Wykonywanie awaryjnych remontów sieci kanalizacji sanitarnej o ogólnospławnej

Ogłoszenie dodano: 16.04.2020

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Słowicza, 43-400 Cieszyn (Śląskie)

Miejsce: Cieszyn

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.04.2022

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 04.05.2020, godzina: 11:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 28.05.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.: Wykonywanie awaryjnych remontów sieci kanalizacji sanitarnej o ogólnospławnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 24142378000000, ul. ul. Słowicza  59 , 43-400  Cieszyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 334 794 100, e-mail zgk@zgk.cieszyn.pl, faks 334 794 113.
Adres strony internetowej (URL): www.zgk.cieszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Cieszyn
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.um.cieszyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.um.cieszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie awaryjnych remontów sieci kanalizacji sanitarnej o ogólnospławnej
Numer referencyjny: ZGK/ZP/02/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest niezwłoczne (po telefonicznym przekazaniu zlecenia) wykonanie awaryjnych remontów i robót budowlanych na wskazanych elementach lub częściach zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej nadzorowanych przez zamawiającego. Rozpoczęcie wykonywania remontów powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od przekazania informacji wykonawcy o awarii – niezależnie od dnia tygodnia (np. w niedzielę). Roboty będą realizowane w całości sprzętem i pracownikami wykonawcy, z materiałów kupowanych przez wykonawcę i przy pełnym nadzorze wykonawcy obejmującym wszystkie elementy zarządu (np. obsługa geodezyjna, zajęcie pasa drogowego).

II.5) Główny kod CPV: 45232410-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-04-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2022-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca będzie musiał wykazać.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – wysokość ubezpieczenia na co najmniej 300.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest dysponują: a) doświadczeniem: Jako że specyfika przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu nie pozwala precyzyjnie określić jakiego rodzaju roboty budowlane, w jakim zakresie i jakiej wartości będą zlecane wykonawcy, zamawiający przyjął na podstawie własnego doświadczenia, że przystępujący do postępowania wykonawcy muszą się wykazać doświadczeniem w co najmniej trzech robotach remontowych równych (lub większych) robotom wykonanym przy usuwaniu następującej przykładowej (ale bardzo zbliżonej do rzeczywistej) awarii sieci kanalizacji ogólnospławnej: została wymieniona część sieci kanalizacyjnej z rur betonowych na rury plastikowe Ø 400 mm, o długości 20 m, na głębokości od 1,5 do 3,1 m (a uwagi na ukształtowanie terenu), jedna betonowa studzienka została wyremontowana, druga została odtworzona od nowa. Dla usunięcia tej awarii było konieczne przejście przez pas drogowy, co wiązało się z czasowym zabezpieczeniem nowej organizacji ruchu pojazdów i pieszych, oraz wejście na prywatną posesję, co wiązało się z przywróceniem terenu robót do stanu pierwotnego. Całość została wykonana w przeciągu dwóch tygodni. Wartość tego awaryjnego remontu kanalizacji została wyceniona (razem z materiałami, kosztami sprzętu, zajęciem pasa drogowego i obsługą geodezyjną) na 30 tys. zł brutto. Aby zamawiający mógł ocenić doświadczenie wykonawcy za wystarczające, musi się on wykazać przeprowadzeniem co najmniej trzech robót remontowych o rodzaju i zakresie podobnym do powyższego, a wartości co najmniej jak wyżej (każda robota). Ewentualnie może się wykazać co najmniej dwoma robotami remontowymi plus dwoma robotami inwestycyjnymi o rodzaju i zakresie podobnym do powyższego, a wartości co najmniej jak wyżej (każda robota). b) sprzętem (minimum po jednym egzemplarzu): • koparka, • koparko-ładowarka, • minikoparka, • samochód ciężarowy, • urządzenie do zagęszczania wykopów, • piła do cięcia asfaltu i betonu, • znaki drogowe oraz inne zabezpieczenia dla zapewnienia właściwego ruchu drogowego podczas prowadzonych robót. c) pracownikami o kwalifikacjach: • przynajmniej jeden pracownik oferenta ma spełniać wymogi kierownika budowy określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) i posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, • przynajmniej jeden pracownik oferenta winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej, • przynajmniej jeden pracownik oferenta uczestniczący w robotach powinien mieć uprawnienia operatora koparki i koparko-ładowarki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument w oryginale lub czytelnej kopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument w oryginale lub czytelnej kopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 13, 14, 21 ustawy (adekwatnie do statusu prawnego wykonawcy), wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument w oryginale lub czytelnej kopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych (minimum trzech remontowych lub dwóch remontowych i dwóch inwestycyjnych) – odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, a konkretnie, to by każda z tych robót była porównywalna lub większa od przykładowej roboty opisanej w pkt. 3.3 lit. a. SIWZ – w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności firmy jest krótszy – w tym okresie) – z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania – na formularzu dołączonym do SIWZ. Do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa w formularzu zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – podpisane przez zleceniodawców. Dokumenty te należy dołączyć w oryginale lub w czytelnej kopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę. 2. Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i obiektów. Wykaz na formularzu dołączonym do SIWZ. 3. Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia – niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresy wykonywanych przez nich czynności. Wykaz na formularzu dołączonym do SIWZ. Dołączyć należy także oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów – sporządzone samodzielnie przez Wykonawcę. 4. Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilno-prawnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub przynajmniej w zakresie przedmiotu zamówienia. Ma to być czytelna kopia poświadczona za zgodność przez wykonawcę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do ubiegania się o realizację niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (art. 45, ust. 6 ustawy): pieniądzu, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić tylko przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. w banku: ING Bank Śląski O/Cieszyn, nr 55 1050 1403 1000 0023 4673 1777 z dopiskiem „Wadium – awarie kanalizacja”. Wadium w pieniądzu uważa się za skutecznie wniesione, gdy środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy Spółki przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna (art. 45, ust. 6, pkt. 2-5 ustawy) w zależności od formy składania oferty (papierowo lub elektronicznie) należy złożyć jako: – w formie oryginału w Sekretariacie zamawiającego (Cieszyn, ul. Słowicza 59, pokój nr 6) najpóźniej do godziny składania ofert; do oferty należy dołączyć potwierdzoną przez wykonawcę kserokopię tego wadium wraz z potwierdzeniem przyjęcia tego dokumentu wadium w Sekretariacie zamawiającego. nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty; w przypadku wysłania oferty listem dostarczanym przez operatora pocztowego lub firmę kurierską oryginał wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy umieścić w odrębnej kopercie, aby Zamawiający przed otwarciem ofert mógł jednoznacznie stwierdzić wniesienie wadium w terminie wskazanym w SIWZ; lub – elektroniczny dokument wadialny w wydzielonym, odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do oferty – złożonej przez miniPortal Dokument wadialny nie może zawierać postanowień, iż wadium wygasa (przestaje obowiązywać) w przypadku zwrotu dokumentu w okresie jego obowiązywania, jak też innych sformułowań, które uniemożliwiają Zamawiającemu dochodzenie zapłaty sumy gwarancyjnej lub poręczenia. 4. Z treści wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta i podpisane ma być przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (podpis czytelny i/lub imienna pieczątka). 5. Z treści poręczenia lub gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. Jeżeli w tych dokumentach będą zapisy uniemożliwiające lub utrudniające natychmiastową realizację roszczeń zamawiającego, wadium zostanie odrzucone. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej albo unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu je zwrócono, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający określa termin wniesienia tego wadium. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa wart. 25a ust 1 ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (art. 46, ust. 5 ustawy).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach następujących zmian: - przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia brutto Wykonawcy), - przepisów prawa budowlanego, - przepisów prawa pracy w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w umowach zlecenia. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu wraz z załącznikami), musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zastrzeżone informacje winny: - być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego” (forma papierowa), lub - znajdować się w wyodrębnionym, oddzielnym pliku i wyraźnie oznaczone nazwą pliku (forma elektroniczna). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-04, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły