REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO PRZY AL. JANA PAWŁA II 1 W GDYNI

Ogłoszenie dodano: 13.02.2020

Zamawiający: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja, 81-332 Gdynia (Pomorskie)

Miejsce: Gdynia

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.05.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 03.03.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 17.04.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy: REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO PRZY AL. JANA PAWŁA II 1 W GDYNI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, krajowy numer identyfikacyjny 14473300000000, ul. ul. Kołłątaja  1 , 81-332  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 7356100, 7356105, 7356108, e-mail zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl, faks 587 356 110.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowy Instytut Badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.mir.gdynia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy ul. Kołłątaja 1 81-332 Gdynia Sekcja Zamówień Publicznych i Przetargów Pokój 514

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO PRZY AL. JANA PAWŁA II 1 W GDYNI
Numer referencyjny: PN/07/FZP/FGB/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: remont schodów zewnętrznych w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni. 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45260000-7, 45262000-1, 45262700-8, 45212350-4 3. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) remont schodów zewnętrznych w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni 2) Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje następujących prac: a) prace rozbiórkowe, b) demontaż i montaż bramek kontroli dostępu i balustrad c) prace naprawcze tynku dekoracyjnego d) wykonanie izolacji przeciwwodnej schodów e) wykonanie okładzin granitowych schodów wraz z fugowaniem f) konserwacja nawierzchni schodów g) wykonanie remontu pomieszczenia pod schodami h) prace elektryczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i wymagania wykonania i odbioru robót budowalnych określa niniejsza SIWZ, wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ oraz: Załącznik nr 5a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) z załącznikami: 1) Załącznik 1 do OPZ – Projekt budowlany remontu schodów wraz z załącznikami 2) Załącznik 2 do OPZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB) 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami technicznymi, bhp i ppoż., zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi standardami, przestrzegając jednocześnie przepisów organizacyjno-technicznych obowiązujących na terenie MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni oraz w szczególności zgodnie z: 1) przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), 2) przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266). 6. Prace powodujące nadmierny hałas i zapylenie należy wykonywać po godzinach pracy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 7. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami i na obszarze objętym oddziaływaniem w związku wykonywanymi robotami. 8. Roboty (pozycje) ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz ilość tych robót do wykonania (przedmiar robót) Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ, zasad najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów, opublikowanych norm. 9. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w 1 egz. dokumentacji powykonawczej zawierający m. in. następujące dokumenty: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i wyroby. 10. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji niniejszego zamówienia. Wizja będzie możliwa po uprzednim pisemnym zgłoszeniu i ustaleniu terminu z Zamawiającym na adres: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl,

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45260000-7
45262000-1
45262700-8
45212350-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie schodów o wartości przynajmniej 70 000,00 zł netto .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie wskazanym w rozdziale VII w ust. 1. pkt. 3. lit. a), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ROZDZIALE VIII ust. 2. pkt. c) i d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 11 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę kub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski 2. Na ofertę składają się: 1) formularz oferty - Załącznik nr 1, 2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII ust. 1. niniejszej SIWZ, 3) pełnomocnictwa.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty. 2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione zgodnie z wyborem Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego nr: 45116022020000000061917907. 5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres); 2) nazwę Beneficjenta (zamawiającego); 3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela; 4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją; 5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku, gdy Wykonawca: a) nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy; b) wykonał nienależycie przedmiot umowy. 6. Zamawiający w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie, o której mowa w pkt 5 powyżej nie dopuszcza aby w jego treści znajdowały się sformułowania utrudniające lub uniemożliwiające skorzystanie z takiego zabezpieczenia, w szczególności zamawiający nie dopuszcza użycia w sposób pośredni lub bezpośredni sformułowań dotyczących: 1) przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem Banku w którym Zamawiający prowadzi rachunek, który jednocześnie winien potwierdzić, iż podpisy na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych; 2) notarialnego potwierdzenia, iż podpisy na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych. 7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ust. 5. pkt. 5) lit. a) i b) powyżej przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta lub Poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3. powyżej, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający, mając na uwadze zapisy art. 144 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany terminu zakończenia robót ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, w szczególności będących następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w budynku, c) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, e) konieczności oczekiwania na wprowadzone przez projektanta korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych, f) realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania części robót – zgodnie z decyzją Zamawiającego. W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne, z tym że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. Wydłużenie okresu obowiązywania umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości. 2) zmiany zakresu i wartości umowy: Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy mogą być roboty zamienne lub zaniechane. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: a) jest korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, b) stało się konieczne na skutek ujawnienia się przeszkód w budynku, lub błędów w dokumentacji, których nie można było ujawnić na etapie prowadzenia postępowania przetargowego, c) pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji, d) dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych Zamawiającemu i niedostępnych w momencie zawarcia umowy, Realizacja robót zamiennych w stosunku do określonych w umowie, musi być wywołana czynnikami obiektywnymi związanymi z tą realizacją tj. niezależnymi od Wykonawcy, związanymi z koniecznością wprowadzenia zmian warunkujących realizację prac zgodnie z wiedzą budowlaną, nie powodującymi rozszerzenia przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej ani wynagrodzenia wykonawcy. Wprowadzenie robót zaniechanych jest możliwe jeśli: e) są one następstwem zleconych robót zamiennych, f) konieczność rezygnacji z tych robót jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wartość robót zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen z oferty i harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy. 3) podwykonawstwa: a) zmiany osoby podwykonawcy, b) rezygnacji z powykonywania robót, c) zmiany zakresu powykonywanych robót. d) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zmianę zakresu podwykonywanych robót. 4) zmiany w składzie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia: a) Wykonawca może dokonywać zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nową osobę, b) w przypadku zmiany osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie, jakie posiadają osoby wskazane w ofercie, spełniać wymagania określone w SIWZ oraz postanowieniach umowy, c) Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadku śmierci, choroby lub wypadku lub innej przyczyny wyłączającej możliwość pracy któregokolwiek z osób, d) Zamawiający może żądać zmiany, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z umowy. Zmiana pracownika świadczącego roboty budowlane dokonana zgodnie z zapisami pkt 4 lit. a) nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy; 5) w przypadku gdy Wykonawcę, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 6) zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie części robot nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 7) jeżeli zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, niezależnie od ich wartości oraz pozostałych przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp, 8) innych przypadkach, zgodnie z ustawą Pzp. 3. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności. 4. Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły