Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowicką i Magazynową

Ogłoszenie dodano: 20.05.2020

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, Kasprowicza, 41-803 Zabrze (Śląskie)

Miejsce: Zabrze

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.04.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.06.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej: Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowicką i Magazynową
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, krajowy numer identyfikacyjny 24278353000000, ul. Kasprowicza  8 , 41-803  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 277 68 00, e-mail sekretariat@mzdii.zabrze.pl, faks 32 277 68 01.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/487/95?o=tp1&e=s|95
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/487/95?o=tp1&e=s|95

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/487/95?o=tp1&e=s|95

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
Adres:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, ul.Kasprowicza 8,41-803 Zabrze , Sekretariat, I piętro, pokój nr 14

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowicką i Magazynową
Numer referencyjny: DR.260.12.2020.PG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi robota budowlana polegająca na rozbudowie ul. Handlowej w Zabrzu, obejmującej budowę drogi publicznej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowę skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowicką i Magazynową. Planowana inwestycja usytuowana jest w województwie śląskim w północnej części miasta Zabrze na obszarze południowym dzielnicy Grzybowice. Południowa część dzielnicy Grzybowice jest zabudowana i przeznaczona w MPZP na tereny zabudowy przemysłowej, tereny składów i magazynów oraz tereny usługowe. Na przedmiotowe zamówienie Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie robót budowlanych składających się na przedmiot zamierzenia budowlanego: • budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowicką i Magazynową; • budowa kolektora kanalizacji deszczowej jako instalacji odprowadzającej wodę z powierzchni komunikacyjnych; • budowa i przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej jako instalacji odprowadzającej ścieki bytowe z terenów inwestycyjnych i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej; • budowa i przebudowa sieci wodociągowej jako instalacji zasilającej tereny inwestycyjne i przebudowa sieci wodociągowej; • przebudowa sieci gazowej; • budowa oświetlenia ulicznego; • budowa kanału technologicznego; • przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych wł. Orange i Netia; b) wykonanie następujących robót • zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy; • wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i tymczasowych; • wycinkę i usunięcie drzew i krzewów - pożytki związane z wycinką drzew należy przekazać do Miejskiej Składnicy Drewna przy ul. Matejki 68. Ilość drewna do rozliczenia określa się zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 822/IK/2013 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.08.2013r. w sprawie Zasad pozyskania drewna z terenów nieleśnych Miasta Zabrze; • wykonanie robót wykończeniowych; • odtworzenie terenów zielonych naruszonych podczas wykonywania robót; • zagospodarowanie odpadów - Wykonawca jest zobowiązany do wywozu i utylizacji gruzu budowlanego, odpadów powstałych podczas prowadzonych robót budowlanych na legalne składowisko, zgodnie z Ustawą o odpadach. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transportu, utylizacji gruzu i odpadów; • likwidację zaplecza budowy; • dostawę i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zamówienia z Funduszu Dróg Samorządowych wraz z konstrukcją wsporczą. Rozmiar tablicy 80cm x 120 cm. Miejsce montażu tablicy na obszarze objętym zamówieniem winno zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Tablica musi zostać wykonana z materiałów trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne. Napisy na tablicach winny być wykonane w sposób czytelny i trwały w kolorze czarnym na białym tle. Powierzchnia grafiki tablicy musi zapewniać czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny, co najmniej w okresie gwarancji zaoferowanym przez Wykonawcę dla przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia wymaganych spraw formalnych poprzez m.in. złożenie zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami o zamiarze przystąpienia do umieszczenia tablicy w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta w Zabrzu (druk WB-11) i/lub uzyskania zgody zarządcy drogi – jeśli takie formalności będą wymagane. Treść informacji, które winny zostać zamieszczone na tablicy zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego c) wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (wraz z wykonaniem i uzgodnieniem projektu tymczasowej organizacji ruchu), d) wykonanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu; e) dostawę materiałów niezbędnych do wykonania robót; f) przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla wykonanych budowli; g) opracowanie dokumentacji powykonawczej; h) opracowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanych budowli do użytkowania i dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy właściwym organom. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Części III SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111200-0
45112000-5
45122000-8
45221244-4
45220000-5
45231100-6
45230000-8
45231110-9
45232130-2
45232000-2
45233140-2
45233290-8
45316100-6
45316110-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1.Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp – polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których potrzeba wyniknęła na etapie realizacji inwestycji lub eksploatacji, do wysokości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 2.Informacja o przewidywanych zamówieniach: rozszerzenie zakresu robót budowlanych, określonych w Części III SIWZ. Zakres robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co w zamówieniu podstawowym. 3.Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia: zamówienie może zostać udzielone na etapie realizacji przedmiotu zamówienia bądź po odbiorze przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy poszerzenie zakresu objętego przedmiotem umowy wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb. 4.Procedura udzielania zamówienia może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego zakres robót, potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych, z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych: a) Ceny jednostkowe dla powtarzających się podobnych robót budowlanych będą przyjęte z oferty Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu, złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe. b) Podobne powtarzające się roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie na zamówienie podstawowe, będą wyliczone w kosztorysie metodą szczegółową stosując KNR, KNNR i kalkulacja własne z uzgodnionymi wielkościami nakładów rzeczowych. c) Ceny materiałów będą przyjmowane wg minimalnych cen (bez Kosztów zakupu) z aktualnego na dzień opracowania wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen w Sekocenbudzie cena będzie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze widnieje). Do cen materiałów nie będą doliczane żadne narzuty. d) Ceny sprzętu będą przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzień opracowania wydawnictwa Sekocenbud. Do cen sprzętu przyjętych z wydawnictwa Sekocenbud będzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku cen sprzętu w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty. 5.Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji z Wykonawcą, 6.Wykonawca może przystąpić do wykonania robót podobnych wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji prac objętych protokołem konieczności, bez uprzedniego zawarcia umowy z Zamawiającym nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/częściowe wykonanie robót.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany wykazać posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na/lub obejmujące budowę lub przebudowę dróg publicznych o łącznej wartości brutto 4.500.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) oraz o łącznej powierzchni min. 5000 m2 (słownie: pięć tysięcy metrów kwadratowych) Zamawiający wskazuje ponadto, że roboty budowlane, o których mowa powyżej, będą uznane za wykonane, jeżeli przed upływem terminu składania ofert przedmiot zamówienia został potwierdzony przez inwestora lub podmiot działający w imieniu inwestora jako należycie wykonany, tj. zostało podpisane świadectwo przejęcia robót, protokół odbioru bądź inny dokument równoważny, potwierdzający należyte wykonanie robót oraz potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. B. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do realizacji niniejszego zamówienia co najmniej następujące osoby, posiadające niżej określone kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: a) kierownik budowy – 1 osoba, spełniająca poniższe warunki: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów doświadczenie: co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót drogowych na zadaniach polegających na/lub obejmujących budowę i/lub przebudowę dróg publicznych o nawierzchni bitumicznej i/lub z kostki betonowej i/lub z kostki granitowej i/lub innych materiałów o łącznej powierzchni min. 5000 m2. b) kierownik robót w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych – co najmniej 1 osoba spełniająca poniższe warunki: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; doświadczenie: co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót na zadaniach polegających na/lub obejmujących budowę i/lub przebudowę: - sieci kanalizacji deszczowej i/lub kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji ogólnospławnej, w których wykonane zostały kanały o średnicy min. DN 300 w wykopie, o łącznej długości min. 300 mb, oraz - sieci wodociągowej o średnicy min. DZ 225mm i łącznej długości min. 500mb, oraz Uwaga: powyższy zakres nie musi zostać wykonany w ramach tego samego zadania/zamówienia c) kierownik robót w zakresie sieci gazowych – co najmniej 1 osoba spełniająca poniższe warunki: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; doświadczenie: co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót na zadaniach polegających na/lub obejmujących budowę i/lub przebudowę: - sieci gazowej średnioprężnej o średnicy min. DZ 110mm i łącznej długości min. 100mb Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika robót w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz kierownika robót w zakresie sieci gazowych przez jedną osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w realizacji robót wymienionych w punkcie b) i c) powyżej d) kierownik robót elektrycznych – co najmniej 1 osoba spełniająca poniższe warunki: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; doświadczenie: co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót na zadaniach polegających na/lub obejmujących budowę i/lub przebudowę: - oświetlenia ulicznego o długości min. 500m Uwaga: powyższy zakres nie musi zostać wykonany w ramach tego samego zadania/zamówienia. e) kierownik robót teletechnicznych – co najmniej 1 osoba spełniająca poniższe warunki: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Inne wymagania Zamawiającego, dot. warunków udziału w postępowaniu: - w przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1186), jak również ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65 z późn. zm.). - wskazane w pkt. 8.1.2.c.B SIWZ osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia. - Wykaz osób wskazany w pkt. B. powyżej powinien być uważany jako minimalne wymaganie Zamawiającego dla wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej oraz rzetelnego wypełniania obowiązków Wykonawcy. - wynagrodzenie ewentualnie wskazanych dodatkowych osób zatrudnionych przez Wykonawcę należy uwzględnić w cenie oferty. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Wykonawcy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca winien uwzględnić je w cenie oferty. - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych, lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W zakresie wstępnego wykazania przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania, Wykonawca wraz z ofertą, na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, składa: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do IDW. W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie wstępnego wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, Wykonawca wraz z ofertą, na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, składa: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do IDW. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów -Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (wypełniony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej IDW). Dowodami, o których mowa w powyżej są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej. - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej IDW).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1 oraz 9.2 IDW, dotyczące tych podmiotów. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 IDW, dotyczące podwykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1 oraz 9.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4. ppkt 1 IDW – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o którym mowa w pkt. 9.4. ppkt 1 IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Regulację pkt 2 powyżej stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty o których mowa w pkt. 9.4. ppkt 2. tiret pierwszy i drugi IDW w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów, a w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w pkt. 9.4. ppkt 1 IDW. 6. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r. poz. 2294). 8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz podwykonawców), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 12. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. 13. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 14. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 15. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 16. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców: a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 IDW składa każdy z Wykonawców; b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 IDW Wykonawcy składają tak, by wykazać wspólne spełnianie warunków udziału w postępowaniu; c) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3 IDW składa każdy z Wykonawców; d) Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.4 ppkt 1 IDW składa każdy z Wykonawców; e) Wykazy, o których mowa w pkt. 9.4 ppkt 2 IDW wraz z niezbędnymi dowodami, Wykonawcy składają tak, by wykazać wspólne spełnianie warunków udziału w postępowaniu; Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 17. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 18. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie 5 dni przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (chyba że umowa ta została załączona do oferty), zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia: a) wyznaczenie Lidera; b) wzajemne zobowiązania Partnerów; c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Partnerów; d) brak możliwości wypowiedzenia Umowy Konsorcjum w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia; e) solidarną odpowiedzialność Partnerów za należyte wykonanie zamówienia. 19. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 20. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do niniejszej IDW). 21. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inny podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 22. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 23. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 24. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 36.1 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 36.1 powyżej. 25 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach podmiotów trzecich, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żąda przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności: 1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 26.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1 i 9.2 IDW, dotyczące tych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą, jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób pełniących funkcje kierownicze na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego oraz zastąpienie osoby Wykonawcy pełniącego funkcje kierownicze osobą o uprawnieniach i doświadczeniu zgodnym z wymogami SIWZ, b) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, c) zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jakie musiał spełniać podwykonawca pierwotny), d) uzupełnienia i zmiany załączników do niniejszej umowy, e) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany do umowy o charakterze informacyjnym i instrukcyjnym, niezbędnej do realizacji umowy, w szczególności dotyczącej numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, osób upoważnionych do komunikowania się, osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonów, telefaksów, adresów poczty elektronicznej itp., f) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, polegających na zwiększeniu bądź zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej umowy, w tym konieczności zmiany wynagrodzenia (stosownego zmniejszenia bądź zwiększenia), g) wystąpienia nowych wymogów stawianych przez Europejski Bank Inwestycyjny w związku z finansowaniem zadania z jego środków, przy czym żądanie zostanie sporządzone przez Zamawiającego w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i przesłane do Wykonawcy, h) Wprowadzenia postanowień umożliwiających Stronom stosowanie ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 z późn. zm.), i) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w zakresie dotyczącym sposobu rozliczeń i odbiorów, j) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, k) wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w szczególnie uzasadnionych, zaakceptowanych przez Zamawiającego przypadkach tj: • działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają, w szczególności:- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne, zjawiska atmosferyczne,- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, • wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy – o czas uwzględnienia skutków tych zdarzeń, • wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia - o czas niezbędny na wykonanie tych robót, • przedłużającego się oczekiwania na opinie, decyzje itp., którego nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy, o czas przekraczający ich wydanie zgodnie z KPA, • decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowalnego oraz innych instytucji, których decyzje maja wpływ na zatrzymanie prac – o czas na jaki prace zostały zatrzymane, • z powodu wystąpienia istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa – o czas niezbędny na dokonanie stosownych zmian w dokumentacji, • wystąpienia zmian będących następstwem leżących po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymana prac przez zamawiającego – o czas na jaki wstrzymano prace, • wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy – o czas wykonywania tych robót, • niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy - o czas uzyskania zgody na zmianę przez Zamawiającego, • wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych, tj. kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp., niewypałów i niewybuchów oraz warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych – o czas niezbędny do usunięcia tych kolizji, • wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych- o czas niezbędny do usunięcia tych kolizji, • wystąpienia konieczności dostosowania prowadzonych robót do potrzeb ochrony środowiska (prowadzenie robót poza okresem występowania na terenie budowy gatunków chronionych itp.) – o czas niezbędny na dostosowanie do wymagań ochrony środowiska, • działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.- o czas przekroczenia, • przedłużania się robót obcych - roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty nie związane z robotami drogowymi – o czas przedłużenia się robót obcych,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (chyba że umowa ta została załączona do oferty), zgodną z pkt. 10.4 niniejszej IDW; 2) kserokopie uprawnień budowlanych osób wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie osób (na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do IDW) wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzone za zgodność z oryginałem; 3) kserokopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w Części II SIWZ (wzorze Umowy w sprawie zamówienia publicznego), wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składek. Uwaga: Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może przedstawić polisę ubezpieczeniową również po zawarciu umowy. Polisa musi spełniać warunki określone we wzorze umowy i być zawarta w terminie określonym we wzorze umowy tj:. 1. Wykonawca na swój koszt zapewni i utrzyma w ważności przez cały okres realizacji Inwestycji, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu realizacji przedmiotu umowy, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery milionów złotych 00/100), na jedno i wszystkie zdarzenia. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, będzie obejmował (ubezpieczone będą), co najmniej: a) następujące podmioty: Wykonawcę, wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców), dostawców oraz wszystkie inne podmioty w jakikolwiek sposób zaangażowane w realizację przedmiotu umowy. Podmioty te zostaną wskazane jako współubezpieczeni, b) szkody rzeczowe i osobowe w postaci zarówno strat jak i utraconych korzyści oraz następstwa tych szkód, a także czyste straty finansowe wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie i/lub w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy bez ograniczenia miejscem wystąpienia zdarzenia, c) szkody wyrządzone przez któregokolwiek ze współubezpieczonych, d) szkody spowodowane wadą robót budowlanych, w tym dostaw wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, e) szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę lub podwykonawców (dalszych podwykonawców), dostawców. W ubezpieczeniu nie będzie występował udział własny (franszyza) w odniesieniu do szkód osobowych, natomiast w odniesieniu do szkód w mieniu jego wysokość nie będzie niższa niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły