Budowa budynku mieszkalnego kontenerowego przy ul. Anny Nagórskiej 27 w systemie zaprojektuj – wybuduj

Ogłoszenie dodano: 20.02.2020

Zamawiający: Gmina Zaklików, ul. Zachodnia, 37-470 Zaklików (Podkarpackie)

Miejsce: Zaklików

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 06.03.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Zaklików: Budowa budynku mieszkalnego kontenerowego przy ul. Anny Nagórskiej 27 w systemie zaprojektuj – wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zaklików, krajowy numer identyfikacyjny 83040913000000, ul. ul. Zachodnia  15 , 37-470  Zaklików, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 738 476, e-mail sekretariat@zaklikow.pl, faks 158 738 324.
Adres strony internetowej (URL): www.zaklikow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zaklikow/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=12&podmenu=170&str=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, pokój nr 3

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego kontenerowego przy ul. Anny Nagórskiej 27 w systemie zaprojektuj – wybuduj
Numer referencyjny: ZP.271.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień (w tym uzgodnienia konserwatorskiego) i pozwoleń (w tym decyzji pozwolenia na budowę) oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego (socjalnego) wykonanego w technologii modułowej (kontenerowej) wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ewidencyjnej nr 3244 przy ul. Anny Nagórskiej w Zaklikowie. Budynek na bazie zestawu typowych kontenerów wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zgodnie z lokalizacją wskazaną w projekcie zagospodarowania terenu. Budynek, objęty przedmiotem zamówienia stanowił będzie rozbudowę istniejącego obiektu socjalnego składającego się z czterech budynków mieszkalnych (socjalnych), z uwagi na powyższe projektowany budynek musi być kompatybilny z istniejącym obiektem, w szczególności w zakresie wymiarów zewnętrznych (szerokość, wysokość) i kolorystyki elewacji – dodatkowy kontener musi zostać tak zaprojektowany, aby stanowił jednolitą całość z istniejącym obiektem, jednocześnie funkcjonując jako autonomiczny lokal socjalny, wyposażony w instalacje i urządzenia techniczne z odrębnym opomiarowaniem. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku kontenerowego ok. 30 m2. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę budynku socjalnego kontenerowego na płycie fundamentowej wraz z wyposażeniem, instalacjami wewnętrznymi oraz przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym i elektroenergetycznym. W ramach zamówienia należy także wykonać zagospodarowanie terenu w postaci ciągu pieszego stanowiącego przedłużenie istniejącego chodnika o szerokości 1,5 m na długości odpowiadającej zewnętrznej krawędzi projektowanego budynku z przedłużeniem o 0,5 m. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 4 do SIWZ stanowiącym Program Funkcjonalno Użytkowy (zwany w dalszej części PFU).Wykonawca zobowiązany jest do wyceny wszystkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU i warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów dla tego typu obiektów, z uwzględnieniem zapisów określonych w ust. 1. Dodatkowo, w załączniku nr 4a do SIWZ projekt budynków kontenerowych, Zamawiający udostępnia projekt budowlany istniejącego obiektu socjalnego oraz inwentaryzację geodezyjną działki objętej przedmiotem zamówienia. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza stosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, do podanych w SIWZ, a wszelkie produkty określone w dokumentacji przetargowej (PFU) pochodzące od konkretnych producentów są opisane parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych może nastąpić tylko pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do obowiązujących norm lub instrukcji Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy rozwiązania równoważne opisywanym w wymienionych normach i instrukcjach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 5. Ciężar udowodnienia, że dane rozwiązanie jest równoważne, w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. W tym celu, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane produkty do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne do rozwiązań określonych w PFU i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań, która jednocześnie stanowić będzie potwierdzenie równoważności przyjętych rozwiązań (pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy). 6. Sugeruje się, aby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy i istniejącymi warunkami komunikacyjnymi w celu odpowiedniego skalkulowania ceny oferty. Ewentualnej wizji w terenie Wykonawca dokonuje samodzielnie.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45330000-9
45310000-3
71200000-0
71221000-3
71222000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  6   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 6 m-cy od daty zawarcia umowy. 2. Za termin wykonania zamówienia określony w ust. 1 przyjmuje się datę złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie/ zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. 3. Wykonawca może uzyskać dodatkową punktację za skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia odpowiednio do 5 lub 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, na podstawie określonego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedno (lub kilka) zadanie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku systemowego kontenerowego mieszkalnego, socjalnego lub komunalnego o łącznej wartości minimum 50 000 zł brutto. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującymi osobami, posiadającymi wymagane uprawnienia, skierowanymi do realizacji zamówienia: a) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). b) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). c) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) d) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany 2. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu lub zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość roboty, która jest wymagana przez Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019poz. 1186, z późn.zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2272)
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie żąda od Wykonawców dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania wskazanych wymagań na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dołączonego do oferty Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, na wezwanie otrzymane od Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni liczonym od dnia otrzymania wezwania, dostarczył: 1.1 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, zawierający minimum: jedno (lub kilka) zadanie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku systemowego kontenerowego mieszkalnego, socjalnego lub komunalnego o łącznej wartości minimum 50 000 zł brutto 1.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zawierający: a) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). b) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). c) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) d) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z oświadczeniami, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 (załączniki nr 1 i nr 6 do SIWZ), złożył następujące dokumenty: 1.1 Formularz oferty – załącznik nr 3 do SIWZ 1.2 Formularz cenowy – załącznik nr 3a do SIWZ 1.3 Deklaracja podmiotu udostępniającego swoje zasoby ze wskazaniem, w jakiej części udostępni swoje zasoby – załącznik nr 7 do SIWZ (w przypadku konieczności) 1.4 Dokument pełnomocnictwa (w przypadku konieczności)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
1. Cena ofertowa60,00
2. Zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji5,00
3. Okres rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia25,00
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, poza zmianami dopuszczonymi w ustawie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, przewiduje także możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1. ustawy Pzp, tj. w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym prawa miejscowego. 2. Wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT – względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy. 3. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) Wystąpienia warunków atmosferycznych, odmiennych niż typowe, uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem, warunkami technicznymi, bhp i sztuką budowlaną, o czas trwania niekorzystnych zjawisk; b) Zmian dotyczących zakresu lub sposobu realizacji przedmiotu umowy wprowadzonych przez Zamawiającego; c) Zmian będących następstwem działania administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploratorów infrastruktury, w szczególności: - przekroczenia w zakreślonym przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. - odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. - innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac projektowych lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową d) zaistnienia sytuacji pozwalającej na obniżenie kosztów realizacji przedmiotu umowy (np. zmniejszenie zakresu robót lub czynności zastosowania alternatywnych rozwiązań technologicznych); e) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-04-06 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: zamowienia@zaklikow.pl, adres strony internetowej: www.zaklikow.pl. 6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje dokonania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zawarte są w rozdziale III ust. 7 SIWZ oraz projekcie umowy. 10. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie zastrzega konieczności wykonania całości przedmiotu zamówienia osobiście przez Wykonawcę. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasadach określonych w SIWZ. 12. Wymagania i dodatkowe informacje dotyczące możliwości zatrudnienia podwykonawców zawarte są w projekcie umowy. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 m-cy. 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 15. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, których może dotyczyć oferta Wykonawcy 16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 17. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadanie, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 18. Zadanie realizowane we współpracy z Caritas Diecezji Sandomierskiej przy udziale środków finansowych uzyskanych z Caritas Polska SMS DOM w ramach programu „Sprawa dla Reportera”. 19. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły