JEDNOETAPOWY KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH Zagospodarowania terenu kolejowego w rejonie ulic Henrykowskiej i Paczkowskiej (Południe ) jako „Park Henrykowski - Część I”. W RAMACH PROJEKTU Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019, projekt nr 5 pn.”Park Henrykowski -#KolejNaZieleń”

Ogłoszenie dodano: 29.05.2020

Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka, 50-231 Wrocław (Dolnośląskie)

Miejsce: Wrocław

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.06.2020, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 520093216-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zieleni Miejskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Trzebnicka  33, 50-231  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 323 50 00, e-mail sekretariat@zzm.wroc.pl, faks 71 323 50 02.
Adres strony internetowej (url): www.zzm.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.zzm.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
www.zzm.wroc.pl
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub ososbiście.
pod adres: Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
JEDNOETAPOWY KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH Zagospodarowania terenu kolejowego w rejonie ulic Henrykowskiej i Paczkowskiej (Południe ) jako „Park Henrykowski - Część I”. W RAMACH PROJEKTU Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019, projekt nr 5 pn.”Park Henrykowski -#KolejNaZieleń”
Numer referencyjny: ZP/K/32/2020/DPIR

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenu pokolejowego w rejonie ulic Henrykowskiej i Paczkowskiej (Południe) – „Parku Henrykowskiego - część I”. Projekt koncepcyjny Parku Henrykowskiego składa się z dwóch części:  Ogólnego projektu koncepcyjnego zagospodarowania obszaru oznaczonego symbolem A (zał. 10.1)  Szczegółowego projektu koncepcyjnego zagospodarowania obszaru oznaczonego symbolem B (zał. 10.1). Szczegółowy projekt koncepcyjny obejmuje teren położony bezpośrednio przy Osiedlu Henrykowskim na północ od ulic Jesionowej, Henrykowskiej, Pięknej, Sernickiej. Dla tego fragmentu planowany jest I etap realizacji, w związku z tym przedstawiane dla niego rozwiązania powinny mieścić się w zakładanym budżecie i w najkorzystniejszy sposób realizować przekazane przez Organizatora wytyczne funkcjonalno–użytkowe. Głównym zadaniem, przed którym staną uczestnicy konkursu, jest zaprojektowanie zupełnie nowego miejsca na mapie Wrocławia, nawiązującego do postindustrialnego charakteru obszaru, eksponującego jego potencjał, uwzględniającego potrzeby lokalnej społeczności zawarte w Raporcie z konsultacji („Raport - Park Henrykowski po kolei”, przedstawionymi w Załączniku nr 10.2 do Regulaminu konkursu). Przy opracowywaniu koncepcji projektowych w szczególności należy dążyć do: 1. uzyskania najwyższej jakości rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych, przyrodniczych, krajobrazowych, architektonicznych, 2. uwzględnienia założeń i wytycznych zawartych w Raporcie z konsultacji („Raport – Park Henrykowski po kolei”), 3. uwzględnienia potencjału terenu, w tym potencjału przyrodniczego oraz kontekstu otoczenia, 4. uwzględnienia czynników środowiskowych: nasłonecznienia i zacienienia terenu, kierunków wiatrów, hałasu, ukształtowania terenu , warunków gruntowych, 5. uwzględnienie atrakcyjnych powiązań widokowych na zewnątrz i wewnątrz terenu, a także przesłonięcia tych elementów wizualnych, które tego wymagają, 6. pokazanie osi i punktów widokowych, atrakcyjnych otwarć lub zamknięć widokowych, dominant, akcentów, bram itp., 7. wskazanie sposobów i możliwości powiązania komunikacyjnego terenu parku z terenami przyległymi – określenie głównych wejść, stref wejściowych, miejsc parkingowych, 8. uwzględnienia powiązania funkcjonalnego z otoczeniem, w tym położenia obiektów użyteczności publicznej w pobliżu (lokalizowanie konkretnych rodzajów stref w nawiązaniu do znajdujących się nieopodal punktów generujących zainteresowanie określonej grupy odbiorców np. plac zabaw – przedszkole, strefa umożliwiająca wypoczynek – przychodnia), 9. uwzględnienia funkcji ogólnomiejskich w programie zagospodarowania parku przy jednoczesnym dostosowaniu programu parku do potrzeb lokalnej społeczności – wyjście naprzeciw oczekiwaniom przyszłych użytkowników i uwzględnienie informacji zawartych w raporcie z konsultacji społecznych („Raport - Park Henrykowski po kolei”, zał. nr 10.2 do niniejszego Regulaminu), 10. uwzględnienia odpowiedniego strefowania np. oddalenie miejsc generujących hałas od sąsiadującej zabudowy, uwzględnienie kameralnych przestrzeni wypełnionych zielenią oraz miejsc aktywności, 11. uwzględnienia bezpieczeństwa użytkowników w kontekście sąsiedztwa terenów kolejowych, 12. uwzględnienia bezpieczeństwa użytkowników pod względem zaproponowanej roślinności (rośliny trujące, kolczaste/cierniste, alergizujące), 13. uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, 14. wykorzystania bogactwa roślinności i wszelkich jej form, a w razie braku możliwości lokalizacji zieleni w formie naturalnej zaproponowania form architektonicznych zapewniając ciągłość systemu zielonej infrastruktury, 15. uwzględnienia rozwiązań z zakresu zrównoważonego gospodarowania wodą opadową, 16. wskazania zasad etapowania realizacji parku, tak, by każdy z etapów stanowił funkcjonalną całość. Zaproponowane koncepcje powinny spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora, co do wyżej wymienionych rozwiązań oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie Konkursu oraz Materiałach do Konkursu.

II.3) Główny kod CPV 71222000-0
Dodatkowe kody CPV
71222000-6
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Konkursu, w tym zamówienia, do wykonania którego nagrodą w Konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podać informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami: a) W celu wykonania projektów koncepcyjnych, każdy Uczestnik konkursu będzie dysponował: - Architektem, (1 osoba), który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie tj. opracował jako projektant w specjalności architektonicznej co najmniej jeden projekt budowlany, w ramach którego zaprojektował: zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej (w tym zieleni) o powierzchni co najmniej 1000 m2 oraz posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 220) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji, w tym na podstawie zasad określonych w pkt 2.2 lit. b) niniejszego Regulaminu, a także posiadającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, oraz - Architektem Krajobrazu (1 osoba), który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie tj. opracował jako projektant co najmniej jeden projekt zagospodarowania terenu zieleni przestrzeni publicznej, na obszarze o powierzchni co najmniej 500 m2, i który posiada wykształcenie wyższe - ukończone studia magisterskie na kierunku Architektura Krajobrazu. b) W celu wykonania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyłoniony w trybie negocjacji bez ogłoszenia będzie dysponował: - Architektem oraz Architektem Krajobrazu o których mowa w lit. a) powyżej oraz dodatkowo - zagwarantuje w zespole projektowym udział osób posiadających wymagane uprawnienia do wykonywania projektów branżowych. UWAGA: W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w Konkursie, wymagania o których mowa powyżej w lit. a) i lit b) powyżej - będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie. 2.Organizator konkursu wyjaśnia, że: a) dysponowanie przez Uczestnika Konkursu architektami, o których mowa w pkt. 1. lit. b) powyżej - dotyczy wykazania przez Uczestnika, że dysponuje nimi w celu wykonania Dokumentacji projektowej, natomiast dysponowanie przez Uczestnika architektami, o których mowa w pkt. 1. lit a)powyżej, dotyczy wykazania, że dysponuje nim w celu wykonania koncepcji oraz dodatkowo – wykonania Dokumentacji projektowej.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Tak

Należy podać dla jakiego zawodu:
1. Architekt,posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 220) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji, w tym na podstawie zasad określonych w pkt 2.2 lit. b) niniejszego Regulaminu, a także posiadającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, oraz 2. Architekt krajobrazu,który posiada wykształcenie wyższe - ukończone studia magisterskie na kierunku Architektura Krajobrazu. UWAGA: Osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane na terenie UE mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych oraz wpis do stosownej izby na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 220) oraz w Regulaminie postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce. (Załącznik do uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwała nr 15/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 września 2017 r.) lub w Regulaminie postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta (Załącznik nr 1 do uchwały nr O-15A-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 kwietnia 2014) W razie uzyskania uznania kwalifikacji w zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu oraz wpisu odpowiednio do Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów uznaje się, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków określonych w tym zakresie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Realizacja postulatów społecznych, wskazanych w raporcie z konsultacji w szczegółach opisanych w Regulaminie konkursu - 25
Oryginalność koncepcji w szczegółach określonych w Regulaminie konkursu - 7
Kompozycja w szczegółach opisanych w Regulaminie konkursu - 9
Funkcjonalność w szczegółach opisnych w Regulaminie konkursu - 9
Rozwiązania przyrodnicze w szczegółach opisanych w Regulaminie konkursu - 20
Rozwiązania materiałowe, w tym mała architektura w szczegółach opisanych w Regulaminie konkursu - 5
Powiązania z otoczeniem - 5
Sposób etapowania realizacji w szczegółach opisanych w Regulaminie konkursu - 10
Możliwość realizacji, ekonomika budowy i eksploatacji w szczegółach opisanych w Regulaminie konkursu - 10
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 15/06/2020, godzina: 12:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Język polski.
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Listę dokumentów niezbędnych do złożenia wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie zawiera Regulamin konkursu.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Nagrodami w konkursie jest/są nagrody finansowe oraz zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia, skierowane do co najmniej dwóch autorów (zespołu autorskiego) - najlepszych, koncepcyjnych prac konkursowych - na opracowanie na jej podstawie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz w przypadku realizacji inwestycji pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją. 1) W Konkursie wyłonione zostaną trzy najlepsze prace konkursowe (tj. te, które w ocenie Sądu Konkursowego spełniają w sposób najwyższy kryteria oceny prac, według uszeregowania prac przez Sąd Konkursowy), których autorom przyznane zostaną nagrody w następującej postaci : I miejsce – 20.000,00 zł II miejsce – 15.000,00 zł III miejsce – 10.000,00 zł oraz zaproszenie co najmniej dwóch z w/w nagrodzonych - do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej oraz w przypadku realizacji inwestycji sprawowania nadzoru autorskiego nad jej realizacją. 2) Kolejne wyróżnienia honorowe będą przyznawane Uczestnikom Konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez Sąd Konkursowy zajmą kolejne miejsca. 3) Zdobywcy co najmniej dwóch najwyższych nagród zostaną zaproszeni do negocjacji bez ogłoszenia, w wyniku których zostanie wyłoniony autor (zespół), któremu zlecone zostanie kompleksowej dokumentacji projektowej. 4) Dopuszcza się możliwość nieprzyznania żadnych nagród i/lub wyróżnień, jeżeli w ocenie Sądu Konkursowego złożone prace konkursowe nie będą spełniać kryteriów oceny w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. 5) Propozycję przyznania nagród przygotuje Sąd Konkursowy, a zatwierdza Kierownik Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Nie
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Nie
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Tak
Informacje dodatkowe:
Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu zawiera Regulamin konkursu z załącznikami opublikowany na stronie Zamawiającego www.zzm.wroc.pl w zakładce Przetargi. UWAGA: Nie przewiduje się zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły