REMONT BUYDNKU BIUROWO-SZTABOWEGO NR 2 ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR 2216 NA TERENIE JW 2697 W BRZEGU

Ogłoszenie dodano: 14.02.2020

Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Obornicka, 50-984 Wrocław (Dolnośląskie)

Miejsce: Wrocław

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.04.2022

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 05.03.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Rejonowy Zarząd Infrastruktury: REMONT BUYDNKU BIUROWO-SZTABOWEGO NR 2 ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR 2216 NA TERENIE JW 2697 W BRZEGU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, krajowy numer identyfikacyjny 93010390600000, ul. ul. Obornicka  126 , 50-984  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 261 65 68 01, e-mail rziwroclaw.kancelaria@ron.mil.pl, faks 261 65 68 02.
Adres strony internetowej (URL): www.rziwroclaw.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.rziwroclaw.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Obornicka 126, 50-984 Wrocław – kancelaria pok. 101

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT BUYDNKU BIUROWO-SZTABOWEGO NR 2 ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR 2216 NA TERENIE JW 2697 W BRZEGU
Numer referencyjny: 2/V/WE/20/R
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Remont budynku biurowo – sztabowego nr 2 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym nr 2216 na terenie JW 2697 w Brzegu” wraz z zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Szczegółowy zakres robót określają: 1 Projekt budowlany 2 Projekt wykonawczy w branży budowlanej (architektura i konstrukcja) 3 Projekt wykonawczy w branży sanitarnej 4 Projekt wykonawczy w branży elektrycznej 5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej 6 Informacja do sporządzenia planu BIOZ 7 SIWZ cz.B 8 Pozwolenie na budowę Decyzja nr 22/Z/2019,pismo organu ochrony konserwatorskiej KS.410.324.2019.RP oraz Postanowienie organu ochrony konserwatorskiej ZAB.410.114.2019.RP ROBOTY DO WYKONANIA Branża budowlana: Pełny zakres robót jak w projekcie budowlanym, wykonawczym (architektura i konstrukcja), PZT, zawiera m.in.: ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH W ramach robót przygotowawczych związanych z wykonaniem nowych warstw wykończeniowych należy wykonać roboty rozbiórkowe oraz demontaże: W zakresie robót prowadzonych na zewnętrz: - demontaż zewnętrznych, stalowych krat okiennych; - demontaż kratek nawiewno- wywiewnych na elewacji; - demontaż rynien i rur spustowych wraz z renowacją wpięcia do kanalizacji deszczowej; - demontaż złącza kablowego oraz tablic elektrycznych; - demontaż skrzynki teletechnicznej; - demontaż zewnętrznej i wewnętrznej stolarki i ślusarki okiennej (wybrane okna) i drzwiowej wraz z parapetami i podokiennikami; - demontaż instalacji odgromowej; - demontaż kominków wentylacyjnych; - demontaż części kominów; - demontaż całości pokrycia dachu; - demontaż balustrad i okładzin schodów; - skucie istniejących podestów betonowych i opasek wokół budynku. W zakresie robót prowadzonych wewnątrz: - demontaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej; - demontaż kratek wentylacyjnych i kanalizacyjnych; - demontaż grzejników, armatury sanitarnej; - demontaż hydrantów i skrzynek wnękowych; - demontaż skrzynek instalacyjnych, wyłączników ppoż, włączników, opraw oświetleniowych, okablowania oraz wszelkich pozostałych w obiekcie elementów instalacji elektrycznej; - demontaż wszystkich elementów wyposażenia pomieszczeń; - demontaż ścianek; - skucie/demontaż posadzek; ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCYJNYM: -wzmocnienie istniejących stropów w miejscu projektowanych murowanych ścianek działowych, -przejścia przez stropy i ściany nowych instalacji wentylacyjnych, -nadproża nad projektowanymi otworami w istniejących i nowych ścianach murowanych, -nowe ścianki działowe, -nowe kominy od poziomu stropu nad poddaszem, -zamurowania otworów, -naprawy spękań ścian zewnętrznych i wewnętrznych, -wykończenie istniejących szczelin dylatacyjnych -wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej dla podziemnej części budynku, -konstrukcja nośna pod maszty antenowe, -przebudowę więźby dachowej w miejscach projektowanych okien i wyłazów dachowych, -przebudowę płyty żelbetowej nad poddaszem w miejscu projektowanych okien dachowych -wejście zewnętrzne do piwnic -wyburzenia -zabezpieczenia antykorozyjne: • elementy stalowe • elementy betonowe • elementy drewniane ROBOTY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY: -WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BUDYNKU -tynki -parapety wewnętrzne (wykonanie nowych z odzyskiem istniejących i przekazaniem do SOI Brzeg, zdemontowane parapety winny być oczyszczone i zabezpieczone przed uszkodzeniami m.in. takimi jak zarysowania, wgniecenia powierzchni, czy pęknięciami; ułożone do składowania na paletach) -drabiny z koszem ochronnym -posadzki (w tym przełożenie/odrestaurowanie parkietów) -balustrady wewnętrzne -schody wewnętrzne -stolarka okienna i drzwiowa -izolacja termiczna dla ścian zewnętrznych -sufity podwieszane -przejścia stropowe/ścienne -referentki mosiężne -tabliczki przydrzwiowe -piktogramy -wentylacja pomieszczeń -WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU -remont elewacji • renowacja spękanych zniszczonych struktur murów ceglanych i kamiennych • powierzchnie tynkowane na elewacji • detale elewacyjne • elementy kamienne i detale kamienne -podokienniki zewnętrzne -schody, pochylnia zewnętrzna do części piwnicznej -opaska betonowa -obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe -dach -numeracja na budynek -istniejące kraty okienne wymienić na nowe zgodne z Normą Obronną NO-04-A009 Branża sanitarna: Budynek nr 2 jest obiektem istniejącym , zaprojektowano wykonanie całkowicie nowych instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji , oraz wymianę przyłączy wod.-kan. , c.o. , cwu i cyrkulacji. Istniejące instalacje sanitarne do całkowitego demontażu. Remontowany budynek wyposażony będzie w następujące instalacje sanitarne: - instalacja wody zimnej - instalacja wody ciepłej i cyrkulacji - instalacja wody p.poż. - instalacji kanalizacji sanitarnej - instalacji c.o. - instalacji wentylacji mechanicznej - instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Remontowane instalacje powiązane będą z sieciami zewnętrznymi w następujący sposób: - instalacja wody zimnej i instalacja wody ppoż. – instalacja zasilana będzie z istniejącego przyłącza wody , podlegającemu wymianie na odcinku od istniejącej zewnętrznej sieci wodociągowej do budynku. - instalacja cwu i cyrkulacji – instalacja cwu i cyrkulacji zasilana będzie z istniejącego przyłącza z sieci cwu i cyrkulacji , podlegającemu wymianie na odcinku od projektowanej komory zasuw do budynku - instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja wpięta będzie do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej , podlegającemu wymianie na odcinku od istniejącej komory rewizyjnej na zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej do budynku - instalacja c.o. – instalacja c.o zasilana będzie z istniejącego przyłącza sieci cieplnej ,podlegającemu wymianie na odcinku od projektowanej komory zasuw do budynku. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Ścieki ze wszystkich węzłów sanitarnych odprowadzane będą grawitacyjnie do głównych pionów, a następnie poziomami do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Główne poziomy kanalizacyjne układane będą pod podłogą piwnic na podsypce piaskowej. Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcie wodne – syfony. Na końcówkach pionów należy zainstalować rewizje. Podejścia pod przybory sanitarne i piony kanalizacyjne prowadzić podtynkowo. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Projektowane piony wyprowadzić ponad dach na wysokość 0,5-1m. Opis cech przyborów kanalizacyjnych: - umywalka; ceramiczna, biała blatowa lub ścienna (zgodnie z rzutami kondygnacji),wysokiej klasy; - miska ustępowa; stelażowa wisząca, (zgodnie z rzutami kondygnacji) ceramiczna biała, wysokiej klasy; - zlewozmywak; dwukomorowy oraz jednokomorowy ( zgodnie z rzutami kondygnacji) ze stali nierdzewnej, wysokiej klasy; - zlew porządkowy; jednokomorowy ze stali nierdzewnej wysokiej klasy; - wpust podłogowy; stal nierdzewna, kołnierz uszczelniający, np. TECEdrainpoint S; ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ Istniejące przyłącze kanalizacyjne należy wymienić na odcinku od ściany budynku do istniejącej studzienki rewizyjnej na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejące przyłącze należy zdemontować. Rurociągi kanalizacyjne: Rurociągi kanalizacyjne wykonać należy z rur kanalizacyjnych PVC o160 klasy S jednowarstwowych niespienionych o połączeniach kielichowych na uszczelki. Przewody kanalizacyjne należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 20 cm oraz obsypać Uwaga – rzeczywiste usytuowanie i posadowienie istniejącego przyłącza kanalizacyjnego należy ustalić na etapie wykonawstwa, po wykonaniu zdjęcia istniejącej posadzki i wykonaniu wykopu. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I INSTALACJA WODY ZIMNEJ PPOŻ. Budynek posiada wewnętrzną instalację wodociągową która podlegać będzie całkowitej wymianie. Nowa instalacja wpięta będzie do istniejącego przyłącza wodociągowego zasilającego budynek na potrzeby instalacji wodociągowej bytowej i instalacji wodociągowej ppoż. Istniejące przyłącze wodociągowe należy wymienić na nowe na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do budynku. Przyłącze wody wraz z wodomierzem zlokalizowane będzie w piwnicy w pomieszczeniu technicznym. Zaprojektowano rozdział instalacji wody "bytowej" i instalacji hydrantowej na poziomie piwnicy w pomieszczeniu technicznym jak pokazano w części rysunkowej. Na odgałęzieniu wody "bytowej" projektuje się zawór pierwszeństwa typu RST IC Dn32/40 Instalacja wody zimnej - "bytowa" Zaprojektowano całkowicie nową instalację zimnej wody. Istniejącą instalacje wodociągową należy zdemontować. Projektowaną instalację wody zimnej projektuje się wykonać w całości z rur wielowarstwowych i sanitarnych TECElogo lub innych o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji. Proponuje się zastosować rury systemu TECElogo. Całość instalacji projektuje się prowadzić pod stropem piwnic, oraz w bruzdach ściennych. Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach i w zabudowach zaizolować pianką ochronną. Na podejściach do urządzeń projektuje się zainstalowanie kurków odcinających kulowych typu „mini” tak, aby możliwy był demontaż baterii bez spuszczania wody z instalacji. W celu opomiarowania zużycia wody oraz zabezpieczeniem przed wtórnym zanieczyszczeniem należy zabudować zestaw wodomierzowy z wodomierzem DN50 klasy C, oraz zawór antyskażeniowy typu BA DN 65. Opis cech urządzeń wodociągowych: - baterie czerpalne; baterie chromowane, o wysokiej klasie wykonania z głowicą ceramiczną; - kurki „mini” ; kurki odcinające kulowe, chromowane z głowicą ceramiczną, z dopuszczeniem do stosowania w instalacjach wody pitnej; Instalacja wodociągowa hydrantowa Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji hydrantowej wykonanej z rur stalowych ocynowanych o połączeniach gwintowanych. Dla zapewnienia odpowiedniej wydajności i ciśnienia na hydrantach wewnętrznych zaprojektowano zestaw hydroforowy ppoż. zlokalizowany w piwnicy w pomieszczeniu technicznym (rozdzielnia wody). ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Istniejące przyłącze wodociągowe należy wymienić na nowe na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do budynku. Zaprojektowano przyłącze wodociągowe z rur PE o75 mm. Włączenie projektowanego przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej wykonać za pomocą trójnika. Na przewody przyłącza wodociągowego stosować rury polietylenowe PE 100 szeregu SDR 17,PN10 Dn75 łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI Projektowaną instalację wody ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji zaprojektowano wykonać w całości z rur tworzywowych wielowarstwowych. ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI Na zewnętrznej instalacji cwu i cyrkulacji w odległości 1,7m od budynku zaprojektowano zamontować studnię K1 z kręgów betonowych o1000mm na zawory odcinające i ww instalację od zaworów odcinających do rozdzielaczy cwu i cyrkulacji w budynku wykonać z rur stalowych preizolowanychDn40 i Dn25. Zabudowa studni na zawory umożliwi w przyszłości wymianę zewnętrznej instalacji cwu i cyrkulacji bez konieczności przebudowy inst. cwu i cyrk. w budynku. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Instalacja c.o zasilana jest z istniejącej zewnętrznej sieci cieplnej poprzez przyłącze cieplne. Istniejąca zewnętrzna sieć cieplna zasila w ciepło remontowany budynek biurowo - sztabowy nr 2 oraz budynek nr 1. Istniejące przyłącze cieplne przebiega przez budynek nr 2 w pomieszczeniach piwnicy. Projektuje się instalację dwururową z rozdziałem dolnym o parametrach pracy instalacji 90/70°C. Instalację należy włączyć do zaprojektowanych rozdzielaczy w piwnicy w pomieszczeniu technicznym - rozdzielnia c.o.. Nowy rozdzielacz typu rurowego do wykonania na budowie. Instalację rozprowadzającą prowadzić nad posadzką i pod stropem piwnic, piony i podejścia do grzejników po ścianach. Zaprojektowano ogrzewanie za pomocą grzejników stalowych płytowych. Dobrano grzejniki stalowe płytowe firmy VNH. Wszystkie grzejniki należy wyposażyć dodatkowo zawory termostatyczne i w zawory odcinające na powrocie umożliwiające odcięcie każdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. Instalację centralnego ogrzewania wykonać w całości z rur ze stali niestopowej1.0308 zgodnych z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnętrznie łączonych kształtkami zaprasowywanymi przed i za uszczelką firmy Viega systemu Prestabo zgodnymi z AT-15-7380/2007. Dopuszcza się zastosowanie rur i kształtek innego producenta pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów technicznych. ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE C.O. Przyłącze sieci cieplnej od zaworów odcinających do budynku wykonać należy z rur stalowych preizolowanych Dn100mm. INSTALACJA WENTYLACJI Pomieszczenia sanitarne WC , łazienki. W pomieszczeniach sanitarnych WC , łazienkach wywiew poprzez wentylatory wywiewne zamontowane na kanałach wywiewnych Spiro i wentylatory wywiewne kanałowe. Wentylatory zamontować należy do wspólnego zbiorczego kanału wywiewnego wprowadzonego do kanału wywiewnego murowanego. Nawiew powietrza do ww pomieszczeń z pomieszczeń sąsiednich poprzez kratki kontaktowe zamontowane w dolnych częściach otworów drzwiowych.. Wentylatory wywiewne kanałowe Pomieszczenia biurowe W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano wentylację wywiewną mechaniczną. Wywiew poprzez zawory wywiewne zamontowane na kanałach wywiewnych Spiro i wentylatory wywiewne kanałowe. Sala konferencyjna Dla pomieszczenia sali konferencyjnej wykonać wentylację nawiewno-wywiewną + z odzyskiem ciepła w centrali wentylacyjnej z wymiennikiem krzyżowym PRO 1400 EC produkcji PRO-VENT lub podobną innego producenta. Centrala wentylacyjna Zaprojektowano centralę wentylacyjną z wymiennikiem krzyżowym typu MISTRAL PRO 1400ECprodukcji PRO-VENT lub podobną innego producenta Centralę wentylacyjną zamontować należy na poddaszu. INSTALACJA KLIMATYZACJI W wybranych pomieszczeniach biurowych na parterze (pom. 003, 004, 005) i piętrze (pom. 104,105, 106, 107) wykonać w systemie klimatyzacji typu „multi split”. Zaprojektowano urządzenia naścienne podłączone do jednostek zewnętrznych zlokalizowanych na zewnętrznej ścianie budynku. Branża elektryczna: Pełny zakres robót jak w projekcie budowlanym, wykonawczym branży elektrycznej, zawiera m.in.: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: -dostawa i montaż ZK, rozdzielnic instalację siły i gniazd wtykowych, -wykonanie tras kablowych, -wewnętrzne linie zasilające -główna linia zasilająca, -wyłączniki ppoż., -instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, -instalację uziemienia oraz połączeń wyrównawczych w tym szyny wyrównawczej głównej i miejscowych, -Instalacja zasilania i sterownia urządzeń wentylacji, -wykonanie przejść ogniowych w wymaganej klasie ogniowej, -instalacje odgromowe -wykonanie instalacji tymczasowego zasilania według potrzeb ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH: -kompletne instalacje oddymiania dla 2 klatek schodowych wraz z okablowaniem i przyciskami oddymiania na każdym poziomie, -kompletna instalacja sygnalizacji alarmu pożaru SAP

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45331100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5860445,17
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże, że posiada środki obrotowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Doświadczenie Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia polegającą na budowie, przebudowie z remontem budynku o kubaturze min 9 000 m3 o wartości min 4 000 000,00 zł (brutto), wraz z podaniem jej rodzaju, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy powyższa robota została wykonana należycie, w szczególności informacji czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. 2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował: 1) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - kierownikiem budowy uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej - bez ograniczeń, - kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie - bez ograniczeń, - kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie - bez ograniczeń, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2, 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.). Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed 1 stycznia 1995 r. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. - art. 104), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie (Formularz Nr 3) imienia i nazwiska osoby wykonującej czynności wskazanych wyżej wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni aktualnego na dzień złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. Zamawiający wskazuje, że odpis z właściwego rejestru winien zawierać aktualny katalog osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty, które dokonały zmian (nie uwidocznionych w rejestrze), w składzie organów zarządzających, zobowiązane są złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład tego organu (oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przedkłada oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Formularz Nr 3 (oryginał podpisany przez Wykonawcę). 3. Podmioty mające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt III.5 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokument, o którym mowa w pkt 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 4 stosuje się odpowiednio. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.: 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – Formularz nr 2 (oryginał podpisany przez Wykonawcę), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Formularz nr 3 (oryginał podpisany przez Wykonawcę).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca załączy: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg załączonego wzoru (oryginał podpisany przez Wykonawcę); 2) wypełnioną i podpisaną tabelę elementów scalonych – Formularz nr 6 (oryginał podpisany przez Wykonawcę); 3) zobowiązanie innego podmiotu na zdolnościach którego zamierza polegać Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu – Formularz Nr 5 (oryginał podpisany przez ten podmiot).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 175 813,00 zł 2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 05.03.2020 r., do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie gotówki do kasy Zamawiającego. 3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) musi zawierać co najmniej: a) nazwę i adres Wykonawcy, b) nazwę i adres beneficjenta, c) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela, d) nazwa zadania, na które składane jest wadium, e) kwotę, f) termin ważności, g) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego. 5. Wadium, o którym mowa w pkt 3 musi zostać złożone w kasie Zamawiającego (bud. RZI, pok. 20) w terminie do dnia – 05.03.2020 r. do godz. 10.00. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, a także w przypadku gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużony okres związania ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Ustawy Pzp. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto NBP O/Okr. we Wrocławiu 44 1010 1674 0030 7213 9120 2000, z dopiskiem „wadium dotyczące przetargu nieograniczonego na remont budynku biurowo-sztabowego nr 2 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym nr 2216 na terenie JW 2697 w Brzegu”. 8. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9. 9.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 15. Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia w łącznej wysokości do 75 % wynagrodzenia brutto, tj. do kwoty ….…. zł. 2. Udzielenie zaliczek następuje na poczet wykonania umowy, obejmującej ustalony etap robót budowlanych, w terminach i wysokościach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 3. Zamawiający udzieli lub odmówi udzielenia zaliczki po wystąpieniu przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o zaliczkę. 4. Wniosek powinien zawierać: 1) kwotę wnioskowanej zaliczki; 2) proponowany termin wypłaty i rozliczenia zaliczki; 3) harmonogram rozliczenia zaliczki, zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym; 4) formę zabezpieczenia zaliczki; 5) numer rachunku, na który zaliczka ma zostać wypłacona. 5. Podstawą odmowy udzielenia zaliczki może być m. in. nierozliczenie się Wykonawcy z poprzednio udzielonych zaliczek lub gdy Wykonawca nie wykonał robót w zakresie wartości uprzednio udzielonej zaliczki, niewniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia określonego w ust. ….. umowy. 6. Wykonawca wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie na udzieloną zaliczkę, w wysokości 100% jej wartości, w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp, z terminem ważności 30 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robót budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z treści gwarancji nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 8. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w sposób następujący: 1) rozliczenie zaliczek następuje poprzez wystawianie faktur za właściwie wykonane i odebrane roboty budowlane w wysokości i terminach określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym; 2) jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień złożenia przez Wykonawcę właściwie sporządzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym roboty budowlane wraz z protokołem ich odbioru; 3) w nieprzewidzianych, wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nierozłączne z przedłużeniem terminu gwarancji; 4) całkowite rozliczenie zaliczki musi nastąpić w wysokości i terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym i warunkach umowy; 5) Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia. 9. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy udzielonej zaliczki w terminie określonym w ust. 8, wyłączając sytuacje, o których mowa w ust. 8 pkt 3, Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę do jej rozliczenia lub zwrotu wypłaconej zaliczki w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w tym terminie Zamawiający w pierwszej kolejności zaspokoi swoje roszczenie z zabezpieczenia zaliczki. 10. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyny, w tym z przyczyn, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp, jak również w przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem Wykonawca na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie zwróci w całości lub w niewykorzystanej części udzieloną zaliczkę. 11. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 6 niniejszej umowy. 12. Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z protokołem odbioru robót budowlanych podpisanym przez inspektorów Zamawiającego i Wykonawcę. 13. Udzielenie kolejnej zaliczki może nastąpić w terminie i wysokości ustalonych przez strony w kolejnym wniosku, po wykonaniu i odebraniu wskazanych robót na realizacje których udzielono zaliczki oraz jej rozliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8 oraz po uregulowaniu zobowiązań wobec wszystkich Podwykonawców w zakresie robót zrealizowanych w ramach udzielonych zaliczek.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena przedmiotu zamówienia60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad BHP w wysokości 500 zł, za każde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy; 2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia; 3) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 %; 4) wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 5) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego; 6) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego; 7) za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego; 8) za każdorazowe nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000 zł; 9) za każdorazowe nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000 zł; 10) za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy tj. wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane SIWZ (cz. B) czynności, w wysokości 1000 zł za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; 11) za nie wprowadzenie zmian do umowy z podwykonawcą, o którym mowa w §10 ust. 11 i 12, w wysokości 5 000 zł. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z wyłączeniem przypadku wskazanego w § 21 ust. 1 pkt 4 umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego. 3. Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania potrącenia naliczonych kar umownych z objętych fakturą należności przysługujących Wykonawcy. 5. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych zasadach KC. 6. Wysokość naliczonej kary umownej w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 6-10, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 91 ust. 1 a pkt 1 Ustawy Pzp, w przypadku gdy środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: ■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław, tel. 261 65 67 01, kontakt z inspektorem danych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury możliwy jest pod nr tel. 261 65 68 10 lub adresem email: j.jastrzebski@ron.mil.pl; ■ inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław jest Pan Jerzy Jastrzębski, kontakt: nr tel. 261 65 68 10 lub adresem email: j.jastrzebki@ron.mil.pl;* ■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Nr sprawy: 2/V/WE/20/R, „Remont budynku biurowo -sztabowego nr 2 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym nr 2216 na terenie JW 2697 w Brzegu” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp"; ■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ■ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ■ posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;** - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;*** - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ■ nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły