Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji oraz remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi. Część A. Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi Cześć B. Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi

Ogłoszenie dodano: 29.06.2020

Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 1 im.Stanisławy Łakomik, Reymonta, 41-250 Czeladź (Śląskie)

Miejsce: Czeladź

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 14.07.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 15.07.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Szkoła Podstawowa nr 1 im.Stanisławy Łakomik: Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji oraz remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi. Część A. Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi Cześć B. Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 1 im.Stanisławy Łakomik, krajowy numer identyfikacyjny 72703800000000, ul. Reymonta  80 , 41-250  Czeladź, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 3651557, e-mail sp1@sp1.czeladz.pl, faks 0-32 3651557.
Adres strony internetowej (URL): http://www.sp1.czeladz.pl/
Adres profilu nabywcy: https://sp1-czeladz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://sp1-czeladz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://sp1-czeladz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://sp1-czeladz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca,
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Czeladzi ul. Reymonta 80; 41-250 Czeladź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji oraz remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi. Część A. Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi Cześć B. Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi
Numer referencyjny: 2/RB/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część A : Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi, obejmujący : a) w zakresie remontu placu zabaw:  demontaż istniejących urządzeń i rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt SBR,  ułożenie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej,  dostawa i montaż nowych urządzeń,  prace agrotechniczne, karczowanie pni, b) w zakresie remontu strefy wejściowej na teren szkoły:  rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych,  rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych z obrzeżami,  wykonanie nowych schodów wejściowych na teren szkoły wraz z donicami,  wykonanie nowych schodów bocznych,  wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku szkoły,  montaż poręczy,  ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych i kostki brukowej z obrzeżami c) w zakresie izolacji wybranych ścian zewnętrznych budynku:  odkopanie i osuszenie ścian zewnętrznych podpiwniczenia,  wykonanie iniekcji ciśnieniowej wybranych ścian,  izolacja ścian zewnętrznych,  wykonanie drenażu dla wybranych ścian,  osuszenie ze skuciem tynków wybranych ścian wewnętrznych,  odgrzybienie ścian wewnętrznych,  wykonanie tynków i malowanie ścian wewnętrznych CZĘŚĆ B: Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi, obejmujący : remontu pięciu łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Zakres robot obejmować będzie : - wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, - wykonanie odcięć instalacji kanalizacyjnej i wodnej w pomieszczeniu za salą doświadczania świata, - wymianę instalacji elektrycznej i dopasowanie jej do nowych punktów oświetleniowych, - montaż elektrycznego wentylatora wywiewnego z wyprowadzeniem kanału przez ścianę budynku, - sprawdzenie i udrożnienie kanałów wentylacyjnych, - wymianę fragmentu ściany działowej na ścianę z pustaków szklanych, - wymianę ścianek oddzielających kabiny w toaletach, - wymianę drzwi płytowych z ościeżnicą i samozamykaczem pomiędzy korytarzem a łazienką, - wymianę drzwi wewnętrznych z ościeżnicą pomiędzy przedsionkiem a toaletami, - wymianę glazury i gresu, - wymianę misek ustępowych na wspornikowe na stelażu, - wymianę umywalek, - wymianę pisuarów, - malowanie ścian i sufitu powyżej glazury, - montaż blatu w łazience personelu, - montaż luster ściennych, - montaż lamp natynkowych, - montaż wydajnych suszarek elektrycznych, - montaż pozostałego wyposażenia: dozowniki mydła, kosze na śmieci, pojemniki na papier toaletowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-9
45111200-0
45233200-1
37535200-9
37410000-5
45112700-2
45342000-6
45410000-4
45442100-8
45453000-7
45111100-9
45320000-6
45432100-5
45432100-5
45421146-9
45421000-4
45421152-4
45400000-1
45310000-3
45311000-0
45300000-0
45330000-9
45331210-1
45331000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: OKRES W KTÓRYM REALIZOWANE BĘDZIE ZAMÓWIENIE : Dla części A: 4.1.A. data rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia :od dnia podpisania umowy 4.2.A. data zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia wraz z odbiorem: wg oferty - od 30 do 70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, z wyłączeniem prac w zakresie remontu strefy wejściowej na teren szkoły, który musi być wykonany do 30 sierpnia 2020 r. DLA CZĘŚCI B: 4.1.B. data rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia : od dnia podpisania umowy 4.2.B. data zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia wraz z odbiorem:: wg oferty - od 30 do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: DLA CZĘŚCI A: 1).Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej wyposażenie terenu w infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową lub zabudowę/montaż dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń zabawowych (np. wykonanie placu zabaw lub placu rekreacji ruchowej lub siłowni zewnętrznej) o wartości co najmniej 50 000 zł netto 2). Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej: izolacje ścian zewnętrznych lub ocieplenie ścian budynku o wartości minimum 50 000 zł netto tych prac. 3). Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. DLA części B: 1).Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu remontu lub budowy lub przebudowy budynku, w zakres której wchodził: remont lub przebudowa lub wykonanie pomieszczeń sanitarnych (np. ubikacje, łazienki) o wartości tych robót minimum 50 000 PLN netto albo jednej roboty budowlanej, polegającej na remoncie lub przebudowie lub wykonaniu pomieszczeń sanitarnych (np. ubikacje, łazienki) o wartości minimum 50 000 PLN netto 2). Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). W związku z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.” W związku z powyższym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez „inny podmiot”, to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części robót budowlanych. Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1).Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej (Informacji z KRK) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawyPzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tym pkt. Zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy składa dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21ustawyPzp- Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki z ograniczona odpowiedzialnością zaświadczenie z KRK musi dotyczyć wszystkich członków zarządu oraz wszystkich prokurentów, niezależnie od tego, w jaki sposób ustalono sposób reprezentacji (tj. kto może składać oświadczenia woli w imieniu spółki) 2).Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3).Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4).Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast tych dokumentów (Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się przedmiotowych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dot. Odpisu z KRS (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub odpisu z CEIDG (dla podmiotów wpisanych do CEIDG) 1 Wykonawcy wspólnie składający ofertę dokumenty, o których mowa w ust.1 zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 2 Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów lub oświadczeń wymienionych w ust.1 na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu. 3 Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2). wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga: 1 Wykonawcy wspólnie składający ofertę Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ust. 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2 Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp W sytuacji kiedy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów lub oświadczeń wymienionych w ust. 2 na potwierdzenie spełnienia warunków udziału tego podmiotu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polega
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
11.1. Warunkiem uczestnictwa w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium przez Wykonawcę w wysokości: Dla części A: W wysokości : 5 500 PLN Dla części B: W wysokości : 2 200 PLN 11.2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 110 z późn. zm) 11.4.Wykonawca zobowiązany przekazać wadium w sposób umożliwiający jego zwrot, zgodnie z ustawą Pzp 11.6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : 61 1050 1360 1000 0090 3133 3165 z wskazaniem nazwy postępowania jakiego wadium dotyczy. 11.7.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uznaje się wadium, które przed upływem terminu składania ofert zostało uznane na koncie Zamawiającego. 11.8. Wadium wniesione w pieniądzu przez jeden z podmiotów składających wspólną ofertę uważa się za wniesione prawidłowo. 11.9.Wadium wnoszone przez podmioty składający wspólną ofertę w innej postaci niż pieniądz musi w swej treści jako Wykonawcę/Zobowiązanego wskazywać na wszystkie podmioty składające wspólną ofertę lub na pełnomocnika wykonawców składających wspólną ofertę. Drugi z wymienionych przypadków jest możliwy tylko, gdy dokument wadialny został wystawiony później niż zawarta została umowa regulująca współpracę wykonawców i udzielone zostało pełnomocnictwo. 11.10.Zwrot wadium następuje zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy Pzp. 11.11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres email Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium. 11.12.Żądanie ponownego wniesienia wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 11.13.Zamawiający zatrzymuje wadium, zgodnie z przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. „4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust 1 oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. „ 11.14. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. 11.15.W treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA ofertowa brutto (ryczałtowa)60,00
Termin realizacji zamówienia5,00
Okres gwarancji na przedmiot umowy35,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych przewiduje zmiany Umowy w następujących okolicznościach: 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 2) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, o której mowa w § 18 niniejszej umowy 3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających należyte wykonywanie robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru; 4) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 5) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy. Wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych wstrzymujących (opóźniających) realizację robót zasadniczych a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym. 6) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 7) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego Prawa; 8) dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: a). opóźnienie wydania przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać na mocy przepisów Prawa; b). odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; c). nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych nie przewidzianych w zamówieniu; d). wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, pozwoleń; 9) konieczności dokonania na wniosek Zamawiającego istotnych zmian dokumentacji projektowej. 10) nieprzewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki archeologiczne, techniczne, terenowe i wodne; 11) wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 12). braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie), 13) w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT 2.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część A. Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część A : Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi, obejmujący : a) w zakresie remontu placu zabaw:  demontaż istniejących urządzeń i rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt SBR,  ułożenie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej,  dostawa i montaż nowych urządzeń,  prace agrotechniczne, karczowanie pni, b) w zakresie remontu strefy wejściowej na teren szkoły:  rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych,  rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych z obrzeżami,  wykonanie nowych schodów wejściowych na teren szkoły wraz z donicami,  wykonanie nowych schodów bocznych,  wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku szkoły,  montaż poręczy,  ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych i kostki brukowej z obrzeżami c) w zakresie izolacji wybranych ścian zewnętrznych budynku:  odkopanie i osuszenie ścian zewnętrznych podpiwniczenia,  wykonanie iniekcji ciśnieniowej wybranych ścian,  izolacja ścian zewnętrznych,  wykonanie drenażu dla wybranych ścian,  osuszenie ze skuciem tynków wybranych ścian wewnętrznych,  odgrzybienie ścian wewnętrznych,  wykonanie tynków i malowanie ścian wewnętrznych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111100-9, 45111200-0, 45111200-0, 37535200-9, 37410000-5, 45112700-2, 45342000-6, 45410000-4, 45442100-8, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA ofertowa brutto (ryczałtowa)60,00
Termin realizacji zamówienia5,00
Okres gwarancji na przedmiot umowy35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:4.1.A. data rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia : od dnia podpisania umowy 4.2.A. data zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia wraz z odbiorem: wg oferty - od 30 do 70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, z wyłączeniem prac w zakresie remontu strefy wejściowej na teren szkoły, który musi być wykonany do 30 sierpnia 2020r.


Część nr: 2Nazwa: Cześć B. Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ B: Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi, obejmujący : remontu pięciu łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Zakres robot obejmować będzie : - wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, - wykonanie odcięć instalacji kanalizacyjnej i wodnej w pomieszczeniu za salą doświadczania świata, - wymianę instalacji elektrycznej i dopasowanie jej do nowych punktów oświetleniowych, - montaż elektrycznego wentylatora wywiewnego z wyprowadzeniem kanału przez ścianę budynku, - sprawdzenie i udrożnienie kanałów wentylacyjnych, - wymianę fragmentu ściany działowej na ścianę z pustaków szklanych, - wymianę ścianek oddzielających kabiny w toaletach, - wymianę drzwi płytowych z ościeżnicą i samozamykaczem pomiędzy korytarzem a łazienką, - wymianę drzwi wewnętrznych z ościeżnicą pomiędzy przedsionkiem a toaletami, - wymianę glazury i gresu, - wymianę misek ustępowych na wspornikowe na stelażu, - wymianę umywalek, - wymianę pisuarów, - malowanie ścian i sufitu powyżej glazury, - montaż blatu w łazience personelu, - montaż luster ściennych, - montaż lamp natynkowych, - montaż wydajnych suszarek elektrycznych, - montaż pozostałego wyposażenia: dozowniki mydła, kosze na śmieci, pojemniki na papier toaletowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111100-9, 45410000-4, 45442100-8, 45453000-7, 45111100-9, 45320000-6, 45432100-5, 45432210-9, 45421146-9, 45421146-9, 45421152-4, 45400000-1, 45310000-3, 45311000-0, 45300000-0, 45330000-9, 45331210-1, 45331000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA ofertowa brutto (ryczałtowa)60,00
Termin realizacji zamówienia5,00
Okres gwarancji na przedmiot umowy35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:CZAS TRWANIA : 4.1.B. data rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia : od dnia podpisania umowy 4.2.B. data zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia wraz z odbiorem:: wg oferty - od 30 do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły