Zadanie 55092 POWIDZ 33BLTr. WŻW K-0925 „Przebudowa budynku nr 6” – wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie dodano: 20.05.2020

Zamawiający: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu, ul. Kościuszki, 61-716 Poznań (Wielkopolskie)

Miejsce: Poznań

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.10.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 03.06.2020, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu: Zadanie 55092 POWIDZ 33BLTr. WŻW K-0925 „Przebudowa budynku nr 6” – wykonanie robót budowlanych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 63015300300000, ul. ul. Kościuszki  92/98 , 61-716  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 261 573 323, , e-mail wzi.szp@ron.mil.pl, , faks 261 572 727.
Adres strony internetowej (URL): www.wzipoznan.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Budżetowa MON
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
www.wzipoznan.wp.mil.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
www.wzipoznan.wp.mil.pl
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą
Adres:
Wojskowy Zarząd Infrastruktury, ul. Tadeusza Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 55092 POWIDZ 33BLTr. WŻW K-0925 „Przebudowa budynku nr 6” – wykonanie robót budowlanych
Numer referencyjny: 38/WZI/20/WIB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 55092 POWIDZ 33BLTr. WŻW K-0925 „Przebudowa budynku nr 6” – wykonanie robót budowlanych

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13202700,00
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 13 202 700,00 PLN netto tj. 3 092 500,00 EURO, w tym zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 wynosi 4 400 900,00 PLN netto tj. 1 030 800,00 EURO
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli spełni wymogi Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2019.742) w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”, w tym: - posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego do klauzuli POUFNE pierwszego stopnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wskazać w sposób szczególny na etapie składania wniosków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  w okresie ostatnich (5) pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty w postaci realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu minimum 2 (dwóch) budynków o kubaturze zewnętrznej min. 4 000 m³ i o wartości robót budowlanych min. 5 mln każda. W przypadku składania wniosku przez konsorcjum, warunek doświadczenia nie podlega zsumowaniu. Oznacza to, że przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie posiadał wymagane doświadczenie i wykaże się wykonaniem robót budowalnych. Warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli Wykonawcy w celu jego wykazania będą sumować swoje pojedyncze doświadczenie,  winien dysponować osobami należącymi do Izby Inżynierów Budownictwa oraz legitymującymi się uprawnieniami zgodnymi z przepisami polskiego prawa budowlanego bez ograniczeń w specjalnościach: - konstrukcyjno – budowlanej – kierownik budowy; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót elektrycznych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót sanitarnych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - kierownik robót telekomunikacyjnych; - inżynieryjnej drogowej - kierownik robót drogowych. Wyżej wymienione osoby muszą na dzień składania wniosków oraz na cały czas trwania realizacji zamówienia przynależeć do Samorządu Zawodowego. a także osobami: - z uprawnieniami do montażu systemów alarmowych i kontroli dostępu z zaświadczeniem Komendanta Wojewódzkiego Policji o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz ukończonym kursem montażu tych systemów dla klasy SA4 - osoba wykonująca SSWiN; - z uprawnieniami w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych – geodeta. Pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego muszą posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „POUFNE” lub zgodę KJO do klauzuli „POUFNE” oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, akredytowany system teleinformatyczny o klauzuli minimum „POUFNE, geodeta „ZASTRZEŻONE”.  Wykonawca spełni warunek, jeżeli spełni wymogi Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2019.742) w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”, w tym: - zatrudnia pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych; - zatrudnia przeszkolonego przez ABW lub SKW administratora niejawnego systemu teleinformatycznego; - zatrudnia przeszkolonego przez ABW lub SKW inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego; - posiada akredytowany system teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”, - posiada obsługę kancelaryjną dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”. UWAGA: Zakaz polegania na potencjale i zasobach podmiotów trzecich w przypadku spełnienia wymogów Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. Powyższe wymogi musi spełnić Wykonawca tylko osobiście. W przypadku konsorcjum powyższe wymogi musi spełniać przynajmniej jeden z członków konsorcjum.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do Ogłoszenia),  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.  Wykaz osób, które zostały skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ust. 2 lit. c – załącznik nr 4 do Ogłoszenia,  wykaz wykonanych zamówień + dowody określające czy zostały one wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - załącznik nr 5 do Ogłoszenia; Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do usług wykonanych na rzecz Zamawiającego. Wykaz, o którym mowa powyżej posłuży Zamawiającemu zarówno do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu jak i do oceny spełnienia kryteriów selekcji.  oświadczenie Wykonawcy dotyczące zatrudnienia pracowników, zatrudnionych zgodnie z zapisem § 5 ust. 8 umowy – załącznik nr 8.  oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania uprawnień oraz spełniania wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – załącznik nr 9 do Ogłoszenia,  oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów przepisów o ochronie informacji niejawnych – załącznik nr 10 do Ogłoszenia,  kopię Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego do klauzuli POUFNE pierwszego stopnia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
wykaz wykonanych zamówień + dowody określające czy zostały one wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - załącznik nr 5 do Ogłoszenia; Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do usług wykonanych na rzecz Zamawiającego. Wykaz, o którym mowa powyżej posłuży Zamawiającemu zarówno do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu jak i do oceny spełnienia kryteriów selekcji.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 Wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym – załącznik nr 1 do Ogłoszenia (oryginał podpisany przez Wykonawcę),  Zobowiązanie innego podmiotu na zdolnościach, którego zamierza polegać Wykonawca w celu potwierdzenia udziału w postępowaniu – załącznik nr 7 do Ogłoszenia (oryginał podpisany przez ten podmiot),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium od Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. Wadium wynosi 176 000,00 zł (sto siedemdziesiąt sześć złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Zgodnie z paragrafem 16 umowy.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  20
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
5. Kryteria selekcji oraz liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. a) Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 20 Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI Ogłoszenia. b) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, Zamawiający wyłoni Wykonawców przyznając punktację za wykazanie większego doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat, wykonał roboty w postaci realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynków o kubaturze zewnętrznej min. 4 000 m³ i o wartości robót budowlanych min. 5 mln każda. c) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 20, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany do umowy mogą być zgodnie z brzmieniem art. 144 UZP dokonane za zgodą obu stron, wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie w poniżej określonych przypadkach i warunkach: 1) terminu wykonania zamówienia – gdy w szczególności zmiana terminu wynika z uzasadnionego wniosku użytkownika, który z racjonalnych przyczyn zawnioskuje o przesuniecie terminu realizacji umowy lub zmianę harmonogramu prac, w tym, jeżeli taki wniosek uzasadnia ważny interes obrony RP. Zmiana terminu może wynikać także z:  wystąpienia robót zamiennych;  nieterminowego przekazania Wykonawcy placu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, osnowy geodezyjnej;  wystąpienia zamówień dodatkowych, które determinują wykonanie zamówienia podstawowego. 2) Zmiany za zgodą Zamawiającego w zakresie zaoferowanych materiałów, urządzeń itp. – w przypadku gdy w szczególności w trakcie realizacji umowy nastąpi wycofanie materiałów, urządzeń itp. ze sprzedaży, a wprowadzenie substytutów nie powoduje zmiany parametrów świadczenia. 3) Zmiany w zakresie osób reprezentujących strony umowy, w szczególności w sytuacjach losowych, zmian organizacyjnych – kierownika budowy i kierowników robót branżowych, inspektorów nadzoru. 4) Zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców – w przypadku gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę, w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości/likwidacji Podwykonawcy. 5) Wartości zakresu realizacji umowy – w szczególności w przypadku wyłączenia obiektu, urządzenia z użytkowania lub jego likwidacji, konieczności wykonania prac zamiennych lub zmniejszających zakres robót oraz zmiany technologii wykonania robót. 6) Zmiany limitu finansowego w danym roku budżetowym. 7) Wystąpienia wyjątkowych, nieprzewidzianych oraz niezależnych od stron okoliczności (np. znalezienie niewybuchów, odkrycie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, odmowy udostępnienia obiektów przez Użytkownika, itp.). 8) Zmiany wynagrodzenia wykonawcy w wypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie powszednie obowiązujących przepisów prawa, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawek tych ubezpieczeń, pod warunkiem, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia Wykonawcy oraz że Wykonawca po zaistnieniu takiej zmiany szczegółowo udowodni Zmawiającemu zwiększenie kosztu. Wynagrodzenie może ulec zmianie wyłącznie o kwotę w zakresie udowodnionego przez Wykonawcę zwiększenia kosztów i tylko w zakresie bezpośrednio wynikający z tych zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły