Opracowanie dokumentacji technicznej zasilania czterech aktywnych przejść dla pieszych oraz rozbudowy oświetlenia drogowego, przy drodze powiatowej nr 1138D w m. Jędrzychów

Ogłoszenie dodano: 29.06.2020

Zamawiający: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Fabryczna, 59-170 Przemków (Dolnośląskie)

Miejsce: Przemków

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 07.07.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych: Opracowanie dokumentacji technicznej zasilania czterech aktywnych przejść dla pieszych oraz rozbudowy oświetlenia drogowego, przy drodze powiatowej nr 1138D w m. Jędrzychów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. ul. Fabryczna  16 , 59-170  Przemków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. -, e-mail biuro@pzdp.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.pzdp.bip.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pzdp.bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzdp.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemne
Adres:
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemków, pok. nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej zasilania czterech aktywnych przejść dla pieszych oraz rozbudowy oświetlenia drogowego, przy drodze powiatowej nr 1138D w m. Jędrzychów
Numer referencyjny: PZDP.254.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej zasilania czterech aktywnych przejść dla pieszych oraz rozbudowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1138D w m. Jędrzychów”. Cztery przejścia dla pieszych zostały zlokalizowane i zatwierdzone przez Zamawiającego w projekcie stałej organizacji ruchu, stanowiącej załącznik nr 6. Rozbudowa oświetlenia drogowego dotyczy odcinka o długości ok 170 m, (od km 6+350 do km 6+520), w zakresie linii kablowej oraz montażu kompletnych lamp oświetleniowych, w ilości od 4 do 6 szt., z uwzględnieniem doświetlenia skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1124D i 1138D. Zamawiający nie dzieli przedmiotowego zamówienia na części. Z uwagi na wartość zamówienia, jak również proponowane warunki udziału w postępowaniu zamówienie to jest zasadniczo kierowane do małych lub średnich przedsiębiorstw. Podział na części mógłby spowodować nadmierne, niepożądane rozdrobnienie i trudności w koordynacji projektowej zadania, co może skutkować groźbą jego nieprawidłowej realizacji: podział zamówienia nie przyczyni się do podniesienia konkurencyjności prowadzonej procedury. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH OBEJMUJE: 1. pozyskanie mapy do celów projektowych, 2. wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego (5 egz.), 3. uzyskanie w imieniu Zamawiającego, w niezbędnym zakresie i na swój koszt opinii, uzgodnień, pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami, w tym złożenia dokumentów na naradę koordynacyjną (uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu), 4. opracowanie wytycznych do planu BIOZ, w przypadku gdy opracowanie planu wynika z obowiązujących przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych, 5. przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egzemplarze), 6. przygotowanie przedmiaru robót (2 egzemplarz), 7. przygotowanie kosztorysu inwestorskiego (2 egzemplarz), 8. uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawa do realizacji robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2019.1186 tj. ze zmianami), 9. Opracowania, o których mowa w ust. 1-7 należy przekazać Zamawiającemu w siedzibie PZDP w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w plikach *.pdf i wersji edytowalnej o rozszerzeniu *.doc, *.xls, *.ath, *.dwg, *.jpg, *.bmp lub innym zaakceptowanym przez Zamawiającego. 10. Do dokumentacji projektowej Wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno– budowlanymi i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: 1. Dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 2. Projekt budowlany należy opracować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 3. Ww. opracowania muszą odpowiadać wymogą przepisów prawa budowlanego, obowiązujących na dzień przekazania dokumentacji. 4. Rozwiązania projektowe muszą zapewniać zgodność z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 5. Miejsca wpięcia podlegają ustaleniu z Zamawiającym. 6. W zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego Zamawiający wymaga uzgodnienia rozwiązań projektowych w zakresie proponowanych słupów i opraw (zastosowanie opraw LED). Zamawiający dopuszcza umieszczenie w projekcie nazwy proponowanych słupów i opraw jako przykładowe. Zamawiający wymaga opisania opraw (wraz ze źródłami światła) za pomocą istotnych parametrów (np. moc, barwa światła, wydajność, krzywa rozsyłu) ze wskazaniem dopuszczalnych odchyleń (procentowo) gwarantujących uzyskanie oczekiwanego, wymaganego przepisami i normami efektu, co zostanie poparte stosownymi obliczeniami umożliwiając ocenę proponowanych urządzeń równoważnych na etapie wykonawstwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo dopuszczenia produktów innych niż przyjęte w dokumentacji - równoważnych pod warunkiem spełnienia wymagań dot. parametrów technicznych, bez uzgadniania z projektantem. 7. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w dokumentacji projektowej ich usunięcie, zgodnie z uzyskanymi warunkami wydanymi przez właścicieli sieci. 8. Odbyć w ramach wynagrodzenia ofertowego co najmniej dwie konsultacje z Zamawiającym, w trakcie przygotowywania przedmiotu zamówienia i dokonać weryfikacji projektowanych rozwiązań w obowiązkowej wizji w terenie. 9. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do odbycia nie więcej niż trzech konsultacji autorskich w tracie realizacji projektu oraz nie więcej niż dwóch nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót budowlanych. Wizyty na placu budowy i prace projektowe związane z usunięciem błędów w przedmiocie umowy nie będą traktowane jako nadzory autorskie, 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dopuszczenia produktów innych niż przyjęte w dokumentacji - równoważnych pod warunkiem spełnienia wymagań dot. parametrów technicznych, bez uzgadniania z projektantem. 11. Zamawiający na każdym etapie projektowania ma prawo wnosić uwagi do dokumentacji projektowej, w tym również do przedmiarów i kosztorysów. 12. Dodatkowe wymagania Zamawiającego (zapis umowny): a. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego opracowanej dokumentacji na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do projektu na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach: a) wprowadzenie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których materiał utrwalono, b) wielokrotna publikacja materiałów, c) utrwalanie dowolną techniką, d) zwielokrotnione dowolną techniką, e) wprowadzenie do pamięci komputera b. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego opracowanej dokumentacji Zamawiający uzyskuje prawo do dysponowania prawami zależnymi do dokumentacji projektowej. c. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone. d. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie i powielanie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego w procesie udzielania zamówienia publicznego. e. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i wskazane przez niego inne podmioty (osoby) w zakresie opracowanej koncepcji i projektów budowlanych z elementami projektu wykonawczego, oraz na dokonywanie przez Zamawiającego nieodpłatnie wszelkich zmian w dokumentacji projektowej zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego lub podmioty (osoby) przez niego wskazane. f. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących praw osobistych z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia projektu swoim nazwiskiem. g. Powyższe nie będzie rodzić zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy. 13. Wykonawca oświadcza, iż nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, tj. ze zmianami).

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71240000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających na powtórzeniu podobnych usług projektowych, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 161
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 1) rozpoczęcie: dzień zawarcia umowy 2) zakończenie: Etap I - maksymalnie do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy protokolarne przekazanie Zamawiającemu 1 egz. materiałów do zgłoszenia wraz z uzgodnieniami i potwierdzonym przez organ Administracji Budowlanej wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych; Etap II – maksymalnie do 21 dni od dnia zakończenia etapu I protokolarne przekazanie Zamawiającemu pozostałej części przedmiotu zamówienia wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca dysponuje osobą do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, uprawniające do sporządzania projektów w branży elektrycznej i elektroenergetycznej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w tym zakresie. 2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 2 dokumentacje projektowe branży elektrycznej, w zakresie budowy/ przebudowy/ modernizacji oświetlenia drogowego/ terenu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1. wykazu usług z podaniem przedmiotu i zakresu wykonanych prac, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi wykonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ wraz z dokumentami określających czy usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są: a) referencje lub poświadczenia lub protokoły odbioru lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, b) pierwsze, opieczętowane strony projektu budowlanego. Dokumenty wymienione powyżej w pkt a, b, powinny występować łącznie, dla każdej wykazanej usługi (dokumentacji) i poświadczone za zgodność z oryginałem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 1.2. zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w rozdz. IV. pkt 1 ppkt. b niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków z udziału w postępowaniu, wykonawca zamieszcza stosowne informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IV. pkt 1 ppkt. b niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika - Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ryczałtowa brutto50,00
krótszy termin realizacji I etapu50,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Termin realizacji umowy może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu: a) w przypadku trudności w uzyskaniu uzgodnień lub opinii oraz zaistnieniu innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin wyznaczony na wykonanie przedmiotu umowy, może zostać przedłużony o czas wynikający z powyższych utrudnień zgłoszonych pisemnie Zamawiającemu niezwłocznie po ich wystąpieniu, nie później jednak niż 7 dni przed upływem terminu umownego dla Etapu I, b) w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wymaganych przez Starostwo Powiatowe dokumentów, wyjaśnień, oświadczeń czy przeprowadzenia procedury odwoławczej co może skutkować późniejszym terminem uzyskania dokumentu zezwalającego na wykonywanie robót budowlanych (zakończenie Etapu II). Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest zgłosić ten fakt pisemnie Zamawiającemu dołączając postanowienie Starosty Polkowickiego nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia przez Wykonawcę, c) gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację usług, o których mowa w art. 67 lub usług dodatkowych, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły