Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg powiatowych

Ogłoszenie dodano: 17.02.2020

Zamawiający: Powiat Legionowski, ul. gen. Władysława Sikorskiego, 05-119 Legionowo (Mazowieckie)

Miejsce: Legionowo

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 25.02.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiat Legionowski: Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg powiatowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Legionowski, krajowy numer identyfikacyjny 13269858000000, ul. ul. gen. Władysława Sikorskiego  11 , 05-119  Legionowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 840 872, e-mail przetargi@powiat-legionowski.pl, faks 227 742 551.
Adres strony internetowej (URL): bip.powiat-legionowski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Biuro Podawcze na parterze, stanowisko nr 1 Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg powiatowych
Numer referencyjny: ZPU.272.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg powiatowych i obejmuje: 1) oferta częściowa nr 1 - Projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817W, na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew oraz Gminy Jabłonna, tj. na długości około 2770 m”, z wyłączeniem obiektu kolejowego – tunel. Przedmiotowe zadanie należy podzielić na 2 etapy, tj. od drogi woj. Nr 630 do tunelu kolejowego – długość około 1400 m oraz od tunelu kolejowego do drogi woj. Nr 631 – długość około 1300 m, 2) oferta częściowa nr 2 - Projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W, na odcinku od drogi woj. Nr 622 do granicy powiatu, na terenie Gminy Serock, tj. na długości około 2700 m”, 3) oferta częściowa nr 3 - Projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806W, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 1805W, na terenie Gminy Serock, tj. na długości około 2150 m”. 2. Przedmiotem zamówienia oferty częściowej nr 1 jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1817W, na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew oraz Gminy Jabłonna, tj. na długości około 2770 m, z wyłączeniem obiektu kolejowego – tunel. Przedmiotowe zadanie należy podzielić na 2 etapy, tj. od drogi woj. Nr 630 do tunelu kolejowego – długość około 1400 m oraz od tunelu kolejowego do drogi woj. Nr 631 – długość około 1300 m. 3. Zakres prac projektowych oferty częściowej nr 1: 1) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: aktualnych map do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, decyzji, uzgodnienia ZUD, itp., 2) opracowanie koncepcji dotyczącej przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1817W, zjazdów, oraz poboczy i chodników. Opracowaną koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Koncepcja zostanie zaopiniowana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia złożenia jej przez Wykonawcę. W koncepcji należy przedstawić linie graniczne zakresu opracowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, załączając szacunkowe koszty przebudowy, chodników, zjazdów, poboczy, nawierzchni drogi powiatowej Nr 1817W oraz usunięcia ewentualnych kolizji, 3) opracowanie projektu budowlanego, w ilości 5 egzemplarzy (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, ZUD, informacja bioz i niezbędne detale), 4) opracowanie projektu wykonawczego, w ilości 5 egzemplarzy, 5) należy uwzględnić założenia projektowe: a) kategoria drogi powiatowej, b) klasa drogi zbiorcza „Z”, c) zjazdy należy zaprojektować z kostki brukowej, d) odwodnienie powierzchniowe w grunt (rowy odwadniające, rury, sączki, drenaż, studnie chłonne ), e) prędkość projektowana – 50 km/h, f) zagospodarowanie zieleni (wycinka drzew, zakrzaczeń, prześwietlenie korony drzew), 6) opracowanie projektów budowlano–wykonawczych w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji projektowanego przedsięwzięcia drogowego, w szczególności z siecią: energetyczną, gazową, itp. (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), w ilości 5 egzemplarzy, przy założeniach: zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych tych urządzeń lub zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od właścicieli tych urządzeń, 7) przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji na wycinkę kolidujących drzew, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 8) przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji środowiskowej, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 9) przygotowanie materiałów i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 10) złożenie wniosku o decyzji na budowę, lub zgłoszenie robót budowlanych do Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu dotyczącego w/w zadania inwestycyjnego, 11) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, w ilości 4 egzemplarzy, 12) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, w ilości 4 egzemplarzy, 13) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, w ilości 2 egzemplarzy, 14) wykonanie przedmiaru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 15) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 16) dokumentację, o której mowa powyżej należy opracować również w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w wersji edytowanej np. w formacie dwg lub ath na płycie CD. 4. W ofercie częściowej nr 1: 1) Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, powinna być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) oraz innymi obowiązującymi przepisami; 3) W razie zachodzących potrzeb Wykonawca zobowiązuje się do odbycia pięciu wizyt na budowie w trakcie realizacji przedmiotowego zadania inwestorskiego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego; 4) Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy Wykonawca sporządzając dokumentację projektową będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oraz na normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany: wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności; 5) Ze względu na zamiar publicznego ujawniania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w tym na stronie internetowej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do wykonanej dokumentacji projektowej, oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia o wyrażeniu zgody na publiczne ujawnienie danych, w tym danych osobowych zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonana dokumentacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, Wykonawca zobowiązany jest ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego typu; 6) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z art. 39 pkt 6 c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.). 5. Przedmiotem zamówienia oferty częściowej nr 2 jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1821W, na odcinku od drogi woj. Nr 622 do granicy powiatu, na terenie Gminy Serock, tj. na długości około 2700 m. 6. Zakres prac projektowych oferty częściowej nr 2: 1) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: aktualnych map do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, decyzji, uzgodnienia ZUD, itp., 2) opracowanie koncepcji dotyczącej przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1821W, zjazdów, oraz poboczy Opracowaną koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Koncepcja zostanie zaopiniowana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia złożenia jej przez Wykonawcę. W koncepcji należy przedstawić linie graniczne zakresu opracowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, załączając szacunkowe koszty przebudowy, zjazdów, poboczy, nawierzchni drogi powiatowej Nr 1821W oraz usunięcia ewentualnych kolizji, 3) opracowanie projektu budowlanego, w ilości 5 egzemplarzy (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, ZUD, informacja bioz i niezbędne detale), 4) opracowanie projektu wykonawczego, w ilości 5 egzemplarzy, 5) należy uwzględnić założenia projektowe: a) kategoria drogi powiatowej, b) klasa drogi zbiorcza „Z”, c) zjazdy należy zaprojektować z kostki brukowej, d) odwodnienie powierzchniowe w grunt (rowy odwadniające, rury, sączki, drenaż, studnie chłonne), e) prędkość projektowana – 50 km/h, f) zagospodarowanie zieleni (wycinka drzew, zakrzaczeń, prześwietlenie korony drzew), 6) opracowanie projektów budowlano–wykonawczych w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji projektowanego przedsięwzięcia drogowego, w szczególności z siecią: energetyczną, gazową, itp. (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), w ilości 5 egzemplarzy, przy założeniach: zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych tych urządzeń lub zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od właścicieli tych urządzeń, 7) przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji na wycinkę kolidujących drzew, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 8) przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji środowiskowej, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 9) przygotowanie materiałów i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 10) złożenie wniosku o decyzji na budowę, lub zgłoszenie robót budowlanych do Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu dotyczącego w/w zadania inwestycyjnego, 11) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, w ilości 4 egzemplarzy, 12) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, w ilości 4 egzemplarzy, 13) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, w ilości 2 egzemplarzy, 14) wykonanie przedmiaru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 15) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 16) dokumentację, o której mowa powyżej należy opracować również w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w wersji edytowanej np. w formacie dwg lub ath na płycie CD. 7. W ofercie częściowej nr 2: 1) Dokumentacja, o której mowa w ust. 6 posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, powinna być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) oraz innymi obowiązującymi przepisami; 3) W razie zachodzących potrzeb Wykonawca zobowiązuje się do odbycia pięciu wizyt na budowie w trakcie realizacji przedmiotowego zadania inwestorskiego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego; 4) Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy Wykonawca sporządzając dokumentację projektową będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oraz na normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany: wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności; 5) Ze względu na zamiar publicznego ujawniania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w tym na stronie internetowej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do wykonanej dokumentacji projektowej, oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia o wyrażeniu zgody na publiczne ujawnienie danych, w tym danych osobowych zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonana dokumentacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, Wykonawca zobowiązany jest ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego typu; 6) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z art. 39 pkt 6 c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.). 8. Przedmiotem zamówienia oferty częściowej nr 3 jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1806W, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 1805W, na terenie Gminy Serock, tj. na długości około 2150 m. 9. Zakres prac projektowych oferty częściowej nr 3: 1) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: aktualnych map do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, decyzji, uzgodnienia ZUD, itp., 2) opracowanie koncepcji dotyczącej budowy chodnika, zjazdów poboczy oraz przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1806W, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 1805W, na terenie Gminy Serock, tj. na długości około 2150 m. Opracowaną koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Koncepcja zostanie zaopiniowana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia złożenia jej przez Wykonawcę. W koncepcji należy przedstawić linie graniczne zakresu opracowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, załączając szacunkowe koszty budowy chodnika, zjazdów, poboczy, nawierzchni drogi powiatowej Nr 1806W oraz usunięcia ewentualnych kolizji, 3) opracowanie projektu budowlanego, w ilości 5 egzemplarzy (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, ZUD, informacja bioz i niezbędne detale), 4) opracowanie projektu wykonawczego, w ilości 5 egzemplarzy, 5) należy uwzględnić założenia projektowe: a) kategoria drogi powiatowej, b) klasa drogi zbiorcza „Z”, c) chodnik oraz zjazdy należy zaprojektować z kostki brukowej, d) odwodnienie powierzchniowe w grunt (rowy odwadniające, rury, sączki, drenaż, studnie chłonne), e) prędkość projektowana – 50 km/h, f) zagospodarowanie zieleni (wycinka drzew, zakrzaczeń, prześwietlenie korony drzew), g) przekrój poprzeczny nawierzchni jednostronny, 6) opracowanie projektów budowlano–wykonawczych w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji projektowanego przedsięwzięcia drogowego, w szczególności z siecią: energetyczną, gazową, itp. (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), w ilości 5 egzemplarzy, przy założeniach: zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych tych urządzeń lub zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od właścicieli tych urządzeń, 7) przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji na wycinkę kolidujących drzew, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 8) przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji środowiskowej, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 9) przygotowanie materiałów i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 10) złożenie wniosku o decyzji na budowę, lub zgłoszenie robót budowlanych do Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu dotyczącego w/w zadania inwestycyjnego, 11) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, w ilości 4 egzemplarzy, 12) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, w ilości 4 egzemplarzy, 13) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, w ilości 2 egzemplarzy, 14) wykonanie przedmiaru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 15) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 16) dokumentację, o której mowa powyżej należy opracować również w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w wersji edytowanej np. w formacie dwg lub ath na płycie CD. 10. W ofercie częściowej nr 3: 1) Dokumentacja, o której mowa w ust. 9 posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, powinna być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) oraz innymi obowiązującymi przepisami; 3) W razie zachodzących potrzeb Wykonawca zobowiązuje się do odbycia pięciu wizyt na budowie w trakcie realizacji przedmiotowego zadania inwestorskiego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego; 4) Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy Wykonawca sporządzając dokumentację projektową będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oraz na normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany: wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności; 5) Ze względu na zamiar publicznego ujawniania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w tym na stronie internetowej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do wykonanej dokumentacji projektowej, oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia o wyrażeniu zgody na publiczne ujawnienie danych, w tym danych osobowych zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonana dokumentacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, Wykonawca zobowiązany jest ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego typu; 6) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z art. 39 pkt 6 c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.). 11. Dokumentacja projektowa dla części 1, 2 i 3, powinna być zgodna z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 12. Okres gwarancji i rękojmi dla każdej części zamówienia oddzielnie wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 112
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia, dla każdej części zamówienia oddzielnie wynosi maksymalnie do 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy. 2. Zaproponowanie w ofercie wykonania przedmiotu zamówienia w czasie krótszym niż 16 tygodni będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ pt. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 3. Zaproponowanie w ofercie wykonania przedmiotu zamówienia w czasie dłuższym niż 16 tygodni będzie podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz zdolności zawodowe, zapewniające należyte wykonanie zamówienia, tj.: a) w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy, dla każdej z części oddzielnie, wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracowali co najmniej jedną dokumentację projektową w zakresie przebudowy dróg publicznych, na który to zakres konieczne było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie wykonanych usług oraz w dowodach określających, czy te usługi zostały prawidłowo ukończone i wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wraz z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, b) wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej. Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi być spełniony dla każdej części oddzielnie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dla każdej części oddzielnie - wykaz wykonanych usług, zawierający co najmniej jedną zrealizowaną usługę wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dróg publicznych, na który to zakres konieczne było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana należycie i prawidłowo ukończona, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, b) dla każdej części oddzielnie - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zawierający co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, jej imię i nazwisko oraz informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakres wykonywanych czynności oraz podstawę do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
-
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie określił w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), b) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy). Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje: - dane podmiotu udostępniającego zasób, - dane podmiotu przyjmującego zasób, - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1) 1 755,00 zł dla oferty częściowej nr 1 (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt pięć złotych), 2) 1 755,00 zł dla oferty częściowej nr 2 (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt pięć złotych), 3) 1 365,00 zł dla oferty częściowej nr 3 (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Legionowie nr 92 8013 0006 2001 0000 2424 0008. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium także na cały okres związania ofertą, zostanie odrzucona. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 510 na V piętrze – Wydział Finansowo - Księgowy. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty brutto60,00
termin wykonania40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Warunki umowy dla każdej części zamówienia zostały określone we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności i muszą być akceptowane przez obie strony umowy. 4. Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w tym przekazania dokumentacji projektowej lub jej części, jeżeli: 1) wystąpią okoliczności powodujące konieczność zmiany danych wyjściowych do projektowania; 2) konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie spowodowana przez okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy, a jednocześnie za wystąpienie tych okoliczności nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca. W szczególności zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy może uzasadniać przekroczenie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego dla procedur administracyjnych lub innych terminów określonych w przepisach prawa mających wpływ na czas realizacji przedmiotu umowy; 3) nastąpi wstrzymanie lub zawieszenie prac projektowych z winy Zamawiającego; 4) wystąpiły inne nieprzewidziane i niezawinione przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817W, na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew oraz Gminy Jabłonna, tj. na długości około 2770 m”, z wyłączeniem obiektu kolejowego – tunel
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia oferty częściowej nr 1 jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1817W, na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew oraz Gminy Jabłonna, tj. na długości około 2770 m, z wyłączeniem obiektu kolejowego – tunel. Przedmiotowe zadanie należy podzielić na 2 etapy, tj. od drogi woj. Nr 630 do tunelu kolejowego – długość około 1400 m oraz od tunelu kolejowego do drogi woj. Nr 631 – długość około 1300 m. 2. Zakres prac projektowych oferty częściowej nr 1: 1) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: aktualnych map do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, decyzji, uzgodnienia ZUD, itp., 2) opracowanie koncepcji dotyczącej przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1817W, zjazdów, oraz poboczy i chodników. Opracowaną koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Koncepcja zostanie zaopiniowana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia złożenia jej przez Wykonawcę. W koncepcji należy przedstawić linie graniczne zakresu opracowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, załączając szacunkowe koszty przebudowy, chodników, zjazdów, poboczy, nawierzchni drogi powiatowej Nr 1817W oraz usunięcia ewentualnych kolizji, 3) opracowanie projektu budowlanego, w ilości 5 egzemplarzy (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, ZUD, informacja bioz i niezbędne detale), 4) opracowanie projektu wykonawczego, w ilości 5 egzemplarzy, 5) należy uwzględnić założenia projektowe: a) kategoria drogi powiatowej, b) klasa drogi zbiorcza „Z”, c) zjazdy należy zaprojektować z kostki brukowej, d) odwodnienie powierzchniowe w grunt (rowy odwadniające, rury, sączki, drenaż, studnie chłonne ), e) prędkość projektowana – 50 km/h, f) zagospodarowanie zieleni (wycinka drzew, zakrzaczeń, prześwietlenie korony drzew), 6) opracowanie projektów budowlano–wykonawczych w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji projektowanego przedsięwzięcia drogowego, w szczególności z siecią: energetyczną, gazową, itp. (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), w ilości 5 egzemplarzy, przy założeniach: zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych tych urządzeń lub zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od właścicieli tych urządzeń, 7) przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji na wycinkę kolidujących drzew, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 8) przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji środowiskowej, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 9) przygotowanie materiałów i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 10) złożenie wniosku o decyzji na budowę, lub zgłoszenie robót budowlanych do Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu dotyczącego w/w zadania inwestycyjnego, 11) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, w ilości 4 egzemplarzy, 12) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, w ilości 4 egzemplarzy, 13) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, w ilości 2 egzemplarzy, 14) wykonanie przedmiaru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 15) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 16) dokumentację, o której mowa powyżej należy opracować również w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w wersji edytowanej np. w formacie dwg lub ath na płycie CD. 3. W ofercie częściowej nr 1: 1) Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, powinna być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) oraz innymi obowiązującymi przepisami; 3) W razie zachodzących potrzeb Wykonawca zobowiązuje się do odbycia pięciu wizyt na budowie w trakcie realizacji przedmiotowego zadania inwestorskiego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego; 4) Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy Wykonawca sporządzając dokumentację projektową będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oraz na normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany: wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności; 5) Ze względu na zamiar publicznego ujawniania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w tym na stronie internetowej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do wykonanej dokumentacji projektowej, oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia o wyrażeniu zgody na publiczne ujawnienie danych, w tym danych osobowych zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonana dokumentacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, Wykonawca zobowiązany jest ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego typu; 6) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z art. 39 pkt 6 c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.). 4. Dokumentacja projektowa dla części 1, 2 i 3, powinna być zgodna z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 5. Okres gwarancji i rękojmi dla każdej części zamówienia oddzielnie wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 112
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty brutto60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia, dla każdej części zamówienia oddzielnie wynosi maksymalnie do 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy. 2. Zaproponowanie w ofercie wykonania przedmiotu zamówienia w czasie krótszym niż 16 tygodni będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ pt. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 3. Zaproponowanie w ofercie wykonania przedmiotu zamówienia w czasie dłuższym niż 16 tygodni będzie podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy.


Część nr: 2Nazwa: Projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W, na odcinku od drogi woj. Nr 622 do granicy powiatu, na terenie Gminy Serock, tj. na długości około 2700 m”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia oferty częściowej nr 2 jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1821W, na odcinku od drogi woj. Nr 622 do granicy powiatu, na terenie Gminy Serock, tj. na długości około 2700 m. 2. Zakres prac projektowych oferty częściowej nr 2: 1) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: aktualnych map do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, decyzji, uzgodnienia ZUD, itp., 2) opracowanie koncepcji dotyczącej przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1821W, zjazdów, oraz poboczy Opracowaną koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Koncepcja zostanie zaopiniowana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia złożenia jej przez Wykonawcę. W koncepcji należy przedstawić linie graniczne zakresu opracowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, załączając szacunkowe koszty przebudowy, zjazdów, poboczy, nawierzchni drogi powiatowej Nr 1821W oraz usunięcia ewentualnych kolizji, 3) opracowanie projektu budowlanego, w ilości 5 egzemplarzy (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, ZUD, informacja bioz i niezbędne detale), 4) opracowanie projektu wykonawczego, w ilości 5 egzemplarzy, 5) należy uwzględnić założenia projektowe: a) kategoria drogi powiatowej, b) klasa drogi zbiorcza „Z”, c) zjazdy należy zaprojektować z kostki brukowej, d) odwodnienie powierzchniowe w grunt (rowy odwadniające, rury, sączki, drenaż, studnie chłonne), e) prędkość projektowana – 50 km/h, f) zagospodarowanie zieleni (wycinka drzew, zakrzaczeń, prześwietlenie korony drzew), 6) opracowanie projektów budowlano–wykonawczych w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji projektowanego przedsięwzięcia drogowego, w szczególności z siecią: energetyczną, gazową, itp. (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), w ilości 5 egzemplarzy, przy założeniach: zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych tych urządzeń lub zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od właścicieli tych urządzeń, 7) przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji na wycinkę kolidujących drzew, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 8) przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji środowiskowej, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 9) przygotowanie materiałów i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 10) złożenie wniosku o decyzji na budowę, lub zgłoszenie robót budowlanych do Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu dotyczącego w/w zadania inwestycyjnego, 11) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, w ilości 4 egzemplarzy, 12) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, w ilości 4 egzemplarzy, 13) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, w ilości 2 egzemplarzy, 14) wykonanie przedmiaru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 15) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 16) dokumentację, o której mowa powyżej należy opracować również w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w wersji edytowanej np. w formacie dwg lub ath na płycie CD. 3. W ofercie częściowej nr 2: 1) Dokumentacja, o której mowa w ust. 6 posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, powinna być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) oraz innymi obowiązującymi przepisami; 3) W razie zachodzących potrzeb Wykonawca zobowiązuje się do odbycia pięciu wizyt na budowie w trakcie realizacji przedmiotowego zadania inwestorskiego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego; 4) Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy Wykonawca sporządzając dokumentację projektową będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oraz na normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany: wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności; 5) Ze względu na zamiar publicznego ujawniania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w tym na stronie internetowej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do wykonanej dokumentacji projektowej, oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia o wyrażeniu zgody na publiczne ujawnienie danych, w tym danych osobowych zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonana dokumentacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, Wykonawca zobowiązany jest ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego typu; 6) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z art. 39 pkt 6 c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.). 4. Dokumentacja projektowa dla części 1, 2 i 3, powinna być zgodna z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 5. Okres gwarancji i rękojmi dla każdej części zamówienia oddzielnie wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 112
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty brutto60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy. 2. Zaproponowanie w ofercie wykonania przedmiotu zamówienia w czasie krótszym niż 16 tygodni będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ pt. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 3. Zaproponowanie w ofercie wykonania przedmiotu zamówienia w czasie dłuższym niż 16 tygodni będzie podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy.


Część nr: 3Nazwa: Projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806W, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 1805W, na terenie Gminy Serock, tj. na długości około 2150 m”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia oferty częściowej nr 3 jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1806W, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 1805W, na terenie Gminy Serock, tj. na długości około 2150 m. 2. Zakres prac projektowych oferty częściowej nr 3: 1) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: aktualnych map do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, decyzji, uzgodnienia ZUD, itp., 2) opracowanie koncepcji dotyczącej budowy chodnika, zjazdów poboczy oraz przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1806W, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 1805W, na terenie Gminy Serock, tj. na długości około 2150 m. Opracowaną koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Koncepcja zostanie zaopiniowana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia złożenia jej przez Wykonawcę. W koncepcji należy przedstawić linie graniczne zakresu opracowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, załączając szacunkowe koszty budowy chodnika, zjazdów, poboczy, nawierzchni drogi powiatowej Nr 1806W oraz usunięcia ewentualnych kolizji, 3) opracowanie projektu budowlanego, w ilości 5 egzemplarzy (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, ZUD, informacja bioz i niezbędne detale), 4) opracowanie projektu wykonawczego, w ilości 5 egzemplarzy, 5) należy uwzględnić założenia projektowe: a) kategoria drogi powiatowej, b) klasa drogi zbiorcza „Z”, c) chodnik oraz zjazdy należy zaprojektować z kostki brukowej, d) odwodnienie powierzchniowe w grunt (rowy odwadniające, rury, sączki, drenaż, studnie chłonne), e) prędkość projektowana – 50 km/h, f) zagospodarowanie zieleni (wycinka drzew, zakrzaczeń, prześwietlenie korony drzew), g) przekrój poprzeczny nawierzchni jednostronny, 6) opracowanie projektów budowlano–wykonawczych w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji projektowanego przedsięwzięcia drogowego, w szczególności z siecią: energetyczną, gazową, itp. (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), w ilości 5 egzemplarzy, przy założeniach: zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych tych urządzeń lub zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od właścicieli tych urządzeń, 7) przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji na wycinkę kolidujących drzew, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 8) przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji środowiskowej, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 9) przygotowanie materiałów i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 10) złożenie wniosku o decyzji na budowę, lub zgłoszenie robót budowlanych do Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu dotyczącego w/w zadania inwestycyjnego, 11) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, w ilości 4 egzemplarzy, 12) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, w ilości 4 egzemplarzy, 13) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, w ilości 2 egzemplarzy, 14) wykonanie przedmiaru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 15) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 16) dokumentację, o której mowa powyżej należy opracować również w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w wersji edytowanej np. w formacie dwg lub ath na płycie CD. 3. W ofercie częściowej nr 3: 1) Dokumentacja, o której mowa w ust. 9 posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, powinna być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) oraz innymi obowiązującymi przepisami; 3) W razie zachodzących potrzeb Wykonawca zobowiązuje się do odbycia pięciu wizyt na budowie w trakcie realizacji przedmiotowego zadania inwestorskiego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego; 4) Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy Wykonawca sporządzając dokumentację projektową będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oraz na normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany: wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności; 5) Ze względu na zamiar publicznego ujawniania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w tym na stronie internetowej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do wykonanej dokumentacji projektowej, oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia o wyrażeniu zgody na publiczne ujawnienie danych, w tym danych osobowych zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonana dokumentacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, Wykonawca zobowiązany jest ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego typu; 6) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z art. 39 pkt 6 c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.). 4. Dokumentacja projektowa dla części 1, 2 i 3, powinna być zgodna z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 5. Okres gwarancji i rękojmi dla każdej części zamówienia oddzielnie wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 112
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty brutto60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia, dla każdej części zamówienia oddzielnie wynosi maksymalnie do 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy. 2. Zaproponowanie w ofercie wykonania przedmiotu zamówienia w czasie krótszym niż 16 tygodni będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ pt. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 3. Zaproponowanie w ofercie wykonania przedmiotu zamówienia w czasie dłuższym niż 16 tygodni będzie podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły