Zabezpieczenie obudową podporową części rezerwatu GK, w których nie występują pokrywy halitowe oraz wypełnienie wnęk ociosowych murami solnymi.

Ogłoszenie dodano: 10.02.2020

Zamawiający: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, Park Kingi, 32-020 Wieliczka (Małopolskie)

Miejsce: Wieliczka

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 20.12.2022

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 25.02.2020, godzina: 11:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 03.04.2020 10.02.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna: Zabezpieczenie obudową podporową części rezerwatu GK, w których nie występują pokrywy halitowe oraz wypełnienie wnęk ociosowych murami solnymi.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny 00004168300000, ul. Park Kingi  1 , 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 278 71 11, 12 278 71 36, , e-mail maciej.trabka@kopalnia.pl, , faks 122 787 110.
Adres strony internetowej (URL): https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Akcyjna - Górnictwo
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Sekretariat
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabezpieczenie obudową podporową części rezerwatu GK, w których nie występują pokrywy halitowe oraz wypełnienie wnęk ociosowych murami solnymi.
Numer referencyjny: KSW/2020/INP/5
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na zabezpieczeniu obudową podporową części rezerwatu GK, w których nie występują pokrywy halitowe oraz wypełnienie wnęk ociosowych murami solnymi. zwanych dalej „robotami górniczymi”. 2. Zakres prac w ramach robót górniczych W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany: 1) zorganizować plac (rejon) robót, 2) sporządzić technologię wykonywania robót, 3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych, 4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych, 5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami górniczymi. 6) zapewnić obsługę mierniczą, 7) zrealizować roboty górnicze. 3. Wykonanie robót górniczych 3.1 Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z: 1) dokumentacją pod nazwą: „Projekt zabezpieczenia górniczego wyrobisk rezerwatu przyrody „Groty Kryształowe” znajdujących się na poziomach IIw i IIn podziemnej części zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka”” z sierpnia 2019, opracowaną przez KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, w zakresie określonym pkt. 3.2 oraz z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.3 i 3.4, 2) Pozwoleniem Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych nr 41/19 z dnia 28.08.2019 roku, znak DK-453-53/19– którego kopia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Instrukcją impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. „Wieliczka” S.A. do materiału trudno zapalnego, stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ 4) Instrukcją bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ, 5) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ, 6) Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ, 7) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ, 8) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24.04.2018r stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ 9) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/3/2018 z dnia 12.01.2018r stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ 3.2. Szacunkowy zakres robót górniczych określa poniższy przedmiar: Lp Nazwa wykonywanej czynności Ilość jednostka 1 Wyrabowanie wykładki (deskowania, odeskowania, podesty z desek itp.) 62 m2 2 Przybierka górotworu (okruszenie ociosów - miejsca bez pokryw halitowych, usuwanie zalegającego rumoszu, odpadów drewnianych i innych, przybierka pod schody, przybierka skomprymowanego urobku, usunięcie urobku z wnęk i komory pośredniej, usunięcie pozostałości zdewastowanych murków solnych itp.) 207 m3 3 Wyrabowanie dotychczasowej obudowy (stojaki, podciągi, stropnice, odrzwia, półodrzwia, stara zniszczona obudowa w komorze pośredniej itp.) 71 szt 4 Demontaż ciągów schodów (z desek, z trepników itp.) 4 kpl 5 Zabudowa murków solnych; Zabudowa murków solnych maskującego kaszt; wypełnienie szczelin (wnęk); uzupełnienie murków solnych itp. 29 m3 6 Zabudowa podciągu 1 szt 7 Zabudowa stojaków (pośrednich z okrąglaków pod podciąg; prostowanie stojaków; indywidualnych z okrąglaka; przy ociosie (palisada) z okrąglaków itp.) 48 szt 8 Zabudowa odrzwi z okrąglaków. 2 szt 9 Zabudowa półodrzwi (pojedynczych lub podwójnych, ze stojakiem pośrednim itp.) 15 szt 10 Zabudowa nowej wykładki 53 m2 11 Zabudowa stropnic 8 szt 12 Zabudowa ciągów schodowych (Ia, Ib, II, IIIa i IIIb wraz z podstawą spocznikową w komorze pośredniej) 5 kpl 13 Wyprostowanie podestu z kantówek (wyrabowanie istniejącego podestu, wyrównanie i uzupełnienie podstawy pod podest – podsypanie urobkiem suchym i niwelacja, ponowna zabudowa podestu z wykorzystaniem uprzednio zdemontowanych kantówek, w razie konieczności uzupełnienie nową kantówką) 1 kpl 14 Zabudowa barierki wygradzającej 1 kpl 15 Rozbiórka murów z brył solnych i urobku 80 m3 16 Zabudowa klapy dwuskrzydłowej z oknem wentylacyjnym 1 kpl 17 Zabudowa kasztów pełnych 116 m3 18 Zabudowa kasztów ażurowych 65 m3 3.3. Wykonawca może zrealizować większą ilość poszczególnego rodzaju robót określonych w przedmiarze zamieszczonym w pkt 3.2, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 5.1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przewidywanej konieczności realizacji większej ilości poszczególnych rodzajów robót określonych w przedmiarze. Celem wykonania większej ilości poszczególnych rodzajów robót, określonych w przedmiarze wskazanym w pkt 3.2, niezbędne jest uprzednie dokonanie zmiany umowy zgodnie z zapisami wzoru umowy. 3.4. Wykonawca zrealizuje mniejszą ilość poszczególnego rodzaju robót, określonych w przedmiarze zamieszczonym w pkt 3.2, jeżeli ich wykonanie nie będzie konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie, wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.1. 4. Wytyczne dotyczące robót górniczych 4.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac zawartych w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 5.1 z zastrzeżeniem zakresu określonego w pkt 3.2. 4.2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót górniczych w V etapach: 1) etap I – obejmujący wykonanie robót górniczych w rejonach oznaczonych w dokumentacji projektowej literami A i B, 2) etap II – obejmujący wykonanie robót górniczych w rejonach oznaczonych w dokumentacji projektowej literami C – F, 3) etap III – obejmujący wykonanie robót górniczych w rejonach oznaczonych w dokumentacji projektowej literami G – K, 4) etap IV – obejmujący wykonanie robót górniczych w rejonie oznaczonym w dokumentacji projektowej literą L, 5) etap V – obejmujący wykonanie robót górniczych w rejonach oznaczonych w dokumentacji projektowej literami M – O. 4.3. Roboty górnicze w ramach każdego z etapów będą wykonywane w rejonach oznaczonych w dokumentacji projektowej kolejnymi literami. Nie dopuszcza się prowadzenia robót górniczych w dwóch lub więcej rejonach jednocześnie. 4.4. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia wykonywania prac objętych dokumentacja projektową, o której mowa w pkt 5.1 z zastrzeżeniem zakresu określonego w pkt. 3.2. 4.5. Odbiór prac, objętych przedmiarem, o którym mowa w pkt 5.2, nastąpi w ramach odbiorów miesięcznych i odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy. 4.6. Zastosowane urządzenia i narzędzia winny być dopuszczone do stosowania w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”. Wyklucza się stosowanie narzędzi powodujących wibracje tzn. pneumatycznych i elektrycznych młotków udarowych itp. 4.7. Przewidziane do zastosowania materiały winny być zgodne z dokumentacją, z możliwością stosowania zamienników o parametrach jakościowych i technicznych nie gorszych niż materiały w niej zaproponowane oraz wszystkie materiały winny każdorazowo zyskać akceptację nadzoru inwestorskiego. 4.8. Winien być prowadzony rejestr wykorzystanych materiałów wraz z ich atestami certyfikatami i deklaracjami zgodności – dokumenty winny być udostępniane do kontroli i złożone inwestorowi wraz z protokołem odbioru robót. 4.9. Drewno wykorzystywane do zabudowy obudowy wyrobisk powinno być suche. Maksymalna wilgotność drewna nie może przekraczać 15% 4.10. Po zakończeniu prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek przywrócić rejon wykonywanych robót do stanu z przed rozpoczęcia prowadzenia robót, uporządkować wyrobiska. 5. Obowiązek zatrudniania przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób wykonujących roboty górnicze, z wyłączeniem osób dozoru ruchu zakładu, wyłącznie na podstawie umów o pracę (szczegółowe zapisy zostały zawarte w § 35 wzoru umowy). 6. Zamawiający na pisemny wniosek zorganizuje wizję lokalną z udziałem zainteresowanych Wykonawców, która zostanie przeprowadzona w rejonie objętym zakresem ww. postępowania. Informacja o terminie wizji lokalnej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 17 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45255500-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-12-20

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie zostanie zrealizowane w następujących etapach: 1) etap I – w terminie 5 tygodni od daty przekazania placu (rejonu) robót, 2) etap II – w terminie 10 tygodni od daty przystąpienia do wykonywania robót, przypadających nie później niż do końca kwietnia 2021 roku, 3) etap III i IV – w okresie od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2022 roku, przy czym: a) etap III – w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty przystąpienia do wykonywania robót, b) etap IV – w terminie nie dłuższym niż 12 tygodni od dnia przystąpienia do wykonywania robót, 4) etap V – w terminie 7 tygodni liczonych od dnia 1 listopada 2022 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie przez okres wykonywania umowy polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej będącej przedmiotem umowy, zawartej na sumę gwarancyjną nie mniejszą 500 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) udokumentowanie należytego wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jednej roboty związanej z zabezpieczeniem lub przebudową wyrobisk korytarzowych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto b) udokumentowanie, że kierownictwo i nadzór ogólny robót sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności kierownika działu górniczego w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, c) udokumentowanie, że bieżący dozór robót na każdej obsadzonej zmianie roboczej (prowadzenie zmiany) sprawowany będzie przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania czynności osoby co najmniej dozoru ruchu w specjalności górniczej w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia, wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wskazanego powyżej dokumentu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub do wskazania, iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia, wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, następujących dokumentów: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 2) polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500 000,00 złotych, 3) wykazu wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty związanej z zabezpieczeniem lub przebudową wyrobisk korytarzowych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej, w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego robota wskazana w wykazie została wcześniej wykonana. Wykonawca jest w takim przypadku zobowiązany do wskazania, iż dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 15 do SIWZ. 4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 16 do SIWZ. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać złożone: 1) w przypadku oświadczeń – w formie oryginałów, podpisanych przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 2) w przypadku innych dokumentów – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku oferty składanej elektronicznie dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać złożone w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. Dokumenty w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wskazanych powyżej oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub do wskazania, iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 14 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w formie oryginału, podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. W przypadku oferty składanej elektronicznie oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. Dokumenty w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium w wysokości: 15 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2020/INP/5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert określonym w części XIII pkt 2 niniejszej specyfikacji. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji gdy Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Oferty należy złożyć zgodnie z wymogami określonymi w siwz.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie przedmiotu umowy, warunków realizacji przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia – w następujących przypadkach: 1) zawarcia niniejszej umowy w terminie późniejszym niż 30 września 2020 roku; w takim przypadku dopuszcza się zmianę terminów wykonania robót górniczych wskazanych w § 18 ust. 3, terminu zabezpieczenia wskazanego w § 31 ust. 2 oraz harmonogramu finansowego stanowiącego załącznik nr 9 do umowy w zakresie odpowiadającym okresowi opóźnienia, 2) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadkach ograniczenia lub wstrzymania robót na zasadach określonych w umowie, 3) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 1, warunków realizacji przedmiotu umowy, które groziłyby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy użyciu dotychczasowych materiałów, urządzeń lub zastosowaniu dotychczasowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 4) zwiększenia ilości poszczególnych rodzajów robót, określonych w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 9 do umowy, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, 5) zmian zakresu realizacji robót ujętych w harmonogramie finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do umowy, wynikających z przyczyn niedotyczących Wykonawcy. 2. Zgodnie z brzmieniem art. 142 ust. 5 ustawy, przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych przyczyn: 1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1 i 2, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy. 4. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1 – 3 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron niniejszej umowy, roszczenia o zmianę umowy. 5. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 1 – 3 każdej ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy. 6. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 5 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 7. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-25, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły