ZADANIE NR 1 Przebudowa drogi gminnej ul. Technologicznej w zakresie: budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudowa sieci: oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej (kanał technologiczny) w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok”. ZADANIE NR 2 Remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok”.

Ogłoszenie dodano: 21.02.2020

Zamawiający: Gmina Zawiercie, ul. Leśna, 42-400 Zawiercie (Śląskie)

Miejsce: Zawiercie

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 09.03.2020, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Zawiercie: ZADANIE NR 1 Przebudowa drogi gminnej ul. Technologicznej w zakresie: budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudowa sieci: oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej (kanał technologiczny) w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok”. ZADANIE NR 2 Remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zawiercie, krajowy numer identyfikacyjny 51596800000000, ul. ul. Leśna  2 , 42-400  Zawiercie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 49 41 267, e-mail zamowieniapubliczne@zawiercie.eu, faks 32 67 22 684.
Adres strony internetowej (URL): www.zawiercie.eu
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zawiercie.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, przesyłką pocztową lub za pomocą posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZADANIE NR 1 Przebudowa drogi gminnej ul. Technologicznej w zakresie: budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudowa sieci: oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej (kanał technologiczny) w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok”. ZADANIE NR 2 Remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok”.
Numer referencyjny: WIZP.271.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE NR 1 Przebudowa drogi gminnej ul. Technologicznej w zakresie: budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudowa sieci: oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej (kanał technologiczny) w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok”. ZADANIE NR 2 Remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok”. ZADANIE NR 1 Przebudowa drogi gminnej ul. Technologicznej w zakresie: budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudowa sieci: oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej (kanał technologiczny) w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu ( chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok” 1. Zakres robót obejmuje: Branża drogowa:  rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 214,00 m²  rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm 620,00 mb  ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych fi 160mm 535,00 mb  podbudowa z kruszyw 924,00 m²  krawężniki betonowe 15x30 cm 605,00 mb  krawężniki betonowe najazdowe 15x22cm 70,00 mb  nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.10cm – kostka szara 770,00 m²  nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych 70,00 m²  wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, który obejmuje również likwidację tymczasowej drogi z kostki betonowej wraz z podbudową z kruszywa gr.25 cm o powierzchni 252,2 m2, krawężników betonowych z ławami – 153 m, przepustu DN 400 o długości 12 m, znaków drogowych 15 szt, z odwozem zdemontowanej kostki i znaków do 5 km, dowozem humusu, humusowaniem i obsianiem terenu po zlikwidowanej drodze, odtworzeniem z kostki z odzysku 31 m2 ciągu pieszo-rowerowego Chodnik:  podbudowy z kruszyw 1035,00 m²  obrzeża betonowe 30x8 cm 530,00 mb  nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr 8 cm – kostka szara 1035,00 m² Przebudowa odwodnienia jezdni drogowej:  studzienki ściekowe betonowe fi 500mm z osadnikiem bez syfonu 14 szt.  kanały z rur PVC fi 200mm 25,00 mb Przebudowa przepustu na włączeniu do ul. Inwestycyjnej:  przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe fi 50 cm 12,80 mb  otulina betonowa kanałów 8,96m³ Odwodnienie korony drogi:  studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000mm 1 szt.  kanały z rur PVC fi 315 mm 15 mb  przepusty rurowe pod zjazdami fi 3,15 cm 1 szt. Przekładka hydrantu:  hydrant pożarowy nadziemny fi 100mm 1 kpl.  rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe LKD Dn 100mm 4 m Przekładka sieci teletechnicznej:  studnie kablowe prefabrykowane 1 szt.  przekładka kanału technologicznego z rur RHDPE Fi 110mm 125 mb Przekładka słupa oświetleniowego:  kable wielożyłowe 35,00 mb  przewody izolowane jednożyłowe 30,00mb  rury ochronne dwudzielne PVC fi 110mm 13,00mb oraz pozostałe roboty zgodnie z przedmiarem robót 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia rozliczenie robót nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy, tj. rzeczywiste obmiary wykonanych robót. 3. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy. 4. Tam, gdzie w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. W przypadku wymaganego w dokumentacji projektowej i STWiORB oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne. 7. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 10. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. 11. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 12. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) wszystkich osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu: a) Branża drogowa, w tym: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - roboty ziemne, - profilowanie podłoża, - roboty w zakresie : poszerzenia jezdni, budowy zjazdów, budowy nawierzchni jezdni na pełnej podbudowie, budowy chodników, b) Branża kan- deszcz.- przebudowa odwodnienia jezdni drogowej ,przebudowa przepustu na włączeniu do ul. Inwestycyjnej, budowa odwodnienia korony drogi, w tym: - przygotowanie terenu pod budowę, - roboty ziemne, - układanie kanałów z rur PCV, - układanie studzienek ściekowych z osadnikiem, - układanie przepustów rurowych pod zjazdami, - układanie studni rewizyjnych betonowych, c) Branża wodociągowa – przekładka hydrantu, w tym: - roboty przygotowawcze, przygotowanie terenu pod budowę, - roboty ziemne, - roboty montażowe hydrantu, - układanie rur żeliwnych d) Branża teletechniczna - przekładka sieci teletechnicznej, w tym: - prace przygotowawcze, - roboty ziemne, - budowa studni kablowych prefabrykowanych - przekładka kanału technologicznego, e) Branża elektroenergetyczna- przekładka słupa oświetleniowego w tym: - roboty ziemne, - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych - roboty montażowe (mufy przelotowe, kable wielożyłowe, przewody izolowane) czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w § 3 ust. 3 i § 10 ust. 1 lit. j) i k) wzoru umowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych. 14. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest utrzymać czystość wyjazdu z terenu prowadzenia prac oraz usuwać ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia dróg dojazdowych. Wykonawca jest zobowiązany do mycia kół samochodów opuszczających teren prowadzenia prac. W przypadku uchylania się wykonawcy od utrzymywania czystości na drogach dojazdowych Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 15. Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych). Zgodnie z projektem, w obrębie przejść dla pieszych krawężniki uliczne i najazdowe obniżyć tak, by uskoki nawierzchni w miejscu ruchu pieszego nie przekraczały 2 cm. Projektowany chodnik zaprojektowano na wyniesionym krawężniku +12 cm, a w miejscach skrzyżowań komunikacji pieszej z jezdnią drogową wyniesienie krawężnika nie powinno przekraczać 2 cm, spadek poprzeczny projektowanego chodnika 2% w kierunku jezdni drogowej. 16. Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp informuje, że przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. ZADANIE NR 2 Remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok”. 1. Zakres robót obejmuje: Branża drogowa:  rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych 81,00 m²  rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm 270,00 mb  rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm 287,72 m²  rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 8 cm (zjazdy) 95,075 m²  zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych , rury ochronne PVC 160mm 57,50mb Roboty brukarskie:  krawężniki betonowe 15x30cm 170,00 mb  krawężniki betonowe łukowe 30,00 mb  krawężniki betonowe 15x25 cm 70,00 mb  obrzeża betonowe 30x8cm 180,00 mb  podbudowy z kruszyw 445,00m²  nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr 8 cm – kostka kolorowa (chodnik) 325,00m²  nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr 8 cm – kostka kolorowa (zjazdy) 120,00m²  humusowanie skarp z obsianiem 36,00 m² oraz pozostałe roboty zgodnie z przedmiarem robót 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia rozliczenie robót nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy, tj. rzeczywiste obmiary wykonanych robót. 3. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy. 4. Tam, gdzie w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. W przypadku wymaganego w dokumentacji projektowej i STWiORB oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne. 7. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 10. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. 11. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 12. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) wszystkich osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu: Branża drogowa , w tym: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - roboty ziemne, - profilowanie podłoża, - regulacja pionowa studzienek, - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, - roboty brukarskie w zakresie : budowy podbudowy z kruszyw, ułożenia krawężników, ułożenia obrzeży betonowych, ułożenia ścieków drogowych, budowy chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej; - humusowanie skarp z obsianiem. czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w § 3 ust. 3 i § 10 ust. 1 lit. j) i k) wzoru umowy. 13. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest utrzymać czystość wyjazdu z terenu prowadzenia prac oraz usuwać ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia dróg dojazdowych. Wykonawca jest zobowiązany do mycia kół samochodów opuszczających teren prowadzenia prac. W przypadku uchylania się wykonawcy od utrzymywania czystości na drogach dojazdowych Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 14. Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych). Zgodnie z projektem, zaprojektowano obniżenie krawężnika do wysokości max +2 cm oraz pas integracyjny z kostki brukowej z wypustkami szerokości minimum 40 cm. Rozwiązanie to umożliwi ostrzeżenie osoby niewidomej bądź słabowidzącej idącej chodnikiem o możliwości kolizji z nadjeżdżającym pojazdem lub pieszymi na chodniku 15. Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp informuje, że przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7
45233222-1
45231300-8
45231400-9
45316110-9
45232300-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
Nie dotyczy
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30
4

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy zrealizować w terminie: ZADANIE NR 1 – od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2020 r. Termin ten oznacza datę odbioru końcowego. ZADANIE NR 2 – do czterech miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin ten oznacza datę odbioru końcowego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ZADANIE NR 1 a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej: • jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki brukowej lub kształtki betonowej, o powierzchni min. 1 000,00 m2 b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/ami niezbędną/ymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie,  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. ZADANIE NR 2 a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej: • jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki brukowej lub kształtki betonowej, o powierzchni min. 350,00 m2
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
DLA ZADANIA NR 1 i ZADANIA NR 2: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. DLA ZADANIA NR 1: 1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. W/w Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: ZADANIE NR 1 – 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych). ZADANIE NR 2 – 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych). 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank PEKAO S.A. nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 z dopiskiem: ZADANIE NR …………………………… w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ul. Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok.” Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio w kopercie, która zawiera ofertę. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 6. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11 lit. a). 7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ZADANIE NR 1 Przebudowa drogi gminnej ul. Technologicznej w zakresie : budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudowa sieci: oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej (kanał technologiczny) w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok”. 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 4 dla Zadania nr 1). 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Warunki określono również poniżej: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; b) braku możliwości prowadzenia prac budowlanych w wyniku złej pogody, trwającej ponad 10 dni roboczych, uniemożliwiającej wykonywanie prac /robót/ lub usług budowlanych ze względu na wymogi producentów materiałów lub urządzeń, jeżeli rzeczywiście nie prowadzono w tym okresie prac, robót budowlanych oraz innych usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy, przy czym w takim przypadku na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty zawierające informację producentów materiałów lub urządzeń o ww. wymogach; c) wystąpienie niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie, d) wystąpienie wykopalisk archeologicznych, itp.; e) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji zadania), 2) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej wskutek: a) wystąpienia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiarów robót wykonanych, b) konieczności przeprowadzenia robót objętych dokumentacją projektową, które nie były przewidziane w zestawieniu robót planowanych (przedmiarze), niewykraczające poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej, c) wykonania robót wynikających z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej o ile nie powoduje to istotnego zwiększenia wynagrodzenia i o ile nie wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej, d) zaniechanie lub rezygnacja z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne dla prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania zadania. Zmiany w dokumentacji projektowej nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 3) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: a) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót niewykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, b) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym powodujących zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, 4) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postępowaniach SIWZ . Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) .Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/części zamówienia realizowanego przez podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/części zamówienia realizowanego w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanego w Ofercie zakresu/części zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 5) Zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach, uprawnieniach spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania. 6) W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. 7) Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, w tym m.in.: a) Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów, współpracy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego (w przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez te osoby) - zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; b) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego) - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 3. Przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne), zmiana nazwy Wykonawcy - winno nastąpić w formie aneksu do umowy. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron występuje z wnioskiem na piśmie o dokonanie takiej zmiany. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. ZADANIE NR 2 Remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok”. 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 4 dla Zadania nr 2). 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Warunki określono również poniżej: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; b) braku możliwości prowadzenia prac budowlanych w wyniku złej pogody, trwającej ponad 10 dni roboczych, uniemożliwiającej wykonywanie prac /robót/ lub usług budowlanych ze względu na wymogi producentów materiałów lub urządzeń, jeżeli rzeczywiście nie prowadzono w tym okresie prac, robót budowlanych oraz innych usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy, przy czym w takim przypadku na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty zawierające informację producentów materiałów lub urządzeń o ww. wymogach; c) wystąpienie niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie, d) wystąpienie wykopalisk archeologicznych, itp.; e) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji zadania), 2) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej wskutek: a) wystąpienia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiarów robót wykonanych, b) konieczności przeprowadzenia robót objętych dokumentacją projektową, które nie były przewidziane w zestawieniu robót planowanych (przedmiarze), niewykraczające poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej, c) wykonania robót wynikających z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej o ile nie powoduje to istotnego zwiększenia wynagrodzenia i o ile nie wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej, d) zaniechanie lub rezygnacja z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne dla prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania zadania. Zmiany w dokumentacji projektowej nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 3) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: a) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót niewykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, b) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym powodujących zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, 4) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postępowaniach SIWZ . Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) .Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/części zamówienia realizowanego przez podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/części zamówienia realizowanego w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanego w Ofercie zakresu/części zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 5) W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. 6) Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, w tym m.in.: a) Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów, współpracy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego (w przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez te osoby) - zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; b) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego) - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 3 Przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne), zmiana nazwy Wykonawcy - winno nastąpić w formie aneksu do umowy. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron występuje z wnioskiem na piśmie o dokonanie takiej zmiany. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1.Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ (odpowiednio dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2). Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 2. Do oferty należy dołączyć: 1) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2), które należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ (odpowiednio dla Zadnia nr 1 i Zadania nr 2), które należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 3) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie – jeśli dotyczy. 5) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 6) Dowód wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z ust. 5 rozdziału VIII SIWZ; - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika); 4. Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.); 2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty; 3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 5. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. 1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00, 3) dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i e) RODO oraz w celu wyłonienia wykonawcy i zawarcia z nim umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy na podstawie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 4) odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, a także podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy a dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), a także każda zainteresowana osoba (z uwagi na publikację dokumentów zw. z procedurą w Biuletynie Informacji Publicznej), 5) dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – B5 i B10, 6) istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, 7) istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 8) nie przysługuje Panu/ Pani w związku z art 17 ust.3 lit. b , d) i e) prawo do usunięcia danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, którym mowa w art. 20 RODO 9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania, jak również jest warunkiem zawarcia umowy z Gminą Zawiercie a ich niepodanie w zakresie wymaganym przez administratora skutkuje brakiem możliwości zawarcia przedmiotowej umowy. 2. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że: • w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 (RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 8a ust. 2 ustawy Pzp); • wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 8a ust. 4 ustawy Pzp), • w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 97 ust. 1a ustawy Pzp). 3. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne, o których mowa w ust. 3 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez Niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia ujęta została we wzorze Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (odpowiednio dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2). W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio Jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa. 6. Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp informuje, że przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. 7. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.02.2020 r.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa drogi gminnej ul. Technologicznej w zakresie: budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudowa sieci: oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej (kanał technologiczny) w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej ora
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 1 Przebudowa drogi gminnej ul. Technologicznej w zakresie: budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudowa sieci: oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej (kanał technologiczny) w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu ( chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok” 1. Zakres robót obejmuje: Branża drogowa:  rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 214,00 m²  rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm 620,00 mb  ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych fi 160mm 535,00 mb  podbudowa z kruszyw 924,00 m²  krawężniki betonowe 15x30 cm 605,00 mb  krawężniki betonowe najazdowe 15x22cm 70,00 mb  nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.10cm – kostka szara 770,00 m²  nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych 70,00 m²  wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, który obejmuje również likwidację tymczasowej drogi z kostki betonowej wraz z podbudową z kruszywa gr.25 cm o powierzchni 252,2 m2, krawężników betonowych z ławami – 153 m, przepustu DN 400 o długości 12 m, znaków drogowych 15 szt, z odwozem zdemontowanej kostki i znaków do 5 km, dowozem humusu, humusowaniem i obsianiem terenu po zlikwidowanej drodze, odtworzeniem z kostki z odzysku 31 m2 ciągu pieszo-rowerowego Chodnik:  podbudowy z kruszyw 1035,00 m²  obrzeża betonowe 30x8 cm 530,00 mb  nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr 8 cm – kostka szara 1035,00 m² Przebudowa odwodnienia jezdni drogowej:  studzienki ściekowe betonowe fi 500mm z osadnikiem bez syfonu 14 szt.  kanały z rur PVC fi 200mm 25,00 mb Przebudowa przepustu na włączeniu do ul. Inwestycyjnej:  przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe fi 50 cm 12,80 mb  otulina betonowa kanałów 8,96m³ Odwodnienie korony drogi:  studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000mm 1 szt.  kanały z rur PVC fi 315 mm 15 mb  przepusty rurowe pod zjazdami fi 3,15 cm 1 szt. Przekładka hydrantu:  hydrant pożarowy nadziemny fi 100mm 1 kpl.  rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe LKD Dn 100mm 4 m Przekładka sieci teletechnicznej:  studnie kablowe prefabrykowane 1 szt.  przekładka kanału technologicznego z rur RHDPE Fi 110mm 125 mb Przekładka słupa oświetleniowego:  kable wielożyłowe 35,00 mb  przewody izolowane jednożyłowe 30,00mb  rury ochronne dwudzielne PVC fi 110mm 13,00mb oraz pozostałe roboty zgodnie z przedmiarem robót 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia rozliczenie robót nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy, tj. rzeczywiste obmiary wykonanych robót. 3. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy. 4. Tam, gdzie w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. W przypadku wymaganego w dokumentacji projektowej i STWiORB oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne. 7. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 10. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. 11. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 12. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) wszystkich osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu: a) Branża drogowa, w tym: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - roboty ziemne, - profilowanie podłoża, - roboty w zakresie : poszerzenia jezdni, budowy zjazdów, budowy nawierzchni jezdni na pełnej podbudowie, budowy chodników, b) Branża kan- deszcz.- przebudowa odwodnienia jezdni drogowej ,przebudowa przepustu na włączeniu do ul. Inwestycyjnej, budowa odwodnienia korony drogi, w tym: - przygotowanie terenu pod budowę, - roboty ziemne, - układanie kanałów z rur PCV, - układanie studzienek ściekowych z osadnikiem, - układanie przepustów rurowych pod zjazdami, - układanie studni rewizyjnych betonowych, c) Branża wodociągowa – przekładka hydrantu, w tym: - roboty przygotowawcze, przygotowanie terenu pod budowę, - roboty ziemne, - roboty montażowe hydrantu, - układanie rur żeliwnych d) Branża teletechniczna - przekładka sieci teletechnicznej, w tym: - prace przygotowawcze, - roboty ziemne, - budowa studni kablowych prefabrykowanych - przekładka kanału technologicznego, e) Branża elektroenergetyczna- przekładka słupa oświetleniowego w tym: - roboty ziemne, - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych - roboty montażowe (mufy przelotowe, kable wielożyłowe, przewody izolowane) czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w § 3 ust. 3 i § 10 ust. 1 lit. j) i k) wzoru umowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych. 14. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest utrzymać czystość wyjazdu z terenu prowadzenia prac oraz usuwać ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia dróg dojazdowych. Wykonawca jest zobowiązany do mycia kół samochodów opuszczających teren prowadzenia prac. W przypadku uchylania się wykonawcy od utrzymywania czystości na drogach dojazdowych Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 15. Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych). Zgodnie z projektem, w obrębie przejść dla pieszych krawężniki uliczne i najazdowe obniżyć tak, by uskoki nawierzchni w miejscu ruchu pieszego nie przekraczały 2 cm. Projektowany chodnik zaprojektowano na wyniesionym krawężniku +12 cm, a w miejscach skrzyżowań komunikacji pieszej z jezdnią drogową wyniesienie krawężnika nie powinno przekraczać 2 cm, spadek poprzeczny projektowanego chodnika 2% w kierunku jezdni drogowej. 16. Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp informuje, że przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45233220-7, 45233222-1, 45231300-8, 45231400-9, 45316110-9, 45232300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
Nie dotyczy
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie należy zrealizować w terminie: od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2020 r. Termin ten oznacza datę odbioru końcowego.


Część nr: 2Nazwa: Remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 2 Remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok”. 1. Zakres robót obejmuje: Branża drogowa:  rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych 81,00 m²  rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm 270,00 mb  rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm 287,72 m²  rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 8 cm (zjazdy) 95,075 m²  zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych , rury ochronne PVC 160mm 57,50mb Roboty brukarskie:  krawężniki betonowe 15x30cm 170,00 mb  krawężniki betonowe łukowe 30,00 mb  krawężniki betonowe 15x25 cm 70,00 mb  obrzeża betonowe 30x8cm 180,00 mb  podbudowy z kruszyw 445,00m²  nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr 8 cm – kostka kolorowa (chodnik) 325,00m²  nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr 8 cm – kostka kolorowa (zjazdy) 120,00m²  humusowanie skarp z obsianiem 36,00 m² oraz pozostałe roboty zgodnie z przedmiarem robót 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia rozliczenie robót nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy, tj. rzeczywiste obmiary wykonanych robót. 3. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy. 4. Tam, gdzie w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. W przypadku wymaganego w dokumentacji projektowej i STWiORB oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne. 7. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 10. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. 11. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 12. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) wszystkich osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu: Branża drogowa , w tym: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - roboty ziemne, - profilowanie podłoża, - regulacja pionowa studzienek, - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, - roboty brukarskie w zakresie : budowy podbudowy z kruszyw, ułożenia krawężników, ułożenia obrzeży betonowych, ułożenia ścieków drogowych, budowy chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej; - humusowanie skarp z obsianiem. czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w § 3 ust. 3 i § 10 ust. 1 lit. j) i k) wzoru umowy. 13. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest utrzymać czystość wyjazdu z terenu prowadzenia prac oraz usuwać ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia dróg dojazdowych. Wykonawca jest zobowiązany do mycia kół samochodów opuszczających teren prowadzenia prac. W przypadku uchylania się wykonawcy od utrzymywania czystości na drogach dojazdowych Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 14. Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych). Zgodnie z projektem, zaprojektowano obniżenie krawężnika do wysokości max +2 cm oraz pas integracyjny z kostki brukowej z wypustkami szerokości minimum 40 cm. Rozwiązanie to umożliwi ostrzeżenie osoby niewidomej bądź słabowidzącej idącej chodnikiem o możliwości kolizji z nadjeżdżającym pojazdem lub pieszymi na chodniku. 15. Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp informuje, że przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie należy zrealizować w terminie: do czterech miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin ten oznacza datę odbioru końcowego.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły