„Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Bohaterów Warszawy) w Rydułtowach wraz z remontem chodnika”

Ogłoszenie dodano: 12.05.2020

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni, ul. Raciborska, 44-361 Syrynia (Śląskie)

Miejsce: Syrynia

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 16.11.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 27.05.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Bohaterów Warszawy) w Rydułtowach wraz z remontem chodnika”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni, krajowy numer identyfikacyjny 27628641300000, ul. ul. Raciborska  3 , 44-361  Syrynia, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4517607; 32 4517415, e-mail inwestycje@pzd-wodzislaw.pl, faks 32 4517607.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI, 44-361 SYRYNIA, UL. RACIBORSKA 3

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Bohaterów Warszawy) w Rydułtowach wraz z remontem chodnika”
Numer referencyjny: ZP.2521.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 5024S - ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach wraz z remontem chodnika na ogólnej długości 1189 mb. Zakres robót obejmuje m.in: • wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych – 1189 mb • wykonanie nawierzchni chodników, wjazdów z kostki brukowej betonowej – 2348 mb • przebudowę odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Szczegółowy zakres prac określają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) oraz przedmiar robót, które stanowią integralną cześć Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje także wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu drogowego (WKT.7121.1.73.2019). Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z wprowadzeniem zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233140-2
45233120-6
45232130-2
45233222-1
45233226-9
45232451-8
45223500-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-16

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 16 listopada 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 4 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.3.1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu warstw bitumicznych nawierzchni jezdni, - 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/remoncie chodnika, - 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi publicznej, o łącznej wartości wszystkich powyższych robót minimum 4 000 000,00 zł brutto – przy czym wskazane powyżej trzy roboty budowlane mogły zostać wykonane na podstawie jednej umowy lub każda ze wskazanych powyżej trzech robót budowlanych mogła zostać wykonana na podstawie odrębnie zawartej umowy (w sumie na podstawie trzech umów), lub dwie ze wskazanych powyżej robót mogły zostać wykonane w ramach jednej umowy, a pozostała trzecia robota budowlana na podstawie odrębnej umowy (w sumie na podstawie dwóch umów), 1.3.2. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nią czynności, która jest skierowana przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, tj.: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony powyżej winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony powyżej winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. 3. zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony powyżej winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 4 000 000,00 zł. 2. wykaz robót budowlanych wskazanych w rozdz. IV ust. 1 pkt 1.3. ppkt 1.3.1. powyżej wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone wg załącznika nr 4 do SIWZ. 3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności drogowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy wg ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ. 3. Dowód wpłaty wadium, zgodnie z rozdz. VIII Specyfikacji. 4. Pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i/lub zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo (upoważnienie) musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej; 5. Wzór zobowiązania wg załącznika nr 8 do SIWZ (jeżeli Wykonawca nie korzysta z zasobów innych podmiotów na podstawie przepisu art. 22a ustawy PZP nie jest wymagane dołączenie załącznika).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Lp. Zakres zmiany Charakter i warunki wprowadzenia zmiany 1 2 3 ZMIANY OGÓLNE 1. Zmiana adresu/ (nazwy) firmy/ siedziby Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy, pismo zawiadamiające o zmianach, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy 2. przekształcenie wykonawcy nie prowadzące do zmiany wykonawcy za wyjątkiem wypadków dozwolonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zmianie podlegać będzie oznaczenie wykonawcy wskutek przekształcenia 3. zmiana osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, zawarcie aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie zmian 4. powierzenie części zamówienia podwykonawcy, podanie nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty, zmiana nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy, zmiana umowy poprzez określenie w umowie podwykonawcy, nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi oraz zakresu robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście oraz za pomocą podwykonawców, zmiana podwykonawcy, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia, zmiana nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zmiana zakresu robót, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców .W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki podane w SIWZ. 5. wystąpienie konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy, zawarcie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę zakresu przedmiotu zamówienia o realizację dodatkowych robót budowlanych, wydłużenie terminu wykonania umowy o czas realizacji dodatkowych robót budowlanych oraz zmianę umówionego wynagrodzenia o koszty zw. z ich realizacją ZMIANA PRZEDMIOTU I TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. w przypadku przerwy w robotach spowodowanej niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, tj.: - opadami deszczu – o wysokości przekraczającej 10mm/m2 i trwającymi łącznie powyżej 3 kolejnych dni roboczych, - silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s trwającego łącznie powyżej 5 kolejnych dni roboczych - temperaturami powietrza o wysokości uniemożliwiającej zachowanie wymogów technologicznych dla danego rodzaju prowadzonych robót w ciągu danego dnia roboczego przedłużenie terminu wykonania umowy o czas przerwy w robotach (dni robocze) udokumentowany wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli przerwa w robotach z powodu temperatury powietrza trwała 4 godziny lub dłużej w ciągu dnia roboczego liczy się ją jako jeden dzień roboczy. Przerwę w robotach z powodu temperatury powietrza krótszą niż 4 godziny w ciągu dnia roboczego pomija się. 2. wystąpienie zdarzeń losowych - klęska żywiołowa w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej , zmiana terminu wykonania umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót z powodu stanu klęski żywiołowej 3. zmiana producenta materiałów /urządzeń, wycofanie materiałów /urządzeń z użycia, zmiana terminu wykonania zamówienia o czas potrzebny na nabycie nowych materiałów/urządzeń 4. znalezienie niewybuchów lub niewypałów, lub znalezisk archeologicznych, wydłużenie terminu wykonania umowy o czas wstrzymania robót związanych z usunięciem niewybuchów lub znalezisk archeologicznych 5. wady dokumentacji projektowej uniemożliwiające dalsze prowadzenie robót, lub zmiana stanu prawnego, w oparciu o który sporządzono dokumentację projektową, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, wydłużenie terminu wykonania umowy o czas niezbędny na usunięcie wad dokumentacji projektowej uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót lub wprowadzenie zmian wynikających ze zmiany stanu prawnego 6. wykrycie w trakcie robót urządzeń infrastruktury technicznej, kanału technologicznego, linii elektroenergetycznej, linii telekomunikacyjnej lub innych podobnych obiektów lub urządzeń nie ujętych w dokumentacji projektowej, wydłużenie terminu wykonania umowy o czas niezbędny na usunięcie kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, kanałem technologicznym, linią elektroenergetyczną, linią telekomunikacyjną lub innymi podobnymi obiektami lub urządzeniami nie ujętymi w dokumentacji projektowej 7. warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrogeologiczne odmienne od wskazanych w dokumentacji projektowej, zmiana umowy w zakresie przedmiotu zamówienia oraz wydłużenie terminu wykonania umowy o czas niezbędny na wprowadzenie koniecznej zmiany w dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót koniecznych wskutek zmiany warunków geologicznych lub hydrogeologicznych, w granicach umówionego wynagrodzenia 8. zmiana dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót, zmiana umowy w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z ewentualnym wydłużeniem terminu wykonania umowy o czas niezbędny na wykonanie robót wynikających ze zmienionej dokumentacji projektowej oraz z ewentualną zmianą umówionego wynagrodzenia 9. wydłużenie terminu załatwienia sprawy w postępowaniu prowadzonym w celu uzyskania zatwierdzenia organizacji ruchu (niezbędne opinie) z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, w tym z następujących przyczyn: - brak wydania uzgodnienia w terminie do 30 dni od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do należytego wykonania umowy, mimo że wniosek Wykonawcy spełniał wszelkie warunki formalne i Wykonawca wykazał się należytą starannością w procesie uzyskania uzgodnienia. zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania zamówienia o czas postępowania administracyjnego lub innego postępowania. 10. uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.) zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania zamówienia o czas trwania uwarunkowań społecznych lub wdrożenia uzgodnień jakie zapadną w związku z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych. 11. awaria urządzeń infrastruktury technicznej lub stan infrastruktury technicznej stwarzający uzasadnione ryzyko wystąpienia awarii w trakcie wykonywania robót zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania zamówienia o czas trwania naprawy urządzeń infrastruktury technicznej 12. wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania zamówienia o czas niezbędny na uniknięcie lub usunięcie kolizji ZMIANA WYNAGRODZENIA 1. zmiana przepisów o podatku od towarów i usług, zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia brutto wykonawcy; kwota zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT 2. rezygnacja z części robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, zmiana umowy poprzez zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę, którą należałoby zapłacić, gdyby przedmiotowe roboty zostały wykonane 3. zmiana materiałów lub urządzeń zmiana umowy nie powodująca wzrostu maksymalnego wynagrodzenia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w związku z tym postępowaniem. Zgodnie z przepisem art. 13 ust. ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: • administratorem następujących danych osobowych zwykłych zebranych od osób fizycznych: imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia, telefon: 32/451-76-07, adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl • inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg jest Pan Sławomir Maciejczyk, e-mail: iod@pzd-wodzislaw.pl • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. art. 8 i 96 ust. 3 Ustawy w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Bohaterów Warszawy) w Rydułtowach wraz z remontem chodnika”, nr sprawy: ZP.2521.7.2020, w trybie przetargu nieograniczonego, • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP, • dane osobowe będą przechowywane w formie dokumentów papierowych oraz na następujących elektronicznych nośnikach danych: płyta CD/DVD, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - ponadto przez cały czas trwania umowy, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania ich dla celów dowodowych w zakresie postępowania prowadzonego przez właściwe organy. Po tym czasie dane będą usuwane; • obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ewentualnym zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów PZP; • w odniesieniu do zebranych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, w tym w wyniku profilowania, • osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby oraz ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w każdym czasie. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; • Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, do przenoszenia danych ani też prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, • Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły