Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach

Ogłoszenie dodano: 27.03.2020

Zamawiający: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Krasińskiego, 40-019 Katowice (Śląskie)

Miejsce: Katowice

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 17.04.2020, godzina: 15:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 520055245-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach ul. Dyrekcyjna 9 40-013 Katowice

I.1) NAZWA I ADRES:
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27343728300000, ul. ul. Krasińskiego  14, 40-019  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2536713, 2537785, e-mail sekretariat@tbs.katowice.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
www.sarp.katowice.pl
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wymagane Regulaminem Konkursu załączniki i pozostałe dokumenty lub ich kopie Uczestnicy Konkursu składają na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu wyznaczonego Terminarzem Konkursu w siedzibie Organizatora Konkursu
pod adres: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice ul. Dyrekcyjna 9 40-013 Katowice
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu Konkursu - koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach, jako twórczej pracy projektowej. Zakres obejmować będzie: A) urbanistyczną koncepcję zagospodarowania terenu w szczególności w zakresie prawidłowej obsługi komunikacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznych, zieleni oraz elementów tzw. małej architektury B) architektoniczną koncepcję programowo-przestrzenną obiektu kubaturowego parkingu wielopoziomowego. Teren objęty Konkursem o powierzchni 16155,4m2 (ok.1,6ha), obejmuje działki 106/85,108/7, 108/8, 108/9, 82/17, 74/19, 74/46, 74/47, 92/14, 74/10, 93/13 w zakresie wyznaczonym granicami terenu objętego Konkursem, zgodnie za załącznikami graficznymi do Regulaminu Konkursu. Konkurs organizowany jest w formie dwuetapowego otwartego konkursu urbanistyczno-architektonicznego, realizacyjnego, w którym Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych a następnie prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania i kryteria określone w Regulaminie Konkursu. W I Etapie Konkursu Uczestnicy Konkursu zaproszeni do udziału w Konkursie składają opracowania studialne. W II Etapie Konkursu Uczestnicy Konkursu , których opracowania studialne zostaną zakwalifikowane do II Etapu Konkursu składają prace konkursowe. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie stanowić podstawę do zaproszenia Uczestnika (Uczestników) Konkursu – którego praca zdobędzie I nagrodę lub zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą i spełniającą warunki Konkursu – do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia polegającego na sporządzeniu szczegółowego opracowania pracy konkursowej zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie Konkursu

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV
71420000-8,
71240000-2,
71320000-7
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone w Regulaminie Konkursu, zwane dalej Uczestnikiem Konkursu (samodzielnie biorącym udział w Konkursie) lub Uczestnikami Konkursu (wspólnie biorącymi udział w Konkursie), które złożą w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie według określonego wzoru oraz wymagane Regulaminem Konkursu załączniki. Uczestnik Konkursu lub Uczestnicy biorący wspólnie udział w Konkursie mogą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia Wniosku, pracy konkursowej/ opracowania studialnego oraz podpisania wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych Regulaminem Konkursu, lub muszą podejmować wszelkie wyżej wymienione działania wspólnie. Uczestnikami Konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu Ustawy PZP, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP, 2) spełniają warunki udziału w Konkursie określone w art. 22 ust. 1b Ustawy PZP - dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) w przypadku osoby fizycznej - posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i jest członkiem Izby Architektów, b) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej dysponuje dla opracowania pracy konkursowej i opracowania studialnego: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącą członkiem Izby Architektów. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 nr 65). c) W przypadku, gdy Uczestnicy Konkursu wspólnie biorą udział w Konkursie brak podstaw do ich wykluczenia, o których mowa w pkt 1, dotyczy każdego z tych Uczestników a warunek udziału w Konkursie, o którym mowa w punkcie 2 uznaje się za spełniony, gdy spełni go co najmniej jeden z tych Uczestników. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Uczestnicy Konkursu składają we Wniosku oświadczenia na Załączniku nr 3, zgodnie z Regulaminem Konkursu

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Tak

Należy podać dla jakiego zawodu:
architekt
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
walory urb.-arch., funkcjonalność i czytelność przyjętych rozwiązań komunikacyjnych, walory form arch., konstr. i zagospod. terenu (detale, materiały) - 60
walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospod. terenu - 20
odniesienie do kontekstu przestrzennego lokalizacji w "Strefie Kultury", oryginalność (stopień unikalności) rozwiązań przestrzennych - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 17/04/2020, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
POLSKI
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
I NAGRODA – 25 000,- PLN brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika Konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, II NAGRODA – 20 000,- PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); III NAGRODA – 15 000,- PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Sąd Konkursowy może przyznać wyróżnienia w II Etapie Konkursu. Ponadto Sąd Konkursowy na etapie rozstrzygnięcia Konkursu może przyznać wyróżnienia lub/i wyróżnienia honorowe spośród opracowań studialnych złożonych w I etapie Konkursu
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
Realizację zadań związanych z celem niniejszego Konkursu - na podstawie art. 113 Ustawy PZP - powierzono zespołowi Sądu Konkursowego, powołanemu w składzie: 1) prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski (IARP, SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego 2) mgr inż. arch. Piotr Fischer (IARP, SARP) – Z-ca Przewodniczącego Sądu Konkursowego 3) mgr inż. arch. Piotr Średniawa (IARP, SARP) – Członek Sądu Konkursowego 4) mgr inż. arch. Wojtek Gwizdak (IARP, SARP) – Członek Sądu Konkursowego 5) mgr inż. arch. Adam Skrzypczyk (IARP, SARP) – Członek Sądu Konkursowego 6) mgr inż. Janusz Olesiński (Prezes Zarządu KTBS Sp. z o.o.) – Członek Sądu Konkursowego 7) mgr inż. arch. Agnieszka Kwiatek (IARP, KTBS Sp. z o.o) – Członek Sądu Konkursowego 8) mgr inż. arch. Stanisław Podkański (IARP, UM Katowice - Architekt Miasta Katowice) – Członek Sądu Konkursowego 9) mgr inż. Bogusław Lowak (Naczelnik Wydziału Transportu UM Katowice) – Członek Sądu Konkursowego 10) mgr Ewa Bogusz-Moore (Dyrektor NOSPR) – Członek Sądu Konkursowego 11) mgr Marcin Gwoździewicz (p.o. Dyrektor Muzeum Śląskiego) – Członek Sądu Konkursowego 12) mgr inż. arch. Henryk Piątek (IARP, SARP), Sędzia Referent Konkursu W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych zastępców członków Sądu Konkursowego: 13) mgr inż. arch. Piotr Buśko (IARP, SARP) 14) mgr inż. arch. Mariusz Hyliński (Dyrektor ds. Inwestycji KTBS Sp. z o.o)

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły