Remont nawierzchni dziedzińca wraz z odwodnieniem przy garażach obiektu Głównego Urzędu Miar

Ogłoszenie dodano: 28.05.2020

Zamawiający: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna, 00-950 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 16.06.2020, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Główny Urząd Miar: Remont nawierzchni dziedzińca wraz z odwodnieniem przy garażach obiektu Głównego Urzędu Miar
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2 , 00-950  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (URL): https://zamowienia.gum.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://zamowienia.gum.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://zamowienia.gum.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dziedzińca wraz z odwodnieniem przy garażach obiektu Głównego Urzędu Miar
Numer referencyjny: BDG-WZP.261.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dziedzińca nr III przy garażach wraz z jego odwodnieniem (droga wewnętrzna), Opis przedmiotu zamówienia stanowi część A załącznika nr 1a do SIWZ. 2.Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji Umowy Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) pracowników wykonujących prace brukarskie oraz pracowników, którzy będą bezpośrednio realizować prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni w tym przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy i ułożenie nawierzchni brukowej na podstawie Umowy. Szczegóły dotyczące zatrudnienia zawiera wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45111000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233320-8
45233220-7
45231300-8
45312310-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 722660,94
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
90

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót polegającej na wykonaniu nawierzchni drogowych, obejmujących swym zakresem przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy i ułożenie nawierzchni brukowej o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda oraz jednej roboty polegającej na wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej odwadniającej o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza sytuację, gdy Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykaże się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch usług dotyczących przebudowy nawierzchni brukowej, z czego jedna będzie dotyczyła wykonania, przebudowy i ułożenia nawierzchni brukowej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto i wykonania instalacji kanalizacji deszczowej odwadniającej o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto. b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca powinien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia, tj. dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń i posiadającą minimum 2 letnie doświadczenie w robotach na obiektach zabytkowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, może złożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo wskazuje dostępność aktualnego dokumentu pod określonym adresem internetowym i bezpłatną bazą danych w celu samodzielnego pobrania z tych baz danych przez Zamawiającego. Złożony przez wykonawcę dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, którego formularz stanowi załącznik nr 2 do SIWZ –należy przedłożyć w formie elektronicznej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub polegania na zasobach podmiotu trzeciego, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z podmiotów udostępniających zasoby.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na Portalu informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej może wraz z ofertą złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie (Załącznik Nr 2 do SIWZ). W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia oświadczenia składanego wraz z ofertą, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie w terminie wskazanym w zdaniu drugim. 2.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wymagane jest złożenie pełnomocnictwa określającego jego zakres, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 3.W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy W przypadku, gdy ofertę będzie składać kilka osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników lub umowę spółki cywilnej, gdy z jej treści wynika uprawnienie do reprezentacji spółki cywilnej przez osoby podpisane na dokumentach złożonych w postępowaniu. 4.Jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą zobowiązania tego podmiotu do udostępnienia zasobów. W przypadku braku takiego zobowiązania Zamawiający uzna, że Wykonawca samodzielnie spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 5. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299); 5) pieniężnej - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; 2. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek depozytowy Zamawiającego w NBP O/Okr. w Warszawie, nr konta: 75 1010 1010 0037 0813 9120 0000; tytuł przelewu: „Wadium dot. sprawy nr BDG-WZP.261.4.2020”. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do wypłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia pierwszego żądania Zamawiającego

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
termin20,00
gwarancja20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, zmiany treści Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w SIWZ oraz w ust. 3, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz Strony wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 3. Niezależnie od treści innych postanowień Umowy, zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: 1) zmiana terminu realizacji Umowy spowodowana w szczególności: a) siłą wyższa uniemożliwiająca wykonanie Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, b) niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w dokumentacji projektowej, c) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy, d) koniecznością wykonania części robót inną technologią niż założona w dokumentacji, e) ograniczeniami i uwarunkowaniami wewnętrznymi, które mają wpływ na wykonanie Umowy; Zmiana terminu realizacji umowy w przypadkach określonych w lit a) – c) i e) zostanie dokonana w taki sposób, że termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony proporcjonalnie do czasu trwania przyczyny powodującej niemożliwość realizacji roboty budowlanej. Przy czym do tego czasu zostanie zaliczony okres, w którym będą usuwane skutki przyczyn opisanych w lit a) – c) i e). W sytuacji wystąpienia przyczyny opisanej w lit. d) czas realizacji roboty budowlanej zostanie wydłużony o uzasadniony czas wykonania zamówienia wynikający z różnic między technologią założoną w dokumentacji a inną technologią niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. 2) zmiana technologii wykonania robót konieczna z przyczyn technicznych albo przynosząca oszczędności Zamawiającemu. W takim przypadku Wykonawca pisemnie uzasadni konieczność zmiany technologii lub wykaże wartość oszczędności. 4. W przypadku zmian Umowy skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawca sporządzi kosztorys zawierający wyliczenie wynagrodzenia z uwzględnieniem planowanych zmian Umowy. Wykonawca sporządza Kosztorys w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w Kosztorysie ofertowym. W przypadku Robót, dla których nie zostały określone w Kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe - Wykonawca obliczy ceny jednostkowe na podstawie interpolacji cen Robót podobnych zawartych w tym kosztorysie, a jeżeli i to będzie niemożliwe na podstawie własnej wyceny według cen średnich SEKOCENBUD, a gdy ich tam nie ma, na podstawie udokumentowanych cen rynkowych w kwartale, w którym będą wykonywane Roboty. 5. Przedłożone przez Wykonawcę kosztorysy podlegają sprawdzeniu przez branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Zamawiający może nie dokonać rozliczenia w oparciu o ceny jednostkowe określone w kosztorysie lub interpolację tych cen w przypadku stwierdzenia, iż ceny jednostkowe są wyższe i odbiegają w sposób istotny od cen rynkowych 6. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1, jest zobowiązana poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni roboczych od dnia jego zaistnienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 03.06.2020 r. o godz. 10:00 w holu głównym w siedzibie Urzędu. Przedstawienie Zamawiającemu, informacyjnie w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły