Opracowanie kompletnej dokumentacji aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 1 Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Ogłoszenie dodano: 18.05.2020

Zamawiający: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, dr. J. Babińskiego, 30-393 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 01.06.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 25.06.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie: Opracowanie kompletnej dokumentacji aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 1 Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: „Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie - II etap”, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Infrastruktura Społeczna, Działania 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałania 12.1.2 Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 00029855400000, ul. dr. J. Babińskiego  29 , 30-393  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48(012)6524347, , e-mail mjozefiak@babinski.pl, , faks +48(012)2621335.
Adres strony internetowej (URL): www.babinski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.babinski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.babinski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie 30-393 Kraków ul. dr. J. Babińskiego 29 - kancelaria szpitala, budynek nr 28

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej dokumentacji aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 1 Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Numer referencyjny: ZP-9/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem postępowania jest opracowanie kompletnej dokumentacji aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 1 Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, obejmującej dokumentację projektową (wraz z wizualizacją pomieszczeń), szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru wyposażenia, kosztorys inwestorski i przedmiar robót, oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 2.1) opracuje kompletną dokumentację projektową wraz z wizualizacją aranżacji wnętrz i wyposażenia budynku nr 1 (tj. mebli, sprzętu i urządzeń, w tym medycznych) - rzuty poszczególnych kondygnacji z całościowym rozmieszczeniem wyposażenia; 2.2) opracuje szczegółowy opis i wykaz wyposażenia (dla każdego pomieszczenia osobno w ramach danej kondygnacji) wraz z opisem przyjętych rozwiązań jakościowych, materiałowych i wykończeniowych oraz z rysunkami przyjętego wyposażenia, w szczególności mebli, zabudów mebli, itp. wraz z wymiarami; 2.3) opracuje przedmiar robót i kosztorys inwestorski, uwzględniające wszystkie aspekty realizacji przez podmiot trzeci prac przewidzianych w Dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę; 2.4) pełnić będzie nadzór autorski; czynności nadzoru autorskiego Wykonawca realizował będzie w następującym zakresie: 2.4.1) uczestnictwo w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia przez podmiot trzeci w oparciu o Dokumentację opracowaną przez Wykonawcę, w tym w szczególności udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Zamawiającego lub pytania skierowane do Zamawiającego przez Oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia - w czasie 2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy treści pytania. 2.4.2) bieżącej koordynacji i nadzoru nad prawidłową realizacją umowy/umów na wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia przez podmiot trzeci w oparciu o Dokumentację opracowaną przez Wykonawcę - przez cały okres trwania umowy/umów, tj. od dnia otrzymania przez Wykonawcę informacji Zamawiającego o podpisaniu umowy z podmiotem trzecim, aż do zakończenia prac i podpisania przez Zamawiającego protokołu/ów odbioru końcowego (bez zastrzeżeń). W tym zakresie obowiązki Wykonawcy obejmują: - pobyt na terenie prowadzonych prac (np. w trakcie dostaw i montażu wyposażenia), - udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie, w tym prowadzenie narad, - dokonywanie stosownych uzgodnień z pracownikami Zamawiającego (np. jakościowych, kolorystycznych, funkcjonalnych, organizacyjnych, terminów odbiorów wyposażenia itp.), - bieżące sprawdzanie jakości wykonanego i dostarczanego wyposażenia oraz jego zgodności z Dokumentacją, wymaganiami technicznymi Zamawiającego i przepisami prawa, w tym bieżące informowanie Zamawiającego o każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości we wskazanym zakresie, - uczestniczenie w odbiorach wyposażenia (częściowych i końcowych) oraz potwierdzanie faktyczne wykonanych prac, - skompletowanie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych dokumentów dotyczących dostarczonego i zamontowanego wyposażenia (np. atesty, certyfikaty) i przekazanie kompletu tych dokumentów Zamawiającemu w terminie umożliwiającym dokonanie przez Zamawiającego odbioru wyposażenia, - ścisłą współpracę z Zamawiającym, w szczególności z pracownikami i przedstawicielem Zamawiającego, - konsultacje telefoniczne i mailowe według potrzeb Zamawiającego. 3) Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy dotyczący realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy – załączniku nr 5 do SIWZ. 4) Wykonawca opracuje dokumentację w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację architektoniczną budynku nr 1 w postaci rzutów poszczególnych kondygnacji budynku nr 1 autorstwa firmy DEMIURG Sp. z o.o. i Sp. k., z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac dokonać własnej analizy przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji architektonicznej oraz przeprowadzić wizję lokalną pomieszczeń budynku nr 1, celem dokonania własnej inwentaryzacji i dokładnych pomiarów. Zamawiający oświadcza, że w budynku nr 1 są prowadzone roboty budowlane obejmujące przebudowę i nadbudowę tego obiektu, których przewidywany termin zakończenia przypada na I kwartał 2021 rok. 5) Zamawiający informuje, że przekazana dokumentacja architektoniczna budynku - rzuty kondygnacji, zawiera jedynie częściowo i orientacyjnie naniesione wyposażenie, które zweryfikowane zostanie i uzupełnione przez Wykonawcę w opracowywanej przez niego Dokumentacji, zgodnie z funkcjami poszczególnych pomieszczeń wskazanymi w rzutach poszczególnych kondygnacji budynku nr 1 oraz ostatecznie uzgodnionymi z Zamawiającym. 6) Wykonawca opracuje Dokumentację, która uwzględniać będzie późniejsze wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia budynku nr 1, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym zgodnie z wymaganiami higieniczno – sanitarnymi, przeciwpożarowymi, warunkami BHP (w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy przy, dla których sporządzana jest dokumentacja), i obowiązującymi normami dotyczącymi jakości mebli, sprzętu, urządzeń i innego wyposażenia. 7) Wykonawca może uczestniczyć w wizji lokalnej budynku nr 1, która odbędzie się w dniu 25 maja 2020r., o godz. 10:00.

II.5) Główny kod CPV: 71200000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Dni określone w pkt. II.8) są dniami roboczymi
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia w meble, sprzęt i urządzenia o wartości nie mniejszej niż 24 000,00 zł brutto; lub - dwie usługi polegające na opracowaniu projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia w meble, sprzęt i urządzenia o łącznej wartości nie mniejszej niż 24 000,00 zł brutto; wraz z załączeniem dowodów określających czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie – wykaz usług stanowi załącznik nr 2A do SIWZ. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie usługi w ramach jednej umowy. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia Wykonawcy i załączonych dowodów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Wykaz zawierać ma: - co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia w meble, sprzęt i urządzenia o wartości nie mniejszej niż 24 000,00 zł brutto; lub - dwie usługi polegające na opracowaniu projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia w meble, sprzęt i urządzenia o łącznej wartości nie mniejszej niż 24 000,00 zł brutto. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2A do SIWZ. Do wykazu Wykonawca załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnianej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy Wykonawcy - zał. nr 1 do SIWZ, Oświadczenie na okoliczność potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2A do SIWZ, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 3 do SIWZ, Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - zał. nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji zamówienia20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie: a) zmiany wskazanego w § 3 terminu opracowania Dokumentacji – w przypadku, gdy z powodu prowadzenia robót budowlanych w budynku nr 1 Wykonawca nie będzie miał możliwości dokonania pomiarów, inwentaryzacji lub przeprowadzenia innych czynności niezbędnych do opracowania Dokumentacji. W takim przypadku termin opracowania Dokumentacji przez Wykonawcę zostanie przedłużony o czas trwania przyczyny wskazanej w zdaniu poprzednim. b) zmiana osób za realizację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego – jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji przedmiotu umowy, c) zmiana na stanowisku osoby głównego projektanta – na zasadach opisanych w § 7 ust. 4. 3) Strona, która stwierdzi konieczność zmiany umowy, na podstawie przesłanek określonych w niniejszym paragrafie, zobowiązana jest do przekazania drugiej Stronie wniosku dotyczącego proponowanych zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły