 Mg popioły - 450 Mg odpady wielkogabarytowe - 20 Mg Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne selektywnie zebrane z wszystkich nieruchomości w następującej częstotliwości: a) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe: raz na miesiąc, z tym że w okresie od 1 kwietnia do 30 września częstotliwość odbierania raz na dwa tygodnie; b) szkło i papier nie rzadziej niż raz na kwartał; c) bioodpady: w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na tydzień, natomiast w listopadzie częstotliwość odbierania raz na dwa tygodnie; d) popiół selektywnie zebrany: raz na dwa tygodnie w terminie od 1 października do 30 kwietnia; e) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach „wystawek” – raz w II kwartale 2021 roku. Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ –„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

II.5) Główny kod CPV: 90513100-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511200-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga od wykonawcy: 1) wpisania do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne, 2) Zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy o odpadach, 3) wpisania do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę min. 500 000,00 zł na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 800 Mg albo 2 usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości nie mniejszej łącznie niż 800 Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ww. warunek udziału w postępowaniu powinien spełnić w całości jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) Dysponuje co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b) Dysponuje co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów selektywnie zebranych odpadów komunalnych. c) Dysponuje co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą, do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w gminie Lichnowy 2. zezwolenie na zbieranie odpadów 3. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) 4. wykaz usług 5. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 6. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument ten należy złożyć jeżeli wykonawca polega na doświadczeniu potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Opcjonalnie: pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składają dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2014, poz. 1804 i 2015 poz. 978 i 1240). Wykonawcy przysługuje prawo do dokonania zmiany formy wniesionego wadium na każdym etapie prowadzonego postępowania. Wadium w wysokości 20 000,00 zł zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) składane w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego BS Malbork o/Szymankowo nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012. Wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej, Zamawiający wymaga, aby oryginał wadium został dołączony do oferty, w sposób umożliwiający oddzielenie dokumentu od całości oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
aspekt środowiskowy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie do umowy z wybranym wykonawcą warunków treści następującej: 1. Wynagrodzenie należne wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie ustalane i płatne miesięcznie, jako suma należności za odbierania odpadów oraz należności za wyposażenie nieruchomości w pojemniki i urządzenia do zbierania odpadów, zgodnie z Wykazem Cen. 2. Należność za odbieranie odpadów będzie obliczana za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych zgodnie z ilością odebranych odpadów. 3. Należność za dostarczenie i dystrybucję urządzeń (worków) do selektywnego zbierania odpadów będzie obliczana według faktycznej ilości dostarczonych urządzeń (worków). 4. Należność za dostarczenie, dzierżawę, rozmieszczenie, a także czyszczenie urządzeń (pojemników) do zbiórki odpadów komunalnych będzie płatna jako iloraz stawki określonej w Wykazie Cen i ilości pojemników dostarczonych w danym miesiącu. 5. Należność za odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów do instalacji przetwarzania będzie obliczana według faktycznej ilości odebranych odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 6. Należność za urządzenie i utrzymanie (eksploatację) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie obliczana ryczałtowo za każdy miesiąc obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 7. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 8. W przypadku zmiany podatku VAT, wynagrodzenie netto wykonawcy nie ulegnie zmianie, zmianie podlega jedynie wysokość brutto o podatek VAT- element wynagrodzenia. 9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za każdy przypadek nieodebrania odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, a ujętych w przekazanej Wykonawcy bazie danych (wykazie nieruchomości) - w wysokości 100 zł; b) za każdy przypadek naruszenia harmonogramu odbierania odpadów, za wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana harmonogramu była uzgodniona z Zamawiającym - w wysokości 100 zł. Poprzez przedmiotowe naruszenie należy rozumieć każdy dzień ujęty w harmonogramie wywozu, w którym nie dokonano odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych lub segregowanych). c) za każdy przypadek niedostarczenia harmonogramu właścicielom nieruchomości - w wysokości 50 zł; d) za każdy przypadek odebrania odpadów zmieszanych, selektywnie zebranych i zielonych z innej gminy i wskazania w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów lub instalacji zastępczej, że odebrano je z gminy Zamawiającego – w wysokości 30 000,00 zł; e) za każdy przypadek dopełniania odpadami pojazdu zbierającego odpady z nieruchomości, odpadami z innej gminy (dotyczy każdego rodzaju odpadów) – w wysokości 10 000,00 zł; f) za każdy przypadek deklarowania odpadów odebranych poza przedmiotem umowy i deklarowania ich jako odebranych w ramach umowy – w wysokości 30 000,00 zł; g) W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego sposób zatrudnienia osób przez Wykonawcę lub podwykonawcę, które będą wykonywać czynności związane z przedmiotem zamówienia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 000,00 zł, h) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto, które byłoby należne Wykonawcy za okres od dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy, do dnia zakończenia umowy w ustalonym terminie; i) w przypadku nie poinformowania Zamawiającego o zmianie pojazdu wskazanego w formularzu ofertowym do obsługi na terenie gminy Lichnowy, Zamawiający naliczy Wykonawcę karę umową w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek, j) w przypadku zmiany pojazdu wskazanego w formularzu ofertowym do obsługi na terenie gminy Lichnowy na pojazd inny, nie spełniający norm emisji spalin min. EURO 5 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek, 10. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia prowadzonej działalności od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych. Dokument ubezpieczenia OC należy przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Ubezpieczenie będzie odnawiane przez cały okres trwania umowy, z zachowaniem jego ciągłości. 11. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od zakończenia każdego miesiąca złożyć sprawozdanie miesięczne z realizacji przedmiotu zamówienia. Zaakceptowane sprawozdanie miesięczne jest podstawą do wystawienia faktury. 12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, 13. w zakres przedmiotu umowy wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania umownego zakresu usług, 14. Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy nie może nastąpić bez jego zgody. II. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1. Wynagrodzenie może ulec zmianie tylko wówczas, gdy nastąpi zmiana wysokości podatku VAT. 2. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy w tym zmiany przepisów prawa lokalnego (np. regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie). 3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu jej realizacji w przypadku działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia: - żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, uniemożliwiające należyte wykonywanie obowiązków umownych, - bunty, niepokoje, blokady komunikacyjne, które uniemożliwiają należyte wykonywanie obowiązków umownych, - epidemie oraz związane z nimi ograniczenia wprowadzane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które uniemożliwiają należyte wykonywanie obowiązków umownych. 4. Zmiany mogą być wprowadzone przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 5. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Lichnowy jest Wójt Gminy Lichnowy z siedzibą przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy, tel. 55 271 27 23, email: sekretariat@lichnowy.pl b) w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz przysługującymi Pani/Panu w związku z tym uprawnieniami można kontaktować się z wyznaczonym w Urzędzie Gminy Lichnowy Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowa Inspektora: adres email: iod@lichnowy.pl c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy, Nr RGI.271.6.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; d) w zakresie, w jakim obowiązek podania przez Panią/Pana danych nie wynika z ustawy Pzp, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Pani/pana zgody, tj. art. 6 ust.1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Panią/Panem, takich jak adres email lub numer telefonu. e) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, jednak w razie powzięcia takich planów przed takich dalszym przetwarzaniem informuje Panią/Pana, o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji, w szczególności o okresie przechowywania danych oraz przysługujących Pani/Panu prawach. f) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; upoważnieni pracownicy Gminy Lichnowy oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Lichnowy prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://gminalichnowy.ezamawiajacy.pl g) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej h) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie; i) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; j) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; k) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; l) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust.1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; m) wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. n) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pani/pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. Nie dotyczy to podania danych w celu zawarcia i wykonania umowy. W tym wypadku niepodanie danych uniemożliwi jej zawarcie i wykonanie. W zakresie danych dodatkowych, takich jak email, telefon – ich podanie jest z reguły dobrowolne. o) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Mając na względzie powyższe, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń: a) oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na podstawie art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w pkt c niniejszej klauzuli informacyjnej.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły