Zaprojektowanie oraz przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazu do kotłowni i kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ulicy Rycerskiej 15A w Piekarach Śląskich.

Ogłoszenie dodano: 26.06.2020

Zamawiający: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska, 41-940 Piekary Śląskie (Śląskie)

Miejsce: Piekary Śląskie

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.09.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 13.07.2020, godzina: 11:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Prezydent Miasta Piekary Śląskie: Zaprojektowanie oraz przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazu do kotłowni i kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ulicy Rycerskiej 15A w Piekarach Śląskich.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Bytomska  84 , 41-940  Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 939 379, e-mail um@um.piekary.pl, faks 32 287 22 69.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.piekary.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.piekary.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Piekary Śląskie,ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, Biuro Zamówień Publicznych, pokój 215

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie oraz przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazu do kotłowni i kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ulicy Rycerskiej 15A w Piekarach Śląskich.
Numer referencyjny: BZP.271-25/IG/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja ( projektuj i buduj ) dla zadania pn.: „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazu do kotłowni i kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Rycerskiej 15A w Piekarach Śląskich” w zakresie robót przygotowawczych, konstrukcyjnych, montażowych, ogólnobudowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych, elektrycznych, sanitarnych, gazowych, AKPiA i innych niezbędnych do wykonania i ukończenia inwestycji obejmujących wykonanie projektu budowlanego (PB) oraz projektów branżowych wykonawczych (PW), kosztorysu szczegółowego (KI), pozwolenia na budowę oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa. 1. Obiekt objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Piekarach Śląskich przy ul. Rycerskiej 15A. 2. Termin realizacji : 15.09.2020r. 3. Dokumentację projektową oraz pozostałe dokumenty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy opracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, warunkami BHP i p.poż., sztuką budowlaną i normami. 4. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać między innymi następujące elementy: • wykonanie niezbędnych aktualizacji inwentaryzacji budowlanych, instalacyjnych i ekspertyz; • wykonanie projektu budowlanego i wykonanie projektów branżowych wykonawczych obejmujących następujący zakres robót: o przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową; o wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do pomieszczenia kotłowni i kuchni; o wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA w zakresie zasilania i sterowania projektowanych urządzeń w kotłowni wraz z nową rozdzielnicą elektryczną; o dostosowanie istniejącej kotłowni węglowej do wymagań stawianych kotłowni gazowej powyżej 60kW zgodnie z obowiązującymi przepisami; • pozytywne uzgodnienie rozwiązań projektowych z Zamawiającym; • uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i innych opracowań niezbędnych do realizacji robót i zatwierdzeń dokumentacji, w tym opinii kominiarskiej w zakresie pomieszczeń kotłowni i kuchni, zatwierdzenia przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż i rzeczoznawcę sanitarnego; • uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / dokonanie zgłoszenia i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu na prowadzenie robót budowlanych właściwego organu architektoniczno-budowlanego; • pokrycie wszystkich innych kosztów związanych z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej; • wykonanie kosztorysu szczegółowego. 5. Zakres robót budowlanych Zakresem prac budowlanych jest kompleksowe wykonanie wszelkich prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie robót przygotowawczych, konstrukcyjnych, montażowych, ogólnobudowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych, elektrycznych, sanitarnych, gazowych, AKPiA niezbędnych do wykonania i ukończenia inwestycji, zapewniając stworzenie pomieszczenia i instalacji w pełni funkcjonalnego i przygotowanego do eksploatacji i obejmuje: a) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz planu organizacji budowy i technologii robót; b) zabezpieczenie miejsca i terenu realizacji robót przed dostępem osób trzecich; c) prace ogólnobudowlane i wykończeniowe w pomieszczeniu kotłowni gazowej; d) wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej od skrzynki gazowej do kotłowni gazowej i kuchni wraz z niezbędną armaturą / urządzeniami; e) budowa kotłowni gazowej, w tym dostawa i montaż kotłów gazowych wraz z niezbędną armaturą / urządzeniami oraz systemem bezpieczeństwa gazu; wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA w zakresie zasilania i sterowania projektowanych urządzeń wraz z rozdzielnicą kotłowni, wyłącznikiem awaryjnym zasilania kotłowni; f) wykonanie podłączeń nowobudowanej instalacji z istniejącą instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z uruchomieniem i regulacją; g) montaż urządzeń gazowych h) przeprowadzenie wymaganych przepisami prób, badań, kontroli oraz uruchomień; i) przeprowadzenie przez osoby uprawnione szkolenia i instruktażu dotyczącego obsługi urządzeń dla personelu placówki; j) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcję obsługi techniczno – ruchową, eksploatacji oraz konserwacji kotłowni; k) umieszczenie w pomieszczeniu kotłowni schematu technologicznego w formie tablic oraz instrukcję postępowania na wypadek awarii i pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych; l) zapewnienie serwisu i obsługi nowo zabudowanych kotłów gazowych i urządzeń na czas trwania okresu gwarancji; m) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wniosków oraz dokumentacji UDT i odbiór UDT; Montaż urządzeń oraz kotła wraz z przewodem odprowadzenia spalin oraz urządzeniami automatyki i sterowania przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producentów, dokumentacją techniczno-ruchową i projektem. 6. Materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczalności do użytkowania , atesty i certyfikaty wynikające z obowiązujących przepisów. 7. Zamawiający wymaga uczestnictwa przedstawicieli Wykonawcy w cotygodniowych radach projektowych, a później wykonawczych w całym okresie trwania umowy. 2. Rozwiązania równoważne. Wskazane ewentualnie w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy. W związku z tym: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ, 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SIWZ, a wskazanych poprzez normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, 3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 4. Na podstawie art. 29.3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej; montaż kotłów gazowych wraz z armaturą; wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA; montaż urządzeń gazowych. Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie polegające na kierowaniu lub nadzorze robót budowlanych, a także nie dotyczy osób wykonujących czynności związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej. 5. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych W projekcie należy ująć wymogi dotyczące dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
71200000-0
71240000-2
71300000-1
71220000-6
71320000-7
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy w tym okresie wykonał : - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku lub jego części lub kotłowni lub węzła ciepła lub wymiennikowni o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. b) dysponuje lub będzie dysponował : - co najmniej 1 osobą posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej 1 osobą posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - co najmniej 1 osobą posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - co najmniej 1 osobą posiadająca: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, a także łącznie posiadanie uprawnień do kierowania robotami i projektowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych - co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku lub jego części lub kotłowni lub węzła ciepła lub wymiennikowni o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, wykonana nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2) wykazu osób: - co najmniej 1 osobą posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej 1 osobą posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - co najmniej 1 osobą posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - co najmniej 1 osobą posiadająca: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, a także łącznie posiadanie uprawnień do kierowania robotami i projektowania. skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu- jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1. 2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 5) Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PKO Bank Polski SA: nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty. W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 21. ZMIANY UMOWY 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 u.p.z.p. zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych poniżej. 1.1. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian: 1.1.1. Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia robót wskazanego w § 8 ust. 1, o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach i przy określonych warunkach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i jednocześnie będą następstwem: 1) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej zarówno istotnych i nieistotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia robót określonego w § 8 ust. 1, a zmiany te wynikają: ze zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, zmian okoliczności faktycznych lub użytkowych występujących w trakcie realizacji zamówienia, zmian zainicjowanych przez Zamawiającego lub Użytkownika, których niewprowadzenie zagraża ciągłości i prawidłowości funkcjonowania obiektu, zmian których niewprowadzenie uniemożliwi prawidłowe wykonanie i ukończenie przedmiotu Umowy, zmian będących wynikiem usuwania skutków siły wyższej, zmian podyktowanych okolicznościami, wskutek których gdyby zastosować przewidziane pierwotnie rozwiązania groziłoby to niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, których niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu, powyższe zmiany nie mogą być zawinione przez działanie lub zaniechanie Wykonawcy lub nie są wynikiem błędu ze strony Wykonawcy, lub 3) wstrzymania robót przez Zamawiającego wskutek wystąpienia okoliczności, które nie są wynikiem błędów lub zaniedbania ze strony Wykonawcy, lub 4) wystąpienia na terenie budowy siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym działaniem człowieka w normalnych warunkach pracy, a związane z katastrofą budowlaną (np. zawalenie, pożar, zalanie, pękniecie elementów konstrukcyjnych, awaria instalacji itp.), katastrofą atmosferyczną (np. wichura, trąba powietrzna, powódź, porażenie piorunem itp.), niezawinionymi w skutkach przez Wykonawcę, lub 5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, lub 6) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót w stosunku do zatwierdzonej przez Zmawiającego dokumentacji projektowej lub w stosunku do PFU, niezbędnych do wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy, w szczególności ze względu na: zasady wiedzy technicznej, zmiany technologiczne, zmiany funkcjonalno-użytkowe, zmiany w dokumentacji projektowej, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, których niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu, lub inne okoliczności nie będące jednocześnie wynikiem zaniechania lub nieprawidłowego działania Wykonawcy, lub błędu ze strony Wykonawcy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności, Wykonawcy przysługuje wyłącznie roszczenie o wydłużenie terminu wykonania Umowy, bez domagania się dodatkowego wynagrodzenia związanego z utrzymaniem robót i zaplecza, ubezpieczenia robót lub wykonywania innych prac projektowych, robót, czynności pomocniczych lub ponoszenia kosztów ogólnych z tytułu wydłużonej realizacji zamówienia. W takim przypadku może zostać przedłużony termin realizacji zamówienia, o którym mowa w § 8 ust. 1, liczony w dniach, w stosunku 1:1 do zaistniałych okoliczności. 1.1.2. Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, urządzeń, wyposażenia, parametrów technicznych, technologii lub zakresu wykonania robót budowlanych, w następujących sytuacjach (z tego tytułu Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy): a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w PFU: 1) wynikającymi ze zmian uzasadnionych względami wiedzy technicznej lub technologii, lub 2) wynikającymi ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego w oparciu, o który je przygotowano, lub 3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub 4) gdy wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, lub 5) gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w PFU i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu widzenia Prawa budowlanego i które nie są zawinione przez Wykonawcę, dotyczą one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w PFU i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usunięcia skutków wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w PFU i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie. W związku z wystąpieniem powyższych okoliczności, Zamawiający nie przewiduje zmiany ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy. 1.1.3. W przypadkach o którym mowa w pkt 1.1.1. – 1.1.2. zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 1.1.4. W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 w przypadkach określonych w pkt 1.1.1. i 1.1.2. 1.1.5. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy. a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych lub prac projektowych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem lit. b, b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy, zobowiązany jest niezwłocznie od momentu powzięcia wiadomości uprawniających do takiej zmiany, do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 4. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 5. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 3 i 4 oraz wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej, uzasadniającej żądanie zmiany. 6. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w ust. 3 i 4 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego jej kopii. 7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Złożenie wniosku przez Wykonawcę i jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiającego. 8. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-13, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości całkowitej ceny brutto oferty. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BANK POLSKI SA nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy”. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (zgodnie z postanowieniami umowy). 9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (zgodnie z postanowieniami umowy). 11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). KLAUZULA INFORMACYJNA – PROWADZENIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ ZOSTANIE WYBRANY WYKONAWCA, Z KTÓRYM ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO): 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411 (centrala), bip.piekary.pl , adres e-mail: um@piekary.pl. 2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem – e-mail: dane.osobowe@piekary.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu. 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004. 4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: - LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. - uczestnikom i wszystkim zainteresowanym prowadzonymi postępowaniami przetargowymi, - operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) - ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat- dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat - umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. 7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w procedurze wyboru wykonawcy. 8. Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych. 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone; 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły