„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2020”

Ogłoszenie dodano: 18.02.2020

Zamawiający: Powiat Koniński - Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja , 62-510 Konin (Wielkopolskie)

Miejsce: Konin

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.10.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 28.02.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 23.03.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiat Koniński - Starostwo Powiatowe w Koninie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2020”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Koniński - Starostwo Powiatowe w Koninie, krajowy numer identyfikacyjny 31102291400000, ul. Al. 1 Maja   9 , 62-510  Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 240 32 12, e-mail zamowienia@powiat.konin.pl, faks 63 240 33 00.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.konin.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.powiat.konin.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiat.konin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 168
Adres:
Starostwo Powiatowe w Koninie, Al.1 Maja 9, 62-510 Konin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2020”
Numer referencyjny: WO.272.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie wyrobów zawierających azbest, tj. odpadów o kodach 17 06 01 (materiały izolacyjne zawierające azbest) i 17 06 05 (materiały budowlane zawierające azbest), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) tj.: 1) ich demontaż na obiekcie wskazanym przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości (osobę fizyczną), który zakwalifikował się do programu pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” oraz transport i przekazanie wyrobów azbestowych do miejsca ich unieszkodliwienia, tj. na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), 2) transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na składowisku określonym w punkcie 1. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia w tym zamówieniu to ok. 1300 ton (1 300 000 kg), w tym: • demontaż, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo – cementowych – ok. 100 ton (100 000 kg), • transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo – cementowych już zdemontowanych – ok. 1300 ton (1 300 000 kg). Zakres prac obejmuje również usunięcie płyt azbestowych, które są rozdrobnione. Z uwagi na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest określone zostały w sposób szacunkowy na dzień sporządzenia treści SIWZ. Zamawiający zastrzega, że ilości te w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w czasie realizacji zadania podczas faktycznego ważenia odpadów, z powodu ich szacowania w m2 przez wnioskodawców i przyjętego uśrednionego założenia, że 1 m2 płyty azbestowo – cementowej waży 15 kg. Są to wielkości orientacyjne, oszacowane na podstawie dotychczasowej realizacji i mają jedynie charakter informacyjny. Zamawiający zastrzega, iż zapłaci za rzeczywistą ilość zdemontowanych, przetransportowanych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest lub przetransportowanych i unieszkodliwionych opadów azbestowych, do maksymalnej kwoty środków finansowych będących w posiadaniu Zamawiającego na realizację przedmiotowego zadania. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest podana została w celu określenia cen jednostkowych za 1 kg, które przez cały okres realizacji przedsięwzięcia nie mogą zostać zmienione przez Wykonawcę. Dodatkowo ilość podanych lokalizacji może ulec zmniejszeniu i/lub zwiększeniu w czasie realizacji zadania ze względu na rezygnację wnioskodawców uczestniczących w Programie i/lub zaistnienia warunków zezwalających na dołączenie osób uczestniczących w Programie. 2. Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą przekaże niezwłocznie wykaz osób z adresami nieruchomości w formie elektronicznej, wobec których Wykonawca wykona przedmiotową usługę. W związku z tym, Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z umową o zamówienie publiczne. Wykaz będzie sukcesywnie uzupełniany w miarę napływu wniosków do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacją zamówienia. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zlecenia usunięcia mniejszej ilości ww. wyrobów zawierających azbest. 3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – teren 14 gmin powiatu konińskiego tj. Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn. 4. Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zrealizowane według zasad określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” , umieszczonym na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Koninie. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac terminowo, z należytą jakością i przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów i norm, w szczególności warunków i wymagań określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, bhp oraz prawno – budowlanych i uregulowań prawnych zapisanych w umowie. Wykonawca zobowiązany będzie także do dostarczenia Zamawiającemu wydruków kart przekazania odpadów wygenerowanych z systemu BDO, przygotowania 3 egz. protokołu odbioru stwierdzającego usunięcie wyrobów zawierających azbestu z danej nieruchomości, dokonania odpowiednich zgłoszeń oraz oświadczenia, że wszystkie prace związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami azbestowymi wraz z potwierdzeniem właściciela nieruchomości o wykonanych przez Wykonawcę pracach. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał kryteria wymagane w: 1) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), 2) rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.), 3) rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824). 7. Prace realizowane będą przez Wykonawcę za wynagrodzeniem płatnym zgodnie z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 8. Okres gwarancji wymagany od Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa wynosi 2 lata. Wykonawca udzieli takiej gwarancji w dokumencie gwarancyjnym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45262660-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90650000-8
90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że legitymuje się numerem rejestracyjnym z Bady Danych o Odpadach (BDO) nadanym przez Marszałka Województwa(rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez Marszałka Województwa) potwierdzającym wpis w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i wytwarzania odpadów zawierających azbest na terenie Powiatu Konińskiego, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien przedłożyć wykaz minimum 2 usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia. Usługi powinny być określone tonażowo i kwotowo, każda na kwotę nie mniejszą niż 350 000 zł (netto ) tonaż – nie mniej niż 400 ton odpadu azbestowego. Zamawiający nie uzna łączenia usług wykonanych z mniejszych ilościowo zamówień w celu przekroczenia wymaganego progu wartości i tonażu. Należy także dołączyć dowód określający czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Są to referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych dowody te powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (jeden dokument do jednej wykonanej usługi) Wykaz należy sporządzić zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). UWAGA! W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie powyższe dokumenty składa do oferty każdy z wykonawców osobno. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez przedstawiciela wykonawcy lub jego pełnomocnika. (zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) W przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego - składane w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez przedstawiciela podmiotu lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny podmiotu lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności, o treści zgodnej z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenie wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o treści zgodnej z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa w odniesieniu do ww. 4 pkt dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez przedstawiciela podmiotu lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny podmiotu lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 1)Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. 2)Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zamiast dokumentów składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum itp.) każdy z wykonawców z osobna musi przedstawić dokumenty i oświadczenia ww. wymienione. W takim przypadku muszą oni także ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Oświadczenia podpisuje pełnomocnik. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.5. Wykonawca winien je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednie kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego - na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz minimum 2 usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia. Usługi powinny być określone tonażowo i kwotowo, każda na kwotę nie mniejszą niż 350 000 zł (netto) i tonaż – nie mniej niż 400 ton odpadu azbestowego. Zamawiający nie uzna łączenia usług wykonanych z mniejszych ilościowo zamówień w celu przekroczenia wymaganego progu wartości i tonażu. Należy także dołączyć dowód określający czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Są ro referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych dowody te powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (jeden dokument do jednej wykonanej usługi). Wykaz należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu kryteriów wymaganych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.), a także rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824), zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniężnej; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3.Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. 18 1320 1016 2790 0001 2000 0005. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, który posiada nr 18 1320 1016 2790 0001 2000 0005. 5.Wadium wniesione w formie innej niż pieniężnej należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą. 6.Zamawiający dokona zwrotu wadium lub jego zatrzymania na zasadach określonych w art. 46 ustawy. 7.W postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odrzuca się ofertę wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy. 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp: a.Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. b.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. c.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a.odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (jeżeli było wymagane w SIWZ), c.zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d.jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 60,00
Wydłużenie okresu rękojmi20,00
Termin płatności faktury20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy - projekt umowy – załącznik nr 10 do SIWZ. 2.Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej poniżej: 1)w zakresie terminu wykonania umowy: Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu zakończenia przedmiotu umowy, w tym jego skrócenie, w przypadku, gdy inny termin przewidziany w niniejszym zamówieniu (umowie) zostanie określony przez Dotującego wobec Zamawiającego, przy pozyskaniu środków zewnętrznych przez Zamawiającego. Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia. O wystąpieniu ww. okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu Zamawiający winien poinformować Wykonawcę pisemnie. Zmiana postanowień umowy może nastąpić również w przypadkach określonych w art. 144 ust 1 pkt 2 – pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile wystąpią okoliczności uzasadniające zastosowanie tych przepisów. Zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły