Docieplenie przegród zewnętrznych i izolacja ścian fundamentowych budynku laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży ul. Dworna 21

Ogłoszenie dodano: 25.03.2020

Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Księcia Janusza I nr 1, 18-400 Łomża (Podlaskie)

Miejsce: Łomża

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.04.2020, godzina: 10:00 (1 dzień do końca)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: Docieplenie przegród zewnętrznych i izolacja ścian fundamentowych budynku laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży ul. Dworna 21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, krajowy numer identyfikacyjny 45017271200000, ul. ul. Księcia Janusza I nr 1  , 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 165 261, e-mail psselomza@psselomza.pl, faks 862 165 261.
Adres strony internetowej (URL): www.psse-lomza.pbip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.psse-lomza.pbip.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.psse-lomza.pbip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie przegród zewnętrznych i izolacja ścian fundamentowych budynku laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży ul. Dworna 21
Numer referencyjny: SA.26.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
do jednej części lub do dwóch części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
dwie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I . „Docieplenie przegród zewnętrznych i izolacja ścian fundamentowych budynku laboratorium PSSE w Łomży, ul. Dworna 21,”- w zakresie remont elewacji W zakres robót wchodzi między innymi: 1. Elewacja 1) Wykonanie tynków renowacyjnych ścian, gzymsów i detali architektonicznych elewacji frontowej z warstwami wykończeniowymi w kolorystyce uzgodnionej z konserwatorem zabytków; 2) wykonanie ocieplenia wełną mineralną elewacji od dziedzińca metodą ETICS- (z ang. External Thermal Insulation Composite System, czyli zespolony system termomodernizacji ścian budynków) dawniej zwana metodą lekką mokrą; 3) wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony dziedzińca z wyprawą elewacyjną; 4) demontaż i montaż nowych rur spustowych, wykonanie obróbek blacharskich oraz odbudowa obróbek blacharskich na gzymsach, występach, parapetach zewnętrznych na wszystkich oknach; 5) wymiana stolarki okiennej z PCV od dziedzińca - roboty należy wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki przewidzianej do wymiany oraz dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego: a) wykończenie wewnętrznych wnęk okiennych po wymianie stolarki, b) utylizację zdemontowanych okien. 2. Roboty budowlane 1) Wykonanie robót rozbiórkowych. 2) Wykonanie murów oporowych i przebudowy wejść do budynku w poziomie piwnic i poziomie parteru wraz z przebudową schodów. 3) Wykonanie przebudowy klatki schodowej wewnętrznej na parterze wraz z robotami wykończeniowymi. 4) Odtworzenie instalacji odgromowej od strony dziedzińca. Wykonanie pomiarów. 5) Wykonanie drenażu opaskowego z odtworzeniem nawierzchni. 6) Wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniach piwnic (archiwum). 7) Wykonanie instalacji elektrycznej –oświetlenia ewakuacyjnego i p.poż. 8) Wykonanie klimatyzacji w pokoju laboratorium (mikrobiologia). 3 Wymagania Zamawiającego i dodatkowe informacje dot. stolarki PCV : 1) okna muszą posiadać współczynnik przenikania ciepła dla całego okna wynoszący co najmniej Umin=0,9 W/m2K, co należy potwierdzić odpowiednim dokumentem; 2) szczelność okien nie mniejsza niż w klasie 3 wg P -EN 12207:2001; 3) okna muszą być otwierane z poziomu podłogi; 4) okucia okien muszą być dostosowane do okien PCV; 5) klamki aluminiowe w kolorze białym; 6) okucia z mikrouchyłem; 7) parapety wewnętrzne do zachowania i ponownego montażu; 8) powierzchnia wewnętrznych wnęk do wykończenia i pomalowania na kolor biały farbami zmywalnymi nienasiąkliwymi i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych; 9) ogólne zestawienie ilości i wymiarów okien zostało podane w dokumentacji technicznej (zestawienie stolarki okiennej od strony dziedzińca), jednak ze względu, iż budynek jest wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji obiektów zabytkowych – karty nr 145 i 1780, każde okno przed produkcją powinno zostać indywidualnie zinwentaryzowane (szerokość otworu okiennego nie może być zmniejszona, światło okna „nowego” nie może być mniejsza od okna istniejącego); CZĘŚĆ II . „Docieplenie przegród zewnętrznych i izolacja ścian fundamentowych budynku laboratorium PSSE w Łomży, ul. Dworna 21,”- w zakresie remontu piwnic W zakres robót wchodzi między innymi: 1) Wykonanie skucia tynków ścian w pomieszczeniach piwnic - bez archiwum . 2) Wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniach piwnic - bez archiwum. 4. Wymagania Zamawiającego i dodatkowe informacje: Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski, 18-400 Łomża, Al. Piłsudskiego 82 - mgr inz arch. Annę Korwicką –Ciborowską, składającej się z projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) i przedmiaru robót. Roboty realizowane będą na podstawie decyzji 11/18 z dnia 26.01.2018r. znak BUD.6740.1.4.2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące: nadbudowę i przebudowę wraz z dociepleniem przegród zewnętrznych i izolacji ścian fundamentowych budynku laboratorium PSSE w Łomży, przy ul. Dwornej 21, na działce o nr ew. 10451 oraz części działek o nr ew. 10450 i 10455/13 położonych w Łomży. UWAGA: w 2019r. zrealizowano: - skucie tynków elewacji frontowej , - wymianę okien na elewacji frontowej , - nadbudowę budynku z wymianą dachu i wykonaniem tynków na attykach elewacji frontowej, - wymianę rynien i rur spustowych na elewacji frontowej, - roboty wykończeniowe pomieszczeń poddasza z wymianą instalacji elektrycznej i c.o.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna, powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum1(jedną) robotę budowlaną w obiekcie wpisanym do ewidencji obiektów zabytkowych, która w swoim zakresie obejmowała wykonanie robót o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto związanych z remontem budynku , przebudową budynku, w tym wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i wykonywaniem elewacji . Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 3) SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona tj. wykazu wykonanych robót. Do przedmiotowego wykazu (załącznika nr 4 do SIWZ) należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku wskazania wartości robót w walucie innej niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości brutto tych robót na polskie złote według Tabeli kursów średnich walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert. b) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi tj. kierownikiem budowy - minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym gwarantują uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz posiadający uprawnienia do prowadzenia prac przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.). Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 5) SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona tj. wykazu osób. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz w rozumieniu art. 20a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117). Zamawiający informuje, że wymaga aby osoba wskazana w załączniku nr 5 do SIWZ brała bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą) stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ - w formie oryginału; 2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (dokument składany wraz z ofertą) stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ - w formie oryginału; 3) wykaz wykonanych robót budowlanych, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 3a) SIWZ - w oświadczeniu zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ - w formie oryginału. Jeżeli zawarty w oświadczeniu ww. wykaz robót budowlanych budzi wątpliwości Zamawiającego, może on zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia; 4) dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 3) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty wykonane zostały zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - inne dokumenty; 5) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 3b) SIWZ - w oświadczeniu zamieszczonym w Załączniku nr 5 do SIWZ - w formie oryginału; 6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działa1ności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 7) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ - w formie oryginału. Uwaga: Oświadczenie powyższe Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. 3. Dokumenty wskazane w Rozdz. VII ust. 2 pkt 3-6 SIWZ składane będą przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w trybie wskazanym w Rozdz. VII pkt. 4 SIWZ. 4. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeże1i zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt 6 SIWZ składa dokumenty określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DZ.U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm.). 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 niniejszego Rozdziału SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszego Rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 niniejszego Rozdziału SIWZ stosuje się. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 10. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp (wykorzysta potencjał podmiotu trzeciego), Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do wykonania zamówienia oraz w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda od Wykonawcy przedłożenia: 1) zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zawierającego informacje określające: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą, jeżeli nie wynika to z treści zobowiązania; 2) oświadczenia Wykonawcy dotyczącego tych podmiotów - w celu wykazania: spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby oraz braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 11. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp (wykorzysta potencjał podmiotu trzeciego), Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do ich wykluczenia z udziału w postępowaniu. 12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (KONSORCJUM, SPÓŁKA CYWILNA): 1) oświadczenie na Załączniku nr 2 do SIWZ składają Wykonawcy, którzy potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 2) każdy Wykonawca występujący wspólnie zobowiązany jest złożyć oświadczenie na Załączniku nr 3 do SIWZ; 3) wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w myśl art. 23 ustawy Pzp; 4) każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia; 5) spełnianie warunków opisanych w rozdz. VI ust. 2 pkt 3) SIWZ będzie badane łącznie - dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków składa ten Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu, przy czym każdą z okoliczności winien potwierdzi co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych). Do części I . Do części II zamówienia Zamawiający nie wymaga składania wadium.3. Wniesienie wadium musi nastąpić przed upływem terminu składania ofert

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Możliwość zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy zał. nr 7 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Warunki ogólne. 1) Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp oraz SIWZ. 2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie zgadza się na złożenie oferty w postaci elektronicznej lub przesłanej faksem. 3) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym rejestrze (podpis z pieczęcią lub podpis czytelny). 4) Dołączone do oferty pełnomocnictwa uprawniające do reprezentowania Wykonawcy/-ów w postępowaniu powinny mieć formę oryginałów lub kopii poświadczonej notarialnie. 5) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały, oraz musi być podpisana przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. 6) Wszelkie wchodzące w skład oferty dokumenty sporządzone w języku obcym winny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia oferty. 8) Poprawki w ofercie muszą, być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 9) Dla celów porządkowych wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta powinna być trwale spięta / zszyta. 10) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Informację o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmiany do oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian winny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: ,,WYCOFANIE” lub ,,ZMIANA” . Opakowania te będą otwierane w terminie otwarcia ofert, określonym w SIWZ. 11) Oferta winna być umieszczona w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Koperta winna zawierać następujące elementy. Oznaczenie Zamawiającego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży ul. Księcia Janusza I 1 18-400 Łomża Oznaczenie oferty: „Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych „Docieplenie przegród zewnętrznych i izolacja ścian fundamentowych budynku laboratorium PSSE w Łomży ul. Dworna 21”- część I zamówienia i część II zamówienia - Nr sprawy SA.26.1.2020” ,,Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert (podać datę i godzinę otwarcia ofert) 12) Za nieodpowiednie (niepełne, bez słów ,,nie otwierać” itp.) oznakowanie koperty z ofertą, w wyniku czego koperta może zostać otwarta jak zwykła korespondencja, odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsce umieszczenia listu przewozowego/dowodu nadania w przesyłkach pocztowych i kurierskich (nic nie może zasłaniać oznakowania koperty). 2. Wykonawcy występujący wspólnie. 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; 2) Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 3) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 4) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców; 5) dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie; 6) jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Zawartość oferty Złożona oferta powinna zawierać: 1) formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę w formie oryginału; 2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ - w formie oryginału; 3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - w formie oryginału; 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -w formie oryginału; 5) dowód wniesienia wadium; 6) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym (odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Dokument pełnomocnictwa powinien określać jego zakres i powinien być podpisany przez osoby umocowane w dokumencie rejestracyjnym. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Nie dopuszcza się kopii pełnomocnictwa potwierdzonej przez osobę, na rzecz której pełnomocnictwo jest ustanowione. 7) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. XI ust. 2 SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Docieplenie przegród zewnętrznych i izolacja ścian fundamentowych budynku laboratorium PSSE w Łomży, ul. Dworna 21- w zakresie remont elewacji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres robót wchodzi między innymi: 1. Elewacja 1) Wykonanie tynków renowacyjnych ścian, gzymsów i detali architektonicznych elewacji frontowej z warstwami wykończeniowymi w kolorystyce uzgodnionej z konserwatorem zabytków; 2) wykonanie ocieplenia wełną mineralną elewacji od dziedzińca metodą ETICS- (z ang. External Thermal Insulation Composite System, czyli zespolony system termomodernizacji ścian budynków) dawniej zwana metodą lekką mokrą; 3) wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony dziedzińca z wyprawą elewacyjną; 4) demontaż i montaż nowych rur spustowych, wykonanie obróbek blacharskich oraz odbudowa obróbek blacharskich na gzymsach, występach, parapetach zewnętrznych na wszystkich oknach; 5) wymiana stolarki okiennej z PCV od dziedzińca - roboty należy wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki przewidzianej do wymiany oraz dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego: a) wykończenie wewnętrznych wnęk okiennych po wymianie stolarki, b) utylizację zdemontowanych okien. 2. Roboty budowlane 1) Wykonanie robót rozbiórkowych. 2) Wykonanie murów oporowych i przebudowy wejść do budynku w poziomie piwnic i poziomie parteru wraz z przebudową schodów. 3) Wykonanie przebudowy klatki schodowej wewnętrznej na parterze wraz z robotami wykończeniowymi. 4) Odtworzenie instalacji odgromowej od strony dziedzińca. Wykonanie pomiarów. 5) Wykonanie drenażu opaskowego z odtworzeniem nawierzchni. 6) Wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniach piwnic (archiwum). 7) Wykonanie instalacji elektrycznej –oświetlenia ewakuacyjnego i p.poż. 8) Wykonanie klimatyzacji w pokoju laboratorium (mikrobiologia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Złożona oferta powinna zawierać: 1) formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę w formie oryginału; 2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ - w formie oryginału; 3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - w formie oryginału; 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -w formie oryginału; 5) dowód wniesienia wadium; 6) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym (odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Dokument pełnomocnictwa powinien określać jego zakres i powinien być podpisany przez osoby umocowane w dokumencie rejestracyjnym. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Nie dopuszcza się kopii pełnomocnictwa potwierdzonej przez osobę, na rzecz której pełnomocnictwo jest ustanowione.


Część nr: 2Nazwa: Docieplenie przegród zewnętrznych i izolacja ścian fundamentowych budynku laboratorium PSSE w Łomży ul. Dworna 21 -2 zakresie pienic
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres robót wchodzi między innymi: 1) Wykonanie skucia tynków ścian w pomieszczeniach piwnic - bez archiwum . 2) Wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniach piwnic - bez archiwum.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Złożona oferta powinna zawierać: 1) formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę w formie oryginału; 2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ - w formie oryginału; 3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - w formie oryginału; 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -w formie oryginału; 5) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym (odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Dokument pełnomocnictwa powinien określać jego zakres i powinien być podpisany przez osoby umocowane w dokumencie rejestracyjnym. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Nie dopuszcza się kopii pełnomocnictwa potwierdzonej przez osobę, na rzecz której pełnomocnictwo jest ustanowione. 7) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. XI ust. 2 SIWZ.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły