Wypompowanie i wywóz wody po opadach atmosferycznych z terenu miasta Milanówka

Ogłoszenie dodano: 22.05.2020

Zamawiający: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki, 05-822 Milanówek (Mazowieckie)

Miejsce: Milanówek

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 01.06.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Urząd Miasta Milanówka: Wypompowanie i wywóz wody po opadach atmosferycznych z terenu miasta Milanówka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  45 , 05-822  Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7583061 w. 109, e-mail przetargi@milanowek.pl, faks 227 248 039.
Adres strony internetowej (URL): https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
NIE DOTYCZY
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
NIE DOTYCZY
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej (papierowej).
Adres:
Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, bud. ,,A'' I-sze piętro.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wypompowanie i wywóz wody po opadach atmosferycznych z terenu miasta Milanówka
Numer referencyjny: ZP.271.1.8.TOM.2020.JS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wypompowaniu i wywozie wody po opadach atmosferycznych z terenu miasta Milanówka, która obejmuje: a)wypompowanie wody opadowej samochodami asenizacyjnymi przystosowanymi do wypompowania wód ze studni chłonnych, zbiorników retencyjnych, wpustów deszczowych, rozlewisk, kałuż i miejsc zagrożonych zalewaniem zgłoszonych przez Zamawiającego. b)wywóz wypompowanej wody samochodami asenizacyjnymi do kanalizacji deszczowej w miejsca wskazane przez Zamawiającego. c)przedmiot umowy Wykonawca wykona niezwłocznie po zaistnieniu potrzeby, którą jest utrzymywanie się lustra wody na powierzchni pasa drogowego, która stanowi zagrożenie dla ruchu kołowego i pieszego oraz zagrożenia wynikające z ilości wód opadowych dla mienia mieszkańców na terenie Milanówka. Wykonawca na podstawie zgłoszenia (telefonicznego, e-mailem, fax) Zamawiającego, co zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę zwrotnie pocztą elektroniczną, a w przypadku gwałtownych opadów Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy bez powiadomienia przez Zamawiającego. Przez gwałtowne i intensywne opady atmosferyczne Zmawiający przyjmuje ostrzeżenie meteorologiczne, które są ogłaszane na stronie internetowej http://www.pogodynka.pl/ostrzeżenia zgodnie z którym stopień zagrożenia wynosi od 1 do 3. Zjawisko Stopień zagrożenia Kryteria Intensywne opady deszczu 1 Wystąpienie opadów deszczu których suma w czasie nie dłuższym niż 24h wyniesie od 30 mm do 50 mm. 2 Wystąpienie opadów deszczu których suma w czasie nie dłuższym niż 24h wyniesie od 50 mm do 90 mm. 3 Wystąpienie opadów deszczu których suma w czasie nie dłuższym niż 24h przekroczy 90 mm. a) W dniach ustawowo wolnych od pracy i po godzinach pracy Urzędu Miasta Milanówka Wykonawca przystąpi do wpompowania wód opadowych na podstawie telefonicznego zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego tj. osoby przez niego wskazanej lub Straży Miejskiej w Milanówku. b) Wykonawca w czasie max (wskazanym przez Wykonawcę w ofercie) przystąpi do wypompowania wody z terenów z miasta po opadach atmosferycznych od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia, bądź wystąpienia gwałtownych opadów. c) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika usług zawierającego, co najmniej: - datę wykonania usługi, - miejsce wypompowania/wybrania wody, - godzinę rozpoczęcia oraz godzinę zakończenia świadczenia usługi, - ilość wypompowanej wody z danego miejsca. d) Do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pompowania i wywozu wody Wykonawca będzie zobowiązany do dysponowania min. czteroma samochodami asenizacyjnymi o pojemności min. 10m3-24m3 Zamawiający wymaga, aby w okresie gwałtownych i intensywnych opadów atmosferycznych, w celu uniknięcia paraliżu w centrum miasta w ulicach: Warszawska (przy PKP), Krakowska (przy PKP), Piłsudskiego (od targowiska miejskiego do PKP), Kościuszki (od PKP do ul. Podleśnej), Piasta (od Kościuszki do Dworcowej), Literacka (przy Kościuszki), całe ulice Mickiewicza, Królowej Jadwigi, Starodęby, Słowackiego, Krzywa, Wykonawca skierował cztery samochody asenizacyjne do wypompowania oraz wywozu wód opadowych. e) W ramach realizacji przedmiotowej umowy Zamawiający na podstawie dotychczasowych usług wyliczył, że w okresie 10 m-cy w 2016 roku była konieczność ok. 8 000 m3 wody opadowej, w 2017 roku ok. 19 000 m3 wody opadowej, w 2018 r. ok. 12 500 m3, w 2019 r. ok. 8 800 m3. f) Ilość wypompowanej oraz wywiezionej wody może być większa bądź mniejsza od szacowanej przez Zamawiającego. Rzeczywista ilość wód opadowych zależna będzie od rzeczywistych warunków atmosferycznych. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania pełną kadrą personelu, jak również zobowiązany będzie do dysponowania w pełni sprawnym parkiem maszynowym przez cały czas realizowania przedmiotu umowy. 4) Zamawiający nie będzie uwzględniał nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy z powodu niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza), jak również awarii sprzętu Wykonawcy. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą umową. 5) Personel Wykonawcy skierowany do realizacji przedmiotu umowy musi posiadać ubranie ochronne z logo (nazwa) firmy Wykonawcy. W przypadku niespełnienia powyższego warunku przez Wykonawcę, Zamawiający będzie naliczał kary umowne za każdy dzień niespełnienia powyższego warunku. 6) Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą prace, odpowiedzialny będzie Wykonawca. 7) Wykonawca ma obowiązek stałego monitorowania prognozy pogody jak również stanu dróg gminnych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. 8) Wykonawca przez cały czas realizowania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do dysponowania środkami łączności takimi jak: telefon stacjonarny, telefon komórkowy, telefon fax. oraz pocztą internetową, dostępnymi całodobowo. 9) Wykonawca przystępujący do realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest posiadać niezbędne kwalifikacje i odpowiednie środki techniczne potrzebne do wykonania przedmiotu umowy. 10) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu tego typu usług, zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz niniejszą Umową. 11) Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego przekazywania drugiej Stronie informacji, mających wpływ na realizację niniejszej Umowy, aby umożliwić drugiej Stronie podjęcie odpowiednich działań z zachowaniem należytej staranności. 12) Wymagania dotyczące stosunku pracy: Zamawiający wymaga, a Wykonawca (podwykonawca) zobowiązuje się, iż zatrudni na umowę o pracę w pełnym wymiarze (pełen etat), zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osoby skierowane do wykonywania prac w zakresie wypompowania oraz wywozu wody na cały okres realizacji przedmiotu umowy. Na okoliczność powyższego Wykonawca (lub Podwykonawca), nie później niż przed zawarciem umowy z Zamawiającym, przekaże Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do realizacji w/w czynności ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca przed zawarciem umowy z Zamawiającym jak również na każde ewentualne żądanie Zamawiającego (w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi Zamawiającemu (do wglądu) dowody potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących wykonywania w/w czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał Podwykonawców do zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz do dokumentowania i przekładania stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do Podwykonawców; - nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę; - Wszelkie szczegółowe warunki weryfikacji wypełnienia obowiązku określonego w pkt. 12 jak również sankcje z tytułu jego niewypełnienia lub zaistnienia uchybień w jego realizacji precyzują zapisy Wzoru umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90600000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: NIE DOTYCZY
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Realizacja umowy przez okres trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca zobligowany jest wykazać, iż posiada aktualne pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów płynnych na terenie gminy Milanówek. Zamawiający zastrzega, że będzie honorował zezwolenia obejmujące swoim zakresem cały kraj. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca realizując przedmiot zamówienia będzie musiał posiadać wszystkie stosowne wpisy i zezwolenia niezbędne do wykonywania umowy.
Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca wykaże, iż posiada doświadczenie w wykonaniu minimum 1 usługi, polegającej na wywozie substancji ciekłych (wody deszczowej i/lub roztopowej) z terenów miejskich o wartości min. 20 000,00 zł brutto tej usługi. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne w niżej wymienionym zakresie, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami: Wykonawca, wykaże, iż dysponuje minimum czterema samochodami asenizacyjnymi (beczkowozami) o pojemności min. 10m3-24m3 każdy, przystosowanymi do wypompowania i wywozu wody opadowej z rozlewisk, studni chłonnych oraz wpustów deszczowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj. potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 2. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że w przypadku gdy zaistnieje przesłanka określona w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający uzyska dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj. potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 2. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Zamawiający będzie wymagał w zakresie uprawnień do prowadzenia działalności następującego dokumentu: - aktualnego pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów płynnych na terenie gminy Milanówek. Zamawiający zastrzega, że będzie honorował zezwolenia obejmujące swoim zakresem cały kraj. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca realizując przedmiot zamówienia będzie musiał posiadać wszystkie stosowne wpisy i zezwolenia niezbędne do wykonywania umowy. 2) Zamawiający w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia będzie wymagał przedłożenia Wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) wykazu dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzenia techniczne zakresie w wymienionym warunku. 4. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest zastosować się do dyspozycji wynikającej z §7 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-4 Rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 5. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów dotyczących również podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
NIE DOTYCZY
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
NIE DOTYCZY
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zobowiązanie należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 7. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego (np.: podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo); 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (co najmniej na czas realizacji zamówienia); 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. II. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJA, SPÓŁKI CYWILNE) 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 Pzp złożone zostaje na zasadach określonych w rozdziale II ust. 8 SIWZ. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza) winno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienia publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Wykonawcy - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, d) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę - Pełnomocnika. 7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Wykonawcą - Pełnomocnikiem. 8. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 KC. 9. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
NIE DOTYCZY

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
NIE DOTYCZY

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: NIE DOTYCZY
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): NIE DOTYCZY
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: NIE DOTYCZY
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
NIE DOTYCZY

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Oferowana cena całkowita brutto za przedmiot zamówienia60,00
Czas reakcji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
NIE DOTYCZY
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe
NIE DOTYCZY

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
NIE DOTYCZY
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
NIE DOTYCZY
Wstępny harmonogram postępowania:
NIE DOTYCZY
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
NIE DOTYCZY
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
NIE DOTYCZY
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
NIE DOTYCZY
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
NIE DOTYCZY
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
NIE DOTYCZY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
zostały określone we wzorze umowy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu, umowa zostanie podpisana po zaksięgowaniu kwoty na koncie Zamawiającego. 3. Zabezpieczenie może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2019, poz. 110 ze zm.). Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie, niż wymienione powyżej. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 06 1020 1026 0000 1202 0263 4954 prowadzony w Banku PKO BP 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszej SIWZ, na cały okres realizacji umowy. 7. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w niniejszej SIWZ. 8. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% całego zabezpieczenia z terminem do zakończenia przedmiotu umowy. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zastało wniesione w pieniądzu, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w trybie i na zasadzie przepisów ustawy Pzp. 10. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad, to zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia. 11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 12. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia. 13. W przypadku zamiaru wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego przedstawienia projektu zabezpieczenia Zamawiającemu celem akceptacji. 14. Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach określonych ustawą Pzp za zgodą Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. Zmiany te zostały szczegółowo określone w Wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły