Budowa ogólnodostępnej stacji paliw na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Ogłoszenie dodano: 14.05.2020

Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., ul. Warszawska 109/111, 97-200 Tomaszów Mazowiecki (Łódzkie)

Miejsce: Tomaszów Mazowiecki

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 16.11.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 01.06.2020, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 14.05.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.: Budowa ogólnodostępnej stacji paliw na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 10169464500000, ul. ul. Warszawska 109/111  , 97-200  Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 723 75 71, e-mail mzk@tomaszow-maz.pl, faks 44 723 74 42.
Adres strony internetowej (URL): https://www.mzktomaszow.pl/new/przetargi/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://www.mzktomaszow.pl/new/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://www.mzktomaszow.pl/new/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj: Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.,
Adres:
ul. Warszawska 109/111 pok. 112

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ogólnodostępnej stacji paliw na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
Numer referencyjny: 3/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1) rozbiórka zabudowy oraz obiektów budowlanych istniejącej stacji paliw; 2) wyłączenie z eksploatacji istniejących zbiorników paliwowych; 3) rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania terenu (nawierzchnie, krawężniki, obrzeża, obiekty budowlane, infrastruktura); 4) budowa pawilonu stacji paliw o konstrukcji stalowej; 5) budowa wiaty naddystrybutorowej (trzysłupowej); 6) budowa podziemnego zbiornika paliwowego o pojemności 70m3; 7) budowa podziemnego zbiornika gazu LPG o pojemności 10m3; 8) budowa podziemnego zbiornika Ad-Blue o pojemności 10m3; 9) budowa studni zlewowej paliwa i studni zlewowej Ad-Blue; 10) budowa dystrybutorów i rurociągów paliw, LPG i czynnika Ad-Blue; 11) budowa terminali płatniczych samoobsługowych tzw. tankomatów ( 3 szt.); 12) budowa pylonu cenowego informacyjnego o wysokości 6m; 13) budowa śmietnika o wymiarach 3,5 x 1,8m; 14) budowa stanowiska kompresora; 15) budowa tac szczelnych tankowania pod wiatą; 16) budowa wpustów kanalizacyjnych; 17) budowa elementów uzbrojenia terenu: sieci wewnętrznej wody, sieci wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, sieci wewnętrznej kanalizacji deszczowej, wewnętrznej linii zasilającej i sieci wewnętrznej elektroenergetycznej wraz z instalacją niskoprądową, teleinformatyczną i fotowoltaiczną; 18) rozbudowa monitoringu; 19) przebudowa instalacji kolidujących z budową; 20) budowa placu manewrowego; 21) budowa płyty tankowania; 22) budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych; 23) budowa chodników i zieleńców; 24) budowa systemu odwodnienia na terenie objętym opracowaniem; 25) budowa elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego; 26) wykonanie wizualizacji/projektu podświetlenia otoku wiaty z wykorzystaniem logotypu MZK i herbu Miasta Tomaszów Mazowiecki, wraz z dostawą i montażem, 27) dostawa niezbędnego dla stacji sprzętu p.poż. oraz wykonanie wymaganych instrukcji, 28) dostawa Systemu zarządzania stacją paliw, 29) budowa oświetlenia zewnętrznego typu LED, 30) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy dla pracowników i klientów MZK, 31) przeprowadzenie rozruchu technicznego stacji paliw Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z: 1) decyzją pozwolenia na budowę Nr 1144/2019 z dnia 18.12.2019 znak: WAB.6740.1035.2019; 2) dokumentacją techniczną czyli projektem budowlanym wielobranżowym, projektem wykonawczym wielobranżowym, kosztorysami nakładczymi i przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót jak również zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz uszczegółowieniem specyfikacji technicznej - dystrybutory, tankomaty oraz system informatyczny obsługujący i monitorujący wydawanie paliw (załącznik do dokumentacji technicznej). Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy również: 1) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w4 egzemplarzach w wersji papierowej, zatwierdzonej przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii w tym wwersji analogowej i numerycznej w plikach dwg. lub dxf. - 1 egz. na płycie CD-R; 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie. Zakres zamówienia obejmuje również inne prace oraz koszty niezbędne do wykonania inwestycji m. in.: 1) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót/ instalacji; 2) sporządzenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami do Powiatowego Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu; 3) przygotowanie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy; 4) koszty doprowadzenia i zużycia energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy; 5) utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy(m.in. nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach samochodów wyjeżdżających z budowy); 6) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 7) naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic dojazdowych; 8) zapewnienie dozoru w osobach na stanowiskach kierownika budowy i kierowników robót, a także zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 9) usunięcie poza teren budowy na koszt wykonawcy ze szczególnym zachowaniem przepisów ustawy o odpadach materiałów z rozbiórki; 10) koszty wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych zgodnie ze STWiOR; 11) koszty wykonania pomiarów i badań przez UDT oraz Urząd Miar; 12) geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych zgodnie z projektem budowlanym; 13) opracowanie operatu kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach zawierającego m.in.: sprawozdanie techniczne, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne, oświadczenia, certyfikaty instalacji, instrukcje, gwarancje pisemne, książki serwisowe i inne dokumenty wynikające z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186ze zm.); 14) uporządkowanie terenu robót po wykonaniu robót; 15) w trakcie realizacji budowy wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania bieżących badań i sprawdzeń wybudowanej instalacji przy udziale osób mających uprawnienia UDT; 16) wykonawca w ramach zadania przeprowadzi szereg badań, prób i sprawdzeń szczelności instalacji paliwowej i LPG oraz instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z przygotowaniem dokumentów odbiorowych niezbędnych do uruchomienia stacji paliw oraz uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie; 17) wykonawca przeprowadzi 3 szkolenia z personelem wskazanym przez Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia, 18) wykonawca sporządzi kosztorysy ofertowe na podstawie dostępnych przedmiarów robót i kosztorysów nakładczych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MZK; 19) sporządzenie harmonogramu przeglądów serwisowych urządzeń i instalacji; 20) w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów i napraw serwisowych zgodnie z przedłożonym harmonogramem. 21) założenie w porozumieniu z PGE i ZGW-K przed przystąpieniem do robót podliczników w celu rozliczenia się z pobranej mocy energetycznej i wody. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony jest w dokumentacji przetargowej stanowiącej część III SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1do niniejszej umowy. Termin zakończenia całości robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do 16.11.2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45262311-4
45262620-3
45430000-0
45420000-7
45421146-9
45440000-3
45421160-3
45261210-9
45450000-6
45330000-9
45332300-6
45332300-6
45332300-6
45332200-5
45331100-7
45331220-4
45332300-6
45331210-1
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45210000-2
45315300-1
45311200-2
45232300-5
45316100-6
45315600-4
45311200-2
45310000-3
45314000-1
45111220-6
45112210-0
45233123-7
45233251-3
45233253-7
45233221-4
45233290-8
45112710-5
45223720-9
45231112-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tys.złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał min. 2 roboty budowlane polegające na budowie stacji paliw o wartości 2,5 mln. złotych brutto każda z nich (z wyłączeniem budowy stacji paliw kontenerowych). Pod pojęciem budowa stacji paliw zamawiający rozumie kompleksowe wykonanie stacji paliw obejmującej paliwa benzynowe i LPG. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w przypadku kiedy wykonawca powołuje się na zasób podmiotu trzeciego - spełnienie powyższego warunków oceniane będzie w ten sposób ażeby jeden podmiot (wykonawca, podmiot trzeci) samodzielnie spełnił ten warunek tym samym nie jest dopuszczalne łączenie potencjału w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował: min 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z min. 5 letnim doświadczeniem zawodowym liczonym od dnia uzyskania uprawnień– (jako kierownik budowy). - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował: min 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z min. 5 letnim doświadczeniem zawodowym liczonym od dnia uzyskania uprawnień– (jako kierownik robót sanitarnych). - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował: min 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych z min. 5 letnim doświadczeniem zawodowym liczonym od dnia uzyskania uprawnień– (jako kierownik robót elektrycznych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonego wstępnego oświadczenia wykonawcy. Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia przy podpisaniu umowy przekazuje zamawiającemu: - uprawnienia kwalifikacji zawodowych osób, - aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane i wartości w walutach innych niż polski złoty (PLN), zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni waluty obcej według Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.gov.pl) z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). W przypadku braku ogłoszenia średniego kursu waluty obcej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, zamawiający, jako kurs przeliczeniowy przyjmie kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w najbliższym dniu po zamieszczeniu ogłoszenia w BZP. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie (bądź inne, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie) winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – załącznik nr 4 do SIWZ. Zobowiązanie składa się w oryginale. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22 a ust. 1 pzp. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów na zasadach określonych w art. 22a – pzp, w odniesieniu do tych podmiotów w zakresie w jakim się powołuje na ich zasoby przedkłada dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Z uwagi na fakt, że zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne przedłożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie dokumentów - nie wskazuje tym samym informacji o dokumentach, które powinni złożyć wykonawcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 5, - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6. - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, W przypadku, gdy wykonawca wbrew dyspozycjom zamawiającego zawartym w SIWZ załączy do oferty dokumenty podmiotowe i potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie oceniona najwyżej, to wówczas zamawiający przed wyborem oferty tego wykonawcy, zażąda przedłożenia oświadczenia potwierdzającego, że złożone dokumenty pozostają nadal aktualne. Podobne stanowisko wyrażone zostało w wyroku KIO z dnia 25 stycznia 2017 r. sygn. 103/17. Zamawiający informuje zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-387/14 ws. Esaprojekt, że nie jest dopuszczalne, ażeby wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na etapie składania ofert, na etapie późniejszym (uzupełnianie dokumentów) powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu – załącznik nr 1, orazspełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, - formularz ofertowy, - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), - zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nie później niż do upływu terminu składania ofert. Obowiązująca jest data i godzina wpływu pieniędzy (uznania kwoty) na rachunek zamawiającego. 2. Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium będzie skutkować odrzuceniem wykonawcy z postępowania. 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego (39 1050 1461 1000 0023 6464 5339). Na przelewie należy umieścić informację: Budowa stacji paliw na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. 4. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię przelewu należy dołączyć do oferty. 5. Oryginał wadium w pozostałych akceptowanych przez zamawiającego formach należy dołączyć do składanej oferty. 6. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę wadium powinny zawierać stwierdzenie, iż jest ono nieodwołalne, oraz że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium następuje jego bezwarunkowa wypłata, oraz powinny wskazywać wszystkie okoliczności uzasadniające zatrzymanie wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zgodnie z wyrokiem SN (sygn. akt: IV CSK 86/17) - w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), dla skuteczności funkcji gwarancyjnej i realizacji celu wadium, dopuszczalne jest wniesienie wadium przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA OFERY60,00
TERMIN GWARANCJI40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w zakresach i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, o ile będą miały wpływ na zmianę terminu: 1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momenciejej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy, 2) konieczności realizacji robót zamiennych, 3) działań mających na celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzilub mienia, 4) zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy, 5) realizacji przez innych wykonawców w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 6) przedłużających się w stosunku do obowiązujących przepisów, procedur i postępowań administracyjnych, cywilnych, karnych, lub innych - w szczególności wydania przez uprawnione organy decyzjio wstrzymaniu robót z powodów, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 7) zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności zmierzających do przyspieszenia zakończenia robót, zmniejszających koszty, poprawiających sprawność, jakość, efekt robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej, jeżeli będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 8) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które wpływają na tempo wykonywanych robót, 9) wystąpienie nadzwyczajnychwarunków pogodowych mających charakter anomalii niepozwalających na wykonanie zamówienia lub spowalniających wykonanie prac, 10)znalezisk archeologicznych, wojennych itp. prowadzących do konieczności wstrzymania robót, 11) innych od wyżej przywołanych, niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 4. Jeżeli zajdą okoliczności uzasadniające zmniejszenie ilości wykonywanych na podstawie niniejszej umowy robót lub rezygnacji z określonych ich elementów, w szczególności w wyniku ich realizacji przez podmioty trzecie (np. gestorów lub właścicieli infrastruktury technicznej), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami określonymi w kosztorysie ofertowym, a w przypadkujego braku określonej pozycji w oparciu o uśrednione wskaźniki do kosztorysowania dla województwa łódzkiego wg. wydawnictw branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud). 5. Na wniosek każdej ze stron umowy, za zgodą Zamawiającego i projektanta, możliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robót, stosowanych materiałów, itp. Zmiana taka możliwa jest w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo, technicznie od przewidzianego w dokumentacji technicznej. 6. Jeżeli w wyniku dokonanych na podstawie § 7 ust. 5 zmian dojdzie do obniżenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone zgodnie z § 7 ust. 4. 7. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest wykazać wpływ zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia przedstawiając stosowne dokumenty lub oświadczenia 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób kluczowych dla realizacji umowy, w szczególności kierowników robót, kierownika budowy.W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę wraz z odpowiednim wnioskiem przekazywane są odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzeżeniem, iż muszą być one co najmniej takie same jak wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 9. Dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie poszczególnych etapów robót z zastrzeżeniem zmian końcowego terminu realizacji, które mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie przesłanek określonych w § 7 ust. 3. Zmiana harmonogramu robót może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez Wykonawcę podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e do jego reprezentacji. Wniosek dotyczący zmian w zakresie wartości poszczególnych etapów oraz zakresu robót w danym etapie, winien być złożony najpóźniej na 14 dni przed terminem zakończenia pierwszego etapu robót. 10. Zmiana numeru rachunku Wykonawcy może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez Wykonawcę podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji. 11. Zmiana, o której mowa w § 7 ust. 10 nastąpi w formie aneksu do umowy, a wniosek winien być złożony najpóźniej na 10 dni przed planowanym rozliczeniem etapu. 12. Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego. 13. Dopuszczalne są zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 14. Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy w sytuacji, kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 16. Przez niemożność przewidzenia okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 15Zamawiający rozumie zdarzenie którego zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało prawdopodobne, przy czym niemożliwość przewidywalności określonych zdarzeń przez Zamawiającego będzie określona w sposób obiektywny. 17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy, jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych. 18. Zamawiający dopuszcza zmianę decyzji, zgód, pozwoleń na podstawie których realizowane będzie zamówienie. Zmiana taka może być dokonana za wyłączną zgodą Zamawiającego. 19. Zamawiający może dopuścić zmianę umowy nieznacznie rozszerzającą lub zmniejszającą zakres lub rozmiar świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy z możliwością wprowadzenia zmiany wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 20. Zmiana umowy o wykonanie robót dodatkowych zostanie zatwierdzona po przedłożeniu i zatwierdzeniu kosztorysu ofertowego wykonanego na podstawie aktualnych średnich cen rynkowych zgodnie ze stawkami określonymi w kosztorysie ofertowym, a w przypadku jego braku określonej pozycji w oparciu o uśrednione wskaźniki do kosztorysowania dla województwa łódzkiego wg. wydawnictw branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-01, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły