Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie dodano: 19.02.2020

Zamawiający: Białowieski Park Narodowy, ul. Park Pałacowy, 17-230 Białowieża (Podlaskie)

Miejsce: Białowieża

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 05.03.2020, godzina: 11:45 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Białowieski Park Narodowy: Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” POIS.02.04.00-00-0027/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Białowieski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066482800000, ul. ul. Park Pałacowy  11 , 17-230  Białowieża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 682 97 23, e-mail alicjaw@bpn.com.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bpn.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Osoba Prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bpn.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bpn.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Białowieski Park Narodowy - sekretariat 17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego
Numer referencyjny: ZP.26.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
trzy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego. Roboty budowlane do wykonania na terenie Ośrodka Hodowli Żubrów zostały podzielone na następujące części

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45443000-4
45262800-9
45453000-7
45421100-5
45262300-4
45422000-1
45310000-3
45332400-7
45252127-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 150
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
150

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł w przypadku części I i części II.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej i prawidłowo ukończył: - co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem i rodzajem m. in. roboty związane z termomodernizacją budynków o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto – dotyczy części 1 i 2 zamówienia, W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na część 1 i 2 zamówienia musi wykazać wykonanie po jednej robocie budowlanej na każdą cześć. d) kadra techniczna, tj. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje następującymi osobami: - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń z doświadczeniem zawodowym min. 5 lat – dotyczy części 1 i 2 zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zostały ukończone; potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V, pkt 2, lit.c ) SIWZ – załącznik nr 9, b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale V, pkt 2, lit. d) SIWZ, c) Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w systemie spełnia – nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków – załącznik nr 8 do SIWZ, Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi, dostawy lub roboty były wykonywane; - oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. d) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdziale V, pkt 2, lit. b).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin wykonania10,00
Gwarancja30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 14 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-05, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa (termomodernizacja) istniejącego budynku gospodarczego (pełniącego funkcję techniczną) na Osadzie Zwierzyniec.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: - wykonanie ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia i fundamentowych, posadzek według pomieszczeń oraz stropu budynku, - wykonanie tynku cienkowarstwowego elewacji, - wykonanie tynku mozaikowego cokołu budynku, - wykonanie obróbek blacharskich, - wykonanie wokół budynku opaski z kostki betonowej, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w istniejących otworach, - montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, - montaż drewnianej podbitki okapów, - wykonanie ścianek działowych pomieszczenia WC i ich wykończenie, - wykonanie instalacji elektrycznych wg projektu branży elektrycznej (oświetlenie podstawowe, gniazda wtyczkowe, modernizacja rozdzielnicy głównej), - montaż grzejnika elektrycznego w pomieszczeniu WC, - wykonanie kanalizacji sanitarnej wg projektu branży sanitarnej (podgrzewacz wody, rurociągi), - montaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu WC, - wymianę pieca, tzw. kozy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45262800-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja30,00
termin wykonania10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Rozbudowa i przebudowa budynku stróżówki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem do budynku stróżówki w Rezerwacie nr 2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: a) przebudowa części istniejącej: - wykonanie robót rozbiórkowych (istniejących podłóg z desek na legarach i docieplenia z polepy, wycięcie otworu drzwiowego w ścianie drewnianej oraz rozbiórka szalówki drewnianej wraz z ociepleniem od strony dobudowy nowej części, rozbiórka istniejące docieplenia fundamentów, rozbiórka schodów zewnętrznych betonowych), - wykonanie posadzki z terakoty i płytek gresu na szlichcie cementowej gr. 5cm i ocieplone styropianem na folii izolacyjnej i podbudowie z betonu i zagęszczonym piasku, - impregnacja środkiem p.poż. oraz grzybobójczym elementów drewnianych, - montaż drzwi łazienkowych, - wykonanie schodów zewnętrznych betonowych wraz z montażem okładzin gresowych antypoślizgowych, - roboty malarskie i wykończeniowe, - docieplenie ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym wraz tynkowaniem, - oczyszczenie istniejącej farby olejnej z szalówki oraz impregnacja środkiem dekoracyjno – ochronnym, - wymiana istniejących rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej, - wykonanie wentylacji w pomieszczeniu Nr 2 z rur typu Spiro ocieplonych wełną mineralną wyprowadzonych ponad dach i zakończonych wywiewkami prefabrykowanymi z blachy powlekanej. - remontu trzonu kuchennego kaflowego. b) dobudowa nowej części: - wykonanie ław fundamentowych wylewanych z betonu żwirowego i zbrojenia ze stali, - wykonanie ścian fundamentowych wylewanych z betonu żwirowego, - wykonanie ścian zewnętrznych drewnianych z bali, - wykonanie nad parterem strop drewniany na belkach drewnianych ocieplony wełną mineralną na folii budowlanej (paroizolacji), - montaż belek drewnianych, - wykonanie ścianki działowej z profili metalowych z wkładem z wełny mineralnej, - wykonanie konstrukcji dachu o układzie dwuspadowym krokwiowym opartym na oczepach drewnianych i stężonym jętkami, z drewna sosnowego nasyconego środkami przeciwogniowymi i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną, - wykonanie pokrycie dachu – blacha dachówkowa na łatach, kontrłatach i membranie dachowej. - montaż obróbek blacharskie, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej. - ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną na ruszcie drewnianym od strony zewnętrznej zabezpieczonych wiatroizolacją, - montaż szalówki drewnianej wraz z zabezpieczeniem środkiem dekoracyjno – ochronnym, - docieplenie ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym wraz tynkowaniem, - wykonanie posadzki z terakoty i płytek gresu na szlichcie cementowej gr. 5cm i ocieplone styropianem na folii izolacyjnej i podbudowie z betonu i zagęszczonym piasku, - wykonanie wentylacji pomieszczeń z rur typu Spiro, wyprowadzenie ponad dach i zakończenie wywiewką prefabrykowaną blaszaną, - wykonanie posadzki z terakoty na szlichcie cementowej i ocieplenie styropianem na folii izolacyjnej i podbudowie z betonu i zagęszczonym piasku, - wykończenie wnętrz płytą g-k wodoodporną na ruszcie drewnianym, na ścianach glazura, malowanie - wstawienie okna. c) inne: - wykonanie wokół budynku opaski z płytek chodnikowych wraz z wbudowaniem obrzeży trawnikowych na podsypce z piasku stabilizowanego cementem, - wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody wg projektu branży sanitarnej, - wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową biologiczną oczyszczalnią ścieków wg projektu branży sanitarnej, - wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej wg projektu branży elektrycznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45262800-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja30,00
termn wykonania30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Budowa stanowiska karmowego dla żubrów w zagrodzie I z odłownią w Rezerwacie nr 2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje:  demontaż istniejącej konstrukcji składającej się z przęseł płotu szczelnego, istniejącego paśnika i fragmentu zadaszenia,  wykonanie konstrukcji na słupach i ryglach drewnianych 100/100mm i 8 podporach ze stali kształtowej dwuteowej, posadowionych w betonie,  wykonanie stanowiska karmowego (5 koryt karmowych, o wymiarach dł. 60cm, szer. 60 cm, głęb. 30 cm) i paśnika z drewna iglastego (świerk lub sosna) impregnowanego, o łącznych wymiarach: długość – 14,0 m, szerokość – 2,1 m,  wykonanie dachu jednospadowego drewnianego, z krokwi 120/80mm i łat 50/50 mm, pokrycie z blachy trapezowej,  konserwacja środkiem impregnującym i grzybobójczym elementów drewnianych,  oczyszczenie oraz dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową elementów stalowych – słupków ogrodzeniowych,  przed stanowiskiem karmowym oraz paśnikiem utwardzenie w postaci wylewki betonowej ze spadkiem od obiektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45420000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 70
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja30,00
termin wykonania10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły